Effekter av balansträning via aktivitetsfrämjande TV-spel, validering av skattnngsskalor för gång- och balansförmåga samt prövning av mätinstruments fallprediktiva värde, för personer med multipel skleros
Effekter av balansträning via aktivitetsfrämjande TV-spel, validering av skattnngsskalor för gång- och balansförmåga samt prövning av mätinstruments fallprediktiva värde, för personer med multipel skleros
Project number : 48641
Created by: Ylva Nilsagård, 2010-05-07
Last revised by: Ylva Nilsagård, 2017-10-24
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2009-12-04
Rekrytering/datainsamling pågår
2015-01-01
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Flertalet skattningsskalor inom området neurologiska sjukdomar är publicerade på engelska. Dessa kan därmed inte användas i Sverige innan en översättningsprocedur genomförts och validiteten på den svenska versionen prövats. Exempel på skalor av intresse att använda i arbetet med personer med MS är ABC-skalan, Dynamic Gait Index. och ABC-skalan är översatt till svenska av projektansvariga men inte validitetsprövad på personer med MS. Dynamic Gait Index översätts inom ramen för detta projekt men behöver valideras för svenska förhållanden. Syfte med är att översätta, pröva samtidig validitet och inre överensstämmelse för dessa skalor.
Fortsatt forskning behövs för att ge ytterligare information för att kunna förutsäga fall så att informationen kan användas vid planering av olika åtgärder. Tidigare föreslagna gränsvärden för att predicera fallrisk bör prövas för att se om de kan upprepas i en annan studiegrupp. Dessutom är fler mätinstrument, däribland skattningsskalor, av intresse att pröva för deras eventuella prediktiva förmåga för fall. Ett syfte är därför att beräkna förmågan att förutsäga fall hos personer med MS för olika mätinstrument.
Balansträning med interaktiva datorspel är en metod som rönt intresse senaste tiden. Genomförbarheten av metoden behöver prövas. Nya träningsmetoder behöver utvecklas och genomgå vetenskaplig prövning innan de implementeras inom hälso- och sjukvården. Eventuella effekter av balansträning med interaktivt datorspel prövas lämpligast i en randomiserad, kontrollerad studie. Syftet är att utvärdera effekter på balans- och gångförmåga efter träning med Nintendo Wii Fit® samt genomförbarheten av metoden för personer med MS. Hypotesen är att både gång- och balansförmågan förbättras efter en kort, intensiv period med träning med aktivitetsfrämjande TV-spel.
Forskningen om TV-spel verkar hittills ha varit inriktad på effekter och upplevelser av online-spel och våldinriktade dator- och TV-spel. Hur personer upplever aktivitet genom datorspel är inte studerat och inte heller vilka faktorer som upplevs som hindrande respektive stödjande för att utföra den här aktiviteten. Syftet här är att undersöka hindrande och stödjande faktorer för att genomföra balansträning med aktivitetsfrämjande TV-spel samt att undersöka fysiska och mentala upplevelser av träningen.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Neurologi
checked Sjukgymnastik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2010/263

Vetenskaplig sammanfattning

Purpose: Our aim was to describe experiences of using Nintendo Wii Fit for balance exercise,

from the perspectives of patients with multiple sclerosis (MS) and their physiotherapists (PT).

Methods: Individual interviews with 15 patients with MS were conducted, recruited from a

multi-centre study investigating the effects of balance exercising using Wii Fit. We also

conducted a single focus group interview with nine PT involved in the study. The interviews

were audio-recorded, transcribed, and analysed using content analysis. Results: Both patients

and PT said that exercising with Wii Fit games was fun, and that it challenged the patients’

physical and cognitive capacities. The competitive content in the games provided motivation to

continue playing. Patients and PT reported improved body control and, more importantly,

positive effects on balance and walking in daily life. The PT regarded Wii training as an effective

alternative to other balance training, but some felt unsure in how to manage the video game.

The patients regarded Wii training as a possible home training solution. Conclusions: Patients

with MS and their PT considered Wii Fit exercises to be fun, challenging, and self-motivating.

Exercising with Wii games can address balance impairments in MS, and can be performed at

home as well as in rehabilitation settings.

Background: The use of interactive video games is expanding within rehabilitation. The evidence base is, however,

limited.

Objective: Our aim was to evaluate the effects of a Nintendo Wii Fit® balance exercise programme on balance function

and walking ability in people with multiple sclerosis (MS).

Methods: A multi-centre, randomised, controlled single-blinded trial with random allocation to exercise or no exercise.

The exercise group participated in a programme of 12 supervised 30-min sessions of balance exercises using Wii games,

twice a week for 6–7 weeks. Primary outcome was the Timed Up and Go test (TUG). In total, 84 participants were

enrolled; four were lost to follow-up.

Results: After the intervention, there were no statistically significant differences between groups but effect sizes for the

TUG, TUGcognitive and, the Dynamic Gait Index (DGI) were moderate and small for all other measures. Statistically

significant improvements within the exercise group were present for all measures (large to moderate effect sizes) except

in walking speed and balance confidence. The non-exercise group showed statistically significant improvements for the

Four Square Step Test and the DGI.

Conclusion: In comparison with no intervention, a programme of supervised balance exercise using Nintendo Wii Fit®

did not render statistically significant differences, but presented moderate effect sizes for several measures of balance

performance.

Background. Evaluation of walking capacity and risk of falls in people with

multiple sclerosis often are performed in rehabilitation. The Dynamic Gait Index

(DGI) evaluates walking during different tasks, but the feasibility in identifying people

at risk for falls needs to be further investigated.

Objective. The objective of this study was to investigate (1) the construct validity

(known groups, convergent, and discriminant) of the DGI and (2) the accuracy of

predicting falls and establishing a cutoff point to identify fallers.

Design. This trial was a multicenter, cross-sectional study.

Methods. A convenience sample was composed of 81 people with multiple

sclerosis with subjective gait and balance impairment who were able to walk 100 m

(comparable to Expanded Disability Status Scale 1–6). Mean age of the participants

was 49 years; 76% were women. The 25-Foot Timed Walk Test, Timed “Up & Go”

Test, Four Square Step Test, Timed Sit-to-Stand Test, MS Walking Scale, Multiple

Sclerosis Impact Scale, and self-reported falls during the previous 2 months were used

for validation, to establish cutoff points for identifying fallers, and to investigate

predictive values.

Results. Significantly lower DGI scores (P.001) were found for participants

reporting falls (n31). High sensitivity (87%) in identifying fallers was found, with a

cutoff score 19. The positive predictive value was 50%, and the negative predictive

value was 87%. The positive likelihood ratio was 1.77, and the negative likelihood

ratio was 0.26. The convergent validity was moderate to strong (0.58–0.80), with

the highest correlation coefficient found for the 25-Foot Timed Walk Test. Discriminant

validity was shown with low correlation for the psychological subscale of the

Multiple Sclerosis Impact Scale.

Limitations. The sample included ambulatory people participating in a randomized

controlled trial investigating balance training.

Conclusions. The DGI is a valid measure of dynamic balance during walking for

ambulatory people with multiple sclerosis.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Anette Forsberg
Leg. fysioterapeut, Fysioterapiavdelningen
Lena von Koch
Leg.sjukgymnast, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Slutrapport

Publikationer


Effekter av balansträning via aktivitetsfrämjande TV-spel, validering av skattnngsskalor för gång- och balansförmåga samt prövning av mätinstruments fallprediktiva värde, för personer med multipel skleros, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/48641