Sjuksköterskors uppfattning och kunskap om samt användande av neonatal smärtskattning.
Sjuksköterskors uppfattning och kunskap om samt användande av neonatal smärtskattning.
Project number : 268451
Created by: Martina Carlsen Misic, 2019-04-16
Last revised by: Martina Carlsen Misic, 2019-04-16
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-04-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Omkring 10% av alla nyfödda barn vårdas på landets neonatalavdelningar av olika anledningar. Under vårdtiden kommer dessa barn att genomgå en rad smärtsamma procedurer så som provtagningar och undersökningar. Flertalet studier har påvisat att smärta har negativa effekter för de nyfödda och för tidigt födda barnen på både lång och kort sikt. På kort sikt genom ett ökat stresspåslag och på lång sikt genom förändrat smärtbeteende och sämre utveckling. För att kunna behandla de nyfödda barnens smärta korrekt är det viktigt att känna igen hur nyfödda och för tidigt födda barn uttrycker sin smärta. Detta görs med hjälp av smärtskattningsskalor som genom att bedöma olika beteenden hos barnen ger en indikation om barnet har ont eller inte. Bedömningen skall också leda till att barnets smärta behandlas och följs upp.

Det här projektet tittar närmare på hur sjuksköterskor på svenska neonatalavdelningar uppfattar smärtskattningskalorna samt hur regelbundet de använder skalorna och om de upplever sig ha tillräcklig kunskap för att kunna använda skalan korrekt. Informationen hämtas in genom enkäter som skickas ut till landets neonatalavdelningar där sjuksköterskorna får svara på frågor om smärtskattning och smärtbehandling. 

Att genom studien få en uppfattning om detta ger en indikation om vilka insatser som behövs för att för tidigt födda och nyfödda barn skall få en korrekt smärtskattning vilket är en förutsättning för att de ska kunna få rätt behandling för sin smärta.

Sammanfattning på engelska

About 10% of all newborn infants need neonatal care. They will be subjected to a number of painful procedures. This pain will have negative consequences on short and long term. For an adequate treatment we also need a correct pain assessment.
This project will investigate how nurses in Swedish neonatal care perceive the use of pain assessment instruments and how regularly they use them. A survey to all neonatal units in Sweden will collect this information.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Omvårdnad
checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

P90-P96 Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=380380154226

Vetenskaplig sammanfattning

En enkät till landets alla neonatalavdelningar med begäran om att lämna den till 10 sjuksköterskor. Frågor om hur de uppfattar smärtskattningsinstrument och hur de använder dessa.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Hälsovetenskaper

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Emma Olsson
Intensivvårdssjuksköterska, Hälsovetenskaper, Hälsovetenskaper

Roll i projektet

checked Medarbetare

Supervisor

Mats Eriksson
Leg Sjuksköt, Professor, Hälsovetenskaper, Barn - och ungdomskliniken, Barn - och ungdomskliniken

Sjuksköterskors uppfattning och kunskap om samt användande av neonatal smärtskattning., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/268451