Studie för att hitta nya prognostiska och diagnostiska markörer vid prostatacancer
Studie för att hitta nya prognostiska och diagnostiska markörer vid prostatacancer
Project number : 52891
Created by: Maria Svensson, 2010-06-04
Last revised by: Sabina Davidsson, 2018-12-17
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2010-03-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2012-09-01
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Prostatacancer (PCa) är en multifokal form av cancer där cirka 80% av alla män som nydiagnostiseras med prostatacancer har mer än ett tumörområde i prostata.

Det är sedan tidigare känt att kromosomala avvikelser förekommer i leukemier, lymfom och sarkom, men det anses som ovanligt i epiteliala tumörer som till exempel prostatacancer. År 2005 upptäckte Tomlins et al. en vanligt förekommande genfusion i prostatacancer. Fusionen utgörs utav en androgenreglerad gen, TMPRSS2 och utav medlemmar av en familj av transkriptionsfaktorer, kallad ETS familjen, vanligen ERG.

Vi har två syften med studien, det första är att från kohorten av män med förhöjt PSA värde som diagnosticeras med PCa, samla blod och urin för analys av fusionsstatus och korrelera detta med kliniska data för att se om fusionen kan användas som biomarkör för att skilja letal/icke-letal PCa. Syfte nummer två är att samla blod och urin från resterande män i kohorten som ej diagnosticeras med PCa. Dessa män kommer att utgöra kontroller till fallen ovan där vi vill testa nya biomarkörer som kan förbättra diagnostiken och minska antalet onödiga biopsier.

Den förväntade kliniska betydelsen är att se om TMPRSS2-ETS fusionen kan fungera som en biomarkör vid processen av diagnos, prognos och på längre sikt kanske kan reducera antalet män som överbehandlas.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2009/016

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=----

Vetenskaplig sammanfattning

Vår resultat visade ingen skillnad mellan grupperna.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Studie för att hitta nya prognostiska och diagnostiska markörer vid prostatacancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/52891