Utvärdering av kvantitativ MR (qMR)
Utvärdering av kvantitativ MR (qMR)
Project number : 97021
Created by: Per Thunberg, 2012-01-24
Last revised by: Per Thunberg, 2019-03-31
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2010-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2017-11-13
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Jämförelse av konventionell och syntetisk MR vid bedömning av patienter med multipel scleros, PUL-anmälan
  2. Utvärdering av kvantitativ MR (qMR), Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Projektet syftar till att utvärdera en teknik där kvantitativa vävnadsparametrar, protondensitet och relaxationstider (T1 och T2),används för att syntetsiskt beräkna konventionella MR-bilder. De syntetsikt beräknade MR-bilderna liknar de som erhålls med olika MR-sekvenser men bygger alltså på kvantitativa data vilket inte konventionell MR-bildtaggning gör.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Radiologi och bildbehandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av medicinteknisk utrustning och produkt

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2010/329

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=52   

Vetenskaplig sammanfattning

Vid en konventionell MR-undersökning tas idag, med hjälp av olika pulssekvenser, ett antal bildserier med olika kontraster. Bildkontrasten i MR-bilden är avhängig olika vävnadsegenskaper (objektsparametrar) samt valet och utformningen av pulssekvensen (maskinparametrar). I MR-sammanhang säger man att bilden är viktad utifrån valet av bildkontrast. Vanligt förkommande bilder vid en MR-undersökning är T1-, T2- och protondensitetsviktade bilder, förkortas vanligen T1W, T2W resp. PDW. I andra vanligt förekommande bildtyper kombineras den viktade bilden med att signalen från en viss vävnad i bilden släcks ut. Ett exempel på detta är en s.k. FLAIR-bild som i grunden är en T2-viktad bild men där signalen från CSF släckt ut.

En rutinmässig MR-undersökning inbegriper insamling av flera olika bildserier, var och en med en specifik viktning.

Under senare år har ett alternativt tillvägagångssätt presenterats för framtagning av MR-bilder med de vanligaste förekommande bildkontrasterna. Metodiken benämns syntetisk MR och innebär att det enbart behövs en bildinsamlingssekvens för att få fram ett underlag för att sedan på syntetisk väg räkna fram önskade bilder med olika kontraster. En uppenbar fördel med Syntetisk MR (SyMRI) är möjligheten att förkorta undersökningstiden då endast en bildserie räcker för att erhålla önskade bildtyper medans vid konventionell MR behövs en bildserie för varje bildtyp.

En annan intressant utvecklingsinriktning öppnar sig med syntetisk MR i och med att de vävnadsegenskaper, som utnyttjas för att skapa kontrast i MR-bilderna, bestäms kvantitativt. Med SyMRI bestäms vävnadernas protondensitet samt T1- och T2 relaxationstider.

Syntetisk MR en ny teknik med stor potential men som ännu inte har hunnit utvärderats tillräckligt i olika kliniska sammanhang. Tanken med detta forskningsprojekt är just att validera syntetisk MR gentemot konventionell MR utgående från en vanlig undersökningstyp.

Projektet syftar till att jämföra MR-undersökningar av patienter med multipel scleros (MS) utförda med ett konventionell MR respektive syntetisk MR.

Frågeställningen är:

Är det någon skillnad i bedömning av MS-patienter utifrån bilder tagna med konventionell MR respektive syntetisk MR?

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Avdelningen för Sjukhusfysik workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Röntgenkliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Neuro- och rehabmedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Wolfgang Krauss
Röntgenkliniken
Martin Gunnarsson
överläkare, docent, Neuro- och rehabmedicinska kliniken
Torbjörn Andersson
Professor, proprefekt, Institutionen för Läkarutbildning, Örebro universitet

Slutrapport

Slutrapport

Samtliga patienter är inkluderade. Två artiklar publicerade på materialet. Den ena har nyligen accepeterats i European Radiology.

Publikationer


Utvärdering av kvantitativ MR (qMR), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/97021