Internationella forskningsprogrammet Kvalitet i Psykiatrisk Vård (KPV)
Internationella forskningsprogrammet Kvalitet i Psykiatrisk Vård (KPV)
Project number : 263081
Created by: Agneta Schröder, 2019-02-15
Last revised by: Agneta Schröder, 2019-02-15
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2012-03-26
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

De flesta länder i västvärlden delar idag ett intresse för att mäta vårdens kvalitet och att arbeta med kvalitetsutveckling. Ett internationellt samarbete mellan länder, tillåter jämförelser av data främjar benchmarking och identifiera specifika förbättringsområden. Trots det finns få publicerade studier där patienters men även personals upplevelser av vårdens kvalitet jämförs internationellt, framförallt inom psykiatrisk vård. En trolig orsak är avsaknad av standardiserade och psykometriskt testade mätinstrument.

Forskning om internationell jämförelse inom psykiatrisk vård, behöver därför uppmärksamma behovet av internationellt standardiserade och reliabla mätinstrument som kan beskriva och jämföra patienters men även personals upplevelser av vårdens kvalitet. Sådana instrument gör det möjligt att genomföra multicenterstudier och meningsfulla jämförelser av resultat i olika länder men också reducera den bias som kan uppstå när ett instrument utvecklat i en kultur används i en annan.

För att möta kraven på reliabla och valida mätningar av vårdkvalitet in psykiatrisk vård är det viktigt att använda instrument som är psykometriskt testade i det kontext där de ska användas. Därför är vårt syfte att psykometriskt testa instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård, för öppenvård, slutenvård och rättspsykiatrisk slutenvård för patienter och personal i olika länder för användning i internationella jämförelser av patienters och personals skattningar av vårdkvalitet.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Psykiatri


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

F99-F99 Ospecificerad psykisk störning

Diagnoskod för underdiagnos

F99-F99 Ospecificerad psykisk störning

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Varje medverkande land söker sitt eget EPN

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=ca 300 patienter respektive personal i varje medverkande land   

Vetenskaplig sammanfattning

Bakgrund

För att försäkra sig om att vården håller en god vårdkvalitet är det väsentligt att systematiskt och kontinuerligt utvärdera och förbättra den (Crow et al., 2002). God vårdkvalitet innefattar en vid variation av aspekter där patienters skattningar av vårdens kvalitet kan utgöra en aspekt (Bjørngaard et al., 2007). Personalens skattningar utgör ytterligare en aspekt som behöver integreras då vårdkvalitet ska mätas (Bjørngaard et al., 2007). Mätningar av både personal och patienters uppfattning av vårdens kvalitet är betydelsefull, för att vi ska få en förståelse för olika perspektiv på vårdens kvalitet, men även diskrepansen mellan olika perspektiv (Lundqvist & Schröder, 2015).
Mätningar av personals skattningar av vårdkvalitet är föga beforskad (Schröder & Lundqvist, 2013) medan mätningar av patienters skattningar av vårdens kvalitet har blivit en betydelsefull komponent i utvärderingar inom psykiatrisk vård (Sandlund & Hansson, 1999). Emellertid har få publicerade studier inom psykiatrisk vård använt mätinstrument som utgår från patientens perspektiv, varit psykometriskt testade (Gigantesco et al., 2003) eller anpassade för det kontext där de ska användas (Schröder et al., 2011).
De flesta länder i västvärlden delar idag ett intresse för att mäta vårdens kvalitet och att arbeta med kvalitetsutveckling. Trots det saknas internationella jämförelser av patienters (Lundqvist et al., 2014a) och personals (Lundqvist et al., 2014b ) upplevelser av vårdens kvalitet inom psykiatrisk vård.
Forskning om internationella jämförelser av vårdkvalitet anses vara eftersatt eftersom det är en avsaknad av standardiserade och psykometriskt testade mätinstrument för såväl patienter (Becker et al., 2000) som för personal (Schröder & Lundqvist, 2013). Ofta har ett instrument psykometriskt testas i ett land eller i en språkversion och därefter översatts till ett annat språk och direkt börjat användas bland olika kulturer utan att först psykometriskt testats i det nya kontext där det ska användas (Hunt, 1993).
För att genomföra internationella jämförelser av vårdkvalitet behöver instrumenten först genomgå noggrann översättning och anpassning till den kultur och land där det ska användas (Becker et al., 2000). Sådana instrument tillåter internationella samarbeten mellan forskare som kan förena data från populationer från olika länder och få ny kunskap som kan leda till förbättrad vård och vidare undersökningar. Internationellt validerade instrument främjar benchmarking och kan identifiera specifika förbättringsområden (Hussey et al., 2004).
Huruvida ett instrument lämpar sig för internationell forskning beror på instrumentets reliabilitet och validitet (Coulter & Cleary, 2001).
Instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård (KPV) är en familj av instrument baserade på en definition av vårdkvalitet utifrån patientens perspektiv. Definitionen har utvecklats från en fenomenografisk intervjustudie med sluten- och öppenvårds patienter (Schröder et al., 2006). KPV familjen täcker tre områden inom psykiatrisk vård; slutenvård (KPV-A; Schröder et al. 2010), öppenvård (KPV-M; Schröder et al. 2011), rättspsykiatrisk slutenvård (KPV-RA; Schröder et al., 2013). De tre versionerna är också tillgängliga i anpassade versioner som mäter personalens upplevelser av vårdkvalitet (KPV-AP, KPV-MP och KPV-RAP). Det första steget in en internationell standardisering av instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård är en rigorös översättningsprocess av instrumentets olika versioner.
Det finns idag ett stort intresse från flera länder att använda de olika KPV instrumenten. Flera är översatta, språkvaliderade och används i forskningsprojekt och doktorsavhandlingar, medan andra ännu inte är språkligt validerade.

Syftet

Syftet med det internationella forskningsprojektet är att psykometriskt testa instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård, för öppenvård, slutenvård och rättspsykiatrisk slutenvård för patienter och personal i olika länder för användning i internationella jämförelser av patienters och personals skattningar av vårdkvalitet.

Metod

Instrument
Psykiatrisk slutenvård

En kvalitativ intervjustudie har genomförts där patienters uppfattningar av begreppet vårdkvalitet efterfrågats inom både sluten- och öppen psykiatrisk vård (Schröder,2006). Utifrån studien har instrument ”Kvalitet i Psykiatrisk Vård – Dina upplevelser av vården på avdelningen” (KPV-A) utvecklats och psykometriskt testats för patienter inom den allmänpsykiatriska slutenvården (Schröder et al.2007; Schröder et al., 2010). Instrumentet KPV-A består av ett antal bakgrundsfrågor och 30 items om vårdkvalitet inom sex olika dimensioner Bemötande, Delaktighet, Stöd, Utskrivning, Avskild miljö och Säker miljö som mäter hög och låg vårdkvalitet.

Instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser som personal av vården på avdelningen (KPV-AP) baseras på instrumentet KPV-A och består av ett antal bakgrundsfrågor och 30 påståenden, som har genomgått en smärre anpassning för att gälla personal inom de åtta ovan beskrivna dimensionerna.

Psykiatrisk öppenvård

Instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser av vården på mottagningen (KPV-M) har anpassats för att gälla psykiatrisk öppenvård och psykometriskt testats (Schröder et al., 2011). Instrumentet består av ett antal bakgrundsfrågor och 30 olika påståenden om vårdkvalitet inom åtta dimensioner: Bemötande, Delaktighet: Empowerment, Delaktighet: Information, Utskrivning, Stöd, Miljö, Närstående, Tillgänglighet.

Instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser som personal av vården på mottagningen (KPV-MP) baseras på instrumentet KPV-M och består av ett antal bakgrundsfrågor av demografisk och klinisk karaktär och 30 påståenden, som har genomgått en smärre anpassning för att gälla personal, inom de åtta ovan beskrivna dimensionerna.

Rättspsykiatrisk slutenvård

Instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård- Dina upplevelser som patient av den rättspsykiatriska avdelningen (KPV-RA) har apassats utifrån KPV-A för att gälla rättspsykiatrisk slutenvård. Instrumentet består av bakgrundfrågor och 34 olika påståenden om vårdens kvalitet inom 7 dimensioner: Bemötande, Delaktighet, Utskrivning, Stöd, Avskild miljö, Trygg miljö och en Specifik dimension för rättspsykiatrisk vård

Instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård- Dina upplevelser som personal av den rättspsykiatriska avdelningen (KPV-RA) baseras på KPV-RA och består av bakgrundfrågor och 34 påståenden om vårdkvalitet inom samma områden som KPV-RA.

Översättningsprocessen
Translation - backtranslation metod enligt sju steg:
1) Instrumenten översätts till medverkand lands språk med hjälp av auktoriserade översättare som har ”språket” som sitt modersmål och svenska som andra språk.

2) Instrumenten översatts tillbaka till svenska av annan auktoriserade översättare som har”språket” som sitt modersmål och svenska som andra språk. Dessa översättare känner ej till originalversionerna på svenska.

3) De svenska återöversättningarna jämförs med originalversionerna på svenska av den svenska forskargruppen. Språkliga skillnader diskuteras med de auktoriserade översättarna och ändras tills den svenska forskargruppen har försäkrat sig om att de översatta versionerna är begreppsmässigt lika de svenska originalversionerna.
4) Respektive instrumentens översatta versioner granskas av forskargrupper i det medverkande landet.

5) Den svenska forskargruppen diskuterar instrumentens översatta versioner med forskargrupp i det medverkande landet och kommer till konsensus om eventuella kulturella och /eller semantiska ändringar.

6) Instrumentens olika språkversioner valideras i en pilotstudie av patienter respektive personal inom psykiatrisk vård i landet. Varje språkversion av KPV-A/AP och KPV-M/MP, och KPV-RA/RAP kommer att testas genom en face validity (Bowling, 2005). Ett strategiskt urval görs av fem till tio patienter och lika många personal inom de tre psykiatriska vårdformerna i medverkande land. Deltagandet innebära att vid ett tillfälle besvara lämpligt instrument och fylla i ett bedömningsformulär där varje enskilt påstående i instrumentet bedöms. Samtliga deltagare ger också synpunkter på frågeformulärets allmänna intryck, struktur och relevans.

7) Den svenska forskargruppen och det medverkande landets forskargrupp diskuterar gemensamt resultatet av valideringen och vid behov gör ytterligare revideringar innan instrumenten är redo för att genomgå psykometriska prövningar.

Planerade studier för psykiatrisk slutenvård (KPV-A/AP), öppenvård (KPV-M/MP) och (KPV-RA/RAP) 

I varje medverkand land görs förljande studier:

Studie1

Syfte: Att psykometrisk testa instrumentet KPV för patienter i medverkande land

Studie 2

Syfte: Att psykometriskt testa instrumentet för personal i medverkande land

Studie 3

Syfte: Att beskriva och jämföra patienters upplevelser av vårdens kvalitet mellan Sverige – och medverkande land

Studie 4

Syfte: Att beskriva och jämföra personals upplevelser av vårdens kvalitet mellan Sverige – och medverkande land

Studie 5

Syfte: Att beskriva och jämföra patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet i Sverige – medverkande land

Studie 6

Syfte: Att beskriva och jämföra av patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet mellan samtliga deltagande länder

I studien ingår så här långt, Danmark, Norge, Färöarna, Barsilien, Spanien, Indonesien och Taiwan.

Flera länder är intresserad och kommer att inkluderas.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Lars-Olov Lundqvist
Forskningsledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Hälsovetenskaper

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Slutrapport

Publikationer


Internationella forskningsprogrammet Kvalitet i Psykiatrisk Vård (KPV), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/263081