Real-world data on checkpoint inhibitors in patients with metastatic malignant melanoma: aspects in daily clinical practice
Real-world data on checkpoint inhibitors in patients with metastatic malignant melanoma: aspects in daily clinical practice
Project number : 265351
Created by: Antonis Valachis, 2019-03-19
Last revised by: Antonis Valachis, 2019-03-19
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Real-world data on checkpoint inhibitors in patients with metastatic malignant melanoma: aspects in daily clinical practice, Registeranmälan
  2. Real-world data on checkpoint inhibitors in patients with metastatic malignant melanoma: aspects in daily clinical practice, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Immunterapi med checkpoint hämmare har varit en revolution inom cancerbehandling vid olika typer av cancer. Specifikt har immunterapi påtagligt förbättrat överlevnad hos patienter med spritt malignt melanom. Implementering av immunterapi i klinisk praxis har varit snabbt men det fortfarande saknas evidens om hur den behandlingen fungerar i praktiken hos vissa subgrupper av melanompatienter som exkluderades från pivotala studier samt hur den behandlingen interagerar med andra medicinska åtgärder som är vanliga hos cancerpatienter dvs. influensa vaccination eller användning av antibiotika.

Målet med denna retrospektiva studien är att kartlägga användning av checkpoint hämmare hos melanompatienter i klinisk praxis och undersöka hur behandlingseffekt ser ut utanför studier samt hur behandlingen interagerar med antibiotika användning eller influensa vaccination.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C43-C44 Melanom och andra maligna tumörer i huden

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

EPN-ansökan skickas

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=150   

Vetenskaplig sammanfattning

Immunterapi med checkpoint hämmare har varit en revolution inom cancerbehandling vid olika typer av cancer. Specifikt har immunterapi påtagligt förbättrat överlevnad hos patienter med spritt malignt melanom. Implementering av immunterapi i klinisk praxis har varit snabbt men det fortfarande saknas evidens om hur den behandlingen fungerar i praktiken hos vissa subgrupper av melanompatienter som exkluderades från pivotala studier samt hur den behandlingen interagerar med andra medicinska åtgärder som är vanliga hos cancerpatienter dvs. influensa vaccination eller användning av antibiotika.

Målet med denna retrospektiva studien är att kartlägga användning av checkpoint hämmare hos melanompatienter i klinisk praxis och undersöka hur behandlingseffekt ser ut utanför studier samt hur behandlingen interagerar med antibiotika användning eller influensa vaccination.

Vi planerar en multicentre retrospektiv observationell där alla patienter som har fått checkpoint hämmare på grund av avancerat eller spritt malignt melanom inkluderas. Studien planeras inkludera alla sjukhus från Uppsala-Örebro region.

Utfallsmått av intresse är:

- antal patienter som har fått checkpoint hämmare med 1 eller flera exklusionskriterier från pivotala randomiserade studier som ligger till grund av godkännande samt hur prognosen för de patienterna ser ut i jämförelse med patienter som inte uppfyller någon exklusionskriterium

- prognos av patienter som står på checkpoint hämmare beroende på kroppsvikt

- om antibiotika användning kort inför behandlingsstart med checkpoint hämmare eller under pågående behandling påverkar behandlingseffekt eller risk för biverkningar

- risk för influensa infektion hos patienter med checkpoint hämmare och jämförelse mellan patienter som fick eller inte fick influensa vaccination

- behandlingseffekt samt risk för biverkningar hos patienter som fick i jämförelse med de som inte fick influensa vaccination under pågående behandling med checkpoint hämmare.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Blod- och tumörsjukdomar - Onkologi

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Roll i projektet

checked Medarbetare
Frida Jakobsson
Onkologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Real-world data on checkpoint inhibitors in patients with metastatic malignant melanoma: aspects in daily clinical practice, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/265351