Effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI).
Effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI).
Project number : 214751
Created by: Ingibjörg H. Jonsdottir, 2016-05-04
Last revised by: Ingibjörg H. Jonsdottir, 2017-04-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Effects of exercise training on physiological and psychological stress reactions.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökad under de senaste åren och orsaken tros beror på många olika faktorer. Dagens arbetsliv har förändras och det är många faktorer på arbetsplatsen men även i privatlivet som påverkar oss. Insatser på samhälls- och arbetsplatsnivå måste till men individen kan också göra en hel del för att förebygga ohälsa. En sådan åtgärd är regelbunden fysisk aktivitet.

Syftet med denna studie är att undersöka om regelbunden fysisk träning påverkar individens förmåga att mentalt och fysiologiskt hantera stress. Akuta stressfysiologiska reaktioner mäts före och efter en 6 månader lång intervention där 100 otränade individer randomiseras till regelbunden fysisk träning eller till kontrollgrupp.

Hypotesen är att träning leder till lindrigare aktivering av individens stressfysiologiska system samt till ett effektivare fysiologiskt skyddssystem. Mental förmåga att hantera stress studeras också samt om träningsinterventionen på sikt kan påverka hjärnans kognitiva funktioner. Ur ett arbetslivsperspektiv är kognitiv nedsättning till följd av hög stressexponering ett stort problem som leder till stora kostnader i företag och organisationer till följd av nedsatt prestationsförmåga och produktionsbortfall.

Vi tror att fysisk aktivitet kan förändra och mildra individens stressreaktivitet. Denna studie ger oss nya kunskaper som kan bidra till ökad motivation för att prioritera fysisk aktivitet i vardagen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med denna studie är att undersöka om regelbunden fysisk träning påverkar individens förmåga att mentalt och fysiologiskt hantera stress. Akuta stressfysiologiska reaktioner mäts före och efter en 6 månader lång intervention där 100 otränade individer randomiseras till regelbunden fysisk träning eller till kontrollgrupp.Projektets huvudfrågeställningar är följande;

1) Kan regelbunden fysisk träning i sex månader påverka den fysiologiska stressreaktionen (främst mätt som utsöndring av kortisol, DHEA och DHEA-S samt förändring av puls och blodtryck) vid akut fysisk och psykosocial stress.

2) Kan regelbunden fysisk träning i sex månader påverka den mentala förmågan att hantera stress (stressupplevelsen).

3) Kan regelbunden fysisk träning i sex månader påverka kognitiv förmåga, mätt som minnesfunktion, uppmärksamhet och exekutiv funktion.

Studien är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie, där 100 otränade friska individer rekryteras och randomiseras till antingen sex månaders regelbunden fysisk träning eller till en kontrollgrupp. De individer som randomiseras till träningsgruppen avses att utföra fysisk träning med en frekvens om 3 gånger per vecka, och med en duration på ca 1 timme vid varje träningstillfälle. Kontrollgruppen instrueras att fortsätta med den nivå av fysisk träning de hade innan studien startade.

Fysisk stressbelastning mätts i form av submaximalt cykeltest (fysisk stress) och psykisk stressbelastning med hjälp av Trier social stress test (TSST). Under dessa stresstest mäts den akuta stressreaktionen avseende bl.a. kortisol, adrenocorticotrophic hormon (ACTH),DHEA, DHEA-S blodtryck och hjärtfrekvens. Skattningsskalor används för att skatta upplevd stressnivå och kognitiva tester kommer att genomföras med hjälp av ett datorprogram.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

not checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
not checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Anna Sjörs
Utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin
Mats Börjesson
Överläkare/professor, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Elin Arvidson
Leg. Sjukgymnast, Institutet för stressmedicin

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2013-05-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2017-12-30

Länk till webbplats / webbsida

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Institutet-for-stressmedicin/ISM/Forskning/Forskning_inom_prevention_och_halsopromotion/Fysisk-aktivitet-och-stress/

Effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI)., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/214751?show_hidden_options=true