FoU-rådet Fyrbodal

 

Välkommen till Lokala FoU-rådet Fyrbodal

(Folktandvården i Fyrbodal, NU-sjukvården, primärvård i Fyrbodal)

Forskningsanslag

Lokala FoU-medel år 2019

Den 1 mars 2019 öppnar vi upp systemet för ansökningar om projektmedel. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2019. När du ansöker om medel ska ditt personkort vara uppdaterat både under fliken Basuppgifter och CV, detta gäller även för handledare och medarbetare.

Information om tidigare beviljade medel finns under rubrik Beviljade medel. För mer information om behörighetskrav, förkunskapskrav och beskrivning av anslagen läs under rubrik Om FoU-anslagen, överst på denna sidan.

FoU-rådsanslag

Här kan du hitta tidigare ansökningar samt ansöka om pengar till nya eller pågånde projekt. Under perioder då det inte är ansökningstid kan du gå in här och se hur ansökningssystemet ser ut, vilka uppgifter som efterfrågas i en ansökan etc.

För att ansöka om medel klicka på nedanstående knapp.

Har du frågor?

För frågor om anslagen:
Kontakta Eva Larsson.

För systemteknisk support:
Kontakta Researchweb support,

Beviljade anslag FoU-rådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen.

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Diabetes”” i sökvillkoren nedan. Du kan också exempelvis samlat hitta alla FoU-medel som beviljats per år.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dej resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

Länk till översikt över beviljade projektmedel

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionens anslagsgivare för forskning databasen FoU i VGR.

Just nu finns information om över 3 000 FoU-arbeten som bedrivs i Västra Götalandsregionen.

Här tar du del av information eller söker bland projektarbeten för Västra Götalandsregionen.

Till dig som är projektledare

Information ur databasen presenteras på olika sätt för både personal, politiker och allmänheten. Från databasen hämtas också svar på olika nationella frågeställningar kring forskning. Ett kriterie för att få del av anslagsmedel är att en beskrivning på svenska delges av projektledaren och återfinns på länken ovan. Är du projektledare och ska informera/uppdatera ditt arbete når du din information via "Mina sidor" i vänster menyrad när du är inloggad.

Berätta om ditt projekt

Det är mycket viktigt att information om pågående och avslutade projekt når ut till omvärlden. Du ska därför beskriva ditt projekt i Västra Götalandsregionens databas FoU i VGR. Du kan lägga in ett nytt projekt genom att klicka här. Information ur databasen presenteras för personal, politiker, våra patienter och andra intresserade. Alla projekt som stöds från FoU-rådet ska finnas med här. Vi önskar även att projekt som inte direkt stöds från rådet läggs in. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med!

Information om kurser i Forskningsmetodik
- uppdragsutbildningar i första hand för anställda i Västra Götalandsregionen

Två kurser i forskningsmetodik ges. Det är två kurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Kurserna blir uppbygda av flera block om vardera en heldag. Den första kursen (med kurskod MFM310) har enbart svensk kurslitteratur. Den andra kursen (med kurskod MFM320) är en fördjupning och innefattar även engelsk kurslitteratur.

Är du intresserad? Gå del 1 först. Du kan senare avgöra om du vill gå även del 2. Båda kurserna ger en bred bild över vad forskning är och de kommer båda att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier).

Hur ofta ges kurserna?

Del 1 (MFM310) körs varje år och påbyggnadskursen (MFM320) vartannat år. Del 1 ges under år 2012 med kursstart 2012-03-01.
Del 2 (MFM320) kommer att ges 2013 i Göteborg. På vissa av kursens moment kommer du att behöva ha tillgång till dator.

Plats

Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Edsvägen 1C, Vänersborg. Se vägbeskrivning

Kursavgift

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal) är avgiften 20% av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 8 560kr för år 2012). För övriga deltagare är kursavgiften 40% av ett prisbasbelopp. Lokala FoU-rådet i Fyrbodal betalar hela kursavgiften om kursdeltagaren uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

Kursgivare

Enheten för Allmänmedicin, Avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet.

Kursanmälan och antagningsordning

Ansökan görs innan kursstart. Det finns 30 platser vid respektive kursomgång. Antagning sker i den ordning som de undertecknade bekräftelserna på anmälningarna inkommit till kursadministrationen. Företräde ges i första hand åt regionsanställd personal inom hälso-och sjukvården i Fyrbodal, i andra hand åt personal verksam inom hälso- och sjukvården i övriga Västra Götaland. Anmälan görs via FoU-rådet Fyrbodals hemsida. 1 januari före kursstart blir din anmälan bindande, därmed tillämpas ovanstående regler beträffande kursavgift.
 1. Logga in.
 2. När du är inloggad väljer du denna länk: Anmälan till kursen.

För ytterligare information:

Kursadministration
Eva Larsson
Tfn: 0521-27 63 64, 070-200 11 61
E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se

Studierektor ST primärvården
Anders Hansson
Tfn: 0733-60 88 91
E-post: anders.hansson@vgregion.se

Studierektor ST NU-sjukvården
Mogens Bove
E-post: mogens.bove@vgregion.se

Upptaktsträff inför kursen i forskningsmetodik MFM310

För att hjälpa dig och för att du ska få möjligheter att ventilera eventuella frågor om kursen bjuds du som sökt kursen in till en upptaktsträff inför kursstart.

Dag & Tid: 28 november 2011 kl. 13:30-15:30,
Plats: FoUU-centrum Fyrbodal, Edsvägen 1C, Vänersborg.
Anmälan Senast 24 november till eva.yvo.larsson@vgregion.se
Inbjudan

Övrigt

information Behörighetskrav
För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper.
information Undantag från behörighetskraven
Om du inte har grundläggande högskolebehörighet så diskutera först med kursledningen innan du söker. I vissa fall kan man gå kursen men får då inga högskolepoäng utan endast ett intyg om genomgången ej poängsatt kurs. Om du har grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen inom vård- och omsorg, men saknar kandidatexamen så kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.
information Lön under kursdagarna?
Du gör en elektronisk ansökan till kursen. Därefter skickar du in en underskriven blankett där du och din närmaste chef intygar att du får gå kursen på betald arbetstid. Vårt ansökningssystem presenterar dig automatiskt för blanketten så snart du gjort din elektroniska ansökan (kallas Blankett 1).
information Kostnad för kurslitteratur?
Din arbetsgivare står för kostnaden av kurslitteratur. Kurslitteratur för avsnitt Medicinsk statistik, ingår i kursen.
information Närvaroregler och kursavgift

Regler Kursavgift
Om man har närvaro enligt punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler” under ett och samma kalenderår står lokala FoU-rådet i Fyrbodal för kursavgiften. För att kursavgiften skall efterskänkas trots frånvaro utöver punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler”, krävs läkarintyg.
Vid tillfällig vård av barn krävs kopia på försäkringskassans blankett, ”Intyg om barns frånvaro”. Kursavgiften om 20 % av prisbasbelopp betalas i annat fall av den chef som undertecknade ansökan om att få gå kursen. För ST-läkare betalas kursavgiften för kurs MFM310 med utbildningspengar som hanteras av studierektorerna för ST.

information Bedömning av kursens olika moment och som helhet

För godkänd kurs krävs minst betyget godkänd (G) på varje enskilt moment. Vid eventuellt underkänt (U) för ett enskilt moment får kursdeltagare resttentamen för det momentet.

För betyget väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs väl godkänd på tentamen samt betyget väl godkänd på kursmomenten skriftlig projektplan samt kursmomentet litteratur/referenslista.

Följande kursmoment bedöms individuellt under kursen MFM310.

Närvaro
Skriftlig individuell tentamen
Skriftlig individuell projektplan
Muntlig presentation av projektplan
PowerPoint-presentation av projektplan
Litteratur/referenslista
Skriftlig reflektion av artikel
information Kan kurserna räknas som del i en forskarutbildning?
Du behöver inte vara antagen till forskarutbildning för att gå dessa kurser. Båda kurserna tillsammans kommer dock att ha samma mål och innehåll som det obligatoriska basblocket för doktorander. Om man senare skulle bli antagen som doktorand på Sahlgrenska akademien Göteborgs Universitet kan man ansöka om att få jämställa kurserna MFM310 + MFM320 med obligatoriska basblocket.

Schema för kursen MFM310 (forskningsmetodik del 1) läsåret 2012:

Kursdag är oftast torsdagar. Under kursdagarna blir det föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan kursdagarna får du lägga tid på egenstudier. Detaljerat schema för återstående träffar:

2012
information 2012-03-01 Träff 1, Kursintroduktion & forskningsmetodologi

Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Lena Nordeman
Innehåll: Idag ges först en introduktion till kursen, därefter börjar vi prata om ämnet forskningsmetodik.

Forskningsmetodik:

 • Översikt över vetenskapsteori där vi går igenom centrala begrepp och sanningskriterier.
 • En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.
 • Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras.
 • Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
 • Val av metodik i förhållande till frågeställning, och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.
 • Forskningsfinansiering
information 2012-03-15 Träff 2, Informationssökning

Plats: Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet.
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Biomedicinska biblioteket samt NU-biblioteket
Innehåll:

 • Diskussion om vetenskaplig publicering och vikten av att vara uppdaterad.
 • Beskriv elektronisk publicering och visa exempel på elektroniska tidskrifter.
 • Information om webbaserade sökmotorer, patientinformation och myndighetsinformation.
 • Informationssökning och databaser. Visa hur man söker i en eller flera databaser demonstrera åtminstone PubMed.
 • Sökstrategier och hur man utvärderar en sökstrategi.
 • Visa projektdatabasen www.fou.nu/is/sverige som bland annat beskriver pågående projekt

Länk till beställning av lånekort på Göteborgs Universitetsbibliotek

information 2012-03-29 Träff 3, Medicinsk statistik (I)
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Martin Gellerstedt
Innehåll:
 • Beskrivande statistik.
 • Välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen.
 • Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney’s test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.
 • Kurslitteratur ingår i kursen.
information 2012-04-12 Träff 4, Medicinsk statistik (II)
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Martin Gellerstedt
Innehåll:
 • Beskrivande statistik.
 • Välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen.
 • Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney’s test och teckentest.
 • Skattning av stickprovsstorlek.
 • Kurslitteratur ingår i kursen.
information 2012-04-26 Träff 5, Kvalitativa metoder (I)
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare:
Innehåll:
 • Empirisk-holistiska metoder.
 • Likheter och skillnader mellan olika empirisk-holistiska inriktningar. Metodhermeneutik, livsvärldshermeneutik, fenomenologi, grounded theory samt innehållsanalys.
information 2012-05-10 Träff 6, Kvalitativa metoder (II)
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare:
Innehåll:
Fortsättning från träff 5
 • Empirisk-holistiska metoder.
 • Likheter och skillnader mellan olika empirisk-holistiska inriktningar. Metodhermeneutik, livsvärldshermeneutik, fenomenologi, grounded theory samt innehållsanalys.
information 2012-05-24 Träff 7, Forskningsmetodologi
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Lena Nordeman
Innehåll: Forskningsmetodologi
information 2012-09-06 Träff 8, Forskningsetik
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Margareta Möller
Innehåll:
 • Historiskt olika överenskommelser som berör forskningsetik.
 • Översikt över internationella överenskommelser om forskningsetik.
 • Aktuella svenska lagar och regler som berör forskning på människor och djur.
 • Organiseringen av forskningsetiska frågors handläggning i Sverige.
 • Olika praktiska exempel diskuteras (om möjligt från kursdeltagarnas egna projektidéer) och vilka lagar som är tillämpbara på dessa exempel.
information 2012-09-20 Träff 9, Skriftlig tentamen, Kommunikation & Presentation

Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid:
8:00-9:30 Skriftlig tentamen OBSERVERA starttiden
9:30-16:00 Kommunikation & Presentation
Kursledare: Bertil Marklund, Eva Larsson
Innehåll: Dagen startar med en skriftlig tentamen och därefter börjar föreläsningar i Kommunikation & Presentation.

 • Att skriva en vetenskaplig artikel och välja passande tidsskrift.
 • Impactfaktor.
 • Powerpoint presenation
 • Posterpresentation
 • Hur man kan genomföra ett kort föredrag
information 2012-10-04 Träff 10, Projektseminarium
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Disputerade examinatorer från FoU-enheterna
Innehåll: Kursutvärdering, projektseminarium.

Viktiga datum

Sista inlämningsdag:
Hemuppgift artikelgranskning 31 maj
Projektplan 6 september
PowerPoint 27 september
Omtenta 10 december, Borås

Extra kurstillfällen (frivilligt)

19 april 13:30-16:00 Ämne: EBM Evidence-based medicine. Anmälan senast 5 april.
23 augusti 9:30-12:00 Ämne: grunder i Word och PowerPoint. Anmälan senast 9 augusti.
23 augusti 13:00-16:00 Ämne: litteraturseminarium. Anmälan senast 9 augusti.

Anmälan till resp. extra kurstillfälle görs via denna länk.

Läshänvisningar

Här hittar du läshänvisningar för respektive kurstillfälle.

Granskningsmallar

Se här nedan under bilagor.


Om FoU-anslagen

Anslag kan under mars månad sökas för genomförande av FoU-projekt i Fyrbodal. Doktorander och medarbetare som av FoU-rådet definierats som aktiv i docentmeritering kommer att prioriteras och kan söka 110 000 SEK. Endast ett projekt/sökande beviljas. FoU-rådet beviljar endast i undantagsfall annat än lönemedel till projektets genomförande.

Den sökande ska vara anställd inom hälso- och sjukvården i Fyrbodal. Anställningsvillkoret avser det år som beviljade medel ska utnyttjas om inget oförutsett inträffar. För mer detaljerad information läs "Övergripande information om anslagen".

Övergripande information om anslagen.

Årsvis statistik.

FoU-enheter i vår region

Regionlänkar

Mer om FoU-anslag

Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.

FoU primärvård Västra Götalandsregionen anordnar olika kurser i forskningsmetodik

Läs mer om kurserna här.

FoU NU-sjukvården anordnar kurs i utvärderingsmetoder

nyheter
sista ansökningsdag


FoU-rådet Fyrbodal, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/en/fyrbodal