Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 41 hits in 0.99 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed CNS-infektioner -ett projekt för att utvärdera en bredare och känsligare molekylär mikrobiell diagnostik av infektioner i det centrala nervsystemet
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, FORSS-234861
Fortsättningsanslag, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Infektioner i centrala nervsystemet (CNS) som yttrar sig som meningiter och encefaliter är potentiellt livshotande tillstånd. Dessa kräver snabb diagnostik, handläggning och insättande av korrekt och riktad behandling. Det har skett en massiv forskningsutveckling inom diagnostiken på senare tid. Nya behandlingsmöjligheter och –rekommendationer har framtagits, framförallt vad beträffar ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/234861
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Sepsis -har snabbare mikrobiologisk diagnostik någon betydelse för patienter med bakterier i blodet?
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, FORSS-235421
Fortsättningsanslag, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Mikrobiologisk diagnostik är ofta tidskrävande beroende på att bakterier behöver tid för att växa. Patienter med misstänkt sepsis måste behandlas före blododlingssvaret finns hos behandlande läkare då varje timma utan adekvat behandling sänker överlevnad. I det här projektet har vi studerat och kommer att studera vilka parametrar och analyser som kan tidsförkortas så att ett ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/235421
uct:96261 gave a hit
Rejected Snabbare blododlingsdiagnostik- förbättrar det vården av patienter med bakteriemi?
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, FORSS-307111
Fortsättningsanslag, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Mikrobiologisk diagnostik är ofta tidskrävande beroende på att bakterier behöver tid för att växa. Patienter med misstänkt sepsis måste behandlas före blododlingssvaret finns hos behandlande läkare då varje timma utan adekvat behandling sänker överlevnad. I det här projektet har vi studerat och kommer att studera vilka parametrar och analyser som kan tidsförkortas så att ett ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/307111
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Utvärdering av snabbare och känsligare metodik för att påvisa bakterier hos patienter med protesinfektioner
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, FORSS-312691
Fortsättningsanslag, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Ortopediska protesinfektioner medför ofta stora problem i form av immobilisering av patienter och långvarig antibiotikabehandling med antibiotikaresistens som följd. Inte sällan kommer problemen tillbaka vid byte av protes. De bakterier man påträffar är vanligen lågvirulenta bakterier som koagulasnegativa stafylokocker och enterokocker, som växer långsamt och är resistenta mot många ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/312691
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Spelar det någon roll när blododlingssvaret kommer? Klinisk retrospektiv studie av patienter med positiva blododlingar.
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, LIO-338691
Stöd för forskarstuderande ST-läkare, Region Östergötland
Bakteriemi och sepsis är allvarliga sjukdomstillstånd med betydande överdödlighet. Vi har tidigare utvecklat metoder för att påskynda diagnostiken av vilka bakterier som växer, genom att ffa ändra arbetsgången, men även genom att lägga till några nya metoder. I detta arbete har vi samlat journaluppgifter från ca 700 patienter för att kunna analysera om ett snabbare blododlingssvar ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/338691
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Snabbare resistensbestämning av postiva blododlingar
Anna Åkerlund, Klinisk Mikrobiologi, US, Linköping, LIO-345121
Stöd för forskarstuderande ST-läkare, Region Östergötland
Dagens bakteriella resistensbestämningsmetod bygger på att man från framväxta bakteriekolonier skapar en suspension av reglerad koncentration, sprider den på agarplattor, applicerar antibiotikadiskar, inkuberar 16-20 timmar varefter man läser av och svarar ut bakterieklonens resistensmönster. De avlästa zonerna runt antibiotikadisken stäms av mot internationellt författade brytpunkter ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/345121
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Snabbare resistensbestämning av positiva blododlingar
Anna Åkerlund, Klinisk Mikrobiologi, US, Linköping, LIO-348321
Stöd för forskarstuderande ST-läkare, Region Östergötland
Dagens bakteriella resistensbestämningsmetod bygger på att man från framväxta bakteriekolonier skapar en suspension av reglerad koncentration, sprider den på agarplattor, applicerar antibiotikadiskar, inkuberar 16-20 timmar varefter man läser av och svarar ut bakterieklonens resistensmönster. De avlästa zonerna runt antibiotikadisken stäms av mot internationellt författade brytpunkter ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/348321
uct:96261 gave a hit
Rejected Nya testrutiner för hepatit C diagnostik, hur bör de användas? Kan man rationalisera diagnostiken och kunna ställa diagnos på ett prov?
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, FORSS-385711
FoU-ansökan, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Hepatit C diagnostik innebär idag antikroppsscreening för antikroppar mot Hepatit C och bekräftande av aktuell infektion med HCV RNA-positivitet. I en del screeninginstrument tas provet upp med en fast nål och tvättas mellan prover. Det innebär en risk för carry-over kontamination från positiva till verkligt negativa prov. Den gällande rutinen idag är att då man finner en ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/385711
uct:96261 gave a hit
Rejected Snabbare resistensbestämningar vid allvarliga infektioner- en förutsättning för att kunna justera antibiotikabehandling i en tid med ökande resistens
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, FORSS-388561
FoU-ansökan, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Med ökande antibiotikaresistens är det viktigt att laboratoriet stöder läkaren att välja rätt behandling så snabbt som möjligt i allvarliga infektioner . Detta projekt är en del i " Eurostar Rapid Disk project " och syftar till att utveckla en standardiserad snabb metod för resistensbestämning med validerade kliniska brytpunkter (EUCAST). Med dagens rutin ska en framodlad koloni ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/388561
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Betydelsen av Fusobacterium necrophorum vid tonsillit hos unga vuxna.
Martin Sundqvist, Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro, OLL-394661
Forskarveckor, Region Örebro län
Sedan min disputation inom ämnet reversibilitet av antibiotikaresistens hos E.coli, Uppsala Universitet 2010, har min fortsatta forskning haft följande tre huvudspår. 1. Betydelsen av Fusobacterium necrophorum som patogen vid tonsillit. 2. Utveckling av ny metod för snabb resistensbestämning av bakterier. 3. Möjligheten av att använda masspektrometri (MALDI-TOF) för karakterisering av ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/394661
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Förbättrad mikrobiologisk diagnostik- vad betyder det för patienterna?
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, LIO-425261
Stöd för forskarstuderande ST-läkare, Region Östergötland
Våra projekt siktar mot att förbättra mikrobiologisk diagnostik som är betydelsefull för patienterna. Vi arbetar med att utveckla blododlingsdiagnostik, molekylärbiologisk diagnostik på vävnad från patienter med protesinfektioner, hepatit C diagnostik samt med att ta fram metoder för att kunna ge patienter en frisk tarmflora vid Clostridieinfektioner. Vad gäller blododlingsprojektet ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/425261
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Snabbare resistensbesked vid positiv blododling
Anna Åkerlund, Klinisk Mikrobiologi, US, Linköping, LIO-425811
Stöd för forskarstuderande ST-läkare, Region Östergötland
Rutindiagnostiken för att bestämma art och resistensmönster hos bakterier som växer i blododlingar har varit likartad under många år. På senare år har man infört mer instrument för att automatisera både utodling och avläsning för både art och resistensbestämning. Avläsningsinstrumenten är inte införda i kliniskt bruk till dels pga svårigheter med kvaliteten i avläsningen. ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/425811
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Snabbare och standardiserade resistensbestämningar av bakteriella odlingar- utveckling, automatisering och utvärdering av patientnytta
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, FORSS-477181
FoU-ansökan, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Bakteriella infektioner är vanliga och hittills har resistensproblematiken inte varit så stor i Norden. Med ökat resande, globalisering ser vi att den ökar dramatiskt. Det får konsekvenser för vilken antibiotikabehandling vi väljer att behandla patienterna med. Om vi blir tvungna att ändra vår smala empiriska behandling är det mycket viktigt att vi snabbt ska kunna smalna av den igen om ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/477181
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Ny metod för att värdera effekten av antibiotikakombinationer på multiresistenta bakterier
Martin Sundqvist, Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro, OLL-491221
Stöd för disputerade, Region Örebro län
De senaste årens utveckling av multiresistenta bakterier har lett till en situation där vi i vissa fall saknar aktiva antibiotika. Kombinationsbehandling med olika antibiotika har i visats vara en möjlig framkomlig väg både för att bota infektioner orsakade av multiresistenta bakterier men också för att ge en mer effektiv behandling och därmed förhindra uppkomst av multiresistenta ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/491221
uct:96261 gave a hit
Granted, reminder Snabbare resistensbesked vid positiv blododling; utveckling av nya metoder och värdering av vilken betydelse det får för patienter med bakteremi.
Anna Åkerlund, Klinisk Mikrobiologi, US, Linköping, LIO-507481
Stöd för forskarstuderande ST-läkare, Region Östergötland
Rutindiagnostiken för art- och resistensbestämning hos bakterier i kliniska blododlingar har under lång tid varit oförändrad och delvis långsam. Nya artbestämningsmetoder finns nu på marknden och används allt mer av de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna. Den standardiserade referensmetod som idag finns för resistensbestämning kräver först framväxt av bakteriekoloni, ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/507481
uct:96261 gave a hit
Rejected Snabbare könsligare mikrobiologisk diagnostik inom området sepsis och protesinfektioner och dess betydelse för patienterna.
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, LIO-519691
Stöd för forskarstuderande ST-läkare, Region Östergötland
Våra projekt siktar mot att förbättra mikrobiologisk diagnostik som är betydelsefull för patienterna. I grupperna finns doktorander och handledare från olika delar av Sverige (Kronoberg, Kalmar, Växjö, Jönköping, Östergötland). Dessa är de projekt som pågår eller planeras just nu: 1. Utveckling och utvärdering av blododlingsdiagnostik med snabbare art och resistensbestämning 2. ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/519691
uct:96261 gave a hit
Granted, reminder Förbättrad diagnostik av meningit hos patienter med subarachnoidalblödning och ventrikeldränage - en väg till optimerad antibiotikaanvändning?
Britt-Marie Eriksson, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RFR-560661
Projektmedel, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Subarachnoidalblödning (SAB) är ett allvarligt sjukdomstillstånd med hög risk för död eller bestående funktionsnedsättning. Den mest betydande komplikationen i det akuta skedet är att patienten får en ny hjärnblödning. För att minska risken för ny blödning opereras (alt. coilas) kärlaneurysm och ett externt dränage läggs in i hjärnventriklarna. Ett sådant dränage förhindrar ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/560661
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Utveckling av en snabb metod för att påvisa effekten av antibiotikakombinationer vid behandling av multiresistenta infektioner
Martin Sundqvist, Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro, RFR-562391
Projektmedel, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Vid multiresistenta bakterieinfektioner och ledprotesinfektioner så rekommenderas idag kombinationsbehandling av antibiotika pga rapporterad synergistisk effekt mellan dessa. Det saknas dock idag metoder för att snabbt kunna värdera den synergistiska effekten av olika antibiotika mot just den specifika patientens bakterier. Vi har i en pilot under våren 2015 visat att det verkar möjligt att ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/562391
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Multicenter studie för att utvärdera olika sätt att bota patienter med fecestransplantation vid återkommande Clostridium difficile-diarré
Lena Serrander, Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland, FORSS-568911
Fortsättningsanslag, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Antibiotika-associerad diarré orsakad av Clostridium difficile är ett vanligt tillstånd som hos äldre patienter ofta kräver isoleringsvård på sjukhus. Standardbehandlingen idag är antibiotika riktad mot Clostridier, primärt metronidazol och vid recidiv vancomycinkapslar. Ofta får man recidiv även efter detta och då kan patienten bli aktuell för fecestransplantation. Det innebär att ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/568911
uct:96261 gave a hit
Granted and completed Molekylärepidemiologisk karaktärisering av ESBL-producerande E. coli i Örebro län
Anna Fagerström, Laboratoriemedicinska kliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro, OLL-575701
Doktorandstöd, Region Örebro län
Escherichia coli är gramnegativa bakterier som tillhör familjen Enterobacteriaceae. De utgör en del av normalfloran i tarmen men är också en vanlig orsak till urinvägsinfektion (UVI) och sepsis. Förekomsten av E. coli som producerar extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) har de senaste åren ökat kraftigt över hela världen och har blivit ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/ansokan/575701
uct:96261 gave a hit

Search information, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/search?search=uct%3A96261&page=-1