Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland

Välkommen till ansökningssystemet i
Region Västmanland/CKF

Bild av mistel.

Uppsala universitet har genom avtal med landstingen/regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland och Västmanland inrättat Centrum för Klinisk Forskning - CKF. Dessa enheter använder ett gemensamt webbaserat ansökningssystem.

Här kan du läsa om Forskning i Region Västmanland. Centrum för klinisk forskning i Västerås har även en egen hemsida. Den hittar du här.

Annan information om forskning vid Uppsala universitet finner du via nedanstående länk.
Uppsala universitets hemsida

ANSÖKNINGAR under 2019

Under ansökningsåret 2019 kommer endast en utlysning av medel att göras för projekt med klinisk anknytning inom Region Västmanland. Med aktiveringsdatum 15 augusti ansöker du, i ett och samma formulär (Forskningsanslag), både om medel för egen lön i form av forskningstid och för omkostnader förknippade med forskningsprojekt. Medel ur Region Västmanlands forskningsfond samt det interna FoU-anslaget ingår i anslaget. Läs noggrant igenom instruktionerna i formulärets inledning.

Notering! Ansökningsomgången pågår till och med 15 september 2019. Alla bilagor ska bifogas elektroniskt i ansökan. Endast blankett 1 med underskrifter skall sändas in till CKF i pappersformat och vara inkommet senast den 17 september 2019. Beslut meddelas sökande senast 29 november 2019.

Du som ska rapportera för tidigare beviljade anslag, gå till Mina sidor och öppna den ansökan du ska rapportera för. Klicka på ikonen Ändra. Du rapporterar längst ner, i sektion F. Kom ihåg att spara.

 
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Region Västmanlands särskilda satsning på psykiatriforskning (2018-2020)

Formuläret är öppet för ansökan.

Kom ihåg att skicka in blankett 1 med underskrifter till CKF efter att formuläret slutförts.

Region Västmanland avsätter för 2018 forskningsmedel till projekt med fokus på psykiatri för medarbetare inom PPHV. Satsningen på psykiatrisk forskning i Region Västmanland kommer att riktas både till redan anställda medarbetare inom PPHV och för extern annonsering av kombinationstjänster klinik/forskning.

Grundläggande krav för att som medarbetare kunna söka och ta del av de nämnda forskningsmedlen är att medarbetaren har en fast anställning inom PPHV, att forskningsprojektet knyts till CKF och att projektet bedöms och godkänns av extern bedömningsgrupp.

Forskningsmedlen riktar sig till postdoc- och doktorandprojekt. Projektanslag kan sökas av anställda inom PPHV-förvaltningen eller av personer som kommer att anställas av PPHV. Under förutsättning att projekten beviljas kan medel för upp till 50 % av heltid anslås för postdoc eller doktorander. Lönemedel (50 % av heltid) för i projekten ingående doktorander kan även beviljas till postdoc projekt, förutsatt att den blivande doktoranden har en grundanställning inom PPHV i Region Västmanland. Vidare kan medel för kringkostnader i projekten beviljas, exempelvis för forskningssjuksköterskor, registerutdrag, datahantering eller liknande.

Projektanknytning

Ansökan aktiveras 1 januari 2019 och är öppen tills vidare.

Kom ihåg att skicka in blankett 1 med underskrifter till CKF efter att formuläret slutförts.

Doktorandanknytning

Ansökan aktiveras 1 januari 2019 och är öppen tills vidare.

Kom ihåg att skicka in blankett 1 med underskrifter till CKF efter att formuläret slutförts.

Forskningsanslag

För projekt med klinisk anknytning inom Region Västmanland 2018. Sista ansökningsdag 15 september 2018 (24:00). Ansökan aktiveras 15 augusti 2018. Sista granskningsdag 23 oktober 2018.

Blankett 1 med underskrifter skall vara CKF tillhanda senast 18 september 2018.

I denna ansökan kan man söka anslag för forskningstid, dvs tid som ägnas åt forskningsarbete. Medlen förmedlas från CKF till den klinik eller enhet där man är anställd inom region Västmanland. Dessa medel riktar sig i första hand till medarbetare som ännu inte påbörjat sin forskarutbildning, eller till medarbetare som disputerat (post doc). Men ansökan är även öppen för doktorander.

Utöver detta finns även medel att söka för omkostnader förknippade med forskningsprojektet, det kan vara provrör, porto eller olika analyskostnader eller kostnader för assisterande personal som är förknippade med forskningsprojektet.

Denna utlysning ersätter därmed tidigare utlysningar av FoU-medel i Region Västmanland. Kom ihåg att följa instruktionerna i ansökningsformuläret. Ofullständig ansökan går ej vidare till granskning.

Via knappen "Ansök om medel" kommer du till de ansökningsformulär som gäller för CKF i Västmanland.


nyheter
sista ansökningsdag


Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland, from Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland
http://www.researchweb.org/is/en/ltv