Antikroppar mot olika födoämnen ses i högre frekvens hos barn med cerebral pares.
Antikroppar mot olika födoämnen ses i högre frekvens hos barn med cerebral pares.
Project number : 84491
Created by: Reidun Stenberg, 2011-08-17
Last revised by: Reidun Stenberg, 2018-08-14
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2011-08-19
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Barn med cerebral pares(CP)har ofta en dålig tillväxt. Orsakerna till detta är komplexa varav celiaki kan vara en orsak, varför detta undersöktes i våra tidigare studier. Resultaten visar att 43 % av dessa barn har förhöjda värden på celiaki-relaterade markörer. Tunntarmsbiopsier visade på någon tarmskada hos majoriteten barn med CP, som vid klassisk celiaki. Forskning pågår om gluten hos vissa personer kan påverka andra organ än tarmen t.ex. hjärnan. CP orsakas av en hjärnskada. Forskare i England har påvisat antikroppar mot enzymet transglutamas 6(TG6) som också är kopplat till celiaki och transglutaminas 2.(TG2). Vi har med dessa forskare (studie 3)kunnat påvisa antikroppar mot TG6 hos de barn med det mest uttalade funktionshindret. Detta kan dock inte förklara de förhöjda celiakimarkörerna, varför vi nu med studie 4 avser att undersöka om barn med CP har en ökad och annorlunda immunologisk reaktion även mot andra födoämnen mot tex äggvita och mjölk samt en IgE medierad reaktion(IgE) mot vete och gluten.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=135135  

Vetenskaplig sammanfattning

I de tidigare studierna har vi påvisat att barn med cerebral pares har i 43% förhöjda värden på celiakirelaterade markörer.Fortsatta studier av tarmen (tunntarmsbiopsier) hos de barn med förhöjda värden visade inte, hos majoriteten,en klassisk tarmskada som vid celiaki. Orsaken till varför dessa barn har förhöjda celiakirelaterade markörer dvs en förhöjd reaktivitet mot gluten, av vissa forskare kallad glutensensitivity är oklart och föranleder våra fortsatta studier. Runtom i världen har nu forskare börjat diskutera och studera om gluten hos vissa personer kan vara skadligt och då inte bara avseende symtom och påverkan från tarmen utan även från andra organ tex hjärnan.Att diagnosticera sk glutensensitivity även utan tarmskada är viktigt då personer med reaktion mot gluten ändå kan ha gastrointestinala problem. Man diskuterar nu att det finns olika immunologiska reaktioner mot gluten med och utan tarmskada och förhoppningen är att man i framtiden kan hitta vilka personer, som på olika sätt kan bli förbättrade av glutenfri kost. Denna grupp barn med CP har en reaktion mot gluten.Denna studie är viktig för att kunna utesluta eller verifiera om denna grupp barn reagerar på andra födoämnen eller om det är specifika reaktioner mot gluten.Vi har en frisk kontrollgrupp av barn som är ålders och könsmatchade med samma kohort barn med CP som i de tidigare studierna.IgG och IgA mot gliadin(AGA)och transglutaminase 2(TG2)har analyserats tidigare men nu finns bättre och säkrare metoder varför vi avser att köra om dessa prov samt jämföra med ett kontrollmaterial.

Syfte med denna studie är att i en utvidgad analys av befintliga serum prover undersöka om det finns ökad förekomst av antikroppar även mot andra födoämnen;ägg och mjölk samt att undersöka förekomst av IgE-antikroppar mot vete och gluten.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Övrigt
Doktorand i Medicin(Pediatrik).
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Dan Hellberg
Professor, Alla områden

Supervisor

Curt Tysk
Läkare, Medicinska kliniken
Charlotte Dahle
läkare, Diagnostikcentrum

Slutrapport

Slutrapport

Denna studie avser att undersöka om barn med CP förutom ökad IgG-antikropps förekomst mot gluten också har en ökad och annorlunda immunologisk reaktion mot andra födoämnen såsom äggvita och mjölk(casein och beta-lactoglobulin) samt en IgE medierad reaktion(IgE) mot vete och gluten.

Resultaten visar ingen ökad förekomst av IgE mot vete och gluten i gruppen barn med CP jämfört med matchade kontroller. Däremot påvisades en ökad IgG-förekomst mot gluten,äggvita och mjölk hos barn med CP jämfört med matchade kontroller.De med IgG antikroppar mot gluten hade i högre frekvens även antikroppar mot äggvita och mjölk. Barn med den svåraste funktionsnedsättningen och den lägre vikten hade i högre utsträckning också högre antikroppsfrekvens,men enbart vikt som enskild faktor påvisade också hög antikroppsfrekvens. Det indikerar att låg vikt kan påverka tarmmucosan och troligen leda till ökad intestinal permeabilitet. Därmed kan dietära proteiner läcka ut i cirkulationen och påverka immunsystemet att producera antikroppar. Studien är publicerad 2013(se nedan).

Vidare studier pågår avseende tarmpermeabilitet i relation till vikt i denna grupp.

Publikationer


Antikroppar mot olika födoämnen ses i högre frekvens hos barn med cerebral pares., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/84491