Ögonstyrning av dator för personer med flerfunktionshinder som har svåra kommunikationssvårigheter
Ögonstyrning av dator för personer med flerfunktionshinder som har svåra kommunikationssvårigheter
Project number : 263531
Created by: Lars-Olov Lundqvist, 2019-02-22
Last revised by: Lars-Olov Lundqvist, 2019-02-22
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Personer med flerfunktionsnedsättning (FFN) har omfattande funktionsnedsättningar inom flera områden. De har flera diagnoser, såsom cerebral pares och måttlig till svår utvecklingsstörning. De har svåra fysiska funktionsnedsättningar, såsom problem med motorik, syn, hörsel, tal, tillväxt, tarm- och blåsfunktion, andning eller sömn. De har ofta epilepsi som kan vara svårbehandlad. Spasticitet är också vanligt och medför ofta ortopediska komplikationer såsom ledkontrakturer och skolios. Personer med FFN saknar ofta tal och de kommunicerar med mimik och kroppsrörelser.  Både utvecklingsstörningen och kommunikationssvårigheterna hos personer med FFN försvårar personens möjlighet att förmedla sig med andra och att skapa relationer. Eftersom personer med FFN saknar förmåga till vanlig kommunikation är det viktigt att utveckla alternativa kommunikationssätt för att på så sätt göra det möjligt för personerna att kommunicera sin önskan och sina behov.

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka ögonstyrning av dator hos personer med FFN som har svåra kommunikationssvårigheter. Tre övergripande frågeställningar ställs i projektet:

  1. Hur använder personer med FFN ögonstyrning via dator?
  2. Hur utvecklas personernas förmåga att hantera ögonstyrning av dator över tid?
  3. Hur kan ögonstyrning via dator ge information om den kognitiva förmågan hos personer med FFN?

Sammanfattning på engelska

People with multiple disabilities (PIMD) have extensive disabilities in several areas such as cerebral palsy and moderate to severe developmental disorders. They have severe physical impairments, such as motor, vision, hearing, speech, growth, bowel and bladder problems, breathing or sleep problems. They often have epilepsy that can be difficult to treat. Spasticity is also common and often causes orthopedic complications such as joint contractures and scoliosis. People with PIMD often lack speech and they communicate with facial expressions and body movements. Both the developmental disorder and the communication difficulties of people with PIMD make it difficult for the individual to communicate with others and to create social relationships. Since people with PIMD lack the ability for verbal communication, it is important to develop alternative means of communication in order to enable them to communicate their desire and their needs.

The purpose of this research project is to investigate use of eye gaze technology in people with PIMD . Three overall questions are asked in the project:

1.How do people with FFN use eye control via computer?
2.How do people's ability to handle eye control of computer develop over time?
3.How can eye control via computer provide information on the cognitive ability of people with PIMD?

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan hälsovetenskap
checked Arbetsterapi
checked Medicinsk teknik
checked Neurologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

IV

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom

Diagnoskod för underdiagnos

F70-F79 Psykisk utvecklingsstörning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018-266

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=0000

Vetenskaplig sammanfattning

TBA

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Vuxenhabiliteringen workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Medicinska vetenskaper
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Naturvetenskap och Teknik

Medarbetare i projektet

Helen Lindner
Lektor, Hälsovetenskaper

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Ögonstyrning av dator för personer med flerfunktionshinder som har svåra kommunikationssvårigheter, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/263531