Kombinationer av arteriell och venös endovaskulär ocklusion-ett nytt sätt att handlägga skador på levern och nedre hålvenen vid svåra trauman?
Kombinationer av arteriell och venös endovaskulär ocklusion-ett nytt sätt att handlägga skador på levern och nedre hålvenen vid svåra trauman?
Project number : 273072
Created by: Maria Wikström, 2019-10-09
Last revised by: Maria Wikström, 2019-10-09
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-10-09
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Traumatiska skador på nedre hålvenen och andra stora, venösa kärl bakom levern (sk retrohepatiska skador) kan orsaka svårkontrollerade, snabbt livshotande blödningar. För skadekontroll har man tidigare använt olika öppna tekniker för att tillfälligt stänga av blodflödet till levern, men metoderna är inte tillräckligt effektiva och skadorna är fortfarande förenade med hög mortalitet. Stort behov finns att utveckla nya, enkla, snabba tekniker att kontrollera retrohepatiska blödningar, så att kirurgiskt botande behandling hinner att utföras. Endovaskulär ballongocklusion av aorta (REBOA) har börjat användas allt mer för att tillfälligt stänga av arteriellt blodflöde, men kan inte förhindra blodförlust från storta venösa leverblödningar. vår teori är, att endovaskulär ballongocklusion av nedre hålvenen (REBOVC) skulle kunna användas för att minska blödning vid retrohepatiska levervenskador. Vår tidigare forskning har visat att avstängning av enbart nedre hålvenen orsakar ett drastiskt minskat venöst återflöde till hjärtat, blodtrycksfall, hjärtrythmrubbning och risk för hjärtstillestånd. Vår teori är att dessa effekter kan motverkas av en aortaballong i motsvarande nivå och vill undersöka de hemodynamiska, metabola och blödningsmässiga konsekvenser detta kan få. Den kliniska betydelsen kan bli ett helt nytt sätt att behandla traumapatienter med retrohepatiska venskador, vilket bör kunna förbättra överlevnaden för en patientgrupp med nu mycket dålig prognos.

Sammanfattning på engelska

Traumatic injuries on inferior vena cava and the retrohepatic venous vessels can result in devastating hemorrhagic shock. To reduce hepatic vascular inflow, open surgery has traditionally been used, but mortality rates are still high. Therefore, there is a need to develop new, safe, simple and quick techniques to control retrohepatic vascular bleeding until definitive surgical treatment of the injuries can be done. To reduce arterial inflow, endovascular balloon occlusion of the aorta (REBOA) can be used, but it is not sufficient enough to control the venous hepatic inflow. Our theory is, that balloon occlusion of vena cava inferior (REBOVC) might be used to reduce bleeding from retrohepatic venous injuries. However, our previous research has shown that REBOVC alone drastically reduces the systolic blood pressure and preload, which may increase the risk of arrythmia and cardiac arrest. We believe those negative effects can be counteracted by a REBOA in the same level. The aim of our study is therefore to examine the hemodynamic, metabolic and circulatory effects of different combinations of REBOA and REBOVC. The clinical impact may be a new treatment regime for traumapatients with retrohepatic venous injuries. It may improve mortality rates for a patient category where the mortality at moment is high.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Anestesi och intensivvård
checked Kirurgi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

I

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

T79-T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld

Diagnoskod för underdiagnos

T66-T78 Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker

Multicenterstudie

Nej

Protokollnummer på prövningen

Ej aktuellt

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

ID 1660

ClinicalTrials.gov

Ej aktuellt

Biobanksavtal

Ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Ej tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligt

Vetenskaplig sammanfattning

Leverskador är den vanligaste blödningsorsaken hos traumapatienter och den lättblödande levern med sitt ytliga läge i buken, riskerar lätt att skadas vid våld mot buken. Retrohepatiska skador och skador påvena cava inferior utgör ca 10 % av alla leverskador, men orsakar ofta livshotande blödningar med hög mortalitet pga sitt svåråtkomliga läge bakom levern. För att stänga av blodflödet till levern har många olika öppna kirurgiska tekniker traditionellt använts. En av de vanligaste är den sk Pringles Manöver, där vena porta och arteria hepatica klampas. De höga mortalitetssiffrorna tyder på att metoderna ännu inte varit tillräckligt effektiva och nya metoder behövs. REBOA håller på att etableras som en viktig metod att vinna tid vid arteriell blödningschock. Vi vill nu undersöka om samma endovaskulära ballongocklusions- teknik kan vara tillämplig på svåra venösa blödningar. Tidigare forskning har indikerat att ocklusion av vena cava inferior orskar hemodynamisk kollaps, men vår teori är att detta skulle kunna motverkas av en REBOA i motsvarande nivå. vi vill med studien undersöka vilka hemodynamiska, metabola och blödningmässiga konsekvenser olika kominationer av arteriell och venös endovaskulär ballongocklusion får, med eller utan öppna kirurgiska avstängningstekniker. I delprojekt 1-3 avses därför att undersöka vilka av dessa kombinationer som verkar mest lovande ur hemodynamiskt och metabolt perspektiv. I delprojekt 4 planeras en blödningsmodell för att undersöka hur den faktiska blödningsmängden påverkas vid olika kombinationer av endovaskulär och/eller öppen kärl- ocklusion.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Kristofer Nilsson
Läkare, Kärl- thoraxkliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Tal Hörer
Specialist läkare kirurgi och kärlkirurgi, Kärl- thoraxkliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Slutrapport

Slutrapport

Manuskript till artikeln " Resuscitative endovascular balloon occlusion of the inferior vena cava is hemodynamically possible by concomitant endovascular balloon occlusion of the aorta- a porcine study" har nyligen accepterats för publikation i tidskriften Journal of Trauma and acute Care Surgery och lägger fn ute på Open access.

Publikationer


Kombinationer av arteriell och venös endovaskulär ocklusion-ett nytt sätt att handlägga skador på levern och nedre hålvenen vid svåra trauman?, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/273072