Förmaksflimmer: Inflammatoriska och farmakologiska studier
Förmaksflimmer: Inflammatoriska och farmakologiska studier
Project number : 90911
Created by: Henrik Almroth, 2011-10-30
Last revised by: Tamara Blomerus, 2018-11-30
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2009-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2017-09-18
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Aktuellt projekt:

En möjlig men ostyrkt förklaring är att biverkningar från antiarytmika påverkar det positiva utfallet av att bibehålla normal hjärtrytm. Ett av de antiarytmika som ofta används vid symtomatiskt FF är flekainid (Tambocor).Flekainid har funnits registrerat sedan 1985 och användes initialt för att minska extraslag från hjärtats kammare och kammararytmier. Dess säkerhet utvärderades i CAST-studien (Cardiac Arrhythmia Supression Trial,1991) och påvisade en 2.5 faldig ökad totalmortalitet hos patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt gentemot bl.a. placebo.

Med anledning av plötsliga dödsfall hos patienter i Örebro som medicinerat med flekainid p.g.a symtomatiskt FF önskar vi gå vidare och utvärdera detta nationellt via en registerstuide.

Metod
Att via patientregistret identifiera patienter som vårdats för förmaksflimmerdiagnos f.o.m 2005-07-01 och koppla dessa data till patienter som medicinerat med antiarrytmika.
Matchning kommer sedan att ske gentemot patientregistret för information om komorbiditet, dödsorsaksregistret, läkemedelsregistret.

Syfte
Att utvärdera om flekainidbehandling eller behandling med andra AAR är associerat med överdödlighet hos patienter med FF

Betydelse
Projektet ger viktig information om förmaksflimmerpopulationen under behandling och ffa information om dett föreligger en ökad mortalitet under exponering av antiarytmika. Inga data från våra unika svenska register finns publicerade.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Anders Englund
Arrhythmia Center Stockholm
Mårten Rosenqvist
Forskning & Utveckling

Förmaksflimmer: Inflammatoriska och farmakologiska studier, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/90911