Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Hälsoekonomi
Dansintervention för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär. Randomiserad, kontrollerad studie.
Prövning av behandlingAnna Duberg
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Psykiatri Barn och Unga Vuxna, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Uppsala Longitudinal Adolescent Depression Study (ULADS)
ObservationsstudieAnna Philipson
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Interaktion vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net – Interaktion och gemensamt meningsskapande
Kvalitativ studieCamilla Warnicke
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
CRISPOS Örebro
Critical Illness Prevalence and Outcome Study
ObservationsstudieCarl Otto Schell
Medicinkliniken
1
Planering och förberedelse
Nedsatt syn i samvariation med balansrelaterade besvär och smärta i nacke skuldra hos patienter med åldersrelaterad makuladegeneration. En prospektiv longitudinell studie med referensgrupp bestående av åldersmatchade personer utan synnedsättning.
ObservationsstudieChristina Zetterlund
Syncentralen Region Örbro lan
7
Projektet avslutat
CAREMI-Cancer rehabilitation Movement intervention
Prövning av behandlingEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
1
Planering och förberedelse
Betydelsen av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en stepped wedge randomiserad studie
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Kvinnors upplevelse av att få graviditetsdiabetes diagnos och behandling - en substudie till
pågående CDC4G studie
Kvalitativ studieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
1
Planering och förberedelse
Sjuklighet hos mamma och barn efter graviditet och förlossning - 20 års kohortuppföljning med fokus på typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och fetma
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
1
Planering och förberedelse
“Ha koll!” – ett interventionsprogram för att förbättra förmåga till tidshantering hos personer med kognitiv nedsättning till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Prövning av behandlingKajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie.
Prövning av behandlingMarie Matérne
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige
Prövning av behandlingMatz Larsson
Hjärt och Lungkliniken/Tobakspreventiva enheten, Örebro Läns Landsting
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Diagnosis and treatment of IBS within the primary care in Örebro län.
ObservationsstudieMichiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken
1
Planering och förberedelse

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Hälsoekonomi | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län som handlar om Hälsoekonomi , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&extra1=som%20handlar%20om&extra2=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=H%C3%A4lsoekonomi&fieldoption=18%3E0