Kartläggning av omhändertagande av patienter
med hypertoni i primärvården i Sverige
Kartläggning av omhändertagande av patienter
med hypertoni i primärvården i Sverige

Project number : 263351
Created by: Mikko Hellgren, 2019-02-20
Last revised by: Mikko Hellgren, 2019-02-20
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-08-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Högt blodtryck (hypertoni) är den viktigaste riskfaktorn för insjuknande i kardiovaskulära komplikationer och död framförallt stroke, hjärtinfarkt, hjärt- och njursvikt och att behandling till fastställda blodtrycksmål minskar dessa risker har starkt vetenskapligt stöd. Hypertoni är ett av de vanligaste tillstånden som omhändertas i primärvården. Ungefär var fjärde medborgare i befolkningen har hypertoni och många (ca 50%) uppnår inte de rekommenderade målvärdena trots att riktlinjer inom området har funnits sedan länge och läkemedelsbehandlingen är billig. 

Syftet med denna studie är att ge en nulägesbeskrivning av omhändertagandet av hypertoni i primärvården i Sverige genom att intervjua de personer (chefer och/eller medicinskt ansvariga) som har ansvar för detta område på olika vårdcentraler.

Tio vårdcentraler från 6 olika regioner (fd landsting) beräknas delta representerande både glesbygd, tätort och storstad och varierande storlek på patientlista. Först planeras en telefonintervju med hjälp av en strukturerad enkät som handlar om organisationen (t.ex. utnyttjande av olika personalkategorier och teamarbete) av vården samt diagnostik och utredning vid nyupptäckt hypertoni, livsstilsutredning, samsjuklighet, riskbedömning, behandling och uppföljningen.  Resultatet efter analys och jämförelser planeras att publiceras i vetenskaplig tidskrift både i Sverige och internationellt.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin
checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I10-I15 Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar)

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=60   

Vetenskaplig sammanfattning

Det övergripande syftet med studien är att ge en nulägesbeskrivning av omhändertagandet av hypertoni i primärvården i Sverige. Det är viktigt att undersöka med tanke på den stora och ökande mängden patienter där endast ca 50% når målen för behandlingen. Projektet kan ge ett underlag för förbättrat omhändertagande med utnyttjande av nya tekniska möjligheter som också involverar patienten.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att behandling av hypertoni minskar insjuknande i stroke, hjärtinfarkt, hjärt- och njursvikt och det finns fastställda mål för blodtrycksbehandling. Hypertoni är ett av de vanligaste tillstånden i primärvården och kräver mycket arbete vid diagnostik, under inställning av behandling och vid den livslånga uppföljningen. Sätten att sköta patienterna beror på lokala förutsättningar och traditioner. Tidigare studier har visat att trots riktlinjer och lätt tillgänglig behandling, når bara hälften av omhändertagna patienter blodtrycksmålen.

Hypertoniområdet genomgår en snabb teknikutveckling. Nya metoder för blodtrycksmätning som involverar patienten har introducerats, parallellt med traditionella mätmetoder. Hur omhändertagandet av patienter med hypertoni i primärvården sker för närvarande är bristfälligt utforskat.

Det naturliga hade varit utskick av enkäter till ett representativt urval av vårdcentraler i hela Sverige. Vår erfarenhet är dock att omhändertagandet av hypertoni ser mycket olika på vårdcentralerna. Därför har vi i stället valt att per telefon intervjua de personer (chefer och/eller medicinskt ansvariga) som har ansvar för detta område på olika vårdcentraler. Det kan då bli en dialog och anpassning av frågorna beroende på de varierande svar som förväntas. Detta begränsar dock antalet vårdcentraler som kan delta i projektet.

Vi har av bekvämlighetsskäl avgränsat oss till att intervjua i de regioner där vi själva verkar, men vi bedömer att dessa regioner är representativa för svensk primärvård.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


Kartläggning av omhändertagande av patienter
med hypertoni i primärvården i Sverige, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/263351