Publication: Upplevd vårdkvalité av habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning

Upplevd vårdkvalité av habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning.
Matérne M, Nilsson C, Lundqvist L, Frendin H, Holmefur M.
Stockholm, Sverige: Livets Möjligheter - Nationellt kompetenscenter anhöriga; 2018.

Abstract

Bakgrund: Vuxna med en kombination av flera och omfattande funktionsnedsättningar är helt beroende av kompetent personal, att insatserna fungerar samordnat och utifrån bästa tillgängliga kunskap. I en komplicerad insatskedja räcker det att en aktör brister för att insatsen ska raseras. rnSyfte: Undersöka boendepersonal och boendechefers erfarenheter av Vuxenhabiliteringens vårdkvalité gällande insatser för patienter med flerfunktionsnedsättning (FFN). rnMetod: Studien har en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Områden som tillsammans definierar vårdkvalité i studien är: (I) Tillgänglighet, (II) Bemötande, (III) Samverkan, (IV) Kommunikation och (V) Stöd. Studiens informanter utgörs av boendepersonal (fem stycken) samt boendechefer (fem stycken) som arbetar på ett boende där minst en patient med FFN bor. Intervjuerna transkriberas ordagrant och analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. rnFörväntat resultat: Resultatet förväntas belysa aspekter av vårdkvalitén som kan utveckla habiliteringsverksamheten, öka delaktighet och kvalité på behandlingsinsatser för patienter med FFN. Resultatet förväntas vara överförbart till andra habiliteringsverksamheter i en nationell kontext.


, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/user/publication?ref=2917381