Ettårsuppföljning efter avslutad DBT-behandling
Ettårsuppföljning efter avslutad DBT-behandling
Project number : 271841
Created by: Anna Demetriades, 2019-06-05
Last revised by: Anna Demetriades, 2019-06-05
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Registeranmälan

  1. Ettårsuppföljning efter avslutad DBT-behandling, Registeranmälan
  2. Ettårsuppföljning efter avslutad DBT-behandling, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Självskadebeteenden är mycket svårbehandlande problembeteenden. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en effektiv behandlingsmetod för personer med Borderlineproblematik där självskadebeteenden, självmordsbeteenden och hög slutenvårdskonsumtion ingår i problembilden. Tidigare randomiserade och kontrollerade studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en effektiv behandling för personer med borderline personlighetssyndrom. I Sverige finns endast ett fåtal små studier gjorda på klinisk population. DBT-enheten i Örebro har kontinuerligt sedan 2007 samlat in data på alla patienter som har gått minst ett år i behadnling, mätning har gjorts vid behandlingsstart, vid behandlingsavslut samt ett år efter avslutad behandling, vilket är ovanligt i ett svenskt kliniskt sammanhang för denna patientgrupp. Enheten har fullständig data på alla behandlingsavslutade patienter. Ingen tidigare svensk uppföljning av DBT-behandling för vuxna är publicerad. Studien avser att generera två artiklar. Syftet med artikel 1 är att undersöka utfallet, med avseende på antal självskadebeteenden, självmordsbeteenden, antal psykiatriska jourmottagningsbesök, antal inneliggande dagar på psykiatrisk vårdavdelning samt borderlinesymtom och andra psykiatriska symtom vid behandlingsavslut och ett år efter avslutad behandling. Syftet med artikel 2 är undersöka prediktorer för ett bra respektive mindre bra utfall.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Psykiatri


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

F60-F69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2013/290

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=134   

Vetenskaplig sammanfattning

Självskadebeteenden är mycket svårbehandlande problembeteenden. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en effektiv behandlingsmetod för personer med Borderlineproblematik där självskadebeteenden, självmordsbeteenden och hög slutenvårdskonsumtion ingår i problembilden. Metoden har vetenskapligt stöd. Tidigare randomiserade och kontrollerade studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en effektiv behandling för personer med borderline personlighetssyndrom. I Sverige finns endast ett fåtal små studier gjorda på klinisk population. DBT-enheten i Örebro har kontinuerligt sedan 2007 samlat in data på alla patienter som har gått minst ett år i behadnling, mätning har gjorts vid behandlingsstart, vid behandlingsavslut samt ett år efter avslutad behandling, vilket är ovanligt i ett svenskt kliniskt sammanhang för denna patientgrupp. Studien är en så kallad effectiveness-studie, en klinisk replikation, för att systematiskt kartlägga DBT i svensk psykiatrisk öppenvård. Enheten har fullständig data på alla behandlingsavslutade patienter. Ingen tidigare svensk uppföljning av DBT-behandling för vuxna är publicerad. Studien avser att generera två artiklar. Syftet med artikel 1 är att undersöka utfallet, med avseende på antal självskadebeteenden, självmordsbeteenden, antal psykiatriska jourmottagningsbesök, antal inneliggande dagar på psykiatrisk vårdavdelning samt borderlinesymtom och andra psykiatriska symtom vid behandlingsavslut och ett år efter avslutad behandling. Syftet med artikel 2 är undersöka prediktorer för ett bra respektive mindre bra utfall.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område psykiatri - Psykiatri för barn och unga vuxna workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Linda Holländare
Psykolog, Psykiatri för barn och unga vuxna

Roll i projektet

checked Medarbetare

Supervisor

Lars Kjellin
Forskningshandledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Område psykiatri

Ettårsuppföljning efter avslutad DBT-behandling, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/271841