Bärarskap eller invasiv sjukdom? – Pharynxepitelets immunologiska funktion vid interaktion med meningokocker
Bärarskap eller invasiv sjukdom? – Pharynxepitelets immunologiska funktion vid interaktion med meningokocker
Project number : 272935
Created by: Bianca Stenmark, 2019-10-04
Last revised by: Bianca Stenmark, 2019-10-04
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-10-04
Planering och förberedelse

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Meningokocken är en globalt spridd humanpatogen som bärs asymptomatiskt i svalg och nasopharynx hos ungefär 10% av befolkningen. Av anledningar som i huvudsak är okända tar sig meningokockerna hos mottagliga individer över till blodet och även över blod-hjärnbarriären till cerebrospinalvätskan och kan därmed orsaka allvarliga tillstånd som blodförgiftning och/eller hjärnhinneinflammation. Adaptiv immunitet medför ett gott skydd mot meningokocksjukdom men varje år drabbas ca 50-100 personer i Sverige av meningokocksjukdom. Även om vissa riskfaktorer är kända kvarstår frågan, varför somliga utvecklar svår meningokocksjukdom medan andra förblir asymptomatiska bärare? Medan de flesta studier fokuserar på beskrivningar av bakteriens virulensförmåga, t ex vilka gener hos bakterien som spelar roll för interaktionen mellan värd och bakterie, har få ansträngningar gjorts för att beskriva skillnader i det immunologiska svaret från värden och huruvida detta skiljer sig beroende på vilken slags bakterie värden exponeras för. Huruvida det är bakterien eller värdens celler som dikterar händelseförloppet är ej klarlagt men det rör sig sannolikt om ett samspel där en olycklig kombination av genuttryck och cellulär aktivitet hos bakterien och vävnaden tillåter invasion och efterföljande meningokocksjukdom. Denna studie ämnar undersöka huruvida svalgvävnadens immunologiska funktion och effektorer skiljer sig beroende på vilken typ av meningokock det utsätts för.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Immunologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=23   

Vetenskaplig sammanfattning

Meningokocken är en globalt spridd humanpatogen som bärs asymptomatiskt i svalg och nasopharynx hos ungefär 10% av befolkningen. Av anledningar som i huvudsak är okända tar sig meningokockerna hos mottagliga individer över till blodet och även över blod-hjärnbarriären till cerebrospinalvätskan och kan därmed orsaka allvarliga tillstånd som blodförgiftning och/eller hjärnhinneinflammation. Adaptiv immunitet medför ett gott skydd mot meningokocksjukdom men varje år drabbas ca 50-100 personer i Sverige av meningokocksjukdom. Även om vissa riskfaktorer är kända kvarstår frågan, varför somliga utvecklar svår meningokocksjukdom medan andra förblir asymptomatiska bärare? Medan de flesta studier fokuserar på beskrivningar av bakteriens virulensförmåga, t ex vilka gener hos bakterien som spelar roll för interaktionen mellan värd och bakterie, har få ansträngningar gjorts för att beskriva skillnader i det immunologiska svaret från värden och huruvida detta skiljer sig beroende på vilken slags bakterie värden exponeras för. 

Slemhinnor, epitel och cilierade celler ingår som del av det medfödda immunförsvaret och beskrivs ofta som ett passivt försvar genom att utgöra en fysisk barriär som hindrar infektion. På senare tid har det dock visats att även dessa celler har kapacitet till immunologisk signalering inblandat i försvar mot mikrobiella hot. Många proinflammatoriska mekanismer som tidigare ansågs exklusiva för celler av strikt immunologisk härkomst återfinns i epitelceller, om än i lägre grad än hos immunokompetenta celler. Huruvida det är bakterien eller värdens celler som dikterar händelseförloppet är ej klarlagt men det rör sig sannolikt om ett samspel där en olycklig kombination av genuttryck och cellulär aktivitet hos bakterien och epitelet tillåter invasion och efterföljande meningokocksjukdom. Denna studie ämnar undersöka huruvida pharynxepitelets immunologiska funktion och effektorer skiljer sig beroende på vilken typ av meningokock det utsätts för.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Medicinska vetenskaper

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Susanne Jacobsson
Disp BMA, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Alexander Persson
Naturvetenskap och Teknik

Roll i projektet

checked Medarbetare

Bärarskap eller invasiv sjukdom? – Pharynxepitelets immunologiska funktion vid interaktion med meningokocker, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/272935