Förekomst och behandling av smärta hos patienter inneliggande på sjukhus - kan interventioner och ökad patientmedverkan leda till förbättrad smärtbehandling och minskat "vårdlidande"?
Project number : 247711
Created by: Viveka Andersson, 2018-04-29
Last revised by: Viveka Andersson, 2018-04-29
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Bakgrund: Det årliga antalet nyupptäckta cancerfall i Sverige är ca 51 000. Beroende på cancertyp och utbredning drabbas i genomsnitt 50 % av betydande smärtproblem. Underbehandlad smärta fortsätter att vara ett problem, trots kända riktlinjer och välfungerande smärtbehandlingsmetoder. Förekomst av smärta innebär en försämrad situation för patienten, med påverkan på upplevd hälsa och sinnesstämning. Medicinska kvalitetsrådet och Svensk sjuksköterskeförening förordar att smärtformuläret Brief Pain Inventory-Short form (BPI-SF) används, för en noggrannare analys av smärtan.

Frågeställning: Kan användande av det flerdimensionella smärtbedömningsinstrumentet BPI-SF medverka till en förbättrad smärtbehandling för patienter med cancerrelaterad smärta?

Metod: Kontrollerad interventionsstudie. Två centra ingår, 130 patienter inneliggande på Hallands Sjukhus (HS), och 130 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Betydelse: Smärtbehandlingen förväntas bli mera individuellt utformad om ett smärtformulär används, där patienten själv får komma till tals om sin smärta. Studien avser att undersöka om användande av BPI-SF kan påverka val av smärtbehandlingsmetoder och analgetika, samt om detta i så fall har någon effekt på patientens upplevda smärtintensitet. Detta är inte utforskat tidigare. Det finns humanitära-, medicinska-, etiska- och kostnadseffektiva skäl till att behandla smärta optimalt. Genom denna studie får patienternas "röst" en möjlighet att göra sig hörd, inom cancervården.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Karin Ahlberg
leg sjuksköterska, docent i vårdvetenskap, Onkologi, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Stefan Bergman
Professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Institutionen för medicin, Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Ingela Henoch
Leg sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Angereds Närsjukhus

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2016-01-01

Projektets slutdatum

2019-05-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Omvårdnad

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 1 - Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Avdelning 5A Medicin Varberg
Forskaren arbetar kliniskt på medicin 5A och hematologmottagningen 3A, Varbergs sjukhus. Forskningen bedrivs på medicinkliniken, kirurgiska vårdavdelningar, Öron-näsa-hals avdelning, urologens vårdavdelning och gynekologisk vårdavdelning, Hallands sjukhus Varberg och Hallands sjukhus Halmstad. Samt även på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, onkologiska kliniker.

Beviljade ansökningar (bidrag) till projektet

Grants

Sparbanksstiftelsen Varberg (HALLAND-812051)
0 SEK (applied sum: 204,000SEK)
Viveka Andersson

, Arbetskostnader

4. Resultat av projektet

Beskriv resultat från projektet

Datainsamling på Hallands sjukhus har genomförts. Sammanställning av resultatet i SPSS har skett. Preliminära data tyder på att det föreligger signifikant minskade smärtnivåer hos patienterna i Interventionsgruppen jämfört med Kontrollgruppen. Preliminära data tyder på att minskade smärtnivåer förbättrar kvalitén i samtliga undersökta dimensioner hos patienterna. Det sågs i Interventionsgruppen mindre påverkan på dagliga aktiviteter p g a smärta, sinnestämning var mindre påverkad, gångförmåga mindre påverkad, relationer till andra mindre påverkan, sömnen mindre störd av smärta, samt förmåga att njuta av livet förbättrad då smärtan minskat.

Datainsamling har genomförts på SU, hösten 2017 - tom feb 2018. Sammanställning av resultatet från SU - ännu ej genomfört.

Arbete med sammanställning av data från SU, resultatanalys och artikelskrivning kvarstår.


Title: Förekomst och behandling av smärta hos patienter inneliggande på sjukhus - kan interventioner och ökad patientmedverkan leda till förbättrad smärtbehandling och minskat "vårdlidande"?, Formulär för projektbeskrivning, Project number: 247711, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/halland/project/lpr/247711