Om anslagen

Om våra anslag

#

Projektanknytning till CKF
Anknutet projekt till CKF får förutom handledning även hjälp med databearbetning statistik m m. För anknytning av projekt fordras en formell ansökan som granskas av en bedömningsgrupp, bestående av medarbetare vid CKF. Gruppen träffas fyra gånger per år. Vid bedömningsmötet tas hänsyn till projektets uppläggning och vetenskapliga värde.Vid anknytning görs en preliminär bedömning av resursbehovet och CKFs engagemang i projektet. Det är därför angeläget att Din ansökan är komplett och att Du i ansökan noggrant specificerar Dina hjälpbehov.

Observera! att om projektet innehåller flera delstudier, skall ansökan göras på vart och ett av dessa.

#

Internt FoU-anslag, medel för medicinsk forskning och metodutveckling samt folkhälsovetenskaplig forskning
I regionens centrala budget för forsknings- och utvecklingsverksamhet(FoU)avsätts medel för bidrag till medicinsk forskning och metodutveckling varje år med 620 Tkr. Anslaget avser projekt med patientnära forskning, för att täcka utgifter för utrustning (dock ej datautrustning), material, facklitteratur, assistenthjälp, lab-kostnader, resor och traktamenten i samband med projektarbete, tryckkostnader mm. (dock ej doktorsavhandling).

#

Forskaranslag (forskningstid) för projekt med klinisk anknytning
Forskaranslag (forskningstid) för doktorander och postdok
Anställda vid Region Västmanland som bedriver forskning inom eller med anknytning till Hälso- och sjukvård, skall ges möjlighet att under en avgränsad tid frikopplas från det ordinarie arbetet för att ägna sig åt forskning. Rätt att söka forskartid har anställda vid Region Västmanland. Sökanden skall ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet eller i sin forskning handledas av sådan person.

#

Region Västmanlands forskningsfond
Projektanslag kan sökas av anställda inom landstinget eller anställda med vårdavtal med landstinget. Som anställd räknas normalt tillsvidareanställda, visstidsanställda, AT- och ST-läkare, PTP-psykologer och projektanställda med längre anställning. Projektanslag beviljas för klinisk, patientnära forskning, folkhälsovetenskaplig forskning och forskning inom hälso- och sjukvårdsadministration/ledning och styrning i konkurrens och efter bedömning av landstingets bedömningsgrupp. 1,5 mkr är anslaget för 2014.

Attachments

pdf document 3. Anvisningar för projektplan110526.pdf
Anvisningar för projektplan
File size: 64 kB
PublishedDocument information: Om anslagen | Last modified: 2017-01-03 by Mariana Ehn

Om anslagen, from Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland
http://www.researchweb.org/is/en/ltv/Om_anslagen