Ger exponering för kvartsdamm ökad risk för förmaksflimmer
Projektledare Per Vihlborg
Ger exponering för kvartsdamm ökad risk för förmaksflimmer
Projektledare Per Vihlborg

Project number : 262871
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2019-02-11
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2019-07-09
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Frågeställning är om kvartsdamm kan orsaka förmaksflimmer.

Ett antal faktorer misstänks öka risken för förmaksflimmer, inklusive inflammation och oxidativ stress. Oxidativ stress kan orsakas av exponering för damm och partiklar genom inandning . Det har tidigare beräknats att cirka 85 000 personer i Sverige exponeras för kvartsdamm genom sitt yrke. Förmaksflimmer är ett stort hälsoproblem i Sverige med en prevalens hos den vuxna befolkningen på mer än 3 procent. Incidensen av förmaksflimmer ökar kraftigt med ökande ålder. För individer under 50 år är prevalensen mindre än 1 procent, efter 50 års ålder ökar incidensen och vid 75 års ålder är prevalensen cirka 13 procent.

Arbets- och miljömedicin i Örebro har i en kohort bland kvartsexponerade gjuteriarbetare sett en ökad förekomst av stroke. Dock påvisades ingen ökad risk för hjärtinfarkt. För de som har förmaksflimmer finns en ökad risk att få stroke. År 2013 drabbades 6 000 personer i Sverige med förmaksflimmer av stroke. Pensionsåldern i Sverige väntas öka till 70 år eller senare under de närmaste åren. Det är därför viktigt, både ur samhällelig och individperspektiv, att ta itu med de hälsoproblem som påverkar denna äldre åldersgrupp, såsom förmaksflimmer och stroke, för att genomföra förebyggande åtgärder.

Syftet med denna studie är således att undersöka huruvida exponering för kvartsdamm kan leda till förmaksflimmer hos arbetare i åldrarna 20-75 år, med hjälp av uppgifter från nationella svenska register.

Projektspecifik information

Ämnesord

not checked Allmänmedicin
not checked Anestesi och intensivvård
not checked Annan hälsovetenskap
not checked Annan klinisk medicin
checked Arbetsmedicin och miljömedicin
not checked Arbetsterapi
not checked Beroendelära
not checked Biomedicin
not checked Cancer och onkologi
not checked Dermatologi och venerologi
not checked Endokrinologi och diabetes
not checked Epidemiologi
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Gastroenterologi
not checked Geriatrik
not checked Global hälsa
not checked Hematologi
not checked Hälsoekonomi
not checked Immunologi
not checked Infektionsmedicin
not checked Kardiologi
not checked Kirurgi
not checked Klinisk laboratoriemedicin
not checked Medicinsk bioteknologi och laboratorieteknologi
not checked Medicinsk teknik
not checked Neurologi
not checked Odontologi
not checked Oftamologi
not checked Omvårdnad
not checked Ortopedi
not checked Oto-rhino-laryngologi
not checked Pediatrik
not checked Psykiatri
not checked Radiologi och bildbehandling
not checked Reproduktionsmedicin och gynekologi
not checked Reumatologi och inflammation
not checked Sjukgymnastik
not checked Socialmedicin
not checked Urologi och njurmedicin

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

Dnr 2019-01391

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Coworker

Per Vihlborg
Specialist-läkare, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Odensbackens vårdcentral

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

not checked Ja

Ger exponering för kvartsdamm ökad risk för förmaksflimmer
Projektledare Per Vihlborg, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/262871?show_hidden_options=true