Infektion som etiologi till prostatacancer
Infektion som etiologi till prostatacancer
Project number : 52571
Created by: Sabina Davidsson, 2010-06-03
Last revised by: Sabina Davidsson, 2018-12-13
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2010-05-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Propp-kohorten, PUL-anmälan
  2. Infektion som etiologi till prostatacancer, Projektbeskrivning
  3. Propionibacterium acnes roll vid utveckling av prostatacancer - skillnader mellan olika subtyper., Projektbeskrivning
  4. Propionibacterium acnes betydelse för utvecklingen av prostatacancer- finns det speciella typer av bacterien som är särskilt benägna att infektera prostatakörteln?, Projektbeskrivning
  5. Hur vanligt är Propionibacterium acnes i rektum och hur kan man effektivt framodla den ur multibakteriella prover?, Projektbeskrivning
  6. Förekomst av plasmiden pIMPLE-HL096PA1 i Propionibacterium acnes framodlade från prostatavävnad, Projektbeskrivning
  7. Uttryck av PD-1 och PD-L1 i prostatavävnad från män med prostatacancer samt från män utan sjukdomen., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden och enbart i Sverige diagnostiseras cirka 10 000 nya fall per år.

När det gäller bakomliggande orsaker till cancerutveckling generellt är det vedertaget att cirka 20 % av alla humana cancertyper är orsakade av kronisk infektion och inflammation. Som exempel kan nämnas ventrikelcancer orsakad av Helicobacter pylori och hepatocellulär cancer relaterad till hepatit B och C. En ökad mängd fakta ger stöd åt vår hypotes att kronisk inflammation har en betydande roll vid tumörutvecklingen även när det gäller prostatacancer. Klein och medarbetare visade i sin studie 2008 en gradvis förändring av prostataepitel från normalt till malignt, vid kronisk inflammation . Dessutom har histologiska analyser av prostatavävnad påvisat en ökad förekomst av proliferativa lesioner med nära relation till fokal inflammation. Dessa lesioner anses vara föregångare till höggradig intraepitelial neoplasi, ett föregångsstadium till cancer .

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2008/293

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=----

Vetenskaplig sammanfattning

Resultaten är publicerade i vetenskaplig tidsskrift

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Infektion som etiologi till prostatacancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/52571