Ha koll! - Långtidsuppföljning och utvärdering av föräldrars erfarenheter av en tidshanteringsintervention
Ha koll! - Långtidsuppföljning och utvärdering av föräldrars erfarenheter av en tidshanteringsintervention
Project number : 263391
Created by: Kajsa Lidström Holmqvist, 2019-02-20
Last revised by: Kajsa Lidström Holmqvist, 2019-02-20
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2017-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Hantering av tid och att organisera vardagens aktivteter är grundläggande förmågor i vardagen. Nedsättningar av dessa förmågor kan leda till stora problem att klara vardagens krav inom samtliga livets aktivitetsområden. Personer med nedsatt kognitiv förmåga p.g.a. exempelvis neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning upplever ofta svårigheter med tidshantering. Konskekvenser av detta innebär att vardagslivet blir en stor utmaning. Svårigheter att planera, hålla tider och få saker klara i tid leder ofta till ökad stress och påverkar möjligheterna till ett fungerande arbetsliv/vardag negativt. Svårigheter inom tidshantering kan följaktligen också ha en negativ påverkan på förmågan att klara ett föräldraskap.

Ha Koll! är en gruppintervention som riktar sig till ovan beskrivna persongrupper. Syftet med interventionen är att förbättra tidshantering inkl. planering och organisation genom strukturerad träning i att använda kompensatoriska hjälpmedel och strategier samt ge ökad medvetenhet om det egna fungerandet och hur det påverkar den egna tidshanteringen.

Detta licentiatprojekt utgörs av två delstudier inom ramen för ett större forskningsprojekt runt Ha Koll!. Två studier planeras där studie I har en kvantitativ ansats och är en långtidsuppföljning av interventionen Ha koll! 12 månader efter avslutad intervention. Studie II är en kvalitativ studie med syfte att beskriva föräldrars erfarenheter av Ha koll! utifrån tidshantering och föräldraskap.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsterapi
checked Psykiatri


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Fas

II

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

F99-F99 Ospecificerad psykisk störning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2016/511

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=50-60   

Vetenskaplig sammanfattning

DELARBETE 1

Syfte: Långtidsuppföljning av interventionen Ha koll - en gruppintervention för att förbättra tidshantering

Metod

Design: 12 månadersuppföljning av en interventionsstudie, utan kontrollgrupp, och jämföra med mätningar före, efter och 3 månader efter intervention.

Urval/deltagare: Inklusionkriterier för deltagande i studien är personer som har självskattade problem med tidshantering i vardagen till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Exempel på diagnoser är psykiatriska diagnoser, AST eller ADHD/ADD utan intellektuell funktionsnedsättning. Sjuttiofem deltagare rekryterades av arbeteterapeuter (n=9) inom fem enheter inom öppenvårdspsykiatri och habilitering i mellersta Sverige. Vid eftermätningen fanns bortfall på 20 personer, och av dessa kvarvarande 55 personer genomförs nu eftermätningar 12 månader efter avslutad intervention. De 55 deltagarna är i åldrarna 20-62 år och en är majoritet kvinnor. Trettiofyra personer har ingen anställning medan 21 personer har en anställning

Mätinstrument: I studien mäts variablerna självskattad tidshantering, exekutiva funktioner samt självskattad tillfredsställelse av dagliga aktiviteter. Demografiska data samlades in via enkät.

Assessment of Time Management Skills (ATMS-S) är en enkät med 30 frågor som mäter sjävskattad tidshantering, organisation och planering, samt känsloreglering. ATMS-S är nyligen översatt till svenska och utvärderat för begreppsvalitidet i denna population (16). Weekly Calendar Planning Activity (WCPA-SE) är ett aktivtetsbaserat test av exekutiva funktioner som är översatt till svenska och utvärderat för test-restreliabilitet (17, 18). Satisfaction with Daily Occupations (SDO-13) är ett intervjuinstrument för att skatta en persons tillfredsställelse med dagliga aktiviteter. SDO-13 har goda psykometriska egenskaper för en psykiatrisk population

Datainsamling och analys:

Data är insamlad av arbetsterapeuter (n=9) som genomfört interventionen. Demografisk data samlades in före interventionen. ATMS-S användes vid tre tillfällen, både före intervention, efter intervention och vid 3-månaders uppföljning. WCPA-SE och SDO användes före och efter intervention (15). Data för föreliggande uppföljning samlas in 12 månader efter avslutad intervention med ATMS-S, WCPA-SE och SDO-13.

Interventionen Ha koll! är en 10 veckors manualbaserad gruppintervention med träff en gång i veckan med en träff på ca 1,5 timme. Gruppträffarna hölls på den enhet där klienten var inskriven. I grupperna deltog 6-8 deltagare och de gruppledare/arbetsterapeuter som höll i grupperna hade gått utbildning i metoden. Gruppledarna hade också fått information om hur datainsamlingen skulle gå till. För att stödja gruppledarna samt säkerställa att de följde manualen för Ha Koll! och riktlinjerna för datainsamling hölls regelbundna nätverksträffar under hela datainsamlingsperioden.

Data kommer att analyseras med hjälp av beskrivande och jämförande statistik.

DELARBETE 2

Syfte: Syftet är att beskriva föräldrarnas erfarenheter av tidshantering och föräldraskap efter interventionsprogrammet Ha koll!

Metod

Design: Kvalitativ intervjustudie

Urval/deltagare: Strategiskt urval av personer med neuropsykiatrisk diagnos som deltagit i interventionen Ha koll!. Inklusionskriterier är att vara föräldrar över 18 år med hemmavarande barn, samt att kunna genomföra en intervju på svenska. Nio intervjuer har genomförts inom ramen för en magisteruppsats (fem kvinnor och fyra män). Ytterligare intervjuer kommer att göras utifrån samma inklusionskriterier. Totalt beräknas 15-20 deltagare ingå studien.

Datainsamling och analys: För att samla in data används en semistrukturerad intervjuguide. Intervjun inleds med demografiska frågor. Efterföljande frågor fokuserar på hur det var att delta i Ha koll, om det är någon skillnad efter Ha koll! kring bland annat användande av strategier och struktur i hemmet och den övriga vardagen. Vidare ställs frågor om upplevelsen av föräldrarollen före och efter kursen samt om familjens vardagsfungerande har ändrats efter kursen.

Samtliga deltagare kommer att ha deltagit i Ha koll! under 2017- 2019. Deltagarna rekryteras från den verksamhet där de deltagit. Verksamhetens arbetsterapeut tillfrågar personen om deltagande. Information ges både skrifltigt och muntligt med möjlighet att ställa frågor och att ha betänketid. Efter skriftligt samtycke förmedlas kontakt med doktoranden som tillsammans med deltagaren bestämmer tid och plats för intervjun. Intervjun sker efter avslutad intervention. De redan genomförda intervjuerna har genomförts i ett enskilt rumt på den verksamhet deltagaren tillhör. De har varat i 15-90 minuter.

Data kommer att analyseras induktivt med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Hälsovetenskaper
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Maria Wingren
Universitetsadjunkt, doktorand, Institutionen för Hälsovetenskaper

Roll i projektet

checked Medarbetare

Supervisor

Marie Holmefur
Leg. arbetsterapeut, Hälsovetenskaper

Ha koll! - Långtidsuppföljning och utvärdering av föräldrars erfarenheter av en tidshanteringsintervention, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/263391