Riktade FoU-medel Region Uppsala

Region Uppsalas riktade FoU-medel

Region Uppsala centralt delar årligen ut cirka 3,2 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt.

De krav som ställs på projektet är att det ska vara:

  • patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt i linje med Region Uppsalas forskningsstrategi, där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord och komma patienten till godo inom en nära framtid.
  • projekt som kan genomföras med tilldelat belopp eller med dessa medel som delfinansiering av välavgränsade delar av större projekt.

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd inom Region Uppsala eller enhet som har vårdavtal med Region Uppsala. Anställningen skall till sin omfattning motsvara minst den kliniska delen i en förenad tjänst, vara aktiv vid ansökningstillfället och hela projektets livslängd.

Forskningsprojekt riktas till personer som är antagna till doktorandutbildning eller som siktar på doktorandutbildning samt disputerade med max 5 år sedan avlagd doktorsexamen. För utvecklingsprojekt finns inga sådan formella krav. Det är möjligt att söka upp till 175 000 kr för forskningsprojekt och upp till 80 000 kr för utvecklingsprojekt.

Om din ansökan beviljas kommer ditt namn, arbetsplats, projekttitel och beviljat belopp listas tillsammans med övriga beviljade ansökningar och publiceras på lul.se

Är du anställd inom offentlig primärvård i Region Uppsala eller på primärvårdsenhet som har vårdavtal med Region Uppsala har du också möjlighet att söka Primärvårdens forsknings- och utvecklingsmedel som utlyses två gånger/år. För mer information klicka här

Är du anställd inom Folktandvården i Region Uppsala har du också möjlighet att söka de riktade FoU-medel som utlyses där. Klicka här för att komma till portalen.

Återrapportering

Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskaplig och ekonomiskt via din ansökan innan beviljad period är slut.

Region Uppsalas information om riktade FoU-medel finns på intranätet och även på lul.se (extern sida). Vid inloggningsproblem eller andra systemfrågor kontakta

Nyheter

Ansökningsperioden 2019 är nu stängd. Vi välkomnar dig åter i början av 2020 för nästa ansökningsperiod då du söker medel för 2021-2022.

Det är möjligt för dig som vill att skriva övningsansökningar mellan ansökningsperioderna i formulären som ligger tillgängliga.

nyheter
sista ansökningsdag


Riktade FoU-medel Region Uppsala, from Riktade FoU-medel Region Uppsala
http://www.researchweb.org/is/en/lul