Infection Express
Infection Express
Project number : 91391
Created by: Andreas Ohlin, 2011-11-04
Last revised by: Andreas Ohlin, 2019-08-27
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2009-12-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-08-27
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I Sverige föds 3,3/1000 barn före den 27 graviditetsveckan, eftersom dessa barn kräver avancerad intensivvård och ofta avlider eller drabbas av allvarliga komplikationer genomfördes i Sverige en nationell studie som inkluderade alla graviditeter som avslutades i gestationsvecka 22-26. Studien döptes till ”Extremely Preterm Infants in Sweden Study” och stöddes av både Socialstyrelsen och Svenska Barnläkarföreningens neonatal sektion. Studien inkluderade 904 graviditeter som ledde till 707 levande födda varav 497 överlevde till 1 års ålder.
En av de allvarliga komplikationer som extremt för tidigt födda barn drabbas av är bakteriell blodförgiftning (neonatal sepsis). Det bakteriella spektrat som orsakar sepsis har varierat genom åren, men domineras under senare år av koagulasnegativa stafylokocker. Neonatal sepsis leder till ökad mortalitet och morbiditet, men kunskapen om sambandet bakteriellt agens och specifik komplikation är otillräckligt undersökt och de data som finns är ofta av äldre ursprung.
Andelen underburna där nosokomiala infektioner orsakar sepsis har dramatiskt ökat under det senaste årtiondet och incidensen skiljer sig sannolikt åt mellan olika intensivvårdsenheter. Orsaker till detta anses vara skillnad i vårdrutiner men också olika kulturer beträffande antibiotikaanvändning.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=nananana

Vetenskaplig sammanfattning

Projektet är avslutat. En artikel publicerades 2015 och två manus publicerades 2018 i Louise Björkman Hjalmarsson avhandling som försvarades i november 2018

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Jens Schollin
Rektor, Örebro universitet
Fredrik Serenius
Gästprofessor/professor emeritus, Medicinska fakulteten
Karin Källén
Professor, klinisk epidemiologi med inriktning mot reproduktion, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Lund, Universitetssjukhuset i Lund, Socialstyrelsen
Louise Björkman Hjalmarsson
Specialistläkare, Barn - och ungdomskliniken

Slutrapport

Publikationer


Infection Express, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/91391