Participation in physical activity and sports 3 years after ACL-reconstruction
Participation in physical activity and sports 3 years after ACL-reconstruction
Project number : 265831
Created by: Daniel Castellanos, 2019-03-24
Last revised by: Daniel Castellanos, 2019-08-20
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-08-22
Planering och förberedelse

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Främre korsbandsskador är en av de mest fruktade skador en idrottare kan drabbas av. Den typiska mekanismen som ligger bakom främre korsbandsskador är i de flesta fall enbenslandning eller snabba riktningsändringar inom idrotter. Den viktigaste orsaken till att operera en patient med en främre korsbandsskada är kvarvarande instabilitet vid önskade aktiviteter. Det kan dock inte förväntas att samtliga som opereras återgår till idrott på samma nivå eller till idrott överhuvudtaget. Tidigare forskning av professionella fotbollsspelare har visat att de återgår till samma nivå efter främre korsbandsoperationer, men när man sedan gjorde en uppföljning 3 år senare fortsatte enbart två tredjedelar på samma nivå. Det är tydligt att många idrottare upplever problem under återhämtningen och rehabilitering och inte lyckas återgå tillbaka till samma nivå som tidigare. 

Huvudsakliga syftet med projektet är att följa och studera patienter som opererats med främre korsbandsrekonstruktion under 3 års tid och studera deltagandet i fysisk aktivitet, idrott och återgång till tävling.

Vi kommer att rekrytera patienter som genomgått främre korsbandskirurgi och som finns registrerade i Svenska korsbandsregistret under cirka en 12 månaders period. Patienter kommer tillfrågas om deltagande och kommer därefter att följas upp månadsvis med hjälp webbaserade enkäter. Operationsdata kommer att inhämtas från Svenska korsbandsregistret.

Sammanfattning på engelska

Anterior cruciate ligament ruptures are one of the most feared and potential career-ending injuries any sportsmen can ever have. The typical mechanism behind an ACL injury is a non-contact jump with single leg landing or sudden cutting action in pivoting sports like football, basketball, handball, and even alpine skiing.

The primary objective with surgical treatment is to restore stability in the knee and replace the torn ACL with a graft that reproduces its function. The main indications for a reconstruction are subjective permanent instability symptoms.

However, there is evidence showing that ACL-R alone does not always guarantee return to sports at the same level for a specific individual. Walden et al showed that 94% of professional football players return to competitive football after ACL-R, but when they later did a 3 year follow up, only two thirds of the players continue at this level. It is evident that many athletes may experience problems on the way to recovery and during rehab, such as persistent instability, reduced ROM, pain, new injuries and even loss of motivation

The purpose of this study is to longitudinally follow the participation in sports and physical activity during 3 years after undergoing ACL-R.

Patients that have undergone ACL-R and are registered in the Swedish ACL registry will be recruited during a 12-month period. The patients are recruited no later than 3 months after surgery and answer surveys once a month during the first 3 years, regarding participation in rehabilitation and sports, and even question about function and problems/new injuries.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Ortopedi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

S80-S89 Skador på knä och underben

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=500   

Vetenskaplig sammanfattning

Främre korsbandsskador är en av de mest fruktade skador en idrottare kan få. Incidensen av främre korsbandsskador i Sverige har tidigare uppskattas till 78-81 per 100 000 personer per år (1,2). Ökat deltagande i idrott och fysisk aktivitet i befolkningen ökar risken att drabbas av allvarliga knäskador såsom en främre korsbandsskada (3).

Den viktigaste orsaken till att operera en patient med en främre korsbandsskada är kvarvarande subjektiv instabilitet vid önskade aktiviteter. I de flesta fall utvärderar man effekten av fysioterapi innan man tar beslut om kirurgi. En av de vanligaste anledningar till tidigt beslut om operativ åtgärd är önskan att återgå till idrott (4).

Det kan inte förväntas att samtliga som opereras återgår till idrott på samma nivå eller till idrott överhuvudtaget. Walden et al visade att 94% av professionella fotbollsspelare återgår till samma nivå efter främre korsbandsoperationer, men när de sedan gjorde en uppföljning 3 år senare fortsatte enbart två tredjedelar på samma nivå (5). I en systematisk översiktsartikel av Ardern et al (6) med totalt 7558 deltagare, återgick 81 % till idrottsaktiviteter, 65% återgick till samma nivå som innan skadan och endast 55% återgick till tävlingsidrott. (7) Dessutom kan många återgå till idrott eller tävling under en kort period och sedan avbryta pga av nya skador, knäproblem och andra orskar (8). 

Tyvärr är det också många som slutar med idrott efter en främre korsbandsskada med risken att bli fysisk inaktiva. I registerbaserde studier, vid 1 års uppföljning efter skadan, var en av tre personer mindre fysisk aktiva än vad som rekommenderas för uppnå och bibehålla positiva hälsoeffekter. Detta är alarmerande eftersom det handlar om i övrigt hälsosamma individer som var fysisk aktiva innan skadan (9). 

Man kan spekulera varför återgång till idrott efter främre korsbandsskada och operation varierar så pass mycket i olika grupper och varför återgång till idrott är högre hos elitidrottare jämfört med de som tävlar i lägre divisioner. Det är tydligt att många idrottare upplever problem under återhämtningen och rehabilitering, som t.ex. kvarvarande instabilitet, minskat rörelseomfång, smärta, nya skador och även förlust av rörlighet (10). Högkvalitativ rehabilitering med gott stöd för idrottare verkar vara nödvändigt för en bra funktion. Det är viktigt att försöka analysera och förstå varför återgång till idrott varierar så mycket, speciellt med tanke på att en av operationsindikationerna för främre korsbandsrekonstruktion är att möjliggöra återgång till idrott.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Ortopediska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - KI Nord - Karolinska universitetssjukhuset, Solna - Institutionen för molekylär medicin och kirurgi - Centrum för idrottsskadeforskning
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - KI Syd - KI Campus Huddinge - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle - Forskning inom sjukgymnastik

Supervisor

Per Wretenberg
Professor/Överläkare, Ortopediska kliniken

Participation in physical activity and sports 3 years after ACL-reconstruction, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/265831