Validering av Assisting Hand Assessment för personer med unilateral armreduktionsmissbildning eller amputation, och personer med armprotes
Validering av Assisting Hand Assessment för personer med unilateral armreduktionsmissbildning eller amputation, och personer med armprotes
Project number : 75781
Created by: Liselotte Norling Hermansson, 2011-04-08
Last revised by: Liselotte Norling Hermansson, 2019-08-13
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2005-08-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-08-13
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det saknas metoder för att studera och jämföra hur effektivt praktiska dagliga aktiviteter utförs av personer med unilateral armreduktionsmissbildning eller amputation, och personer med armprotes. En ny metod, Assisting Hand Assessment (AHA), har utvecklats för att bedöma och beskriva ”nyttan av hjälphanden”, d.v.s. hur effektivt personer med hemiplegi eller plexusskada, med en ensidig arm- eller handskada, använder sin påverkade arm och hand (assisterande hand) i vardagliga tvåhandsaktiviteter. Syftet med den aktuella studien är att undersöka evidens för validitet baserad på den interna strukturen av Assisting Hand Assessment som metod för personer med reduktionsmissbildning eller amputation av arm/hand. Barn, tonåringar och vuxna som behandlas vid Universitetssjukhuset i Örebro, Röda Korsets sjukhus i Stockholm, eller vid Handkirurgen i Malmö, med ARM eller armamputation deltar i studien (n=166). AHA bedömningen görs utifrån en videoinspelad 10-15 minuters åldersbaserad och semistrukturerad aktivitet. Tjugotvå testkomponenter poängsätts sedan på en fyragradig skala som belyser hur effektivt olika handlingar utförs. Rasch analys i enlighet med en ”rating scale” modell används för analys av instrumentets validitet.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsterapi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2006/343-32

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100166  

Vetenskaplig sammanfattning

Utvecklingen av AHA görs i tre steg:
1) Kvalitativ granskning av videoinspelade AHA-bedömningar över personer från det aktuella urvalet för att beskrivningar av beteenden som inte fångas upp av de nuvarande 22 testkomponenterna ska specificeras. Nya testkomponenter formuleras utifrån denna granskning.
2) En expertgrupp med arbetsterapeuter som både är certifierade AHA bedömare och erfarna i arbete inom aktuell diagnosgrupp ska kritiskt granska och innehållsvalidera de nya komponenterna enligt Delphi modell (14)
3) 100 bedömningar ska därefter göras med den nya skalan. Dessa bedömningar ska separat analyseras med Rasch analys vilket vägleder skalans konstruktion och utvärderar den interna validiteten.

Steg 1 och 2 i utvecklingen av AHA genomfördes under år 2005-2009. Under dessa år påbörjades även datainsamlingen med videoinspelningar av patienter som genomför ett AHA-test. Hittills har vi AHA-filmer på 55 patienter. Den nu aktuella ansökan avser steg 3 i utvecklingen av AHA, valideringen. För att uppnå 100 deltagare behöver vi fortsätta datainsamlingen. Alla videofilmer behöver sedan analyseras och skattas i enlighet med AHA manualen.

AHA bedömningen görs utifrån en videoinspelad 10-15 minuters semistrukturerad aktivitet. Tjugotvå testkomponenter poängsätts sedan på en fyragradig skala som belyser hur effektivt olika handlingar utförs. För att bli certifierad att använda AHA behöver man gå en kurs.

Vi planerar att den forskarassistent som ska fortsätta datainsamlingen och göra AHA bedömningarna ska gå en AHA-kurs 17-19 mars 2010. Under den tre dagar långa kursen får hon lära sig hur videofilmerna bäst ska göras för att ge ett gott underlag för bedömningen. Vidare får hon lära sig om bedömningskomponenterna och skattningsskalan så att hon kan göra den egentliga datainsamlingen för de planerade analyserna. AHA aktiviteten tar ca 15 minuter att genomföra och med förberedelser och efterarbete räknar vi med att varje film tar ca 30 minuter i anspråk. Analysen av videofilmerna tar ca en timme/film och kräver stor koncentration så vi tror att det inte är möjligt att analysera mer än två filmer om dagen. För att stödja assistenten i analysen och försäkra oss om att hon inte avviker ifrån definitionen av de olika stegen på skattningsskalan kommer vi att vid två tillfällen göra en gemensam bedömning av några filmer. Sammanlagt innebär detta motsvarande 25% arbete i 52 veckor.

Datainsamlingen sker i samband med mottagningsbesök på Dysmeli- och Armprotesenheten, Barn- och ungdomskliniken, Ortopedteknik eller Handkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Patienterna tillfrågas och efter att de gett skriftligt samtycke (för barn ska båda föräldrarna lämna samtycke) filmas de för en senare bedömning i enlighet med AHA-manualen. För barn 18 månader – 5 år används ”Småbarns-AHA”, för barn 6-12 år används ”Skolbarns-AHA” och för tonåringar och vuxna används ”Ad-AHA”.

Småbarns-AHA utgörs av en lek-situation där barnet presenteras för upp till 16 olika leksaker. Testledaren försöker engagera barnet i leken så att barnet visar en spontan användning av den påverkade handen.
Skolbarns-AHA utgörs av ett spel som finns i två varianter, ”Fången i borgen” eller ”Alien”. Under spelets gång får barnet hantera 15 olika leksaker för att nå målet. Testledaren guidar barnet genom spelet.
Ad-AHA utgörs av två aktiviteter, ”Slå in paket” eller ”Göra smörgås”. Materialet för aktiviteten är placerat på ett bord där patienten får välja att antingen sitta eller stå för att genomföra den. Testledaren ger instruktioner om aktivitetens genomförande men förhåller sig annars passiv.

I samband med besöket registreras även demografiska data såsom ålder, kön, sida och nivå av missbildning (enligt modifierad ISO 8548-1:89) (15)eller amputation i följande grupper:
•ålder: i månader och år upp till 5 års ålder. Därefter i år
•kön: male/female
•påverkad sida: höger/vänster
•skadenivå: överarm, underarm, handled, eller delhand

Metod: Databearbetning och analys

Rasch analys (11, 16, 17) tillhör den moderna test-teorin och används flitigt för utveckling och validering av instrument inom rehabilitering. Vi kommer att använda denna metod för samtliga analyser.
•Rasch programmet Winsteps® (18) version 3.66 i enlighet med en ’rating scale’ modell kommer att användas för analys av bedömningsskalans struktur och instrumentets giltighet för denna patientgrupp (fråga 1 och 3).
•För bedömning av de individuella AHA-komponenternas giltighet kommer vi att använda fit-statics med en acceptabel MeanSquare mellan 0.6-1.4 (19) (fråga 2).
•För analys av bedömningskomponenternas funktion mellan de olika grupperna kommer vi att använda en funktion i Rasch-programmet som kallas ’Differential Item Functioning’ analysis (DIF) (fråga 4 och 5).

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Ortopedteknik workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Arbetet ligger hos PI på Karolinska

Validering av Assisting Hand Assessment för personer med unilateral armreduktionsmissbildning eller amputation, och personer med armprotes, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/75781