Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Annan hälsovetenskap
Föräldrars upplevelser av hud-mot-hud-vård av nyfödda barn. En metastudie.
Kvalitativ studieAgneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
7
Projektet avslutat
Hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder har dövblindhet
Kvalitativ studieAgneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Strukturerad patientåterkoppling - Ett redskap för att utveckla kommunikativa förmågor och medicinsk professionalism hos läkarstuderande
Prövning av behandlingAli Inan El-Naggar
Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Dansintervention för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär. Randomiserad, kontrollerad studie.
Prövning av behandlingAnna Duberg
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Psykiatri Barn och Unga Vuxna, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Individ-, familje-, samhälls- och behandlingsfaktorer och hälso- och sysselsättningsutfall hos personer i medelåldern och äldre
ObservationsstudieAyako Hiyoshi
-
1
Planering och förberedelse
Bakterieläckage vid kirurgi från händerna vid gränsytan mellan operationshandskarnas krage/manchett och rock?
ObservationsstudieCamilla Wistrand
Kärl-Thoraxoperation, Universitetessjukhuset i Örebro.
7
Projektet avslutat
CRISPOS Örebro
Critical Illness Prevalence and Outcome Study
ObservationsstudieCarl Otto Schell
Medicinkliniken
1
Planering och förberedelse
Kommunikativ aktivitet och delaktighet hos barn med tal- och språkstörning
Kvalitativ studieCecilia Nakeva von Mentzer
Hälsovetenskaper
1
Planering och förberedelse
Hälsolitteracitet och utbildningsnivå i den onkologiska vården - en systematisk litteraturöversikt.
ObservationsstudieCharlotte Ryman
Vårdenhet, hud, plastik och öron.
1
Planering och förberedelse
Närsynsproblem - En riskfaktor för musculoskeletala problem i nacke skuldra. En jämförelsestudie med synskadade personer och åldersmatchad referensgrupp.
ObservationsstudieChristina Zetterlund
Syncentralen Region Örbro lan
7
Projektet avslutat
Validering av Brief ICF core set för hörselnedsättning
ObservationsstudieElin Karlsson
Audiologiskt forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Validering av Hearing and Functioning in Everyday life Questionnaire (HFEQ)
Kvalitativ studieElin Karlsson
Audiologiskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Hänvisning till annan vårdnivå – En prehospital patientsäkerhetstudie
ObservationsstudieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Ett svenskt fonetiskt perceptionstest i brus för vuxna med hörselnedsättning.
Prövning av diagnostikErik Witte
Region Örebro Län, Audiologiskt forskningscentrum, samt Örebro universitet, institutionen för hälsov
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening
Prövning av diagnostikGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Drop-in/öppen mottagning på Ortopedteknik
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktGustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Validering av självskattningsversionen av IPPA (Individually Prioritized Problem Assessment)
ObservationsstudieGustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Mentaliseringsförmåga hos vuxna med senare inträffad dövblindhet i relation till kommunikativa färdigheter, kognitiva funktioner och socialt nätverk
ObservationsstudieHans-Erik Frölander
Örebro Universitet
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Gelleråsenstudien; prehospital klinisk bedömning efter motorcykelolyckor på motorbana
ObservationsstudieKarin Hugelius
Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet
1
Planering och förberedelse
Katastrofrespons för återhämtning; upplevda behov och hur katastrofradio kan användas för att främja hälsa efter en naturkatastrof.
Kvalitativ studieKarin Hugelius
Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet
7
Projektet avslutat
Bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
ObservationsstudieKarin Lobenius Palmér
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
ObservationsstudieKarin Lobenius Palmér
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Validering av den svenska versionen av Autism Spectrum Quotient (AQ) på personer med Asperger syndrom
ObservationsstudieLars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Ögonstyrning av dator för personer med flerfunktionshinder som har svåra kommunikationssvårigheter
Prövning av behandlingLars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
1
Planering och förberedelse
The effect of a personal grip strengthening device on activity and participation: a cross-over pilot study in people with low hand grip strength
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
7
Projektet avslutat
The effect of a personal grip strengthening device on activity and participation: a cross-over pilot study in people with low hand grip strength
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
7
Projektet avslutat
Just in TIME - Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande buksmärta.
Prövning av behandlingMargareta Möller
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Aktivitetsförmåga hos äldre återinskrivna personer
-i samband med vård och efter utskrivning från sjukhus
Kvalitativ studieMarie Jönsson
Medicinska kliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning
Kvalitativ studieMarie Matérne
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie.
Prövning av behandlingMarie Matérne
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada
Kvalitativ studieMarie Matérne
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
7
Projektet avslutat
Hur hänger det ihop? Förhållandet mellan en delning av magmuskler efter graviditet och muskelfunktion, samt kvinnors och vårdpersonals upplevelse av att ha och att behandla detta fenomen.
ObservationsstudieMartin Eriksson Crommert
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Neuromuskulär kontroll av bålen och påverkan av kognitiva faktorer på bålmusklernas koordination
ObservationsstudieMartin Eriksson Crommert
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Innehåll och effekter av etikronder - The Euro-MCD project
Kvalitativ studieMia Svantesson-Sandberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, RÖL, Palliativa konsultteamet, Specialistmottagningar, Ka
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Hälsa hos personer med Ushers syndrom
Kvalitativ studieMoa Wahlqvist
Audiologiskt forskningscentrum
1
Planering och förberedelse
Vuxna personer med dövblindhet, erfarenheter och behov av stöd och insatser
Kvalitativ studieMoa Wahlqvist
Audiologiskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Översättning och språklig validering av den svenska självadministrerade versionen av WHODAS 2.0
Kvalitativ studiePaulina Norén
Geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Långtidsuppföljning av patienter som drabbats av en djup höftprotesinfektion
ObservationsstudiePeter Wildeman
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utvärdering av nationellt kvalitetsprojekt-Protesrelaterade infektioner skall stoppas
ObservationsstudiePeter Wildeman
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Ett salutogent perspektiv på hörselnedsättning i arbetslivet - friskfaktorer för en hållbar arbetssituation
ObservationsstudieSarah Granberg
Audiologiskt forskningscentrum, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Att använda hörapparat i en daglig ljudmiljö
ObservationsstudieÅsa Skagerstrand
Audiologiska Mottagningen, Audiologiskt Forskningscentrum
7
Projektet avslutat
Ljudlokalisation - förändrade möjligheter vid användande av kokleaimplantat (CI) enskilt eller i kombination med hörapparat.
Prövning av behandlingÅsa Skagerstrand
Audiologiska Mottagningen, Audiologiskt Forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Perception of disturbing sounds
Investigations of people with hearing loss and normal hearing
ObservationsstudieÅsa Skagerstrand
Audiologiska Mottagningen, Audiologiskt Forskningscentrum
7
Projektet avslutat

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Annan hälsovetenskap | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Annan hälsovetenskap , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=Annan%20h%C3%A4lsovetenskap&fieldoption=3%3E0