Sök alla projekt, Region Örebro län

Den psykologiska ohälsa i förhållande till funktionella utfall efter knäproteskirurgi
ObservationsstudieAamir Mahdi
Karlskoga lasarett, ortopedavdelning
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Litiumassocierad hyperparatyreoidism: randomiserad studie för utvärdering av paratyreoidektomi hos litiumbehandlade patienter.
Prövning av behandlingAdrian Meehan
Geriatriska kliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Music is the song of the body – Evaluering av musikterapi vid KOL-rehabilitering
ObservationsstudieAdrian Meehan
Geriatriska kliniken, USÖ
1
Planering och förberedelse
Att höra eller inte höra - hur är hörselsituationen på våra äldreboenden?
ObservationsstudieAgneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Att översätta, validera och testa ett instrument (CY-PREMs) för att ur ett barn- och ungdomsperspektiv utvärdera vård och behandling
Kvalitativ studieAgneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
1
Planering och förberedelse
Föräldrars upplevelser av hud-mot-hud-vård av nyfödda barn. En metastudie.
Kvalitativ studieAgneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
7
Projektet avslutat
Hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder har dövblindhet
Kvalitativ studieAgneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utvärdering av en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt och fetma.
Prövning av behandlingAgneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Utvärdering av en primärvårdsbaserad gruppbehandling mot övervikt och fetma
Prövning av behandlingAgneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
1
Planering och förberedelse
Vårdpersonal som patient eller närstående-
erfarenheter av vården samt av att vårda
Kvalitativ studieAgneta Anderzén Carlsson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län
7
Projektet avslutat
A longitudinal study of dental erosion and associated lifestyle factors in a group of Swedish children and adolescents
ObservationsstudieAgneta Hasselkvist
Folktandvården Region Örebro Län, forskningsavdelningen
7
Projektet avslutat
Brukare och personals upplevelser av kvaliteten i boende med särskild service
ObservationsstudieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Brukares upplevelser av kvalitet i socialpsykiatrisk verksamhet
boendestöd och daglig sysselsättning/dagverksamhet
ObservationsstudieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
7
Projektet avslutat
Internationella forskningsprogrammet Kvalitet i Psykiatrisk Vård (KPV)
ObservationsstudieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Patienters uppfattningar av begreppet dealktighet inom psykiatrisk öppenvård- en fenomenografisk studie
Kvalitativ studieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Patienters upplevelser vid ECT
Kvalitativ studieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Psykometrisk prövning av instrumentet ”Kvalitet i Psykiatrisk Vård- Mottagning Missbruk (KPV-MM) och patienters upplevelser av vårdens kvalitet
ObservationsstudieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sambandet mellan den psykiatriska vårdens kvalitet och patientens återhämtning och hälsorelaterade livskvalitet - en multicenterstudie
ObservationsstudieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Sambandet mellan den psykiatriska vårdens kvalitet och patientens återhämtning och hälsorelaterade livskvalitet. En multicenterstudie
Prövning av behandlingAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Språkanpassning av instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård
ObservationsstudieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
1
Planering och förberedelse
Språkanpassning av instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård
ObservationsstudieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Språkanpassningar av instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård
ObservationsstudieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Språkanpassningar av intrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård
Kvalitativ studieAgneta Schröder
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Rehabilitering och rättspsykiatri
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Betablockerande läkemedels effekt på komplikationsrisker och ett års mortalitet hos patienter som genomgått höftfrakturkirurgi - En rikstäckande retrospektiv registerbaserad kohort.
ObservationsstudieAhmad Mohammad
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Betablockerande läkemedels effekt på postoperativa komplikationer och ett års mortalitet hos patienter som genomgått höftfrakturkirurgi - En regional retrospektiv kohortstudie
ObservationsstudieAhmad Mohammad
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kan skörhet (frailty) förutspå postoperativa komplikationer och mortalitet?
ObservationsstudieAhmad Mohammad
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
The Ugandan version of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-UG). Part II: Psychometric properties
Prövning av diagnostikAhmed Amer
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
7
Projektet avslutat
Validitet av Uganda versionen av Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-UG) för användning för barn med hemiplegi cerebral pares.
ObservationsstudieAhmed Amer
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Validitet och test-retest-reliabilitet hos de nya versionerna av Children's Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ 2.0)
ObservationsstudieAhmed Amer
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
2
Rekrytering/datainsamling pågår
The use of IgY antibodies in the treatment of Pseudomonas aeruginosa pneumonia
Prövning av läkemedelAlexander Otterbeck
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Strukturerad patientåterkoppling - Ett redskap för att utveckla kommunikativa förmågor och medicinsk professionalism hos läkarstuderande
Prövning av behandlingAli Inan El-Naggar
Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Mönster av allergenspecifika IgE-antikroppar mot björk och gräs pollen hos patienter som planerades för allergenspecifik immunterapi i Örebro Län, Sverige
ObservationsstudieAmanj Saber
ÖNH-klinik USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Staphylococcus aureus in chronic rhinosinusitis: The effect on epithelial ion channel physiology and innate immunity
ObservationsstudieAmanj Saber
ÖNH-klinik USÖ
7
Projektet avslutat
Genomisk stabilitet hos MRSA hos patienter med långvarigt bärarskap.
Prövning av diagnostikAmaya C. Lagos
Molekylärdiagnostik
1
Planering och förberedelse
Utbrott av MRSA - ger snabb sekvensering med Nanopore tillförlitlig information?
Prövning av diagnostikAmaya C. Lagos
Molekylärdiagnostik
1
Planering och förberedelse
Utvärdering av hjärt- och kärlfunktion hos icke-opererade barn, ungdomar och vuxna patienter med Marfans syndrom med Speckle Tracking Ekokardiografi (en ny ultraljudsteknik)– en internationell studie
ObservationsstudieAnatoli Kiotsekoglou
-
1
Planering och förberedelse
Utvärdering av hjärtats systoliska strain med Speckle Tracking Ekokardiografi hos barn och ungdomar som genomgår ett intensivt träningsprogram
ObservationsstudieAnatoli Kiotsekoglou
-
1
Planering och förberedelse
AFAF-studie, Förmaksflimmer efter koronarintervention och kranskärlskirurgi
ObservationsstudieAnders Ahlsson
Tema Hjärta och Kärl
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
The effect of diabetes duration on remission rates after bariatric surgery.
ObservationsstudieAnders Jans
Kirurgiska kliniken, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Långtidsuppföljning av patienter med isthmisk spondylolistes (kotglidning) grad III-V opererade som unga
Grade III-V Isthmic Spondylolisthesis in Children and Teenagers. A Long-Term Follow-Up of In Situ Fusion
ObservationsstudieAnders Joelson
-
7
Projektet avslutat
Sensibilisering mot fjädermygg bland personal vid avloppsreningsverk och andra kommunalarbeten: Observationer i en biobank
ObservationsstudieAnders Seldén
-
7
Projektet avslutat
Biomarkörer för recidiv av urinblåsecancer
ObservationsstudieAnders Vikerfors
Urologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Infection Express
ObservationsstudieAndreas Ohlin
Barnkliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Att vara anhörig till person som insjuknat i Guillain-Barrés syndrom: upplevelser av den akuta fasen och rehabiliteringen
Kvalitativ studieAnette Forsberg
Region Örebro län, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset,
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Balans och fall vid multipel skleros: intervention, fördjupad kunskap och närstående perspektiv
Prövning av behandlingAnette Forsberg
Region Örebro län, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset,
7
Projektet avslutat
Rollator som hjälpmedel för äldre personer: förskrivningsprocess och tillfredställelse
Kvalitativ studieAnette Forsberg
Region Örebro län, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset,
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Dental avoidance among adolescents – a retrospective case control study based on dental records in the public dental service in a Swedish county
ObservationsstudieAnida Fägerstad
Folktandvårdens specialisttandvård Pedodonti
7
Projektet avslutat
Vad hämmar ungdomar i den kostnadsfria tandvården? – ungdomarnas egna uppfattningar
Kvalitativ studieAnida Fägerstad
Folktandvårdens specialisttandvård Pedodonti
7
Projektet avslutat
Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa: Utvärdering av förändrade skiftscheman inom vården
Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson
ObservationsstudieAnita Gidlöf
USÖ, Arbets- och miljömedicin
(not selected)
Effekter av trafikbuller från vägtrafik och tillgång till tyst sida. Fältundersökningar i moderna bostadsområden i Örebro
Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson
ObservationsstudieAnita Gidlöf
USÖ, Arbets- och miljömedicin
(not selected)
Effekter av vägtrafikbuller före och efter bulleråtgärder (lågbullrande asfalt och hastighetssänkning)
Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson
ObservationsstudieAnita Gidlöf
USÖ, Arbets- och miljömedicin
7
Projektet avslutat
Hälsosamma arbetstider. En utbildningsintervention gällande schemaläggning och livsstilsfaktorer för skiftarbetare inom vården
Projektledare Pierre Mood och Anita Gidlöf Gunnarsson
ObservationsstudieAnita Gidlöf
USÖ, Arbets- och miljömedicin
(not selected)
Förenklad grundvaccination efter stamcellstransplatation
Prövning av behandlingAnja Rosdahl
Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro
6
Projektet startades aldrig
Hepatit A vaccination till äldre resenärer
Prövning av läkemedelAnja Rosdahl
Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Primär TBE vaccination äldre
Prövning av läkemedelAnja Rosdahl
Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Vaccinationsgenombrott av TBE (Fästingburen hjärninflammation)-riskfaktorer och klinisk bild.
ObservationsstudieAnja Rosdahl
Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Förekomst och riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser vid bröstcancerkirurgi - från portvaktskörtel till armhåla.
ObservationsstudieAnn Charlotte Dreifaldt
Onkologiska kliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Hur förändras sammansättningen av inflammatoriska celler i prostatavävnad efter tre månaders behandling med antiandrogenen bikalutamid?
ObservationsstudieAnn Erlandsson
Karlstads universitet och Urologiska kliniken, USÖ
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Immunrespons i prostatacancer vävnad behandlad med hormonerterapi, strålning eller en kombination av dessa.
ObservationsstudieAnn Erlandsson
Karlstads universitet och Urologiska kliniken, USÖ
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Infektion som etiologi till prostatacancer
ObservationsstudieAnn Erlandsson
Karlstads universitet och Urologiska kliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Prostatacancercellers förmåga att påverka makrofager att uttrycka gener som stimulerar cancer progression.
ObservationsstudieAnn Erlandsson
Karlstads universitet och Urologiska kliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Kommunikation och inhalationsteknik studie (ComIn) med patienter med KOL.
Improved quality of care by the PRISMS form in supporting self-management in patients with COPD; A Randomized Controlled Trial (RCT)
Prövning av behandlingAnn-Britt Zakrisson
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Laxå vc, Region Örebro Län.
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Barns miljö i förskolan
Inomhusluftens kvalitet
Lindesberg 2016
Projektledare: Ann-Christine Mannerling
ObservationsstudieAnn-Christine Mannerling
Arbets- och miljömedicin
7
Projektet avslutat
Damm- och kvartsexponering för ryttare och ridinstruktörer
Projektledare Ann-Christine Mannerling
ObservationsstudieAnn-Christine Mannerling
Arbets- och miljömedicin
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Erfarenheter av effektivitet och säkerhet vid slutförande av legal abort i hemmet vid 64-76 dagars graviditet
ObservationsstudieAnn-Kristin Rönnberg
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förlossning efter tidigare kejsarsnitt hos kvinnor med pregravid fetma
ObservationsstudieAnn-Kristin Rönnberg
Kvinnokliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Performance of obstetrical triage in clinical praxis
– an observational study of risk stratification during delivery
ObservationsstudieAnn-Kristin Rönnberg
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
VIGA - Viktintervention under graviditet. En randomiserad kontrollerad studie inom mödravården Region Orebro Län.
Prövning av behandlingAnn-Kristin Rönnberg
Kvinnokliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Hepatit C hos gravida och deras partners, studie av prevalens och riskfaktorer genom provtagning inom mödrahälsovården.
ObservationsstudieAnn-Sofi Duberg
Infektionskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens advokat
Kvalitativ studieAnn-Sofie Sundqvist
Universitetssjukhuset Örebro, Kärl-Thorax kliniken, Kärl-Thorax operation
7
Projektet avslutat
En observationsstudie avseende svenska anestesisjuksköterskors patientföreträdarskap
Kvalitativ studieAnn-Sofie Sundqvist
Universitetssjukhuset Örebro, Kärl-Thorax kliniken, Kärl-Thorax operation
7
Projektet avslutat
Hur ser den postoperativa hälsorelaterad livskvaliteten ut hos personer som genomgått en korrektionsoperation för pectus excavatum
ObservationsstudieAnn-Sofie Sundqvist
Universitetssjukhuset Örebro, Kärl-Thorax kliniken, Kärl-Thorax operation
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Hur upplever personer som blivit opererade för pectus excavatum sin livssituation
Kvalitativ studieAnn-Sofie Sundqvist
Universitetssjukhuset Örebro, Kärl-Thorax kliniken, Kärl-Thorax operation
1
Planering och förberedelse
Översättning samt psykometrisk utvärdering av the Protective Nursing Advocacy Scale
Kvalitativ studieAnn-Sofie Sundqvist
Universitetssjukhuset Örebro, Kärl-Thorax kliniken, Kärl-Thorax operation
7
Projektet avslutat
ECSAMINATION-AF
ObservationsstudieAnna Björkenheim
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Förmaksflimmer i Örebro län - antikoagulantiabehandling och symptom
ObservationsstudieAnna Björkenheim
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken USÖ
(not selected)
Långtidseffekter efter HIS-ablation pga. förmaksflimmer
ObservationsstudieAnna Björkenheim
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Fall hos personer med multipel skleros
Kvalitativ studieAnna Carling
Fysioterapiavdelningen, USÖ.
1
Planering och förberedelse
Ettårsuppföljning efter avslutad DBT-behandling
ObservationsstudieAnna Demetriades
DBT-enheten
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Familjecentrerad vård i samband med planerad öppen hjärtkirurgi
Prövning av behandlingAnna Drakenberg
Kärl-thorax intensivvårdsavdelning
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Dansintervention för tonårsflickor med återkommande psykosomatiska besvär. Randomiserad, kontrollerad studie.
Prövning av behandlingAnna Duberg
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Psykiatri Barn och Unga Vuxna, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sköra äldres erfarenheter av ett geriatriskt öppenvårdsteams uppsökande verksamhet
Kvalitativ studieAnna Engfeldt
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Molekylärepidemiologisk karaktärisering av multiresistenta ESBL-producerande bakterier i Örebro län
ObservationsstudieAnna Fagerström
Laboratoriemedicinska kliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Påverkan av läkemedelsbehandling vid hypertoni, hyperlipidemi och diabetes typ 2 på tumöruppkomst och sjukdomsprogression vid njurcancer
ObservationsstudieAnna Landberg
Urologiska kliniken
1
Planering och förberedelse
Immunologiska markörer vid sepsis och bakteremi.
ObservationsstudieAnna Lange
Infektionskliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
IRONMAN: Prostate Cancer Outcomes: An International Registry to Improve Outcomes in Men With Advanced Prostate Cancer
ObservationsstudieAnna Messing Eriksson
Urologmottagningen, Urologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
SensiCab: Efficacy Study Evaluating Chemotherapy in Prostate Cancer
Prövning av behandlingAnna Messing Eriksson
Urologmottagningen, Urologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SPCG-17: Prostate Cancer Active Surveillance Trigger Trial (PCASTT)
Prövning av behandlingAnna Messing Eriksson
Urologmottagningen, Urologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förekomst och prognostisk betydelse av tidigare oupptäckt hjärtmuskelskada.
ObservationsstudieAnna Nordenskjöld
Kardiologklinken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prevalence and prognostic implications of cardiac injury in patients with influenza-like illness (Hjärtmuskelpåverkan vid influensa)
ObservationsstudieAnna Nordenskjöld
Kardiologklinken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Användning av cirkulerande biomarkörer i plasma vid diagnos och uppföljning av skivepitelcancer i huvud-halsområdet.
ObservationsstudieAnna Oldaeus Almerén
ÖNH-kliniken
1
Planering och förberedelse
Uppsala Longitudinal Adolescent Depression Study (ULADS)
ObservationsstudieAnna Philipson
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Upplevelser och effekter av behandling med hostmaskin för personer med progredierande neurologisk sjukdom
Kvalitativ studieAnna Watz
Karlskoga lasarett, Rehabenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A systematic literature review of Furosemide dosage and timing in 99mTc-MAG3 renography
Prövning av diagnostikAnna-Karin Bäck
Röntgenkliniken
1
Planering och förberedelse
Egenvård hos patienter med kortisolbrist
Kvalitativ studieAnna-Karin Åkerman
Medicinmottagning 1
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"Athera": En fas IIa, placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad multicenter pilotstudie, för att undersöka effektivitet, säkerhet och tolererbarhet hos den monoklonala antikroppen ATH3G10 hos patienter med TIMI flöde mindre än tre efter PCI (ballongvidning) vid ST-höjnings hjärtinfarkt.
Prövning av läkemedelAnnika Eriksson
Angiolab, Kardiologiska kliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"BIOSOLVE IV": Biotroniks safety and performance in de novo lesion of native coronary arteries with Magmaris scaffold stent.
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktAnnika Eriksson
Angiolab, Kardiologiska kliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"FULLREVASC": FFR- guidance for complete non-culprit revascularization - a registry-based randomized clinical trial.
Prövning av behandlingAnnika Eriksson
Angiolab, Kardiologiska kliniken, USÖ
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
"IAMI-Response": The immune response to influenza vaccine in a subpopulation of IAMI substudy
Prövning av behandlingAnnika Eriksson
Angiolab, Kardiologiska kliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"Master Dapt": Management of high bleeding risk patients post bioresorbable polymer coated stent implantation with an abbreviated versus prolonged DAPT regimen.
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktAnnika Eriksson
Angiolab, Kardiologiska kliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"The October Trial": European trial on optical coherence tomography optimized bifurcation event reduction.
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktAnnika Eriksson
Angiolab, Kardiologiska kliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Atypiska responser på PD-1/PD-L1 hämmare vid metastaserat melanom: en prospektiv longitudinell studie
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Farmakoepidemiologi inom bröstcancer: Effekt av icke-cancerläkemedel på bröstcancerprognosen och risk för långvariga biverkningar hos bröstcancerpatienter under förebyggande onkologisk behandling
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Klinisk och molekylär kartläggning av metaplastisk bröstcancer
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Palliativ radioterapi vid metastaserad rektalcancer: en retrospektiv kohortstudie
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Påverkan av dosreduktion vid första cytostatikakur på prognosen och toxicitet hos äldre cancerpatienter
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Real-world data on checkpoint inhibitors in patients with metastatic malignant melanoma: aspects in daily clinical practice
ObservationsstudieAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Skyddseffekt av vaccination hos cancerpatienter under pågående
onkologisk behandling
Prövning av behandlingAntonis Valachis
Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Datakvalitet i Kvalitetsregister ECT
ObservationsstudieAxel Nordenskjöld
Region Örebro län, Psykiatri förvaltningen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Ketamin och ECT vid bipolär depression. En kontrollerad, överkorsad naturalistisk, randomiserad klinisk multicenterstudie.
Prövning av läkemedelAxel Nordenskjöld
Region Örebro län, Psykiatri förvaltningen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Optimal elektrisk stimulering vid elektrokonvulsiv terapi (ECT)
Prövning av behandlingAxel Nordenskjöld
Region Örebro län, Psykiatri förvaltningen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Utfallet av behandling för svår affektiv sjukdom
ObservationsstudieAxel Nordenskjöld
Region Örebro län, Psykiatri förvaltningen
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Individ-, familje-, samhälls- och behandlingsfaktorer och hälso- och sysselsättningsutfall hos personer i medelåldern och äldre
ObservationsstudieAyako Hiyoshi
-
1
Planering och förberedelse
PURE-HF
Prövning av behandlingBarna Szabó
Hjärt-Lung-Fysiologiska Kliniken
5
Projektet stoppat i förväg
Kirurgisk stress och försvaret mot infektioner
ObservationsstudieBayar Baban
Universitetssjukhuset Örebro, kirurgkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Långtiduppföljning av olika radioterapimetoder vid lokaliserad prostatacancer
ObservationsstudieBengt Johansson
Onkologiska Kliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Morfologisk studie av betydelsen av andelen blaster i benmärgsbiopsi jämfört med benmärgsaspirat för bedömning av patienter med högrisk MDS och AML
Prövning av behandlingBengt Rasmussen
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studier av hur olika kromosomala avvikelser associerade med del(5q) inverkar på effekten av behandling med lenalidomid och azacitidin vid högrisk MDS och AML
Prövning av behandlingBengt Rasmussen
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
" A prospective non- interventional post- authorization safety study (PASS) designed as a disease registry of patients with transfusion dependent IPSS low orintermdeiate - 1 risk myeloplastic syndromes (MDS) and isolated del(5Q)"
ObservationsstudieBertil Uggla
USÖ, Med klin
2
Rekrytering/datainsamling pågår
an international, Phase 3, Open label, Randomized Study of BGB -3111 compared with Bendamustine, plus Rituximab in patients with Prevously Untreated chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma
Prövning av läkemedelBertil Uggla
USÖ, Med klin
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Carfilzomib- cyclophosphamide- dexamethasone, high- dose melphalan with autologous stem cell support and carfilzomib/dexamethasone maintenence versus observation in relapsed multiple myeloma.
Prövning av behandlingBertil Uggla
USÖ, Med klin
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kryoprevention av cellgiftsorsakad oral mukosit vid autolog stamcellstransplantation, en randomiserad studie mellan Cooral ® vs. Is.
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktBertil Uggla
USÖ, Med klin
(not selected)
Svenska KLL - Gruppens nationella biobank.
Prövning av diagnostikBertil Uggla
USÖ, Med klin
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Bärarskap eller invasiv sjukdom? – Pharynxepitelets immunologiska funktion vid interaktion med meningokocker
ObservationsstudieBianca Stenmark
Laboratoriemedicinska länskliniken, Molekylärdiagnostik och FoU, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
A Two-year, Two-arm, Randomized, Doubled-Masked, Multicenter, Phase III Study Assessing the Efficacy and Safety of Brolucizumab versus Aflibercept in Adult Patients with Visual Impairment due to Diabetic Macular edema
Prövning av läkemedelBirgitta Ejdervik Lindblad
Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Jämförelse av olika operationsmetoder för att sänka ögontrycket vid glaucom
ObservationsstudieBirgitta Ejdervik Lindblad
Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Påverkar hormonbehandling av män med prostatacancer risken att utveckla katarakt?
ObservationsstudieBirgitta Ejdervik Lindblad
Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Riskfaktorer för katarakt
ObservationsstudieBirgitta Ejdervik Lindblad
Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Riskfaktorer för katarakt
ObservationsstudieBirgitta Ejdervik Lindblad
Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
7
Projektet avslutat
Kan valet av narkosmetod påverka den postoperativa kognitiva minnesfunktionen och allmän återhämtning efter hand- eller armoperation hos patienter över 65år?
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktBirkir Örn Hlynsson
ANIVA-kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Can adaptive post-processing of storage phosphor plate panoramic radiographs provide better image quality? A comparison of anatomical image quality of panoramic radiographs before and after adaptive processing.
Kvalitativ studieBjörn Svenson
Centrum för specialisttandvård, Forskningsenheten, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
En jämförelse av olika mätmetoder för positionsbestämning av ej erupterade överkäkshörntänder med hjälp av panoramabilden - validerat med CBCT
Prövning av diagnostikBjörn Svenson
Centrum för specialisttandvård, Forskningsenheten, Örebro
7
Projektet avslutat
Finns det en ökad risk att utveckla svår sepsis orsakad av Staphylococcus aureus och Escherichia coli om man bär på genetiska polymorfier i NLRP3-inflammasomen?
ObservationsstudieBo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förekomst av multiresistent Staphylococcus capitis klon i blodet hos nyfödda på neonatal intensivvårdavdelning i Örebro
ObservationsstudieBo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Ledprotesinfektioner hos äldre
ObservationsstudieBo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Virulence factors and antimicrobial susceptibility in S. lugdunensis bacteraemia isolates compared to isolates from carriers.
ObservationsstudieBo Söderquist
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Internetbaserad behandling för vuxna med autismspektrumsyndrom och normal begåvning - MILAS-projektet
Prövning av behandlingBritta Westerberg
Autismteamet, Vuxenhabiliteringen, Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro Län
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Equal Access to Make Emergency Calls: A Case for Equal Rights for Deaf Citizens in Norway and Sweden
Kvalitativ studieCamilla Warnicke
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
7
Projektet avslutat
Interaktion vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net – Interaktion och gemensamt meningsskapande
Kvalitativ studieCamilla Warnicke
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Tecken på åldrande - Identifikation av åldersrelaterad kognitiv funktionsnedsättning för teckenspråkiga döva
Prövning av diagnostikCamilla Warnicke
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
1
Planering och förberedelse
Bakterieläckage vid kirurgi från händerna vid gränsytan mellan operationshandskarnas krage/manchett och rock?
ObservationsstudieCamilla Wistrand
Kärl-Thoraxoperation, Universitetessjukhuset i Örebro.
7
Projektet avslutat
Bakteriologisk kartläggning av sterilt gods som står övertäckt på operationssal i väntan på operation
ObservationsstudieCamilla Wistrand
Kärl-Thoraxoperation, Universitetessjukhuset i Örebro.
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effekten av zolendronat på inflammation och benremodellering i en osteoporotisk djurmodell
ObservationsstudieCarina Cardemil
Kraniofaciala sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
7
Projektet avslutat
Långtidseffekter av medicinsk behandling mot inflammatorisk tarmsjukdom
ObservationsstudieCarl Eriksson
Sektionen för gastroenterologi, Medicinkliniken, Universitetsjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
CRISPOS Örebro
Critical Illness Prevalence and Outcome Study
ObservationsstudieCarl Otto Schell
Medicinkliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Nyttan av en avancerad proteshand med tillgång till olika grepp - en interventionsstudie
Prövning av behandlingCathrine Widehammar
Barnkliniken Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Early Life exposures and stress resilience in adolescence
ObservationsstudieCecilia Bergh
Klinisk epidemiologi och biostatistik, Universitetssjukhuset i Örebro
7
Projektet avslutat
Effects of dried BiIlberry, liquid OAts, or their combination in patients after Myocardial Infarction. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial (BIOAMI)
Prövning av behandlingCecilia Bergh
Klinisk epidemiologi och biostatistik, Universitetssjukhuset i Örebro
1
Planering och förberedelse
Kommunikativ aktivitet och delaktighet hos barn med tal- och språkstörning
Kvalitativ studieCecilia Nakeva von Mentzer
Hälsovetenskaper
1
Planering och förberedelse
Levercancer, annan cancer samt leverkomplikationer och död hos personer som behandlats med direktverkande antiviraler mot hepatit C
ObservationsstudieCharlotte Lybeck
Universitetssjukhuset Örebro, Infektionskliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
"Föda, muskelmassa och livskvalitet- en prospektiv kartläggning av nutritionsfaktorers betydels för patienter med huvud-och halscancer."
ObservationsstudieCharlotte Ryman
Vårdenhet, hud, plastik och öron.
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Hälsolitteracitet och utbildningsnivå i den onkologiska vården - en systematisk litteraturöversikt.
ObservationsstudieCharlotte Ryman
Vårdenhet, hud, plastik och öron.
1
Planering och förberedelse
Intracellulära uropatogena bakterier och recidiverande urinvägsinfektion
ObservationsstudieCharlotte Sahlberg
Medicinsk diagnostik
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Studier om pars erfarenheter av Familjerådgivning
Kvalitativ studieChristina Flodin
Familjerådgivningen
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förekomst och betydelse av Lynch syndrom associerad cancer hos patienter äldre än 50 år med med endometriecancer.
ObservationsstudieChristina Karlsson
Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskaper
1
Planering och förberedelse
Förbättrat omhändertagande av efterlevande vid självmord
– utveckling och implementering av en ny stödmodell i samarbete med efterlevande, hälso- och sjukvården och polisen.
Kvalitativ studieChristina Nilsson
USÖ, ambulansavdelning
1
Planering och förberedelse
Nedsatt syn i samvariation med balansrelaterade besvär och smärta i nacke skuldra hos patienter med åldersrelaterad makuladegeneration. En prospektiv longitudinell studie med referensgrupp bestående av åldersmatchade personer utan synnedsättning.
ObservationsstudieChristina Zetterlund
Syncentralen Region Örbro lan
7
Projektet avslutat
Närsynsproblem - En riskfaktor för musculoskeletala problem i nacke skuldra. En jämförelsestudie med synskadade personer och åldersmatchad referensgrupp.
ObservationsstudieChristina Zetterlund
Syncentralen Region Örbro lan
7
Projektet avslutat
Needle reconstruction in Brachytherapy using Artificial Intelligence
Prövning av behandlingChristoffer Andersén
Avdelningen för sjukhusfysik
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Framtagande av nytt svensk fonetiskt perceptionstest för vuxna med hörselnedsättning
ObservationsstudieClaes Möller
Audiologiskt forskningscentrum, och audiologiska kliniken USÖ, Örebro Universitet, Institutet för H
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förekomst och orsaker till kombinerad hörsel och synnedsättning (dual sensory loss/DSL) hos äldre personer
ObservationsstudieClaes Möller
Audiologiskt forskningscentrum, och audiologiska kliniken USÖ, Örebro Universitet, Institutet för H
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Biomarkörer och insulinresistens vid måttligt svårt och svårt skov av ulcerös kolit
ObservationsstudieDaniel Bergemalm
Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Identifiering av biomarkörer för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och IBD-associerad kolorektalcancer i faeces
ObservationsstudieDaniel Bergemalm
Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Incidence of ACL-R and return to sports after ACL-R in high performance athletes in Sweden
ObservationsstudieDaniel Castellanos
Ortopeden Region Örebro Län
1
Planering och förberedelse
Participation in physical activity and sports 3 years after ACL-reconstruction
ObservationsstudieDaniel Castellanos
Ortopeden Region Örebro Län
1
Planering och förberedelse
Användning av Oxford Nanopore MinION för sekvensering av Neisseria gonorrhoeae: typning och identifiering utan odling
Prövning av diagnostikDaniel Golparian
WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
Användning av Oxford Nanopore MinION sekvensering för identifiering av Neisseria gonorrhoeae och resistensbestämning: en pilotstudie för att utvärdera ett nytt sekvenseringsparadigm
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktDaniel Golparian
WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
Applicering av massiv parallell DNA sekvensering inom klinisk mikrobiologi för individualiserad behandling av gonorré.
Prövning av diagnostikDaniel Golparian
WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
Nya Neisseria gonorrhoeae referensstammar för global kvalitetssäkring av laboratorieundersökningar - fenotypisk, genetisk och karakterisering av nya referensgenom
ObservationsstudieDaniel Golparian
WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea, Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Motorisk utveckling hos extremt prematurfödda barn
ObservationsstudieDaniela Nosko
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Perioperativa komplikationer och mortalitet efter kirurgi för intrakraniella tumörer – en nationell registerbaserad studie
ObservationsstudieDavid Löfgren
Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Metabolic and Inflammatory Characteristics of Peripheral Arterial Disease: a Microdialysis Study.
Prövning av behandlingDavid McGreevy
Kärl-Thoraxkliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Metabolic and Inflammatory Response to Exercise in Intermittent Claudication, Before and After Cilostazol treatment: a Microdialysis pilot study
Prövning av behandlingDavid McGreevy
Kärl-Thoraxkliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
The use of massive transfusion with and without REBOA in impending cardiac arrest: a comparative study
Prövning av behandlingDavid McGreevy
Kärl-Thoraxkliniken USÖ
1
Planering och förberedelse
Snabbdiagnostik vid sepsis – optimering av metagenomisk analys direkt från blodprover
Prövning av diagnostikDavid Nestor
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
VERDI-studien
Prövning av behandlingDemir Djekic
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Studie för att hitta biomarkörer såsom PD-L1 för peniscancer
ObservationsstudieDominik Glombik
Urologiska kliniken, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Dyspné Index på svenska
Prövning av diagnostikEleftherios Ntouniadakis
Öron- näs- och halskliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kort-SGS: En prospektiv randomiserad studie. Ger en kortisoninjektionsserie med Kenakort-T glesare återfallsförekomst hos patienter med subglottiska stenoser?
Prövning av läkemedelEleftherios Ntouniadakis
Öron- näs- och halskliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Subglottiska laryngotrakeala stenoser: Diagnos och uppföljning
Prövning av diagnostikEleftherios Ntouniadakis
Öron- näs- och halskliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Validering av Brief ICF core set för hörselnedsättning
ObservationsstudieElin Karlsson
Audiologiskt forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Validering av Hearing and Functioning in Everyday life Questionnaire (HFEQ)
Kvalitativ studieElin Karlsson
Audiologiskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Identifiering av tumörspecifika genetiska -och funktionella förändringar i bröstcancer som påverkar dess utveckling, spridning och behandlingsrespons.
ObservationsstudieElisabet Tina
Kliniskt Forskningslaboratorium, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förekomst av postoperativa lungkomplikationer efter thoraxkirurgi Chesty-studien
Prövning av behandlingElisabeth Westerdahl
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Långtidsbehandling med motståndsandning efter hjärtoperation
Prövning av behandlingElisabeth Westerdahl
-
7
Projektet avslutat
Tidig mobilisering och andningsgymnastik för att förhindra vårdrelaterad pneumoni hos patienter över 80 år som genomgår höftkirurgi
Prövning av behandlingElisabeth Westerdahl
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Upprepade djupandningsövningar efter hjärtkirurgi
Prövning av behandlingElisabeth Westerdahl
-
7
Projektet avslutat
Aortaballongocklusion vid icke-traumatiskt hjärtstopp.
Prövning av behandlingEmanuel Dogan
ST-läkare ANIVA-kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
En kvalitativ studie om upplevelser av internetbaserad träning vid långvariga besvär efter whiplashskada
Kvalitativ studieEmma Nilsing Strid
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
En kvalitativ studie om äldres, anhörigas och vårdpersonals upplevelser av vård av äldre inför utveckling av primärvårdsenhet för äldre
Kvalitativ studieEmma Nilsing Strid
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Fysioterapeuters erfarenheter av drop in som mottagningsform
Kvalitativ studieEmma Nilsing Strid
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Personers upplevelser av och påverkan på den sexuella hälsan vid höft- eller knäartros
Kvalitativ studieEmma Nilsing Strid
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Upplevelse av arbetsförmåga och arbetssituation efter deltagande i ett nackspecifikt träningsprogram för whiplashrelaterade besvär
Kvalitativ studieEmma Nilsing Strid
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
1
Planering och förberedelse
Vård och arbetsskador - avvikelserapporering samt vårdpersonals erfarenheter av riskfyllda situationer för patient och vårdpersonal
Kvalitativ studieEmma Nilsing Strid
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Cancerrehabiliteringsbehov i Region Örebro län
ObservationsstudieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
CAREMI-Cancer rehabilitation Movement intervention
Prövning av behandlingEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
1
Planering och förberedelse
Hänvisning till annan vårdnivå – En prehospital patientsäkerhetstudie
ObservationsstudieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Livskvalitet vid tungbascancer
ObservationsstudieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Normering av mätinstrumenten RAND-36, WHODAS 2.0 och Stigma–Related Social Problems scale
ObservationsstudieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Patienters upplevelser av att vårdas på två olika sjukhus i samband med cancerkirurgi
Kvalitativ studieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Vårdpersonals upplevelse och attityder till att främja patienters fysiska aktivitet
Kvalitativ studieEmma Ohlsson-Nevo
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
7
Projektet avslutat
Behandling av lymfkörtelmetastaserad och fjärrmetastaserad peniscancer i Sverige 2000-2015
ObservationsstudieEmma Ulvskog
Onkologiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
A prospective phase 2 study to assess the minimal residual disease after ixazomib plus lenalidomide plus dexamtheasone (IRd) treatment for newly diagnosed transplant eligible multiple myeloma patients.
Prövning av behandlingErik Ahlstrand
Medicinska kliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
An Open-Label, randomized, Phase 2 Dose-finding Study of Pacritinib in patients with Primary Myelofibrosis, Post-Polycytemia Vera Myelofibrosis, or Post-Essential thrombocythemia Myelofibrosis previously treated with Rixolitinib
Prövning av behandlingErik Ahlstrand
Medicinska kliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Dastop 2- Trial, Multicenter, Fas II studie, KML
Prövning av läkemedelErik Ahlstrand
Medicinska kliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Z-projektet
Prövning av diagnostikErik Hammarström
Allmänpsykiatrins öppenvård
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Elektiv strålbehandling av halsen vid munhålecancer
ObservationsstudieErik Lundin
Onkologkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Arteriovenösa dialysfistlar – Kan kärlfysiologi förutsäga fistelfunktion?
ObservationsstudieErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade
Prövning av läkemedelErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Effekt av vätskestatus och kroppsläge på aldosteronnivåer vid bloddialys.
ObservationsstudieErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
7
Projektet avslutat
Riskfaktorer vid bloddialys: Inflammation, nutrition, metabolism och vaskulär kalcifiering
ObservationsstudieErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
The Stockholm CREAtinine Measurements (SCREAM) project - Hyponatremia.
ObservationsstudieErik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förslutning av mesenteriella defekter vid laparoskopisk gastric bypass
Prövning av behandlingErik Stenberg
Kir.klin USÖ, och kir.klin Lindesbergs lasarett
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Komplikationer efter överviktskirurgi
ObservationsstudieErik Stenberg
Kir.klin USÖ, och kir.klin Lindesbergs lasarett
7
Projektet avslutat
Ljudupptagning under laparoskopisk kirurgi
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktErik Stenberg
Kir.klin USÖ, och kir.klin Lindesbergs lasarett
7
Projektet avslutat
Ett svenskt fonetiskt perceptionstest i brus för vuxna med hörselnedsättning.
Prövning av diagnostikErik Witte
Region Örebro Län, Audiologiskt forskningscentrum, samt Örebro universitet, institutionen för hälsov
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Hjärtsvikt med bevarad eller nedsatt vänsterkammares funktion hos äldre människor: Roll av höger hjärtas mekaniska funktion med eller utan förmaksflimmer i hospitalisering eller morbiditet
Prövning av diagnostikEszter Marosi
Hjärt-Lungkliniken USÖ
1
Planering och förberedelse
Aspekter av ätande, munhälsa och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende - före och efter en intervention
ObservationsstudieEva Carlsson
Närsjukvårdsområde norr och Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Förbättrar D-vitamin fysisk arbetsförmåga och kroppssammansättning hos överviktiga män?
Prövning av behandlingEva Rask
Medicinkliniken, Diabetes och Endokrin, Universitetssjukhuset, Örebro
7
Projektet avslutat
Icke- hormonproducerande hypofysadenom- utfall och prognostiska faktorer
ObservationsstudieEva Rask
Medicinkliniken, Diabetes och Endokrin, Universitetssjukhuset, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Crouch gång hos barn med cerebral pares
ObservationsstudieEvelina Pantzar
Ortopedkirurgiska Kliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Behövs primer vid fastsättning av ortodontiska brackets?
En randomiserad klinisk studie
Prövning av behandlingFarhan Bazargani
Folktandvården Centrum för Specialisttandvård, Avd. för Ortodonti, Örebro
7
Projektet avslutat
Alkoholberoende kvinnor med tidig eller sen debut-Likheter och skillnader i psykiatriska symtom, personlighet, barndomstrauman och behandlingsutfall.
ObservationsstudieFides Schückher
Beroendecentrum USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
High Frequency of Labral Pathology in Symptomatic Borderline Dysplasia. A Prospective Magnetic Resonance Arthrography Study of 99 Patients.
ObservationsstudieFrederik Berstad Møse
Ortopediska Kliniken
7
Projektet avslutat
Effektiv postoperativ smärtbehandling efter tonsillkirurgi på barn, barriärer och möjliga lösningar
ObservationsstudieFredrik Alm
Örebro universitetssjukhus (Anestesin)
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effektiv postoperativ smärtbehandling efter tonsillkirurgi på barn, barriärer och möjliga lösningar
ObservationsstudieFredrik Alm
Örebro universitetssjukhus (Anestesin)
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förändringar i kranskärlen som riskfaktor för prognos och generaliserad ateroskleros hos patienter med etablerad kranskärlssjukdom.
ObservationsstudieFredrik Calais
Hjärt-lungkliniken Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Påverkas utfallet av operation för spinal stenos av MRT fynd som indikerar instabilitet i ländryggen
ObservationsstudieFreyr Gauti Sigmundsson
Ortopediska Kliniken
1
Planering och förberedelse
PCI in saphenous vein graft after CABG: a systematic review of the international literature
Kvalitativ studieGabriele Ferrari
kärl-thorax kliniken - avd 53
2
Rekrytering/datainsamling pågår
PCI resultat i No touch vengraft
ObservationsstudieGabriele Ferrari
kärl-thorax kliniken - avd 53
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Biomarkörer för persistens av HPV samt progression vid förstadier till livmoderhalscancer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening
Prövning av diagnostikGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
HPV i HIV-endemisk miljö
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kvalitetsstudier inom den gynekologiska cellprovtagningen
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Prevalens av humant papillomvirus hos kvinnor i olika åldrar, persistens och cytomorfolgiska fynd vid uppföljning.
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prognostiska markörer vid etablerad cervixcancer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Vulva och vaginalcancer - patogenes och prognostiska faktorer
ObservationsstudieGabriella Lillsunde Larsson
Örebro universitet, Inst. för hälsovetenskaper samt Laboratoriemed. kliniken, Region Ö
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Detektering av EGFR-mutationer i cirkulerande tumör-DNA hos patienter med icke-småcellig lungcancer.
Prövning av diagnostikGisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
(not selected)
Humant papillomvirus och huvud- halscancer.
Prövning av diagnostikGisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Studie av olika dimeriseringsmönster hos receptorerna i ErbB-familjen vid icke-småcellig lungcancer
ObservationsstudieGisela Helenius
Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
7
Projektet avslutat
”Hur tillförlitlig är kariesriskbedömningen av förskolebarn vid 3 års - ålder?”
ObservationsstudieGunilla Fernberg
Folktandvården region Örebro län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Från partikelexponering till hjärt-kärlsjukdom i gjuteriarbetare - immunometabolismens roll i kvartsinducerad inflammation, 2019
Projektledare Lena Andersson
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
1
Planering och förberedelse
Inhalationsexponering i träpelletsindustrin - kan de höga nivåerna minskas? 2011
Projektledare Katja Hagström
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
7
Projektet avslutat
Kan skillnader i immunförsvaret förklara och förutse varför vissa individer utvecklar inflammatoriska komplikationer? Koboltexponering i hårdmetallindustri, 2017
Projektledare Lena Andersson och Håkan Westberg
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kunskapsöversikt om hälsoeffekter relaterade till vibrationer från handhållna verktyg
Projektledare Lars-Gunnar Gunnarsson
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
7
Projektet avslutat
Kvarts- och partikelexponering i järngjuterier - mekanismer och påverkan på inflammations- och koagulationsmarkörer för luftvägspåverkan och hjärt-kärlsjuklighet, 2016
Projektledare Lena Andersson och Håkan Westberg
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Mangan i svetsrök - dess väg in i svetsares hjärnor och psykomotoriska och kognitiva effekter, 2015
Projektledare Bernt Bergström
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Manganföreningar i svetsrök och svetsares blod, 2010
Projektledare Peter Berg och Bernt Bergström
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
7
Projektet avslutat
Modelleringsverktyget ART i praktiken
Projektledare Peter Berg och Håkan Westberg
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
7
Projektet avslutat
Riksmaten 2010
Projektledare Anne-Marie Porat
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
7
Projektet avslutat
Robotassisterad luftprovtagning av partiklar för förbättrad riskbedömning i industriella miljöer, 2017
Projektledare Lena Andersson
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Övervakning av kemiska hälsorisker i arbetslivet - exponeringsbedömningsverktyg för prevention, övervakning och FoU
Projektledare Peter Berg
ObservationsstudieGunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
7
Projektet avslutat
TE studien, oral hälsa
ObservationsstudieGunnar Ekbäck
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Amputation på nedre extremiteten hos personer med respektive utan diabetes i Sverige
ObservationsstudieGustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
1
Planering och förberedelse
Drop-in/öppen mottagning på Ortopedteknik
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktGustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kontinuerlig avlastning med behandlingsskor vid fotsår hos diabetiker -en pilotstudie
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktGustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Plomberad behandlingssko eller gips som behandling av fotsår vid diabetes
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktGustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
1
Planering och förberedelse
Risk- och skyddsfaktorer för användning av ortopediska skor bland personer med diabetes och fotkomplikationer
ObservationsstudieGustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Silikonstrumpa som behandling av hälsprickor hos diabetiker –en randomiserad kontrollerad studie.
Prövning av behandlingGustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Validering av självskattningsversionen av IPPA (Individually Prioritized Problem Assessment)
ObservationsstudieGustav Jarl
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Tillförlitlighet av preoperativ cytologi på sköldkörteln
ObservationsstudieGöran Wallin
Kirurgiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Patienters erfarenhet och upplevelse av att ha drabbats och vårdats på grund av djup sårinfektion i samband med ventagning vid kranskärlskirurgi.
Kvalitativ studieHanna Larsson
-
(not selected)
Characterization of microRNAome in human term placenta.
ObservationsstudieHanna Östling
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Characterization of microRNAome in human term placenta and umbilical cord blood in babies born small for gestational age, exposed to low gestational weight gain during pregnancy.
ObservationsstudieHanna Östling
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Graviditetsutlösta riskfaktorer, med fokus på havandeskapsförgiftning och låg födelsevikt för graviditetslängd, för senare insjuknande i hjärtkärlsjukdom: En nationell fall-kontroll studie.
ObservationsstudieHanna Östling
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Mentaliseringsförmåga hos vuxna med senare inträffad dövblindhet i relation till kommunikativa färdigheter, kognitiva funktioner och socialt nätverk
ObservationsstudieHans-Erik Frölander
Örebro Universitet
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Betydelsen av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en stepped wedge randomiserad studie
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Induktion av förlossning vid 41 fullgångna veckor jämfört med induktion vid 42 fullgångna veckor - en multicenter registerbaserad randomiserad kontrollerad studie
Prövning av behandlingHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
(not selected)
Kvinnors upplevelse av att få graviditetsdiabetes diagnos och behandling - en substudie till
pågående CDC4G studie
Kvalitativ studieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
1
Planering och förberedelse
Riskför kardiovaskulär sjuklighet hos kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes: en svensk populationsbaserad fall-kontroll studie.
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sjuklighet hos mamma och barn efter graviditet och förlossning - 20 års kohortuppföljning med fokus på typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och fetma
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
1
Planering och förberedelse
Tobaksbruk under graviditet och risk för missfall
ObservationsstudieHelena Fadl
Kvinnokliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Genuttryck vid ovarial-, cervix- och uteruscancer
ObservationsstudieHelena Isaksson
Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Markörer i blod för tidig diagnostisering av kärl och cancersjukdom
ObservationsstudieHelena Isaksson
Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
Förmaksflimmer: Inflammatoriska och farmakologiska studier
ObservationsstudieHenrik Almroth
Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
7
Projektet avslutat
Immunförsvarets roll vid utvecklingen av lymfkörtelmetastaserad prostatacancer
ObservationsstudieHenrik Ugge
-
1
Planering och förberedelse
Prostatacancerns epidemiologi
ObservationsstudieHenrik Ugge
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Regulatoriska T lymfocyter och risk för aggressiv prostatacancer
ObservationsstudieHenrik Ugge
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Serumnivåer av inflammatoriska serummarkörer hos prostatacancerpatienter med respektive utan förekomst av Propionibacterium acnes i prostata.
ObservationsstudieHenrik Ugge
-
7
Projektet avslutat
Resultat av PCI-behandling i vengraft
ObservationsstudieHåkan Geijer
Universitetssjukhuset Örebro, Röntgenkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
The feasibility of diuretic decision after 7 minutes in a 99mTc-MAG3 renography
Prövning av diagnostikHåkan Geijer
Universitetssjukhuset Örebro, Röntgenkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
PBC-SILK: Symtombörda hos patienter med primär biliär cholangit i Sverige
ObservationsstudieIda Henriksson
Universitetssjukhuset Örebro, Medicinkliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Aluminiumgjuterier, 1994
Projektledare Anders Seldén och Håkan Westberg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Arbetsmiljö och hälsa bland anställda vid ett energiverk, 2009
Projektledare Nina Gritsko
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Arbetsmiljö och hälsa bland personer som arbetar som servicemän inom skidsporten, 2010
Projektledare: Håkan Westberg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Arbetsmiljö och hälsa bland träslöjdslärare, 2003
Projektledare: Katja Hagström
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Arbetsolyckor bland slakteri- och charkuteriarbetare
Projektledare Lars-Erik Warg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Arbetsvillkor, stress och sömnbesvär, 1999
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Badhus: Exponering för trikloramin i badhus, påverkan på luftvägar och inflammatoriska markörer hos anställda i badhus, 2008
Projektledare Jessica Westerlund och Håkan Westberg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Bilplåtslagare i Örebro, 1995
Sten Bornberger
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Biomarkörer för inflammatoriska svar vid exponering för olika luftföroreningar i skiftande arbetsmiljöer, 2003
Projektledare Carl-Göran Ohlsson och Peter Berg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Biomassa: Exponering för partiklar och inflammatoriska markörer i pappers- och massaindustri, 2008
Projektledare Håkan Westberg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Blodparametrar vid akut vibrationsexponering
Projektledare Per Vihlborg
20190701
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
1
Planering och förberedelse
Blybelastningen hos övningsskjutande poliser, 1994
Projektledare Håkan Löfstedt
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Bruxism och kvicksilverexponering, 1992
Projektledare Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Cancerincidens hos arbetare exponerade för trikloretylen, 2005
Projektledare Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
COHb-koncentration och Hb, 1995
Projektledare: Anders Selden
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Coping och sjukskrivning, 1992
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Diagnostik av tidiga silikosförändringar med modern lungröntgenteknik, 1995
Projektledare Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Din hälsa - tandvården Värmland, 1995
Projektledare Carl-Göran Ohlsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Dödlighet och cancersjuklighet bland anställda i pappers- och massaindustri, 1996
Projektledare Håkan Westberg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
El-allergi i Värmland, 1992
Projektledare Carl-Göran Ohlsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Elolyckor i arbetet - en undersökning av sena följder efter strömgenomgång
Projektledare Lisa Rådman
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Exponering för härdare och hälsoeffekter vid pulverlackering, 1999
Projektledare Carl-Göran Ohlsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Exponering för metallpartiklar vid 3D-skrivare 2016
Projektledare Louise Fornander
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Exponering för passiv rökning och luftvägshälsa hos serveringspersonal före och efter införande av rökfri arbetsmiljö 2005 och 2006
Projektledare Nina Gritsko
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Exponering och upptag av kobolt, 2007
Projektledare Håkan Westberg och Maria Klasson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Exponeringsförhållanden, symtomförekomst och lungfunktion hos ventilationsrengörare, 1998
Projektledare Göran Stridh
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Fysisk aktivitet division HHR Landstinget i Värmland 2011
Projektledare Lars Gunnar Gunnarsson och Thomas Owermeer
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer - ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2018 Projektledare Jessica Westerlund, Pål Graff
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förändring av biokemiska stressmarkörer och hälsa under nio månaders kappsegling, 2005
Projektledare Lars-Gunnar Gunnarsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Ger exponering för kvartsdamm ökad risk för förmaksflimmer
Projektledare Per Vihlborg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
1
Planering och förberedelse
Graviditetsutfall bland perkloretylenexponerade tvätteriarbetare.
Projektledare Gunnar Ahlborg Jr
Tvätterikohorten: Forskningsprojekt om risken för cancersjukdomar bland svenska tvätteriarbetare exponerade för bland annat perkloretylen, 2008 Projektledare Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Graviditetsutfall i exponerade grupper - en metod för svensk företagshälsovård
Projektledare Gunnar Ahlborg jr
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro län.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
HCB-exponerade smältare vid avgasning av aluminium med hexakloretan, 1994
Projektledare: Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Hotbox-projektet, 2005
Projektledare Håkan Löfstedt
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Hur integrerar man psykosociala faktorer i sjukgymnastisk behandling, 2004
Projektledare: Thomas Owermeer
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Hur sover Sverige, 2000
Projektledare: Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
HÄMI: Hälsorelaterad miljöövervakning, Lindesberg, 2005
Projektledare Lennart Andersson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
HÄMI: Hälsorelaterad miljöövervakning, Lindesberg, 2011
Projektledare Lennart Andersson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
HÄMI: Hälsorelaterad miljöövervakning, Lindesberg, 2016
Projektledare Ann-Christine Mannerling
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Kartläggning av luftvägshälsan hos ozonexponerad personal, 2008
Projektledare Nina Gritsko
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Kemisk exponering och besvärsrapportering vid lödning på mönsterkort, 2001
Projektledare Peter Berg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Keramikstudien: Identifiera personer som kan vara ofrivilligt blyförgiftade av direktimporterad turistkeramik, 2004
Projektledare Lars-Gunnar Gunnarsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Koboltkohort: Dödlighet och sjuklighet i hårdmetallindustrin 2017
Projektledare, Håkan Westberg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Koboltprojektet vid ett hårdmetallföretag, 1998
Projektledare Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
KST-screening (kvantitativ sensorisk testning) hos patienter som besökt Arbets- och miljömedicin, 2010
Projektledare Lars-Gunnar Gunnarsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Kunskapscentrum (ryggbesvär), 1992
Projektledare Steven Linton och Nina Buer
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Kvantitativ sensorisk testning (KST), 2009
Projektledare Lars-Gunnar Gunnarsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Kvartskohort: Forskningsprojekt om risken för mortalitet och morbiditet bland svenska järngjuteriarbetare, 2004
Projektledare Håkan Westberg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Kyrkoprojektet: Undersöka långtidssjukskrivningar samt arbetsmiljö i fyra religiösa samfund i DUST-länen, 2011
Projektledare Lars-Erik Warg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Loka-projektet, 1987
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Luftvägsbesvär hos stålverksarbetare 2011
Projektledare Mats Rinnemo
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Luftvägsbesvär vid arbete i sjuka hus 2016
Projektledare Pål Graff
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Långtidseffekter av arbete med kreosot 2013, 2014, 2016
Projektledare Jessika Hagberg, Håkan Westberg och Pål Graff
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Långtidsstudie av lungfunktion hos personer exponerade för kobolt vid ett hårdmetallproducerande företag, 2007
Projektledare Lars-Gunnar Gunnarsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Lösningsmedel och sömnapné, 2001
Projektledare: Karin Lindblom
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Lösningsmedelsexponering och selenstatus, 1986
Projektledare Anders Seldén och Bo Johansson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Metylendianilin (MDA) exponeringsförhållanden och cancerincidens vid en verkstadsindustri.
Projektledare Anders Seldén och Peter Berg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Motion i arbetslivet, 1993
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Muskuloskeletala besvär: identifikation av riskpatienter, 1995
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Mätning av narkosgaser bland anställda vid sjukhus i DUST-länen 2003
Projektledare Håkan Westberg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Patientregister CSM, 1995
Projektledare Gunnar Ahlborg jr
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
PCB, 1994
Projektledare Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
PCB-undersökning av fogsanerare, 1999
Projektledare Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
PCB-undersökning av fogsanerare, 2002
Projektledare Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Rehabbad: Exponering för trikloramin i rehabbad, påverkan på luftvägar och inflammatoriska markörer hos anställda vid rehabbad, 2014
Projektledare Pål Graff
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Ryggbesvär hos unga män. Tjugoårsuppföljning av undersökning utförd i samband med mönstring.
Projektledare Anna-Lisa Hellsing
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Ryggprojekt Kumla, 1997
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Ryggprojekt Sörmland, 1996
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Ryggprojekt Örebro, 1997
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Rädsla - undvikande och muskuloskeletala smärtproblem, 2002
Projektledare Katja Boersma
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
SHAL - sömn, hälsa, arbetsliv: En frågeformulärstudie, 1997
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Småföretagare - Arbete, livsstil och hälsa, 1998
Projektledare Anna-Lisa Hellsing
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Studie av prevalensen av astma och kronisk bronkit, FinEsS, 1995
Projektledare Margot Frisk
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Testikelcancer och arbete med PVC-produkter - fall-kontrollstudie och kohortstudie, 1998
Projektledare Carl-Göran Ohlsson och Håkan Westberg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Tremolitexponering från karbonatsten - effekter på lungor och luftvägar. En samordnad hälsoundersökning, 1996
Projektledare: Anders Selden
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Träimpregnerare, exponerade för krom - koppar - arsenik. 1992
Projektledare: Carl-Göran Ohlsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Träpellets: Kartläggning och utvärdering av hälsobesvär och exponering vid industriell produktion av pellets, 2003
Projektledare Katja Hagström (tidigare Edman)
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Träpellets nationell studie - kontrollgrupp, 2004
Projektledare Katja Hagström
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Uran i dricksvatten från djupborrade brunnar – exponering, utsöndring och njurtoxiska effekter
Projektledare Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Utbrända Loka, 2003
Projektledare: Karin Lindblom
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Utbrändhet i Örebro län, 2001
Projektledare Karin Lindblom och Edvard Lidén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Utvärdering av utbildningsprogram för chefer inom kriminalvården, 2003
Projektledare Lars-Gunnar Gunnarsson
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Vedeldningens bidrag till partikelhalt och NOx-halt i Hållsta samhälle, 2000
Projektledare Edvard Lidén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Åter i arbete 2005
Projektledare Katja Boersma
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Åtgärder för att minimera exponering för isocyanater samt utredning av monoisocyanaters hälsoeffekter i gjuteriindustrin
Projektledare Håkan Westberg, Anders Seldén
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Ökar exponering för kvarts risken för inflammatoriska sjukdomar? 2018
Projektledare Per Vihlborg
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
(not selected)
Övergrepp och muskuloskeletala besvär, 1994
Projektledare Steven Linton
ObservationsstudieIng-Liss Bryngelsson
-
7
Projektet avslutat
Makroskopisk radikal kirurgi versus tumörreducerande kirurgi vid primär epitelial ovarial cancer stadium III-IV. Spelar val av behandlingsmetod någon roll avseende patientens överlevnad 2006-2015? Kvalitetsutvärdering med hänsyn till tidsaspekt enligt nuvarande standardiserat vårdförlopp i vårdprocessflödet 2006-2015 på Kvinnokliniken USÖ.
Kvalitativ studieInga Steinberga
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
En värdefull skola
Kvalitativ studieIngemar Engström
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Örebro
7
Projektet avslutat
Dynamics of nuc DNA load during Staphylococcus aureus bloodstream infection measured by Droplet Digital PCR
ObservationsstudieIngrid Ziegler
Infektionskliniken
7
Projektet avslutat
Koncentrationen av 16S rDNA i blod mätt över tid vid infektioner med bakteremi.
ObservationsstudieIngrid Ziegler
Infektionskliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Behandlingstid för anti-TNF läkemedel hos patienter med IBD: jämförelse i verkliga livet mellan olika anti-TNF läkemedel baserat på svenska kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG)
ObservationsstudieIsabella Visuri
Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Biological treatment in inflammatory bowel disease
ObservationsstudieIsabella Visuri
Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Avancerad endovaskulär kärlkirurgi vid aortaaneurysm
- mortalitet, förekomst av komplikationer samt sökande efter biomarkörer för njur-, spinal- och gastrointestinal skada
ObservationsstudieIsabelle Sandblom
Kärl-Thoraxkliniken, USÖ. Region Örebro.
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Health literacy and polypharmacy in community dwelling-elderly: A population-based cohort study.
ObservationsstudieJacques Shebehe
Lindesbergs vårdcentral
1
Planering och förberedelse
Lärande under verksamhetsförlagd utbildning utifrån anestesisjuksköterskestudenten och handledarens perspektiv
ObservationsstudieJakob Hedlund
Anestesin
1
Planering och förberedelse
Prevelence of pain and discomfort from root-filled teeth.
ObservationsstudieJakob Sjögren
Odontological Reasearch Department, Public Dental Health Service, Region Örebro County
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
ABCD2 som prediktor för risk för cerebral infarkt efter TIA
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Antibiotikabehandling efter stroke i Region Örebro län
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Evaluation of commercial, wireless dermal thermometers for measuring core temperature
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Feber efter stroke - 3 epidemiologiska studier på ett patientmaterial
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
IBIS: Inflammatory Biomarkers In Stroke - Discovery phase
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Inflammatory biomarkers in stroke - IBIS - pilot study
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Patienternas inställning till paracetamol vid feber och subfebrilitet efter stroke
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Reperfusionsbehandling i Örebro och framtida effekter av DAWN-studien
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Testosteronvariationer hos mannen under kvinnans menstruationscykel
ObservationsstudieJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
TIMING-studien
Prövning av behandlingJakob Ström
Örebro Universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Långtidseffekter av lågkaloridiet kombinerad med KBT-baserad gruppbehandling av patienter med svår fetma
Prövning av behandlingJan Karlsson
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Evaluering av immunmarkörer och antibiotikabehandling av IVA vårdade sepsispatienter.
ObservationsstudieJan Källman
Infektionskliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Tidig mobilisering efter kolorektal kirurgi - randomiserad kontrollerad studie
Prövning av behandlingJan Stepniewski
Dept of Anesthesia and Intensive Care, Örebro University Hospital
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Operativt avlägsnande av prostatakörteln eller ingen initial behandling för patienter med lokaliserad prostatacancer. En studie (SPCG-4) med långtidsuppföljning och analys av överlevnad, hälsoekonomi och patologidata
Prövning av behandlingJan-Erik Johansson
Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Epidemiologi, demografisk data och förekomst av utvalda biomarkörer i urinblåseadenocarcinoma, med särskild hänsyn till urachus cancer

The Epidemiology, Demographics and Expression of Selected Biomarkers in Urinary Bladder Adenocarcinoma With a Special Regard To the Urachal Cance

ObservationsstudieJanusz Frey
-
1
Planering och förberedelse
Livskvalitet, socialt stigma och cancerrehabiliteringsbehov hos kvinnor med cancer, en enkätstudie i Region Örebro län
Prövning av behandlingJeanette Kittang
Medicinska behandlingsenheten, Onkologiska kliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
PREDIX HER2- Neoadjuvant response- guided treatment of HER2- positive breast cancer. Part of set platform of translational phase II trials based on molecular subtypes
Prövning av läkemedelJenny 4 Larsson
Onkologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
CIRKULATION, METABOLISM OCH INFLAMMATION I BUKHÅLANS ORGAN VID NEDSATT HJÄRTFUNKTION
Prövning av läkemedelJenny Seilitz
Kärl-Thoraxkliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
24,25-dihydroxyvitamin-D3:s effekt på miRNA uttrycket i prostata cell-linjer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Biomarkörer för urinblåsecancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Immunförsvarets roll vid aggressiv prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Inflammationsuttryck i urinblåsan och dess betydelse vid vid urinblåsecancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kronisk inflammation och prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
mikroRNA som diagnostiska och prognostiska markörer för prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
miRNAs roll i inflammationsinducerad prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Molekylär klassifikation och prognostisk av njurtumörer med hjälp av mikroRNA
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Molekylärbiologiska analyser på biopsier - vad är möjligt?
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
PD-L1 och njurcancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Pentraxins roll i urogenitala tumörer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Propionibacterium acnes effekt på prostataepitelceller
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studie för att hitta nya diagnostiska och prognostiska markörer för urinblåsecancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Tumörassocierade makrofager(TAMs) som prognostiska markörer vid njurcancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
7
Projektet avslutat
Vitamin D:s roll i prostatacancer
ObservationsstudieJessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Exponering för trikloramin, kloroform och endotoxiner bland anställda på äventyrsbad
Projektledare Jessica Westerlund
ObservationsstudieJessica Westerlund
Arbets- och miljömedicin
(not selected)
Bromerade dioxiner - är de ett miljöhot?
Projektledare Jessika Hagberg
ObservationsstudieJessika Hagberg
Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicin
(not selected)
Exponering för PAH och närbesläktade föreningar vid arbete med exempelvis kreosotförorenade jordmassor, i koksverk, vid asfaltläggning och sotning
Projektledare Jessika Hagberg
ObservationsstudieJessika Hagberg
Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicin
(not selected)
Inomhusmiljö och kemiska emissioner i lågenergibyggnader
Projektledare Jessika Hagberg
ObservationsstudieJessika Hagberg
Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicin
(not selected)
Spädbarns exponering för miljögifter
ObservationsstudieJessika Hagberg
Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicin
(not selected)
Är kontaminerade jordar en källa till human exponering för dioxiner? En fallstudie av ett gammalt sågverksområde.
ObservationsstudieJessika Hagberg
Universitetssjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicin
(not selected)
A Multicenter, Double-Blind Study of the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of a
Pneumococcal Conjugate Vaccine (V114) in Healthy Adults 50 Years of Age or Older
Prövning av läkemedelJill Kjellberg Eriksson
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Reveal:HPS 3/ TIMI 55: REVEAL (Randomized Evaluation of the Effects of Anacetrapib through Lipid-modification): A large-scale, randomized placebo controlled trial of the clinical effects of Anacetrapib among people with established vascular disease.
Prövning av läkemedelJill Kjellberg Eriksson
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
SLT4501, Smerud/Mundipharma. A single-arm, open-label, multicentre, non-randomised, study to assess the effect and tolerability of standardised laxative therapy (SLT) for the reversal of opioid-induced constipation (OIC) in subjects suffering from malignant or non-malignant pain that requires around-the-clock opioid therapy.
Prövning av läkemedelJill Kjellberg Eriksson
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"SPOCK, Medpace K-877-201 A Dose-Finding Study to Assess the Safety and Efficacy of K-877 in
Patients with Statin-Controlled LDL-C but Abnormal Lipid Levels"
Prövning av läkemedelJill Kjellberg Eriksson
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Klinisk bröstcancerforskning med inriktning på prognostiska faktorer särskilt proliferation.
ObservationsstudieJohan Ahlgren
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Immunologisk karakterisering av mikroskopisk kolit jämfört med IBD (Inflammatorisk tarmsjukdom).
Kvalitativ studieJohan Bohr
Sektionen för Gastroenterologi, USÖ, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
SAND 4 – Can we make single energy CT perform as good as dual energy CT in differentiating urinary acid stones from other urinary stones?
Prövning av diagnostikJohan Jendeberg
Universitetssjukhuset i Örebro, Röntgenkliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Urinary Stone Image Analysis Data Bank - SAND-projektet
Prövning av diagnostikJohan Jendeberg
Universitetssjukhuset i Örebro, Röntgenkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Hearing benefit of ossiculoplasty
ObservationsstudieJohan Knutsson
ÖNH-klin Universitetssjh Örebro och Örebro Universitet, samt ÖNH-klin Västmanland
1
Planering och förberedelse
Korrelation mellan upplevd patientnytta av näsoperation och näsflödesmätningsresultat efter operation.
ObservationsstudieJohan Knutsson
ÖNH-klin Universitetssjh Örebro och Örebro Universitet, samt ÖNH-klin Västmanland
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Näsflödesmätning på 3D-modell
Prövning av diagnostikJohan Knutsson
ÖNH-klin Universitetssjh Örebro och Örebro Universitet, samt ÖNH-klin Västmanland
1
Planering och förberedelse
Påverkar kontralateral örontrumpetsfunktion resultatet av myringoplastik?
ObservationsstudieJohan Knutsson
ÖNH-klin Universitetssjh Örebro och Örebro Universitet, samt ÖNH-klin Västmanland
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Behandlingseffekt vid IBD i klinisk praxis
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar vid IBD (BIO IBD)
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Biomarkörer vid måttligt-svårt till svårt skov av ulcerös kolit
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
EPICOM studien - Epidemiologi av IBD i Europa
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Epidemiologi vid IBD
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Fekala markörer vid IBD
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
GEM Studien
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
GIANT-en prospektiv, observations-och multicenterstudie av antiTNFa-behandlingsregimer i verkliga livet med Hyrimoz™ eller Zessly™ hos patienter med Crohns sjukdom
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Inflammatoriska tarmsjukdomar relaterade till uppkomst av cancer och allvarliga infektioner i Europa (I-CARE)
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Makrofagers betydelse för uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Pre-diagnostiska aspekter av IBD
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sjukdomsmarkörer hos tvillingar med IBD
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
SNP IBD - Ett svenskt samarbetsprojekt av arvets betydelse för uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
ObservationsstudieJonas Halfvarson
Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
BRONCHIOLE- en pragmatisk RCT avseende nyttan av betablockad vid Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)
Prövning av läkemedelJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Multidimensionella instrument för utvärdering av andnöd
ObservationsstudieJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
PRAXIS: Riskfaktorer och patientrelaterade utfallsmått vid KOL och astma
- en kohortstudie med upprepad datainsamling över tid
ObservationsstudieJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
PRICC - en studie avseende prediktorer vid KOL och hjärtkärlsjukdom
ObservationsstudieJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
PROCEDUR: Samsjukligheter, hälsorelaterad livskvalitet, exacerbationer och mortalitet hos patienter med svår KOL
ObservationsstudieJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
REDOX - en registerbaserad randomiserad kontrollerad prövning av behandlingsduration och mortalitet vid långtidsbehandling med syrgas i hemmet
Prövning av läkemedelJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Riskfaktorer för dyspné och hypoxi vid KOL- en studie från nationella Luftvägsregistret
ObservationsstudieJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
7
Projektet avslutat
Riskfaktorer för exacerbationer (förvärringsepisoder) av KOL.
ObservationsstudieJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
7
Projektet avslutat
”Tandplack som Reservoar för Systemiska Opportunistiska Patogener”.
Prövning av behandlingJosefin Sundh
Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Postoperativ smärta, inflammation och utfall efter höftplastik kirurgi. Prospektive, randomiserade kliniska studier.
Prövning av behandlingJán Kuchálik
ANIVA Kliniken Örebro
7
Projektet avslutat
Att operera eller inte? Kärlkirurgers överväganden om vad som är till gagn för patienten
Kvalitativ studieKaja Heidenreich
Klinik för medicin och geriatrik, Närsjukvård väster, Region Örebro län.
2
Rekrytering/datainsamling pågår
The complex decision-making process of referring patients to intensive care – meanings of senior doctor’s experiences.
Kvalitativ studieKaja Heidenreich
Klinik för medicin och geriatrik, Närsjukvård väster, Region Örebro län.
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Erfarenheter av att delta i gruppinterventionen Ha Koll! för personer med nedsatt tidshanteringsförmåga
Kvalitativ studieKajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förebyggande interventioner för att främja äldres vilja att bo kvar i det egna hemmet
ObservationsstudieKajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Ha koll! - Långtidsuppföljning och utvärdering av föräldrars erfarenheter av en tidshanteringsintervention
ObservationsstudieKajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Patientdelaktighet i kommunal hälso- och sjukvård: Arbetsterapeuters och sjuksköterskors perspektiv
Kvalitativ studieKajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Test-retest reliabilitet hos den svenska versionen av Assessment of Time Management Skills (ATMS-S) – ett självskattningsinstrument för tidshantering och organisationsförmåga
ObservationsstudieKajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Time Management Skills in Relation to General Self-efficacy and Parental Sense of Competence in Individuals With and Without Cognitive Disabilities
ObservationsstudieKajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
“Ha koll!” – ett interventionsprogram för att förbättra förmåga till tidshantering hos personer med kognitiv nedsättning till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Prövning av behandlingKajsa Lidström Holmqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Reducering av metallartefakter för CT-underlag som används vid planering av protonterapi
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktKarin Andersson
Universitetssjukhuset Örebro, Avd för sjukhusfysik
7
Projektet avslutat
Födelsevikt över 4500 g - trender över tid i förekomst av förlossningsskada och förlossningssätt hos kvinnor med typ 1 diabetes och graviditetsdiabetes i Sverige 1998-2012.
ObservationsstudieKarin Hildén
Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Arbetstidens påverkan på vårdkvalité inom ambulanssjukvården
ObservationsstudieKarin Hugelius
Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet
1
Planering och förberedelse
Gelleråsenstudien; prehospital klinisk bedömning efter motorcykelolyckor på motorbana
ObservationsstudieKarin Hugelius
Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet
1
Planering och förberedelse
Katastrofrespons för återhämtning; upplevda behov och hur katastrofradio kan användas för att främja hälsa efter en naturkatastrof.
Kvalitativ studieKarin Hugelius
Ambulansen Karlskoga Lasarett/ Örebro Universitet
7
Projektet avslutat
ABC AF study, ABC-risk scores for reduction of stroke and mortality in atrial fibrillation - a multicentre, registry-based, randomised controlled parallel-group open-label study
Prövning av behandlingKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
AEGIS II, A phase 3,multicenter, duble-blind, randomized, Placebo-controlled, parallel-group study to investigate the efficacy and safety of CSL 112 in subjects with acute coronary syndrome
Prövning av läkemedelKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
AMADEUS-projektet
Prövning av behandlingKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Aortaklaff projektet
Prövning av diagnostikKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
DISCO studien, Akut kranskärlsröntgen efter hjärtstopp - en prospektiv randomiserad studie
Prövning av behandlingKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
e-Ultimaster register
ObservationsstudieKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
7
Projektet avslutat
G-CHF register
ObservationsstudieKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
GALACTIC-HF
Prövning av läkemedelKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Helgenomskvensering av Clostridium difficile - för epidemiologisk övervakning med möjlighet till identifiering av nya genetiska markörer kopplade till virulens.
Prövning av diagnostikKarin Johansson
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk mikrobiologi/ molekylär diagnostik, Örebro biobank
2
Rekrytering/datainsamling pågår
ITRA-AF
Prövning av behandlingKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Non-vitamin K antagonist Oral anticoagulants in patient with Atrial High rate episodes
Prövning av behandlingKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
PARAGON HF
Prövning av läkemedelKarin Johansson
Hjärt- lung-fysiologiska kliniken
7
Projektet avslutat
Bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
ObservationsstudieKarin Lobenius Palmér
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
ObservationsstudieKarin Lobenius Palmér
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Optimering av antibiotikabehandling vid sepsis
ObservationsstudieKarolina Prytz
Infektionskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sepsis på IVA (SIVA-studien)
ObservationsstudieKarolina Prytz
Infektionskliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A life put on hold: adolescents' experiences of having an eating disorder in relation to social contexts outside the family
Kvalitativ studieKatarina Lindstedt
Psykiatri Barn- och Unga Vuxna, Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Adolescents with full or subthreshold anorexia nervosa in a naturalistic sample – treatment interventions and patient satisfaction
ObservationsstudieKatarina Lindstedt
Psykiatri Barn- och Unga Vuxna, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Patienters erfarenheter av öppenvård för långvarig ätstörning med fokus på omvårdnad och psykosociala insatser
Kvalitativ studieKatarina Lindstedt
Psykiatri Barn- och Unga Vuxna, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prognostiska faktorer vid bipolär depression behandlad med elektrokonvulsiv terapi. Registerbaserad kohortstudie.
ObservationsstudieKatarzyna Popiolek
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Adrenergic signaling and cancer progression
ObservationsstudieKatja Fall
Klinisk Epidemiologi och Biostatistik, Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prostate cancer Stress Surveillance and Survival (ProSeSS): evaluation of a fast-track clinical workup for men with suspected prostate cancer
ObservationsstudieKatja Fall
Klinisk Epidemiologi och Biostatistik, Universitetssjukhuset i Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer.
ObservationsstudieKenneth Villman
Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
HTLV-1/2 hos intravenösa missbrukare
ObservationsstudieKerstin Malm
Labmedicin, Mikrobiologi
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Utvärdering av tillgängliga tester och testalgoritmer för laboratorieanalys av syfilis
Prövning av diagnostikKerstin Malm
Labmedicin, Mikrobiologi
7
Projektet avslutat
Misstänkt för barnmisshandel .Föräldrars erfarenheter i samband med att de varit föremål för utredning vid misstanke om fysisk barnmisshandel.
Kvalitativ studieKerstin Neander
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Blodets levringsförmåga vid arteriell och venös trombos.
ObservationsstudieKjeld Christensen
Kardiologiska kliniken, avdeling 63 Universitetssjukhuset i Örebro
7
Projektet avslutat
Koagulations-, inflammations- och trombocytaktivering vid arteriell och venös trombos.
ObservationsstudieKjeld Christensen
Kardiologiska kliniken, avdeling 63 Universitetssjukhuset i Örebro
7
Projektet avslutat
Bukorganens ämnesomsättning vid kirurgiska komplikationer
ObservationsstudieKjell Jansson
kir. klin. USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Äldre och anhörigas upplevelse av införandet av ett
närsjukvårdsteam i vårdkedjan
Kvalitativ studieKjerstin Larsson
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Äldres upplevelse av att delta i sommarvistelse
Kvalitativ studieKjerstin Larsson
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Study Comparing Risankizumab to Placebo in
Subjects with Active Psoriatic Arthritis (PsA) Who Have a History of Inadequate Response to or
Intolerance to at Least One Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (DMARD) Therapy
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study Comparing Risankizumab to Placebo in Subjects
with Active Psoriatic Arthritis Including Those Who Have a History of Inadequate Response or
Intolerance to Biologic Therapy(ies)
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A PHASE 3, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND TRIAL TO EVALUATE THE
SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF A 20-VALENT PNEUMOCOCCAL
CONJUGATE VACCINE IN PNEUMOCOCCAL VACCINE–NAÏVE ADULTS 18
YEARS OF AGE AND OLDER
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
A PHASE 3, RANDOMIZED, OPEN-LABEL TRIAL TO EVALUATE THE SAFETY
AND IMMUNOGENICITY OF A 20-VALENT PNEUMOCOCCAL CONJUGATE
VACCINE IN ADULTS OVER 65 YEARS OF AGE WITH PRIOR PNEUMOCOCCAL
VACCINATION
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled,
Parallel-group, 52-week Pivotal Study to Assess the
Efficacy, Safety, and Tolerability of Dupilumab in
Patients With Moderate-to-severe Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD) with Type 2 inflammation
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and
safety of sarilumab in patients with giant cell arteritis
Prövning av läkemedelKristin Klarström Engström
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
BITA-Barn i Tandvården. Tandvårdsrädsla och behandlingsproblem av psykologisk natur inom barn- och ungdomstandvården – en longitudinell studie
ObservationsstudieKristina Arnrup
Region Örebro län, Universitetssjukvårdens forskningscentrum och Odontologiska Forskningsenheten; Ör
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Onyx ONE
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktKristina Karlström
Kardiologiska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Patienters upplevelser av delaktighet i vårdkontakten vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och/eller hjärtsvikt
Kvalitativ studieKristina Luhr
Primärvården Region Örebro Län, Tybble vårdcentral/Universitetssjukvårdens Forsknings Centrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Gastrointestinal dysfunktion efter hjärtkirurgi - förekomst samt sökande efter nya biomarkörer
ObservationsstudieKristofer Nilsson
Kärl-thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Ocklusion av vena cava inferior och end-tidal koldioxidmätning – nya tillämpningar vid traumaomhändertagande med endovaskulära metoder?
Prövning av behandlingKristofer Nilsson
Kärl-thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Fysisk aktivitet, stillasittande och energiförbrukning efter obesitaskirurgi
ObservationsstudieLars Hagberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Akupunktur som behandling vid missbruksproblematik
Prövning av behandlingLars Kjellin
Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Örebro
7
Projektet avslutat
Dolt tvång i psykiatrisk vård - en fokusgruppstudie med psykiatripersonal
Kvalitativ studieLars Kjellin
Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
EUNOMIA-projektet
ObservationsstudieLars Kjellin
Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Örebro
7
Projektet avslutat
Hot och våld i slutenvård
Kvalitativ studieLars Kjellin
Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT)
ObservationsstudieLars Kjellin
Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Örebro
7
Projektet avslutat
Öppen psykiatrisk tvångsvård - uppföljning av en ny vårdform
ObservationsstudieLars Kjellin
Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Örebro
7
Projektet avslutat
Effekter av Feldenkraisbehandling på nacksmärta och postural kontroll hos personer med synnedsättning.
Prövning av behandlingLars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Hälsa, livskvalitet i relation till visuella, muskuloskeletala och balansproblem bland synskadade: En totalundersökning i Örebro län.
ObservationsstudieLars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prevalens av beteendeproblem hos personer med utvecklingsstörning: En totalundersökning i Örebro län
ObservationsstudieLars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sambandet mellan anknytningsstilar, social emotionell reglering och personlighetsdrag hos vuxna med autismspektrumtillstånd.
ObservationsstudieLars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Validering av den svenska versionen av Autism Spectrum Quotient (AQ) på personer med Asperger syndrom
ObservationsstudieLars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Ögonstyrning av dator för personer med flerfunktionshinder som har svåra kommunikationssvårigheter
Prövning av behandlingLars-Olov Lundqvist
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
1
Planering och förberedelse
Intervjustudie om bensår och socioekonomi
ObservationsstudieLena Blomgren
Kärl-thorax klin USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
(NÅVA) A prospective single-arm investigation to assess the efficacy, of topical “Nåva” foot cream for 8 weeks of treatment in patients with mild to moderate tinea pedis interdigitalis and heal cracks, calluses and/or dry feet.
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
64565111OBE2001, A Randomized, Double-blind Placebo-controlled and Open-label Active-controlled, Parallel-group, Multicenter, Dose-ranging Study to Evaluate the Safety and Efficacy of JNJ-64565111 in Non-diabetic Obese Subjects
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
A 24-week treatment, multi-center, randomized, double-blind, double-dummy, parallel group study to compare Umeclidinium/Vilanterol, Umeclinidium, and Salmeterol in subjects with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). PRO-Anoro
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"A double-blind randomized placebo-controlled, parallel-group 12 week study
to investigate the effects of Epanova® and dapagliflozin on liver fat content in
type 2 diabetic patients; EFFECT II"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"A PHASE 3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLINDED
STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY, SAFETY, AND TOLERABILITY OF A
CLOSTRIDIUM DIFFICILE VACCINE IN ADULTS 50 YEARS OF AGE AND
OLDER"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
A PHASE 3 RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, MULTICENTER STUDY OF THE ANALGESIC EFFICACY AND SAFETY OF THE SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION OF TANEZUMAB IN SUBJECTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE HIP OR KNEE
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
A Phase IIa Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind (Sponsor
Open) Study to Investigate the Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Nemiralisib
(GSK2269557) in Symptomatic COPD Participants with a History of Exacerbations
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
5
Projektet stoppat i förväg
A phase III randomised, double-blind, active-controlled parallel group efficacy and safety study of BI 10773 compared to glimepiride administered orally during 104 weeks in patients with type 2 diabetes mellitus and insufficient glycaemic control despite metformin treatment Cascade-7, 1245.28
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"BEYOND:1
A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study
Comparing ABT-494 to Placebo on Stable
Conventional Synthetic Disease-Modifying
Anti-Rheumatic Drugs (csDMARDs) in Subjects with
Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis
with Inadequate Response or Intolerance to Biologic
DMARDs (bDMARDs)"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Cada Dia: A randomized, double-blind, multicenter study to assess the efficacy and safety of a 6 month oral treatment with the chymase inhibitor BAY 1142524 at a dose of 25 mg BID in comparison to placebo on top of standard of care in patients with type II diabetes and a clinical diagnosis of diabetic kidney disease
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Chexu03, A randomised multi-centre non-inferiority investigation to evaluate the efficacy and safety of Exufiber versus Aquacel Extra in moderately or strongly exuding venous and mixed ulcers of predominantly venous origin
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"CRISADE-C3291037"
A PHASE 3B/4, MULTICENTER, RANDOMIZED, ASSESSOR BLINDED,
VEHICLE AND ACTIVE (TOPICAL CORTICOSTEROID AND CALCINEURIN
INHIBITOR) CONTROLLED, PARALLEL GROUP STUDY OF THE EFFICACY,
SAFETY, AND LOCAL TOLERABILITY OF CRISABOROLE OINTMENT, 2% IN
PEDIATRIC AND ADULT SUBJECTS (AGES 2 YEARS AND OLDER) WITH MILD
TO MODERATE ATOPIC DERMATITIS
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"DB KOL:DB2116960: A Randomized, Double-Dummy, Parallel Group,
Multicenter Trial Comparing the Efficacy and Safety of UMEC/VI (a Fixed Combination of Umeclidinium and Vilanterol) With Tiotropium In Subjects with COPD Who Continue To Have Symptoms on Tiotropium"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Efficacy and safety of semaglutide 1.0 mg once-weekly versus liraglutide 1.2 mg once daily as add-on to 1-3 oral anti-diabetic drugs (OADs) in subjects with type 2 diabetes. SUSTAIN 10
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Efficacy and safety of semaglutide versus canagliflozin as add-on to metformin in subjects with type 2 diabetes- SUSTAIN 8
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
EUCLID:A randomized,double-blind,parallel groupe, multicentre phase IIIb study to compare ticagrelol with clopidogrel treatment on the risk of cardiovascular death, myocardial infarction and ischaemic stoke in patients with established Peripheral Artery Disease ( EUCLID-Examining Use of tiCagreLor In paD)
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"Fidelio 16244:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of
care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
"Figaro 17530:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone on the reduction of
cardiovascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard of care"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
"Future 5, CAIN457F2342;A Phase III, randomized, double-blind, placebo controlled
multi-center study of subcutaneous secukinumab (150 mg and 300 mg) in prefilled syringe to demonstrate efficacy (including inhibition of structural damage), safety, and
tolerability up to 2 years in subjects with active psoriatic arthritis"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"Harmony GSK, GLP-1:A long term, randomised, double blind, placebo-controlled study
to determine the effect of albiglutide, when added to standard blood glucose lowering therapies, on major cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes mellitus Harmony Outcomes Trial"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"HPS 3 / TIMI 55: REVEAL (Randomized EValuation of the Effects of Anacetrapib through Lipid-modification): A large-scale, randomized placebo-controlled trial of the clinical effects of anacetrapib among people with established vascular disease Post-trial follow-up"
ObservationsstudieLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Hyp 1-18/2016, COMBINED RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, DOSE-CONFIRMING PHASE 3A STUDY IN PARALLEL DESIGN TO ASSESS THE EFFICACY AND SAFETY OF TOPICAL 4-WEEK TREATMENT WITH 1% GPB CREAM VS PLACEBO AND OPEN-LABEL PHASE 3B STUDY TO ASSESS LONG-TERM EFFICACY AND SAFETY IN PATIENTS WITH PRIMARY AXILLARY HYPERHIDROSIS TREATED WITH 1% GPB CREAM
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
IMPACT A phase III, 52 week, randomized, double-blind, 3-arm parallel group study, comparing the efficacy, safety and tolerability of the fixed dose triple combination FF/UMEC/VI with the fixed dose dual combinations of FF/VI and UMEC/VI, all administered once-daily in the morning via a dry powder inhaler in subjects with chronic obstructive pulmonary disease .
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
INTREPID, The Clinical Effectiveness of Fluticasone Furoate/Umeclidinium
Bromide/Vilanterol in a Single Inhaler (TRELEGYTM ELLIPTATM) when Compared
with Non-ELLIPTA Multiple Inhaler Triple Therapies in COPD Patients within a Usual
Care Setting.
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Laboratoriestudier av immunologiska celler från friska forskningspersoner och patienter med hemofili A med och utan neutraliserande antikroppar mot faktor VIII. Delstudie 2: Utveckling av tillverkningsprocess
Prövning av behandlingLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"LEADER Liraglutide Effect and Action in Diabetes:
Evaluation of cardiovascular outcome Results A Long-term, Multi-centre, International, Randomised
Double-blind, Placebo-controlled Trial to Determine Liraglutide Effects on Cardiovascular Events"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"Multiple dose trial examining dose range, escalation and efficacy of oral semaglutide in subjects with type 2 diabetes"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"NTHI-004:An observer-blind study to evaluate the safety, reactogenicity and immunogenicity of GSK
Biologicals’ investigational vaccine GSK2838504A when administered to COPD patients"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"Parexel/Pfizer B 1521021 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie för att bedöma kardiovaskulära resultat efter behandling med ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) för patienter med typ 2-diabetes mellitus och fastställd kardiovaskulär sjukdom. Studien VERTIS CV."
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Pioneer 5, NN9924-4234 Efficacy and safety of oral semaglutide versus placebo in subjects with type 2 diabetes and moderate renal impairment A 26-week randomised, double-blind, placebo-controlled trial
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
PM1331 A MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PARALLEL, VEHICLE-CONTROLLED STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF P-3058 10% NAIL SOLUTION IN THE TREATMENT
OF ONYCHOMYCOSIS
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
SELECT - Semaglutide effects on cardiovascular outcomes in people with overweight or obesity
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
2
Rekrytering/datainsamling pågår
"Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
(not selected)
"Zoster-006:Efficacy, safety, and immunogenicity study of GSK Biologicals’ Herpes Zoster vaccine GSK1437173A in adults aged 50 years."
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"Zoster-022:Efficacy, safety, and immunogenicity study of GSK Biologicals’ Herpes Zoster vaccine GSK1437173A in adults aged 50 years."
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
"Zoster-049:Efficacy, safety and immunogenicity of GSK Biologicals’ HZ/su vaccine GSK1437173A in a phase IIIb, open-label, long-term follow-up study (ZOELTFU) of studies 110390/113077 (ZOSTER-006/022) and assessment of additional doses in older adults"
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Zoster-056:Cross-vaccination study of GSK Biologicals’ Lyophilized formulation of the Herpes Zoster subunit (HZ/su) vaccine (GSK 1437173A) in subjects who previously received placebo in ZOSTER-006 and ZOSTER-022 studies.
Prövning av läkemedelLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Zoster 064, Observational study to assess frailty of subjects during ZOSTER-006 and ZOSTER-022
Projektnummer : 253641
ObservationsstudieLena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
7
Projektet avslutat
Betydelsen av operationsmetod vid gynekologisk kirurgi för metabol påverkan och efterföljande återhämtning.
Prövning av behandlingLena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
7
Projektet avslutat
En studie av införandet av vård enligt ERAS och ERAS databasen vid gynekologisk och gynonkologisk kirugi – en internationell studie.
ObservationsstudieLena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Immunologiska och metabola skillnader mellan operationsmetoder vid gynekologisk kirurgi.
ObservationsstudieLena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Immunometabola mekanismer vid kirurgisk stress.
ObservationsstudieLena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Insulinresistens och könshormoner hos kvinnor.
ObservationsstudieLena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
7
Projektet avslutat
The significance of co-testing, cytology and HPV, compared to HPV testing alone as an additional check for women 41-45 years in an organized screening program with primary HPV test
ObservationsstudieLina Jans
Kvinnokliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Direktinläggning till vårdavdelning via ambulans
ObservationsstudieLisa Kurland
Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
7
Projektet avslutat
Epidemiologiska aspekter av samhällsförvärvad sepsis på svenska akutmottagningar
ObservationsstudieLisa Kurland
Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
1
Planering och förberedelse
Predict Sepsis
Tidig identifiering av sepsis (blodförgiftning) - redan i ambulansen
ObservationsstudieLisa Kurland
Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Symtom och sensorisk funktion efter el-olycka
Prövning av diagnostikLisa Rådman
Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Föräldrars erfarenheter av sin roll i beslut och behandling för barn med medfödd reduktionsmissbildning av extremitet
Kvalitativ studieLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Införandet av en äldrevårdsenhet i primärvården i Kumla kommun, förändringar i aktivitet och livskvalitet hos äldre över 75 år. En prospektiv kontrollerad studie.
Prövning av behandlingLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
6
Projektet startades aldrig
Omgivningsfaktorers inverkan på användning av hjälpmedel
Kvalitativ studieLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
7
Projektet avslutat
The effect of a personal grip strengthening device on activity and participation: a cross-over pilot study in people with low hand grip strength
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
7
Projektet avslutat
The effect of a personal grip strengthening device on activity and participation: a cross-over pilot study in people with low hand grip strength
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
7
Projektet avslutat
Validering av Assisting Hand Assessment för personer med unilateral armreduktionsmissbildning eller amputation, och personer med armprotes
ObservationsstudieLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Validering av den svenska versionen av WHODAS 2.0 för användning inom psykiatrin
ObservationsstudieLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Virtuell motorträning som behandling av fantomsmärta. En randomiserad kontrollerad studie
Prövning av behandlingLiselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Epigenetik och biologisk fitness hos invasiva Neisseria meningitidis serogrupp Y och W
ObservationsstudieLorraine Eriksson
Laboratoriemedicinska kliniken, molekylärdiagnostik & FOU, Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Metagenomik för förbättrad sepsisdiagnostik
ObservationsstudieLorraine Eriksson
Laboratoriemedicinska kliniken, molekylärdiagnostik & FOU, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kan användande av spritkork till infarter innebära risk för alkoholtoxicitet?
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktLouise Björkman Hjalmarsson
Barn och Ungdomskliniken
7
Projektet avslutat
Prognostiska och prediktiva faktorer inom strålbehandlat sen livmoderhalscancer.
ObservationsstudieLouise Bohr Mordhorst
gyn onk, USÖ
7
Projektet avslutat
5-års uppföljning av rotfyllda tänder som försetts med gjutna pelare: en retrospektiv studie.
ObservationsstudieLouise Johansson
Specialisttandvården Endodonti Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Koloskopiutnyttjande och risk för kolorektal cancer i relation till socioekonomiska variabler i Sverige
ObservationsstudieLouise Olsson
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
A phase III multicenter, randomized, prospective, open- label trial of standard chemoimmunoterapy (FCR/BR) versus rituximab plus venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA 101) plus venetoclax (GVe) versus obinutuzumab plus ibrutinib plus venetoclax (GIVe) in fit patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia (CLL) without Del (17p) or TP53 mutation
Prövning av behandlingMagdalena Kättström
Medicinkliniken, hematologsektionen
(not selected)
A Randomized, Multicenter, Open-Label, Phase 3 Study to compare the efficacy and safety of Acalabrutinib in combination with Venetoclax with or without Obinutuzumab compared to Investigators choice of chemoimmunotherapy in subjects with previously untreated chronic lyphatic leukemia without del (17p) or TP53 mutation.
Prövning av läkemedelMagdalena Kättström
Medicinkliniken, hematologsektionen
(not selected)
Långtidsuppföljning av immunrespons efter pneumokockvaccination, bärarskap av pneumokocker, insjuknande i invasiv pneumokocksjukdom samt effekten av revaccination hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi som vaccinerats inom ramen för vaccinationsstudie med PCV13 eller PPSV23 mellan 2013-2016.
Prövning av läkemedelMagdalena Kättström
Medicinkliniken, hematologsektionen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
(Metabola och cirkulatoriska effekter av aortaocklusion med aortaocklusions ballong (REBOA) på organ proximalt om ocklusionen, hjärna och lungor, och distalt om ocklusionen, ryggmärg, njurar magtarmkanal
ObservationsstudieMagnus Olivecrona
Neurokirurgiska teamet, AnIVA kliniken Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Workplace Violence in the Ambulance Services Prevention; The WASP project
Kvalitativ studieMagnus Viking
Akutkliniken
1
Planering och förberedelse
Är mödrars förlossningsupplevelse associerad med graden av smärtlindring?
Prövning av behandlingMalin Ugarph Edfeldt
Anestesi och intensivvårskliniken, RÖL
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Analys av resultat och utvärdering av prediktiva faktorer vid Extrakorporal Stötvågsbehandling av njur- och uretärsten (ESVL)
ObservationsstudieMarcin Popiolek
Urologiska Kliniken, USÖ
1
Planering och förberedelse
Är abdomino-perineal resektion ett bra alternativ till Hartmanns operation vid hög elller medelhög rektalcancer?
ObservationsstudieMarcin Popiolek
Urologiska Kliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Fysioterapeutisk behandling i samband med lungkirurgi – en enkätundersökning
ObservationsstudieMarcus Jonsson
Fysioterapiavdelningen, USÖ
1
Planering och förberedelse
Sjukgymnastisk behandling i samband med lungkirurgi - en randomiserad kontrollerad studie
Prövning av behandlingMarcus Jonsson
Fysioterapiavdelningen, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
CT-RSA studie av distala radiusfrakturer
ObservationsstudieMarcus Sagerfors
Handkirurgiska kliniken USÖ Örebro
1
Planering och förberedelse
Kliniskt, radiologiskt och patientupplevt resultat efter handledsproteskirurgi med en ny handledsprotes.
ObservationsstudieMarcus Sagerfors
Handkirurgiska kliniken USÖ Örebro
1
Planering och förberedelse
långtidsuppföljning av opererade distala radiusfrakturer
ObservationsstudieMarcus Sagerfors
Handkirurgiska kliniken USÖ Örebro
1
Planering och förberedelse
långtidsuppföljning av pyrokarbonproteser i handen
ObservationsstudieMarcus Sagerfors
Handkirurgiska kliniken USÖ Örebro
1
Planering och förberedelse
Retrospektiv studie: 5-års uppföljning av distala intraartikulära radiusfrakturer opererade med dubbla plattor
ObservationsstudieMarcus Sagerfors
Handkirurgiska kliniken USÖ Örebro
1
Planering och förberedelse
Retrospektiv studie: Uppföljning av distala intraartikulära radiusfrakturer
opererade med dubbla plattor.
ObservationsstudieMarcus Sagerfors
Handkirurgiska kliniken USÖ Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studie av osseointegrerade armproteser
ObservationsstudieMarcus Sagerfors
Handkirurgiska kliniken USÖ Örebro
1
Planering och förberedelse
Studier av handfunktion och patienttillfredsställelse efter handledsproteskirurgi. En jämförande prospektiv studie mellan Biax, Remotion, Uni II och Maestroproteserna
ObservationsstudieMarcus Sagerfors
Handkirurgiska kliniken USÖ Örebro
7
Projektet avslutat
Just in TIME - Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande buksmärta.
Prövning av behandlingMargareta Möller
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Patienters upplevelse av sinnesstämning inför operation – förekomst och faktorer som påverkar samt behov av stöd.
Kvalitativ studieMargita Svensson
Anestesi och Intensivvårdskliniken,Usö samt Avdelning Vårdsystem,LoVS
7
Projektet avslutat
Randomiserad kontrollerad behandlingsstudie med acceptance and commitment therapy (ACT) för patienter med ätstörning- en manualbaserad metod att minska kroppsmissnöje
Prövning av behandlingMaria Fogelkvist
Ätstörningsenheten Eriksbergsgården/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Egenförmåga, hälsolitteracitet och livskvalitet hos en grupp som genomgått överviktskirurgi.
The impact of Self-Efficacy and Health Literacy on Outcome after bariatric surgery
Kvalitativ studieMaria Jaensson
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effekt av en GnRH-inj hos flickor med misstänkt för tidig pubertet på ghrelinkoncentrationen
Prövning av diagnostikMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Fettreglerade hormoner i moderkaka och navelsträng hos feta och normalviktiga gravida kvinnor - samband med barnens födelsestorlek och tillväxt de första levnadsåren
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Förekomst av divergerande resultat mellan spontan nattkurva och stimulerad tillväxthormonsekretion hos barn som utreds för misstänkt tillväxthormonbrist
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Förekomst av försenad pubertet
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Inflammation och IGF-systemet i placentan
Betydelsen vid maternell rökning under graviditeten och vid födseln av tillväxthämmade barn
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Inflammation och IGF-systemet i placentan vid maternell rökning under graviditeten
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Karaktärisering av mikroRNAomet i moderkakan hos barn födda små-för-graviditetslängden vars mödrar gått upp för litet i vikt under graviditeten
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Proteinuttryck i moderkaksvävnad hos barn födda för små i förhållande till graviditetslängden
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Syskon i placenta-provsamlingen
ObservationsstudieMaria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
1
Planering och förberedelse
Förekomst av genfusionen TMPRSS2-ERG i de olika zonerna av prostata
ObservationsstudieMaria Svensson
FoU enheten, Kliniskt forskningscenter.
7
Projektet avslutat
Studie för att hitta nya prognostiska och diagnostiska markörer vid prostatacancer
ObservationsstudieMaria Svensson
FoU enheten, Kliniskt forskningscenter.
7
Projektet avslutat
Är TMPRSS2-ERG fusionen associerad med kastrationsrefraktär prostatacancer
ObservationsstudieMaria Svensson
FoU enheten, Kliniskt forskningscenter.
7
Projektet avslutat
Kombinationer av arteriell och venös endovaskulär ocklusion-ett nytt sätt att handlägga skador på levern och nedre hålvenen vid svåra trauman?
Prövning av behandlingMaria Wikström
Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Studier av trombocytfunktion och mekanismer för benmärgsfibros och ökad angiogenes vid myeloproliferativa neoplasier och vissa ärftliga trombocytrubbningar
ObservationsstudieMaria Åström
Medicinska kliniken 90%, Laboratoriemedicinska länskliniken / Kemlab 10%, båda på USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Genuttryck av leptin i placenta i relation till uttryck av inflammatoriska markörer och barnets födelsevikt hos kvinnor med fetma
ObservationsstudieMarianne Allbrand
Förlossningen KK
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Behandlingsinsatser och förlopp för barn och vuxna med ADHD. En uppföljning via ett nationellt kvalitetsregister - BUSA
ObservationsstudieMarie Elwin
Allmänpsykiatrisk mottagning, Lindesberg och Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC.
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
SPQ - Schizotypal Personality Questionnaire: utvärdering av en svensk version.
ObservationsstudieMarie Elwin
Allmänpsykiatrisk mottagning, Lindesberg och Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC.
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Aktivitetsförmåga hos äldre återinskrivna personer
-i samband med vård och efter utskrivning från sjukhus
Kvalitativ studieMarie Jönsson
Medicinska kliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning
Kvalitativ studieMarie Matérne
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Utvärdering av SVAN - specialiserad vattendansintervention för personer med flerfunktionsnedsättning: En randomiserad kontrollerad studie.
Prövning av behandlingMarie Matérne
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Återkomst i arbetslivet efter förvärvad hjärnskada
Kvalitativ studieMarie Matérne
Habilitering och hjälpmedel samt Universitetsjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län
7
Projektet avslutat
Effekt av tillägg av liraglutid till 12-veckors lågenergidiet på viktminskning och viktstabilitet vid obesitas och prediabetes eller typ 2-diabetes: en randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie
Prövning av behandlingMarije Galavazi
Överviktsenheten, Medicinsk Mottagning 5, USÖ. Brickebackens Vårdcentral, Örebro.
6
Projektet startades aldrig
Viktreduktion vid fetma genom kombination av lågenergidiet, magsäcksballong och gruppbehandling
Prövning av behandlingMarije Galavazi
Överviktsenheten, Medicinsk Mottagning 5, USÖ. Brickebackens Vårdcentral, Örebro.
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effekter av avbruten crosslinkingbehandling vid keratokonus.
Kvalitativ studieMarit Tholvsen
Ögonkliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Bäckenbottenskador och -dysfunktion hos kvinnor som föder sitt första barn
ObservationsstudieMarkus Jansson
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro samt Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro u
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Kostnadsminimeringsanalys av antibiotikaprofylax vid elektiva sectio
ObservationsstudieMarkus Jansson
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro samt Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro u
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utvärdering av dokumentationsprotokoll för underlivsbristningar efter förlossning
ObservationsstudieMarkus Jansson
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro samt Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro u
7
Projektet avslutat
Hur hänger det ihop? Förhållandet mellan en delning av magmuskler efter graviditet och muskelfunktion, samt kvinnors och vårdpersonals upplevelse av att ha och att behandla detta fenomen.
ObservationsstudieMartin Eriksson Crommert
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Neuromuskulär kontroll av bålen och påverkan av kognitiva faktorer på bålmusklernas koordination
ObservationsstudieMartin Eriksson Crommert
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Comparison between all immuno-therapies for multiple sclerosis
Prövning av läkemedelMartin Gunnarsson
Neuro- och rehabmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
(not selected)
Rituximab Long-Term DOSE Trial in Multiple Sclerosis - RIDOSE-MS
Prövning av läkemedelMartin Gunnarsson
Neuro- och rehabmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Rituximab versus fumarate in newly diagnosed multiple sclerosis - RIFUND-MS
Prövning av läkemedelMartin Gunnarsson
Neuro- och rehabmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
MALDI-TOF- en snabbare metod för att säkerställa släktskap mellan resistenta bakterier som orsakar utbrott på sjukhus
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Påverkan på svalgflorans sammanfattning vid tonsillit och behandling
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Seroprevalens av vanliga infektionssjukdomar bland blodgivare i Region Örebro län
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utveckling av nya metoder för detektion av mikrorganismer och biomarkörer vid misstanke om allvarlig bakteriell infektion
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Är Neisseria meningitidis och Haemophilus Influenzae att betrakta som patogener om de hittas hos patienter med tonsillit.
ObservationsstudieMartin Sundqvist
Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Sjuksköterskors uppfattning och kunskap om samt användande av neonatal smärtskattning.
ObservationsstudieMartina Carlsen Misic
Avdelning 35
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Can Lymphoseek and Indocyanine Green Flourescense facilitate detection of Sentinel Nodes in patients with HNSCC and N0-N1?
Prövning av diagnostikMathias von Beckerath
ÖNH, USÖ
5
Projektet stoppat i förväg
Gaseous micro emboli during cardiac surgery with cardiopulmonary bypass
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktMats Dreifaldt
Kärl-Thoraxkliniken
1
Planering och förberedelse
Graftmaterial vid kranskärlskirurgi innefattande vena saphena magna, arteria radialis och arteria thoracica interna.
Prövning av behandlingMats Dreifaldt
Kärl-Thoraxkliniken
7
Projektet avslutat
Oral glukos för att minska smärta och obehag vid rutinmässig barnläkarundersökning av nyfödda barn
Prövning av behandlingMats Eriksson
Region Örebro län: Barn- och ungdomskliniken
7
Projektet avslutat
Lungcancer, molekylärpatologiska studier
ObservationsstudieMats G Karlsson
Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi
7
Projektet avslutat
Molekylärpatologiska studier av spottkörteltumörer
ObservationsstudieMats G Karlsson
Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi
7
Projektet avslutat
APRILD – Mönstertolkning med artificiella neurala nätverk vid interstitiella lungsjukdomar
ObservationsstudieMats Lidén
Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Datortomografisk lungembolidiagnostik med minimal mängd kontrastmedel
Prövning av läkemedelMats Lidén
Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Emfysemkvantifiering i CT-bilder med artificiellt neuralt nätverk
ObservationsstudieMats Lidén
Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Normalvariation och repeterbarhet i MRI-mätning av T2* i hjärtmuskel och lever
ObservationsstudieMats Lidén
Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SAND-projektet
ObservationsstudieMats Lidén
Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
SAND2 – Stentypsbanken
ObservationsstudieMats Lidén
Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige
Prövning av behandlingMatz Larsson
Hjärt och Lungkliniken/Tobakspreventiva enheten, Örebro Läns Landsting
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Tidig upptäckt av kolorektal cancer genom trendanalys av hemoglobinvärden - en kartläggning av förutsättningar och möjlig nytta med ett beslutsstöd inom Region Örebro län
ObservationsstudieMei Li
Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Tillgång till koloskopi och effekt på incidens och mortalitet i kolorektal cancer justerat för socioekonomiska faktorer i Sverige 1987-2014
ObservationsstudieMei Li
Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Innehåll och effekter av etikronder - The Euro-MCD project
Kvalitativ studieMia Svantesson-Sandberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, RÖL, Palliativa konsultteamet, Specialistmottagningar, Ka
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Understanding and improving the decision-making process surrounding admission to the intensive care unit
Kvalitativ studieMia Svantesson-Sandberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, RÖL, Palliativa konsultteamet, Specialistmottagningar, Ka
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Strokeöverlevare i Kumla
Prövning av behandlingMialinn Arvidsson Lindvall
Kumla vc, Region Örebrolän
1
Planering och förberedelse
Upplevelse av balans hos personer med funktionsnedsättning efter stroke.
Kvalitativ studieMialinn Arvidsson Lindvall
Kumla vc, Region Örebrolän
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Validitet och test-retest reliabilitet av Six spot step test för personer med stroke
ObservationsstudieMialinn Arvidsson Lindvall
Kumla vc, Region Örebrolän
7
Projektet avslutat
Assessment of anorectal function in patients with inflammatory bowel disease.
ObservationsstudieMichiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken
1
Planering och förberedelse
Diagnosis and treatment of IBS within the primary care in Örebro län.
ObservationsstudieMichiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken
1
Planering och förberedelse
Standardized phenotyping and targeted treatment for IBS patients in Örebro län; a prospective study.
Prövning av behandlingMichiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken
1
Planering och förberedelse
Kost och kostmönster vid 70 års ålder relaterat till förekomst av sarkopeni vid 88 års ålder
ObservationsstudieMikael Karlsson
Lindesbergs lasarett Paramedicinskaenheten
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Avhandling: Vårdkvalitet med fokus på patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård
Delprojekt: Personals uppfattningar om begreppet patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård
Delprojekt: Patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård - en instrumentutveckling
Kvalitativ studieMikael Selvin
Rättspsyk/Rehab Avdelning 7
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Införandet av en äldrevårdsenhet i primärvården i Kumla kommun, en fall-kontrollstudie av förändringar i mortalitet och morbiditet hos äldre över 75 år.
ObservationsstudieMikko Hellgren
Kumla Vårdcentral, Region Örebro län
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Kartläggning av omhändertagande av patienter
med hypertoni i primärvården i Sverige
ObservationsstudieMikko Hellgren
Kumla Vårdcentral, Region Örebro län
1
Planering och förberedelse
Är införandet av ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) kopplad till bättre utfall efter kolorektalcancerkirurgi i Sverige?
ObservationsstudieMiriam Lillo Felipe
Kolorektalsektionen USÖ
1
Planering och förberedelse
Hälsa hos personer med Ushers syndrom
Kvalitativ studieMoa Wahlqvist
Audiologiskt forskningscentrum
1
Planering och förberedelse
Vuxna personer med dövblindhet, erfarenheter och behov av stöd och insatser
Kvalitativ studieMoa Wahlqvist
Audiologiskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Immunological and Epidemiological studies in IgA Nephropathy and IgA Vasculitis
Prövning av diagnostikNektarios Karefyllakis
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Regulatoriska mekanismer vid inflammatoriska njure- och kärlsjukdomar (vaskulit och glomerulonefrit)
ObservationsstudieNektarios Karefyllakis
-
1
Planering och förberedelse
Blodparametrar vid akut vibrationsexponering
ObservationsstudieNiclas Johansson
Arbets och miljömedicin
1
Planering och förberedelse
Mussel-adhesiv protein (MAP) - ett lim i våt miljö, ortopediska applikationer i relation till hyaline kondrocyt (leddbrosk) skador
(not selected)Nicole Welvaart
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Exposure to Omalizumab during pregnancy and risk of preterm birth and congenital malformations.
ObservationsstudieNiki Mitselou
Department of Paediatrics
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Preterm birth, caesarean delivery and risk of food allergy and allergic rhinitis in offspring.
ObservationsstudieNiki Mitselou
Department of Paediatrics
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Preterm birth and risk of sensitisation and allergic disease through adolescence: a population-based birth cohort study.
ObservationsstudieNiki Mitselou
Department of Paediatrics
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Luftkvalitet i frisörsalonger
ObservationsstudieNiklas Ricklund
USÖ, Arbets- och miljömedicin
(not selected)
Demens, genetik och miljö (DGM) – fortsättningsprojekt
ObservationsstudieNils-Olof Hagnelius
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Utvärdering av öppetståendegrad hos vengraft uttagna med no-touch teknik vid anastomosering till LAD.
ObservationsstudieNinos Samano
USÖ, Kärl-thoraxkliniken, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Genetiska orsaker till kort- och långvuxenhet
ObservationsstudieOla Nilsson
Örebro Universitet och Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Blåbär som kosttillskott efter hjärtinfarkt
ObservationsstudieOle Fröbert
USÖ, Kardiologiska
7
Projektet avslutat
Fysisk inaktivitet och kardiometaboliska sjukdomar. Två unika experimentella modeller för forskning gällande ett globalt hälsoproblem.
ObservationsstudieOle Fröbert
USÖ, Kardiologiska
7
Projektet avslutat
Mesenkymala mänskliga stamceller behandlade med plasma från brunbjörnar (Ursus arctos) kan förbättra myokardiets funktion vid terapeutisk transplantation
ObservationsstudieOle Fröbert
USÖ, Kardiologiska
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Immunologiska checkpoint- och aktivitetsmarkörer vid sepsis och autoimmuna sjukdomar
Prövning av diagnostikOlof Hultgren
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Narrow Band Imaging vid operation av oral cancer
Prövning av diagnostikOlof Nilsson
Öron-näs och halskliniken USÖ Örebro
1
Planering och förberedelse
Ultraljud vid cancer i tunga och munbotten
Prövning av diagnostikOlof Nilsson
Öron-näs och halskliniken USÖ Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Bärarskap av meningokocker.
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Bärarskap av meningokocker bland studenter i Etiopien
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
1
Planering och förberedelse
Invasiva infektioner orsakade av meningokocker serogrupp W i Sverige 1995-2017.
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Meningokock serogrupp Y invasiv infektion – en journalgenomgång av kliniska fall 1995-2012.
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Undersökning av vilka virus och bakterier som orsakar infektioner i centrala nervsystemet bland patienter på ett sjukhus i Nepal.
ObservationsstudieOlof Säll
Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
prostatacellers inflammatoriska respons på Propionibacterium acnes infektion
ObservationsstudieOve Andrén
Urologkliniken USÖ
7
Projektet avslutat
Good vibrations:Utveckling av ett vibrotaktilt tekniskt hjälpmedel för att förbättra musikperceptionen hos personer med dövhet och dövblindhet
Kvalitativ studieParivash Ranjbar
Audiologiskt forskningscentrum
1
Planering och förberedelse
Guidning för resor med autonoma fordon för personer med blindhet, dövhet och dövblindhet
Kvalitativ studieParivash Ranjbar
Audiologiskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Monitor2 ett taktilt hjälpmedel för att förbättra perceptionen och kontrollen över händelser i omgivningen vid grav syn och hörselnedsättning.
Kvalitativ studieParivash Ranjbar
Audiologiskt forskningscentrum
1
Planering och förberedelse
Typ 1 diabetes under graviditet - har de medicinska resultaten förbättrats för mamma och barn i Sverige?
ObservationsstudiePaulina Arntyr Hellgren
ST-läkare, Kvinnokliniken, USÖ
1
Planering och förberedelse
Översättning och språklig validering av den svenska självadministrerade versionen av WHODAS 2.0
Kvalitativ studiePaulina Norén
Geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Effekt av bolusvolym och viskositet på remifentanil-inducerad sväljningsdysfunktion
Prövning av läkemedelPer Cajander
ANIVA-kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Dupuytrens kontraktur - biokemiska markörer av betydelse för kirurgisk respektive enzymatisk behandling
ObservationsstudiePer Fischer
Handkirurgiska kliniken
1
Planering och förberedelse
Hemi och total handledsartroplastik. Kliniska studier på postoperativt utfall efter totalartroplastik i handled vid primär- samt revisionskirurgi, samt en ny handledshemiprotes.
ObservationsstudiePer Fischer
Handkirurgiska kliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Studier av handfunktion och patienttillfredsställelse efter handledsproteskirurgi. En prospektiv kohortstudie av en nyutvecklad handledsprotes med hydroxyapatit ytbeklädnad
Prövning av behandlingPer Fischer
Handkirurgiska kliniken
1
Planering och förberedelse
Studier av handfunktion och patienttillfredsställelse efter handledsproteskirurgi. En prospektiv kohortstudie av en nyutvecklad handledsprotes med tantalum ytbeklädnad.
Prövning av behandlingPer Fischer
Handkirurgiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Betydelsen av livsstilsfaktorer för prognosen vid njurcancer
ObservationsstudiePer Lindblad
Urologiska kliniken, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Taluppfattning i buller hos hörselskadade: Utvärdering av träning av exekutiva
funktioner med fMRI
ObservationsstudiePer Thunberg
Kliniskt forskningscentrum (KFC) och Avd. för sjukhusfysik, Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Utvärdering av kvantitativ MR (qMR)
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktPer Thunberg
Kliniskt forskningscentrum (KFC) och Avd. för sjukhusfysik, Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Association between vibration exposure and hand-arm vibration symptoms in a Swedish mechanical industry
Projektledare Per Vihlborg
ObservationsstudiePer Vihlborg
Arbetsmiljömedicinska Kliniken
(not selected)
Blodparametrar vid akut vibrationsexponering
ObservationsstudiePer Vihlborg
Arbetsmiljömedicinska Kliniken
1
Planering och förberedelse
Nervfunktionsnedsättning vid akut vibrationsexponering
Prövning av diagnostikPer Vihlborg
Arbetsmiljömedicinska Kliniken
(not selected)
Prediktorer för vibrationsskador: Undersökning av tidiga tecken på vibrationsskador, 2016
ObservationsstudiePer Vihlborg
Arbetsmiljömedicinska Kliniken
(not selected)
Datastyrd navigation vid höftproteskirurgi
Prövning av behandlingPer Wretenberg
Ortopeden USÖ
(not selected)
Datortomografi för utvärdering av implantatfixation
Prövning av behandlingPer Wretenberg
Ortopeden USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Biomarkörer för njurfunktion och mortalitet
ObservationsstudiePer-Ola Sundin
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
7
Projektet avslutat
Förbättrad identifiering av mortalitetsrisk associerad med cystatin C och kreatinin
ObservationsstudiePer-Ola Sundin
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Handstyrka i sena tonåren och risk för kronisk njursjukdom hos medelålders män
ObservationsstudiePer-Ola Sundin
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Infektioner hos vuxna som riskfaktor för kronisk njursjukdom
ObservationsstudiePer-Ola Sundin
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
7
Projektet avslutat
Patient reported outcome measures in total knee arthroplasty, with and without prior bariatric surgery
ObservationsstudiePerna Ighani Arani
Ortopedkliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Total knee arthroplasty in patients with obesity with and without prior bariatric surgery.
ObservationsstudiePerna Ighani Arani
Ortopedkliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Diagnostiska och prognostiska faktorer vid njurcancer
ObservationsstudiePernilla Sundqvist
Urologiska kliniken, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kan cirkulerande PD-L1, CD163 och/eller IL-10 användas som biomarkör för njurcancer?
ObservationsstudiePernilla Sundqvist
Urologiska kliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Antikoagulantia-behandling till strokedrabbade patienter med förmaksflimmer i åldrar 80 år och äldre.
ObservationsstudiePeter Appelros
Neurokliniken, Universitetssjukhuset
7
Projektet avslutat
Strokeincidens i Örebro 2017
ObservationsstudiePeter Appelros
Neurokliniken, Universitetssjukhuset
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Bättre behandling av multisjuka äldre genom strukturerat vårdomhändertagande
Prövning av behandlingPeter Engfeldt
Kumla vårdcentral, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Livskvalitetsanalys hos patienter med peniscancer som opereras med organbevarande tekniker.
ObservationsstudiePeter Kirrander
Urologiska kliniken
1
Planering och förberedelse
Uttryck av p16 vid peniscancer och dess korrelation till HPV och prognos samt analys av sensitivitet och komplikationer vid dynamisk sentinel node biopsi.
ObservationsstudiePeter Kirrander
Urologiska kliniken
7
Projektet avslutat
Aortaklaffläckage och hjärtfrekvens
Kvalitativ studiePeter Rask
Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Ledprotesinfektioner orsakade av Staphylococcus aureus
ObservationsstudiePeter Wildeman
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Långtidsuppföljning av patienter som drabbats av en djup höftprotesinfektion
ObservationsstudiePeter Wildeman
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utvärdering av nationellt kvalitetsprojekt-Protesrelaterade infektioner skall stoppas
ObservationsstudiePeter Wildeman
Ortopedkirurgiska kliniken USÖ
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Magnesium som tillägg till postoperativ smärtlindring vid operation av olika kirurgiska ingrepp på hand och arm
Prövning av behandlingPether Jildenstål
-
1
Planering och förberedelse
Blood components and angiogenic factors for prediction, prevention, and treatment of Retinopathy of Prematurity
Prövning av behandlingPia Lundgren
Ögonkliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Distala kärlskador som orsak till Raynauds fenomen
Projektledare Per Vihlborg
ObservationsstudiePål Graff
STAMI, Avdeloing for kjemisk og biologisk arbeidsmiljö
(not selected)
Hudexponering för bly
ObservationsstudiePål Graff
STAMI, Avdeloing for kjemisk og biologisk arbeidsmiljö
(not selected)
Lågkaloribehandling mot fetma i primärvård – randomiserad studie av långtidseffekter med eller utan uppföljning med internetbaserad kognitiv beteendeterapi
Prövning av behandlingRebecka Runnamo
UFC, Universitetssjuhuset Örebro, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Antikroppar mot olika födoämnen ses i högre frekvens hos barn med cerebral pares.
ObservationsstudieReidun Stenberg
Barn och Ungdomshabiliteringen samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC
7
Projektet avslutat
Kobalaminmetabolismen hos barn med cerebral pares. En pilotsudie.
ObservationsstudieReidun Stenberg
Barn och Ungdomshabiliteringen samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Tarmhälsa och tarmfunktion hos barn och ungdomar med cerebral pares(CP)respektive autism.
ObservationsstudieReidun Stenberg
Barn och Ungdomshabiliteringen samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Effekt av felaktigt utfört krikoidtryck i samband med snabb nedsövning. Utvärdering med högupplösningsmanometri.
ObservationsstudieRichard Pellrud
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
mikroRNA’s reglering och dysreglering av tarmfloran vid inflammatorisk tarmsjukdom
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Nya biomarkörer och interventioner för återkommande/kvarstående urinvägsinfektioner och multiresistenta bakterier
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Samspelet mellan inflammasomen, intracellulära bakterier och recidiverande UVI
ObservationsstudieRobert Kruse (Född Jonasson)
Region Örebrolän, Kliniskt forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Analys av samtliga Neisseria gonorrhoeae stammar isolerade i Sverige under 2016 - den första heltäckande nationella studien inkluderande mikrobiologiska, epidemiologiska och kliniska data
ObservationsstudieRonza Hadad
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utvärdering av nytt test för Chlamydia trachomatis Finska nya varianten av C. trachomatis (FI-nvCT) samt prevalens av FI-nvCT i Europa
ObservationsstudieRonza Hadad
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
1
Planering och förberedelse
Utvärdering av SpeeDx ResistancePlus GC för molekylär detektion av Neisseria gonorrhoeae och dess fluorokinolonresistens
ObservationsstudieRonza Hadad
Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Effekter och upplevelser av mycket tidig mobilisering efter kirurgi
Prövning av behandlingRose-Marie Wilnerzon Thörn
Fysioterapiavdelning
2
Rekrytering/datainsamling pågår
ARAMIS: A MULTINATIONAL, RANDOMISED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PHASE III EFFICACY AND SAFETY STUDY OF ODM-201 IN MEN WITH HIGH-RISK NON-METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
ARCHES: A Multinational, Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Versus Placebo Plus ADT in Patients with Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC).
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
ATLAS: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study of JNJ56021927 in Subjects with High-risk, Localized or Locally Advanced Prostate Cancer Receiving Treatment with Primary Radiation Therapy
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Cytokiner och kemokiner som etiologiska och prognostiska serummarkörer vid prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
DUroNorr2: Fosfomycin vs Ciprofloxacin vid transrektal prostatabiopsi - en
randomiserad kontrollerad fas II multicenterläkemedelsprövning
Prövning av behandlingSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
EMBARK: A Phase 3, Randomized, Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Leuprolide, Enzalutamide Monotherapy, and Placebo Plus Leuprolide in Men
With High-Risk Nonmetastatic Prostate Cancer Progressing After Definitive Therapy.
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Förekomst av plasmiden pIMPLE-HL096PA1 i Propionibacterium acnes framodlade från prostatavävnad
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Har Propionibacterium acnes förmågan att påverka prostataceller och därmed bidra till en cancerutveckling?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
HERO: A Multinational Phase 3 Randomized, Open-label, Parallel Group Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Relugolix in Men with Advanced Prostate Cancer
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Hur vanligt är Propionibacterium acnes i rektum och hur kan man effektivt framodla den ur multibakteriella prover?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Infektion och inflammation som etiologi till prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Infektion som etiologi till prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
JAVELIN: A PHASE 3, MULTICENTER, MULTINATIONAL, RANDOMIZED, OPEN-LABEL,
PARALLEL-ARM STUDY OF AVELUMAB (MSB0010718C) PLUS BEST
SUPPORTIVE CARE VERSUS BEST SUPPORTIVE CARE ALONE AS A
MAINTENANCE TREATMENT IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED OR
METASTATIC UROTHELIAL CANCER WHOSE DISEASE DID NOT PROGRESS
AFTER COMPLETION OF FIRST-LINE PLATINUM-CONTAINING
CHEMOTHERAPY
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Kronisk inflammation och risken för aggressiv prostatacancer.
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
M1 och M2 makrofager som prognostiska markörer vid prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
miR-146a:s roll i inflammations-inducerad prostatacancer
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
ODX-003: A randomized, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
PREVAIL: A Multinational Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Efficacy and Safety Study of Oral MDV3100 in Chemotherapy-Naïve Patients with Progressive Metastatic Prostate Cancer Who Have Failed Androgen Deprivation Therapy
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Propionibacterium acnes betydelse för utvecklingen av prostatacancer- finns det speciella typer av bacterien som är särskilt benägna att infektera prostatakörteln?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Propionibacterium acnes roll vid utveckling av prostatacancer - skillnader mellan olika subtyper.
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
PROSPER: A Multinational, Phase 3, Randomized, Double Blind, Placebo Controlled, Efficacy and Safety Study of Enzalutamide in Patients With Nonmetastatic Castration Resistant Prostate Cancer
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SPARTAN: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase III Study of ARN-509 in Men with Non-Metastatic (M0) Castration-Resistant Prostate Cancer
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SPCG-15-studien
Prövning av behandlingSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
TITAN: A Phase 3 Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Study of Apalutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Versus ADT in Subjects with Metastatic Hormone-sensitive Prostate Cancer (mHSPC)
Prövning av läkemedelSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Uttryck av PD-1 och PD-L1 i prostatavävnad från män med prostatacancer samt från män utan sjukdomen.
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Vilken respons ger en Propionibacterium acnes-infektion på inflammatoriska gener i prostataceller samt blir det skillnader i respons mellan infektion med plasmid-positiva och plasmid-negativa P. acnes-isolat?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Vilken roll spelar förekomsten av tumörreglerande immunceller i primärtumören risken att drabbas av lymfkörtel-metastaserande prostatacancer?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
1
Planering och förberedelse
Är en ökad infiltration av regulatoriska T-celler och/eller M2-makrofager associerat med en ökad risk att drabbas av aggressiv peniscancer?
ObservationsstudieSabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
ADHFE1, FLI1, ZNF793 och GPR85 genernas funktion i rektalcancer
Kvalitativ studieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
1
Planering och förberedelse
Betydelsen av DNA metylering och uttryck av folatreceptorerna FOLR1, PCFT och RFC1 i Colorektalcancer och normal mucosavävnad
ObservationsstudieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
7
Projektet avslutat
Epigenetiska förändringar i placenta och endometriecancer
ObservationsstudieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Jämförelse av DNA metylering i HIV-1 och HIV-2
Kvalitativ studieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
1
Planering och förberedelse
Kan DNA metylering- och hydroxymetylering tillsammans bättre indikera prognosen hos patienter med cervixcancer?
ObservationsstudieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
1
Planering och förberedelse
Molekylär karaktärisering av vengraft framtagna med no-touch metoden
ObservationsstudieSanja Farkas
Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi
1
Planering och förberedelse
Interpersonell psykoterapi för patienter med Bulimia Nervosa och angränsande tillstånd - en behandlingsstudie inom specialiserad ätstörningsbehandling.
Prövning av behandlingSanna Aila Gustafsson
Psykiatri för barn och unga vuxna/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Ungdomars erfarenheter av att leva med ett syskon som lider av en ätstörning- en enkätundersökning!
ObservationsstudieSanna Aila Gustafsson
Psykiatri för barn och unga vuxna/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Validitet, reliabilitet och faktorstruktur för "The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire" (SATAQ-4)
ObservationsstudieSanna Aila Gustafsson
Psykiatri för barn och unga vuxna/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Danger associated molecular patterns vid bakteriemisk infektion
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Identifiering av diagnostiska biomarkörer för sepsis genom Cap Analysis of Gene Expression
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Identifiering och evaluering av immunmarkörer i syfte att prediktera för sekundär immunsuppression vid allvarlig sepsis på intensivvården
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kartläggning av prognostiska faktorer vid Staphylococcus aureus bakteriemi.
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Uttryck av HLA-DR vid bakteriemisk sepsis.
ObservationsstudieSara Cajander
Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Örebro
7
Projektet avslutat
Ett salutogent perspektiv på hörselnedsättning i arbetslivet - friskfaktorer för en hållbar arbetssituation
ObservationsstudieSarah Granberg
Audiologiskt forskningscentrum, USÖ
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Ett nytt sätt att mäta cerebral lateralisering och nedsatt neurologisk utveckling
ObservationsstudieScott Montgomery
KEB
7
Projektet avslutat
Infectious and inflammatory risks in childhood and adolescence for multiple sclerosis
ObservationsstudieScott Montgomery
KEB
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Intragenerations- och förlossningsmönster av infektionsexponering och risk för Hodgkins lymfom
ObservationsstudieScott Montgomery
KEB
7
Projektet avslutat
Livsloppsstudier för identifikation av determinanter för kronisk sjukdom
ObservationsstudieScott Montgomery
KEB
1
Planering och förberedelse
Multipel skleros, sjukdomsbild, behandlingsmönster och utfall - en populationsbaserad studie i Sverige
ObservationsstudieScott Montgomery
KEB
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Traumatiska livshändelser och risk för sjukdomar och död hos barn och unga vuxna
ObservationsstudieScott Montgomery
KEB
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Effekt av beta-blockad på morbiditet och mortalitet vid kolorektalkirurgi för cancer
ObservationsstudieShahin Mohseni
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Helgenomsekvensering av Staphylococcus epidermidis hos patienter med hematologisk malignitet under 1980-2009 på Universitetssjukhuset i Örebro.
ObservationsstudieSigne Danielsson
Medicinska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Antibiotic stewardship: Hur påverkas utfallet hos patienter med pneumokockorsakad lunginflammation av att man ger smal-spektrum antibiotika empiriskt vid inläggning?
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Detektion av cellväggs-polysackarider (CWPS) i blod och urin hos patienter med samhällsförvärvad pneumoni med en nyutvecklad ELISA
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Dynamik för koncentrationer av polysackarid-antikroppar och polysackarid-antigen vid pneumokocksepsis
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Evaluation of the Sofia S. pneumoniae FIA for detection of pneumococcal antigen in patients with blood stream infection: Does automatic reading enhance performance of urinary antigen tests?
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Serotypes with low invasive potential are associated with an impaired antibody response in invasive pneumococcal disease
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Studie av det serotypspecifika antikroppssvaret vid pneumokockpneumoni och ett samtidigt antikroppssvar mot andra serotyper
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
The effects of household air pollution on the innate immunity and microbes in the respiratory tract of women cooks and children in rural and urban Ethiopia
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Urinantigentest för att påvisa pneumoketiologi som redskap för att styra antibiotikabehandling vid samhällsförvärvad pneumoni - resultat från Svenska Infektionsläkarföreningens Kvalitetsregister för pneumoni
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Utvärdering av ImmuView S. pneumoniae och L. pneumophila urin antigen testet - en jämförelse med BinaxNOW S. pneumoniae och BinaxNOW L. pneumophila testen
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
7
Projektet avslutat
Utvärdering av urinantigen test för att påvisa Streptococcus pneumoniae och Legionella pneumophila i BAL vätska
ObservationsstudieSimon Athlin
Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus
5
Projektet stoppat i förväg
IgA-nefropati: sjukdomskomplikationer utifrån rikstäckande biopsiregister och nationella registerdata.
ObservationsstudieSimon Jarrick
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Barn- och ungdomskliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Klinisk diagnosvalidering av IgA-nefritdiagnos från svenska PAD-register
ObservationsstudieSimon Jarrick
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Barn- och ungdomskliniken
7
Projektet avslutat
Funktionsförmåga och fysiologisk belastning under måltid hos barn och ungdomar med cerebral pares. En totalundersökning i Örebro län.
ObservationsstudieSiv Edvinsson
Region Örebro län Barn- och ungdomshabiliteringen/Universitetssjukvårdens forskningscentrum
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Jämförelse av öppna och slutna fixationsmasker vid strålbehandling av huvud-halscancer
Kvalitativ studieSofia Axelsson
Onkologiska kliniken
1
Planering och förberedelse
Diabetesrelaterad mortalitet och migration
ObservationsstudieStefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Dog ownership and glycemic control in newly diagnosed diabetes type 2 patients: Findings of the FIDO study
ObservationsstudieStefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
En longitudinell studie av olika faktorers betydelse för sjuklighet och överlevnad hos en kohort incidenta patienter med diabetes mellitus i Laxå.
ObservationsstudieStefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Internetbehandling för patienter med övervikt och fetma – en pilotstudie
Prövning av behandlingStefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
1
Planering och förberedelse
Kartläggning av diabetesvårdens organisation i primärvården och dess betydelse för att möjliggöra för patienter med diabetes att nå nationella behandlingsmål.
ObservationsstudieStefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Diabetes i Skolan 2008
ObservationsstudieStefan Särnblad
Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset Örebro
7
Projektet avslutat
Opioidanvändning före och efter gastric bypass
ObservationsstudieStefan Wallén
Läkemedelscentrum och Kirurgisk Vårdenhet
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Behandling av enkelsidigt korsbett i växelbettet. Studier med avseende på behandlingseffekter, patientperspektiv och kostnadseffektivitet. En randomiserad kontrollerad studie.
Prövning av behandlingStina Hansson
Tandregleringen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Upplevd delaktighet i fysisk aktivitet hos unga med autismspektrumtillstånd.
Kvalitativ studieSusann Arnell
-
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Bakteriell keratit- metodik för påvisande av sjukdomsalstrande agens
Prövning av diagnostikSusanna Sagerfors
Ögonkliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Bakteriella spektrat hos patienter med bakteriell keratit inom Region Örebro län 2004-2014
ObservationsstudieSusanna Sagerfors
Ögonkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Conformance between two different methods of sampling corneal material for direct inoculation on agar plates, and agreement of culture results with direct plating compared to indirect inoculation using fastidious anaerob broth as transport medium
ObservationsstudieSusanna Sagerfors
Ögonkliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Internetbaserad behandling för vuxna med autism/Asperger med normal begåvning
Prövning av behandlingSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
(not selected)
PNISSI: Ett strukturerat anamnestagande vid misstanke om neuroinflammatoriskt orsakade psykiatriska symtom
Prövning av diagnostikSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
1
Planering och förberedelse
Rituximab för schizofrenispektrumsjukdomar. En pilotstudie
Rituximab for Schizophrenia Spectrum Disorder
Prövning av läkemedelSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Rituximab för Tvångssyndrom. En pilotstudie.
Rituximab for Obsessive-compulsive Disorder
Prövning av behandlingSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Överrörlighet i leder och dess koppling till ADHD, autism och motorik
ObservationsstudieSusanne Bejerot
Psykiatrisk rehabilitering 1 & 2, Karlahuset
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Bärarskap av meningokocker hos friska universitetsstudenter i Sverige
ObservationsstudieSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Helgenomsekvensering av en stor kollektion europeiska gonokockisolat.
ObservationsstudieSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Karaktärisering samt antibiotikakänslighet hos en unik kollektion N. gonorrhoeae isolat från Kenya.
ObservationsstudieSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
7
Projektet avslutat
Molekylär epidemiologi och genetiska mekanismer för azitromycinresistens hos Neisseria gonorrhoeae isolat som cirkulerar i Europa.
ObservationsstudieSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
7
Projektet avslutat
Utprövning av en ny typ av DNA syntes hämmare för behandling av den sexuellt överförbara infektionen gonorré
Prövning av diagnostikSusanne Jacobsson
Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiolog
7
Projektet avslutat
Utveckling och framtagning av syntetiskt framställd ersättning för ögats glaskropp
ObservationsstudieSven Crafoord
Ögonkliniken Universitetssjukhuset Örebro
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
PROSESS: Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer
ObservationsstudieSven-Olof Andersson
Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Livssituation och vårdkonsumtion innan självmord i Örebro län
ObservationsstudieTabita Sellin Jönsson
Region Örebro län Område Psykiatri
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Perioperativ monitorering av kolhydrat- och fettmetabolism
Utvärdering av metabola förändringar och effekt på bukorgan vid öppen och endovaskulär teknik för avstängning av tarmcirkulationen.
Prövning av diagnostikTal Hörer
USÖ Kärl-Thorax kliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
A natural history study using multimodality imaging in patients with acute coronary syndromes.
ObservationsstudieTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
A phase III, double blind, randomized placebo-controlled study to evaluate the effects of dalcetrapib on cardiovascular risc in a genetically defined population with a recent ACS.
Prövning av läkemedelTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
A prospective, double blind, randomized, placebo-controlled Clinical trial of intracoronary infusion of immunoselected bone marrow-derived Stro3 mesenchymal precursor cells in the treatment of patients with ST-elevation myocardial infarction.
Prövning av läkemedelTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Attest: Atrial fibrillation progression trial.
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
7
Projektet avslutat
BIOtronik - A prospective, randomized, multicenter study to assess the saFety and effectiveness of the orsiro siroLimus eluting stent in the treatment Of subjects With up to two de novo coronary artery leasions.
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Cardiovascular Outcomes for People using Anticoagulation Strategies - Compass
Prövning av läkemedelTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
7
Projektet avslutat
Evaluation of coronary stenosis with instantaneous wave-free ratio (iFR) in patients with acute myocardial infarction (iSTEMI) trial.
Prövning av diagnostikTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
7
Projektet avslutat
Fourier Open-label Extension Study
Prövning av läkemedelTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
IFR Swedeheart
Prövning av diagnostikTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
7
Projektet avslutat
Influenza vaccination after myocardial infarction IAMI-trial
Prövning av läkemedelTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Nordic-Baltic-British Left Main revascularization study: Coronary artery bypass grafting versus drug eluting stent percutaneous angioplasty in the treatment of unprotected left main stenosis.
Prövning av behandlingTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Reduce Swedeheart
Prövning av behandlingTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Refine-ICD
Prövning av behandlingTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
7
Projektet avslutat
River Registry
ObservationsstudieTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
7
Projektet avslutat
Spironolactone Initiation Registry Randomized Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, SPIRRIT-HFPEF.
Prövning av behandlingTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Svensk randomiserad studie för att utvärdera vänsterkammarpump LVAD som permanent behandling vid svår hjärtsvikt.
Prövning av medicinteknisk utrustning och produktTamara Blomerus
Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Fysisk aktivitet med saturationsmätare hos personer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL); en Mixed Method studie

Using a mobile phone application to motivate physical activity in patients with COPD:
a mixed method stud

Prövning av behandlingTerese Anerös
-
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
"Great" Globalt register för endovaskulär aortabehandling C3 utvärderingsmodell
ObservationsstudieThomas Larzon
-
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
PAPA-ARTiS - Paraplegia Prevention in Aortic Aneurysm Repair by Thoracoabdominal Staging with "Minimally-Invasive Segmental Artery Coil-Embolization: A Randomized Controlled Multicentre Trial
Prövning av behandlingThomas Larzon
-
1
Planering och förberedelse
Komplikationer vid cystektomi
ObservationsstudieTomas Jerlström
Urologisk kliniken, USÖ
7
Projektet avslutat
Nordisk prospektiv valideringsstudie för prediktorer av morbiditet och onkologiskt resultat i urinblåsecancer efter radikal cystektomi med eller utan preoperativ kemoterapi
ObservationsstudieTomas Jerlström
Urologisk kliniken, USÖ
1
Planering och förberedelse
Dödlighet hos patienter med förmaksflimmer och andra sjukdomars betydelse. En nationell fall-kontrollstudie av 272 186 patienter.
ObservationsstudieTommy Andersson
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
7
Projektet avslutat
Stafylokocker (Staphylococcus aureus) vid kronisk sinuit
Study I: Molecular characteristics of Staphylococcus aureus
associated with chronic rhinosinusitis (publiched)

Study II: Bacterial findings in optimised sampling and characterisation of S. aureus in chronic rhinosinusitis. (published)

Study III: Anti-Staphylococcal Humoral Immune Response in Patients with Chronic Rhinosinusitis

Study IV: A long term follow up in patients with chronic rhinosinusiti

ObservationsstudieUlrica Thunberg
ÖNH-kliniken, USÖ
(not selected)
ImmunoBrain - Inflammation och autoimmunitet vid invalidiserande psykiatrisk sjukdom
ObservationsstudieUlrika Hylén
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Långtidsöverlevnad av rotfyllda unga permanenta molarer
ObservationsstudieVasiliki Manta
Specialisttandvård, avdelning för Pedodonti
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård
Kvalitativ studieVeikko Pelto-Piri
Universitetssjukvårdens forskningscentrum och Område psykiatri, Region Örebro län
1
Planering och förberedelse
FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO
ObservationsstudieViktoria Malas
Folktandvården Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Effekt av lokalanestesimedel, lidokain och ropivacain, på proliferationen av kolorektalcancerceller in vitro.
ObservationsstudieWiebke Falk
ANIVA-kliniken, Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Smärta och postoperativ morbiditet efter kirurgi för kolorektal cancer. En jämförelse mellan epiduralanalgesi och patientkontrollerad intravenös analgesi.
Prövning av behandlingWiebke Falk
ANIVA-kliniken, Region Örebro län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Kvantitativ magnetisk resonanstomografi (MR) och prostatacancer
Prövning av diagnostikWolfgang Krauss
USÖ, Röntgenkliniken
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Deep learning algorithms in predicting severe complications after bariatric surgery
ObservationsstudieYang Cao
KEB, KFC, Region Örebro Län
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Mortalitet och dödsorsaker hos patienter med Crohns sjukdom i Örebro upptagningsområde 1968-2010
ObservationsstudieYaroslava Zhulina
Karlskoga lasarett
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Effekter av balansträning i grupp för personer med multipel skleros
Prövning av behandlingYlva Nilsagård
HS Ledningsstaben; Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Effekter av balansträning via aktivitetsfrämjande TV-spel, validering av skattnngsskalor för gång- och balansförmåga samt prövning av mätinstruments fallprediktiva värde, för personer med multipel skleros
Kvalitativ studieYlva Nilsagård
HS Ledningsstaben; Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Erfarenheter av att delta i forskningsprojekt - fysioterapeuters och verksamhetschefers perspektiv
Kvalitativ studieYlva Nilsagård
HS Ledningsstaben; Region Örebro län
7
Projektet avslutat
Barns exponering för kemikalier i inomhusmiljöer
Projektledare Ylva Sjöström
ObservationsstudieYlva Sjöström
-
(not selected)
Inventering av möjlig kemikalieexponering vid avdelning 35 på Universitetssjukhuset i Örebro, Rapport från Uppdrag 24 i verksamhetsplanen för Örebro läns landsting 2014
ObservationsstudieYlva Sjöström
-
(not selected)
A phase I-II study on the treatment with Taxotere in combination with Gemzar in patients with oesophageal cancer or cancer in the cardia region
&
A phase I-II study on the treatment with Taxotere in combination with cisplatin, 5-fluorouracil and radiotherapy in patients with locally advanced but not metastatic oesophageal cancer or cancer in the cardia region
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
A randomized study of radiotherapy and concomitant temodal or neoadjuvant chemotherapy followed by radiotherapy and concomitant temodal in patients with high grade glioma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
A randomized study of two Schedules of radiotherapy or chemotherapy in elderly patients with high grade glioma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Achiles: A randomized phase II study comparing atezolizumab after concurrent chemoradiotherapy with chemoradiotherapy alone in limited disease small-cell lung cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Alpharadin: Radium-223 klorid (alpharadin) hos kastrationsresistenta (hormonrefraktära) prostatacancerpatienter med skelettmetastaser
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Arimidex ± Herceptin: A randomized, controlled, open label study to evaluate the efficacy and safety of trastuzumab in combination with the oral atomatase inhibitor anastrozole compared with anastrozole alone as first and second line treatment administered to postmenopausal, hormone receptor positive patients with HER2 overexpressing metastatic breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Artscan II: Accelerated radiotherapy of squamous cell carcinoma of head and neck. Preoperative accelerated vs. postoperative conventional radiotherapy in patients with resectable cancer of oral cavity.
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Artscan III: A randomized multicenter phase III study of cisplatin plus radiotherapy compared to cetuximab plus radiotherapy in locally advanced head and neck cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
ARTSCAN IV: A nonrandomized multicenter observational study of all reirradiation in patients with head and neck cancer with special focus on patients receiving proton therapy
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
ARTSCAN V: Photon therapy versus proton therapy in early tonsil cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
1
Planering och förberedelse
Auto-Lymfom: Prospektiv observationsstudie av patienter med autoimmun/inflammatorisk sjukdom som utvecklar lymfom
ObservationsstudieYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Avalte - A single arm, open label, multicenter, extension study of bevacizumab in patients with solid tumors on study treatment with bevacizumab, at the end of A F. HOFFMAN-LA ROCHE and/or GENENTECH sponsored study (MO25757)
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
BEMP-Assessment of acute side effects effect of 14-14,5 Gy HDR brachytherapy in combination with hypofractionated external beam radiotherapy
(3 Gy x 14) in the treatment of localised prostate cancer with a small external beam margin of 3 mm and real time positioning – a randomized syudy comparing two different overall treatment times
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
CAOS - An open, randomized, multicenter study in patients with recurrent epithelial ovarian cancer, primary peritoneal cancer or fallopian tube cancer to compare the efficacy and safety of paclitaxel (micellar) nanoparticles and paclitaxel
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
CheckMate 76K - A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Adjuvant Immunotherapy with Nivolumab versus Placebo after Complete Resection of Stage IIB/C Melanoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
1
Planering och förberedelse
COMBI-APlus: Open-label, phase IIIb study of dabrafenib in COMBInation with trametinib in the Adjuvant treatment of stage III BRAF V600 mutation-positive melanoma after complete resection to evaluate the impact on pyrexia related outcomes of an adapted pyrexia AE-management
algorithm (Plus)
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
CompLEEment-1: An open-label, multicenter, phase IIIb study to assess the safety and efficacy of ribociclib (LEE011) in combination with letrozole for the treatment of men and pre/postmenopausal women with hormone receptor-positive (HR+) HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (aBC) with no prior hormonal therapy for advanced disease
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
CORE - Chemotherapy OR Endorine treatment first
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
CRITICS (ChemoRadiotherapy after Induction chemo Therapy In Cancer of the Stomach):
A multicenter randomized phase III trial of neo-adjuvant chemotherapy followed by surgery and chemotherapy or by surgery and chemoradiotherapy in resectable gastric cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
DIRECT glioblastoma - DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent glioblastoma: A randomized controlled trial
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
DOCeCAP - Feasibility study with fixed dose of docetaxel in combination with dose escalated capecitabine in metastatic breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Embrace II: Image guided intensity modulated External beam radiochemotherapy and MRI based adaptive BRAchytherapy in locally advanced CErvical cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
EXCellent - An open label phase II study of EXC (epirubicin, capecitabine and cisplatin) as primary treatment of locally advanced/inflammatory breast cancer, in an out patient setting
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
FACT - Anastrozole monotherapy versus maximaloestrogen blockade with anastrozole and fulvestrant combination therapy: An open, randomized, comperative, phase III multicenter study in postmenopausal women with hormone receptor positive breast cancer in first relapse after primary treatment of localised tumor
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
FinXX - A randomized phase III study comparing single-agent docetaxel followed by cyclophosphamide, epirubicin and 5-FU to docetaxel with capecitabine followed by
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
First BEAT - First-line bevacizumab and chemotherapy in metastatic cancer of the colon or rectum. An expanded access program.
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Follow-up studie R±IFN: Long-term outcome and the post-treatment effects of rituximab administered as single agent or in combination with Interferon-α2a in patients with follicular or other low-grade (indolent) lymphoma
ObservationsstudieYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
GA-TAC: A randomized phase II study of sequential docetaxel and irinotecan with 5-fluorouracil/folinic acid in patients with advanced gastric cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Gemzar/Xeloda: Fas II studie av gemcitabin i kombination med capecitabine givet till patienter som tidigare erhållit antracyklin- och taxanbehandling mot metastaserande bröstcancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
HYPO-RT-PC: Phase III study of HYPO-fractionated radiotherapy (HYPO-RT) of intermediate risk localised prostate cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
ICON7 - A randomized, two-arm, multi-center gynaecologic cancer intergroup trial of adding bevacizumab to standard chemotherapy (carboplatin and paclitaxel) in patients with epithelial ovarian cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
IRINO/CAP - Fas I studie av irinotecan i kombination med capecitabine vid metastaserande kolorektalcancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
KAITLIN: A Randomised, Multicenter, Open-label, Phase III Trial,
Comparing Trastuzumab plus Pertuzumab plus a Taxane following Antracyclines versus Trastuzumab-Emtansine plus Pertuzumab following Antracyclines As Adjuvant Therapy in Patients with operable HER2-positive Primary Breast Cancer.
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
LARCT- US - Locally Advanced Rectal Cancer Trial – Uppsala Style
(Single) centre phase II study of short course radiation therapy followed by pre-operative chemotherapy and surgery in primary high-risk rectal cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Lysmasc: En icke-interventionsstudie för att utvärdera effektivitet, säkerhet och omvårdnad med Mabthera subkutan administrering vid behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom i klinisk rutin
ObservationsstudieYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
MARS: Multicentre phase III study: Addition of Radiotherapy to Standard chemotherapy for stage IV NSCLC
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
MINT - Randomized intergroup trial of first line treatment for patients with diffuse large B-cell non-Hodgkin´s lymphoma with a CHOP-like chemotherapy regimen with or without the anti-CD20 antibody rituximab
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Monarch-3: A randomized Double-Blind Placebo-Controlled Phase 3 Study of Nonsteroidal AromataseInhibitors (Anastrozole or Letrozole) plus LY2835219 (a CDK4/6 Inhibitor) or Placebo in Postmenopausal Women
with Hormone Receptor-Positive, HER2-Negative Locoregionally Recurrent or Metastatic Breast Cancer with No Prior Systemic Therapy in this Disease Setting
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
NLG-MCL-III: High-dose therapy with autologous stem cell support in first line treatment of mantle cell lymphoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
NORDIC-9: Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared
to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed
by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer.
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Octavia - A single arm phase II Clinical study investigating the addition of bevacizumab to carboplatin and weekly paclitaxel as first-line treatment in patients with epithelial ovarian cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
PALLAS: PALbociclib CoLlaborative Adjuvant Study:
A randomized phase III trial of Palbociclib with standard adjuvant endocrine therapy versus standard adjuvant endocrine therapy alone for hormone receptor positive (HR+) / human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative early breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Planet - Phase II randomized study on Locally Advanced Non small cell lung cancer Escalated dose on individual basia Treatment with radiochemotherapy
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Post-operative adjuvant interferon-alpha2b in resected high-risk primary and regionally metastatic melanoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
PREDIX II HER2
Improving pre-operative systemic therapy for human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) amplified breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
1
Planering och förberedelse
PRO-CNS: Proton radiotherapy for primary Central Nervous System tumours in adults
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
PRODAT: A non-interventional, primary data collection, multicenter
study of the combination of Dabrafenib and Trametinib in the
treatment of advanced melanoma
ObservationsstudieYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Proscan - Proliferation characteristics of squamous cell carcinoma in the head and neck, a clinical study &
Artscan - Accelerated radiotherapy of squamous cell carcinoma in the head and neck, a randomized controlled study
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
PUMA-NER: A study of neratinib plus capecitabin versus lapatinib plus capecitabine
on patients with HER2+ metastatic breast cancer who have received two or more prior HER2-directed regimens in the metastatic setting
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
RAPIDO: Randomized multicenter phase III study of short course radiation therapy followed by prolonged pre-operative chemotherapy and surgery in patients with high risk primary rectal cancer compared to standard preoperative chemoradiotheraphy and surgery and optional adjuvant chemotherapy.
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
RATHL - A randomized phase III trial to assass response adapted therapy using FDG-PET imaging in patients with newly diagnosed, advanced Hodgkin lymphoma
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Ribbon: A multicenter, phase III, randomized, placebo-controlled trial evaluating the efficacy and safety of bevacizumab in combination with chemotherapy regimens in subjects with previously untreated metastatic breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
Rituximab as sigle agent and in combination with interferon alpha2a, a phase III randomized trial in patients with follicular or other CD20+ low grade (indolent) lymphoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
ROSiA: Global study to assess the addition of bevacizumab to carboplatin and paclitaxel as front-line treatment of epithelial ovarian cancer, fallopian tube carcinoma or primary peritoneal carcinoma
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
SAKK 35/14: Rituximab with or without ibrutinib for untreated patients with advanced follicular lymphoma in need of therapy.
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
SBG 2000-1: Individually dose-adjusted FEC compared to standard FEC as adjuvant chemotherapy for node positive or high-risk node negative breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
SBG 2004-1 fas 3 (Panther): A randomized phase III study comparing biweekly and tailored epirubicin + cyclophosphamide followed by biweekly tailored docetaxel versus three weekly epirubicin + cyclophosphamide, 5-fluorouracil followed by docetaxel in lymph node positive or high risk lymph node negative breast cancer patients – a continuation of the feasibility part of the SBG 2004-1 study
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Solar-1: A phase III, randomized, double-blind, placebo controlled study of alpelisib in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative advanced breast cancer which progressed on or after aromatase inhibitor treatment
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SOLD (The Synergism Or Long Duration Study): A randomized phase III study comparing trastuzumab plus docetaxel (HT) followed by 5-FU, epirubicin and cyclophosphamide (FEC) to the same regimen followed by single-agent trastuzumab as adjuvant treatments for early breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SOLSTICE: An open-label, randomised, phase III Study cOmparing trifLuridine/tipiracil (S 95005) in combination with bevacizumab to capecitabine in combination with bevacizumab in firST-line
treatment of patients with metastatIC colorectal cancer who are not candidatE for intensive therapy
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
SSGXX: A Scandinavian Sarcoma Group treatment protocol for adult patients with non-metastatic high-risk soft tissue sarcoma of the extremities and trunk wall
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
SSGXXII: Three versus five years of adjuvant imatinib as treatment of patients with operable GIST with a high risk for recurrence
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Symptom Benefit - Does palliative chemotherapy imoprove symptoms in women with recurrent ovarian cancer? Measuring subjective improvement as well as objective response to estimate the benefit of palliative chemotherapy in women with platinum resistant or refractory ovarian cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
TH3RESA - A phase III randomized, multicenter, two-arm, open-label trial to evaluate the efficacy of trastuzumab emtansine compared with treatment of physicians choice in patients with HER2-positive metastatic breast cancer who have receive at least two prior regimens of HER2-directed therapy
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
The BOLD-1 Study (Binary HER2 inhibition Or Long Duration-1)
A randomized phase III study comparing trastuzumab,
pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of
chemotherapy to the current standard regimen as the treatments
of early HER2-positive breast cancer
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
The SBG 2004-1 study. A phase II study continuing into a randomised phase III study. Comparison of safety, feasibility and efficacy of: dose dense and tailored and dose escalated epirubicin + cyclophosphamide followed by docetaxel or dose dense epirubicin + cyclophosphamide followed by docetaxel or docetaxel + doxorubicin + cyclophosphamide in lymph node positive breast cancer patients.
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
7
Projektet avslutat
THORA: A Randomized Phase II Study Comparing Two
Schedules of Hyperfractionated Thoracic Radiotherapy
in Limited Disease Small-Cell Lung Cancer
Prövning av behandlingYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
TRIANGLE: autologous Transplantation after a Rituximab/Ibrutinib/Ara-c containing iNduction in Generalized mantle cell Lymphoma – a randomized European MCL Network trial
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
TRIM study protocol - a prospective randomized multicenter Trial to assess the Role of Imaging during follow up after radical surgery of stage IIb-c and III cutaneous malignant Melanoma
Prövning av diagnostikYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Viable: A Randomized, Double Blind, Multicenter, Parallel-Group,
Phase III Study to Evaluate Efficacy and Safety of DCVAC/PCa
Versus Placebo in Men with Metastatic Castration Resistant
Prostate Cancer Eligible for 1st Line Chemotherapy
Prövning av läkemedelYlva Storck
USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Reproduktiv livsplan-ett användbart verktyg för mödrahälsovården?
Prövning av behandlingYvonne Skogsdal
Mödrahälsovårdsenheten
(not selected)
Effekt av dexmedetomidin på sväljningsfunktionen hos frivilliga försökspersoner: en randomiserad, dubbelblindad, cross-over studie
Prövning av läkemedeljohanna savilampi
aniva
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Gör höftundersökningar vid nyföddhetsundersökningar ont?
Observationsstudiemiriam pettersson
barnkliniken
1
Planering och förberedelse
Ljusbehandling i hemmet för barn med okomplicerad ikterus.
Prövning av behandlingmiriam pettersson
barnkliniken
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A Phase 2, Open Label, Multicenter Study of ALN-CC5 Administred Subcutaneously in Adult Patients with Atypical Hemolytic Uremic Syndrome.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
5
Projektet stoppat i förväg
A phase 3 randomized, open-label sponsorblind, parallel-group, multicenter, event driven study in dialysis subjects with anemia associated with cronic kidney disease to evaluate the saftey and efficacy of daprodustat compared to recombinant erythropoetin, following a swith from erythropoetin-stimulating agents.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
A phase 3 randomized, open-label sponsorblind, parallel-group, multicenter, event driven study in non-dialysis subjects with anemia associated with cronic kidney disease to evaluate the saftey and efficacy of daprodustat compared to recombinant erythropoetin, following a swith from erythropoetin-stimulating agents
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
A Randomized, Multicountry, Multicenter, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of the Effects of Atrasentan on Renal Outcomes in Subjects with Type 2 Diabetes and Nephropathy.
SONAR: Study of Diabetic Nephropathy with Atrasentan. M11-352
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
5
Projektet stoppat i förväg
Cardiovascular risk prediction and CV biomarkers in renal transplant recipients treated with belatacept compared to calcineurin inhibitors
Prövning av behandlingolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
7
Projektet avslutat
Finerenone in reducing cardiovascular mortality and morbidity in diabetic kidney disease, FIGARO -DKD 17530
A randomized , double-blind, placebo-controlled. parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficay and safety of finerenone on the reduction of cardiocascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard care.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
(not selected)
Finerenone in reducing kidney failure and disease progression in diabetic kidney disease ,FIDELIO -DKD 16244
A randomized. double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, eventdriven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the Clinical diagnosis of diabetic kidney disease.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
3
Projektet pågår Rekrytering avslutad
Randomised double-blind, placebo-controlled (within dose Groups) and Active controlled (eplerone Group) trial to investigate the saftey, tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics of 5 oral doses of BI 690517 over 28 Days in female and male patients with diabetic nephropaty.
Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
2
Rekrytering/datainsamling pågår
REPRISE

A Phase 3b, Multicenter, Randomized-withdrawal, Placebo-controlled, Double-blind, parallel-group Trial to Compare the efficacy and Safety of Tolvaptan (45 to 120 mg/day, Split -dose) in Subjects with Chronic Kidney Disease Between Late Stage 2 to Early Stage 4 Due to Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Prövning av läkemedelolof hellberg
medicinkliniken, njursektionen
7
Projektet avslutat
Geratric Emergency Medicine Study Örebro - sköra patienter på akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro.
ObservationsstudieÅsa Andersson
Universitetssjukhuset Örebro, Geriatriska kliniken.
(not selected)
Hur påverkar undernäring eller risk för undernäring utfallet efter benamputation?
ObservationsstudieÅsa Andersson
Universitetssjukhuset Örebro, Geriatriska kliniken.
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Höftfraktur - toppen på ett isberg.
ObservationsstudieÅsa Andersson
Universitetssjukhuset Örebro, Geriatriska kliniken.
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Preoperativ tvätt – effekten av förändrad rutin för patienter som drabbats av höftfraktur.
Prövning av behandlingÅsa Andersson
Universitetssjukhuset Örebro, Geriatriska kliniken.
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Utveckling av omhändertagandet av patienter som opererats på grund av en höftfraktur.
En prospektiv kohortstudie med tioårig referens.
ObservationsstudieÅsa Andersson
Universitetssjukhuset Örebro, Geriatriska kliniken.
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
”Hur upplever benamputerade människor sin livskvalitet och hur många får fantomsmärtor efter amputation av benet?”
ObservationsstudieÅsa Andersson
Universitetssjukhuset Örebro, Geriatriska kliniken.
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Prognostisk betydelse av olika typer av KOL-gradering – en 12-årig uppföljningsstudie
ObservationsstudieÅsa Athlin
Primärvård
4
Projektet pågår Datainsamling avslutad
Att använda hörapparat i en daglig ljudmiljö
ObservationsstudieÅsa Skagerstrand
Audiologiska Mottagningen, Audiologiskt Forskningscentrum
7
Projektet avslutat
Ljudlokalisation - förändrade möjligheter vid användande av kokleaimplantat (CI) enskilt eller i kombination med hörapparat.
Prövning av behandlingÅsa Skagerstrand
Audiologiska Mottagningen, Audiologiskt Forskningscentrum
2
Rekrytering/datainsamling pågår
Perception of disturbing sounds
Investigations of people with hearing loss and normal hearing
ObservationsstudieÅsa Skagerstrand
Audiologiska Mottagningen, Audiologiskt Forskningscentrum
7
Projektet avslutat
Luminal B/HER2 negativ subtyp är prognostisk för lokalrecidiv efter bröstbevarande kirurgi och uppvisar ingen interaktion med randomisering till postoperativ strålbehandling eller ej efter 20 års uppföljning.
Prövning av behandlingÅsa Wickberg
Kirurgkliniken
7
Projektet avslutat
Food protein induced enterocolitis syndrome (FPIES) in Children- a Swedish multicenter study (FICS)
Kvalitativ studieÖsten Jonsson
Barn och Ungdomskliniken, Barn och Ungdomshabiliteringen
2
Rekrytering/datainsamling pågår

 

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Örebro län | Last modified: 2018-06-12 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Örebro län , from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/sok/projekt?status=&statusoption=&order=&name=Region%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n&wp=2081&field=&extra1=&fieldoption=