Analys av resultat och utvärdering av prediktiva faktorer vid Extrakorporal Stötvågsbehandling av njur- och uretärsten (ESVL)
Analys av resultat och utvärdering av prediktiva faktorer vid Extrakorporal Stötvågsbehandling av njur- och uretärsten (ESVL)
Project number : 272685
Created by: Marcin Popiolek, 2019-08-12
Last revised by: Marcin Popiolek, 2019-09-24
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-08-12
Planering och förberedelse

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I Sverige utförs cirka 8 000 behandlingar för njursten varje år. Enligt uppgifter från det nationella patientregistret i Sverige åtgärdas cirka 75 % av de behandlingskrävande stenarna med extrakorporal stötvågslitotripsi (ESVL) som första behandling. Metoden använder stötvågor med hög energi för att bryta upp njurstenen i små bitar. Vid Urologiska kliniken i Örebro, och även på andra centra i Sverige, är ESVL standardmetod för behandling av njurstenar och urinledarstenar i den övre tredjedelen av urinledaren om stenarna är mindre än 15-20 mm. Under goda förhållanden uppnås stenfrihet i upp till 90 % av patienterna.

Denna studie planeras att vara en retrospektiv studie där vi vill studera behandlingsresultatet och komplikationsfrekvensen av ESVL. Vi vill också undersöka om det finns faktorer som kan förutsäga det slutgiltiga behandlingsresultatet. ESVL-behandling är resurskrävande och man använder strålning vid ingreppet. Enligt litteraturen finns det en del prediktiva faktorer för lyckade och misslyckade resultat, men många studier visar också motsatta resultat. Därför är det intressant att genomföra en noggrann analys av ESVL resultat och utvärdera eventuella prediktiva faktorer för att kunna hitta subgrupper av patienter som skulle ha mest nytta av ESVL. Idén är att kunna senare utveckla och validera algoritmer för analys av patient relaterade faktorer och bildmaterial för att förutsäga resultat efter ESVL och ge bättre underlag för kliniska beslut.

Sammanfattning på engelska

In Sweden, approximately 8,000 kidney stone treatments are performed each year. According to data from the National Patient Register in Sweden, approximately 75% of the stones that require intervention are managed with extracorporeal shock wave lithotripsi (ESWL) as the first line treatment. The method uses high energy shock waves to break the kidney stone into small pieces. At the Urological Department in Örebro, and also at other centers in Sweden, ESWL is the standard method for the treatment of kidney stones and stones in the upper third of the ureter if the stones are less than 15-20 mm. Under good conditions, stone clearance is achieved in up to 90% of patients. This study is planned to be a retrospective study where we aim to investigate the treatment outcomes and the complication rates of ESWL. Furthermore, we want to study whether there are factors that can predict the final treatment outcome. ESWL treatment is a resource-intensive procedure where radiation is involved. According to the literature, there are some predictive factors for successful and unsuccessful outcome, but many studies also show opposite results. Therefore, it is interesting to conduct a thorough analysis of ESWL results and evaluate any predictive factors to find subgroups of patients who would benefit most from ESWL. The main idea is to be able to later develop and validate algorithms for analyzing patient-related factors and pre-treatment computed tomography scans to predict results after ESWL and provide better evidence for clinical decisions.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Radiologi och bildbehandling
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

N20-N23 Sten i urinvägarna

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=600   

Vetenskaplig sammanfattning

I denna studie vill vi studera postoperativa komplikationer av stötvågsbehandling för njur- och urinledarsten utförd på Universitetssjukhuset i Örebro. Vi vill även studera om det går att hitta prediktiva faktorer för en lyckad eller misslyckad ESVL-behandling. Vi skulle vilja analysera behandlingsresultat beroende på stenens storlek, läge, hårdhet och njurens anatomi som prediktiva faktorer för lyckade respektive misslyckade ESVL.

Patienter som behandlats med ESVL vid Universitetssjukhuset i Örebro mellan 2012 och 2018 kommer att identifieras via datasystemen Klinisk Portal samt Infomedix. Uppskattningsvis handlar det om ca 500-600 patienter som kan komma att inkluderas i studien. Samma datasystem kommer att användas för att ta fram patientrelaterade faktorer så som t.ex. ålder, kön, BMI, komplikationer och hud till stenavståndet (SSD) för patienterna och datasystemet Sectra (för röntgenundersökningar) kommer att användas för att ta fram stenrelaterade faktorer såsom stenläge, densitet på stenen (HU) samt infundibulopelvic vinkel (IPA).

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Röntgenkliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Mats Lidén
Överläkare, Röntgenkliniken

Analys av resultat och utvärdering av prediktiva faktorer vid Extrakorporal Stötvågsbehandling av njur- och uretärsten (ESVL), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/272685