Är Cognitive Orientation to daily Occupational Perfromance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagsaktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck?
Är Cognitive Orientation to daily Occupational Perfromance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagsaktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck?
Project number : 214861
Created by: Marie Peny-Dahlstrand, 2016-05-09
Last revised by: Marie Peny-Dahlstrand, 2018-10-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Delaktighet uppstår i samspel mellan personen och dennes omgivning i en aktivitet. Aktivitetsutförande kräver både motoriska förmågor och exekutiv förmåga (formulera mål, planera och utföra målinriktade handlingar). Personer med Cerebral pares (CP) och ryggmärgsbråck (RMB) upplever delaktighetsinskränkningar i samhället. Forskning har visat att dessa medfödda neurologiska tillstånd innebär både motorisk och exekutiv funktionsnedsättning, trots detta inriktas konventionella behandlingsmodeller oftast mot de motoriska svårigheterna. Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) är en behandlingsmetod som baseras på att personen sätter sina egna mål. Strategier för utförande och problemlösning identifieras av personen själv i samverkan med behandlaren.
CO-OP har prövats i svenska förhållanden i en pilotstudie med unga med CP och RMB. Preliminära resultat visar att metoden gav hög måluppfyllelse och att både självskattad delaktighet och exekutiv förmåga ökade. CO-OP är utifrån dessa resultat en lovande metod för att kunna uppnå personliga mål och öka delaktigheten hos personer med CP och RMB. Metoden behöver nu prövas i en randomiserad kontrollerad studie för att jämföra behandling med CO-OP med konventionell habilitering för unga med funktionsnedsättningar.
Syfte: Undersöka om intervention med CO-OP är mer effektiv än konventionell habilitering för att uppnå självidentifierade mål och förbättra självupplevd delaktighet i samhället.
Metod: Randomiserad kontrollerad studie med två studiearmar: CO-OP intervention och sedvanlig habilitering. Deltagare: 60 barn med CP eller Ryggmärgsbråck i ålder 9-16, år boende i Västra Götaland, Halland, Stockholm eller Gästrikland randomiseras till behandlingsgrupp. Om denna metod att utveckla förmåga att genomföra aktiviteter som har sin grund i exekutiv dysfunktion visar sig effektivare än konventionell habilitering kan stora grupper av personer med exekutivfunktionsnedsättning komma att få stor nytta av den

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Delaktighet uppstår i samspel mellan personen och dennes omgivning i en aktivitet. Aktivitetsutförande kräver både motoriska förmågor och exekutiv förmåga (formulera mål, planera och utföra målinriktade handlingar). Personer med Cerebral pares (CP) och ryggmärgsbråck (RMB) upplever delaktighetsinskränkningar i samhället. Forskning har visat att dessa medfödda neurologiska tillstånd innebär både motorisk och exekutiv funktionsnedsättning, trots detta inriktas konventionella behandlingsmodeller oftast mot de motoriska svårigheterna. Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) är en behandlingsmetod som baseras på att personen sätter sina egna mål. Strategier för utförande och problemlösning identifieras av personen själv i samverkan med behandlaren.
CO-OP har prövats i svenska förhållanden i en pilotstudie med unga med CP och RMB. Preliminära resultat visar att metoden gav hög måluppfyllelse och att både självskattad delaktighet och exekutiv förmåga ökade. CO-OP är utifrån dessa resultat en lovande metod för att kunna uppnå personliga mål och öka delaktigheten hos personer med CP och RMB. Metoden behöver nu prövas i en randomiserad kontrollerad studie för att jämföra behandling med CO-OP med konventionell habilitering för unga med funktionsnedsättningar.
Syfte: Undersöka om intervention med CO-OP är mer effektiv än konventionell habilitering för att uppnå självidentifierade mål och förbättra självupplevd delaktighet i samhället.
Metod: Randomiserad kontrollerad studie med två studiearmar: CO-OP intervention och sedvanlig habilitering. Deltagare: 60 barn med CP eller Ryggmärgsbråck i ålder 9-16, år boende i Västra Götaland, Halland, Stockholm eller Gästrikland randomiseras till behandlingsgrupp. Om denna metod att utveckla förmåga att genomföra aktiviteter som har sin grund i exekutiv dysfunktion visar sig effektivare än konventionell habilitering kan stora grupper av personer med exekutivfunktionsnedsättning komma att få stor nytta av den

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

not checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
not checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Patient Participation
Patient involvement in the decision-making process in matters pertaining to health.
Cerebral Palsy
A heterogeneous group of nonprogressive motor disorders caused by chronic brain injuries that originate in the prenatal period, perinatal period, or first few years of life. The four major subtypes are spastic, athetoid, ataxic, and mixed cerebral palsy, with spastic forms being the most common. The motor disorder may range from difficulties with fine motor control to severe spasticity (see MUSCLE SPASTICITY) in all limbs. Spastic diplegia (Little disease) is the most common subtype, and is characterized by spasticity that is more prominent in the legs than in the arms. Pathologically, this condition may be associated with LEUKOMALACIA, PERIVENTRICULAR. (From Dev Med Child Neurol 1998 Aug;40(8):520-7)
Disabled Persons
Persons with physical or mental disabilities that affect or limit their activities of daily living and that may require special accommodations.
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Spina Bifida Cystica
A form of spinal dysraphism associated with a protruding cyst made up of either meninges (i.e., a MENINGOCELE) or meninges in combination with spinal cord tissue (i.e., a MENINGOMYELOCELE). These lesions are frequently associated with spinal cord dysfunction, HYDROCEPHALUS, and SYRINGOMYELIA. (From Davis et al., Textbook of Neuropathology, 2nd ed, pp224-5)
Human Activities
Activities performed by humans.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Neurologi, psykiatri och habilitering workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Habilitering & Hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %)
Landsting - Stockholms läns landsting - Övrigt - Övrigt (0 %) (0 %) (0 %)
Habilitering och Hälsa
Landsting - Region Halland - Ambulans Diagnostik och Hälsa - Hälsa och funktionsstöd - Habiliteringen Halland - Habiliteringen Halmstad - Barnhabiliteringen Halmstad (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Landsting - Region Gävleborg - Övriga workplace verified by Region Gävleborg on 2017-09-05 (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Habiliteringen
Kommun - Enskilda kommuner - Danderyd (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
FoU Nordost
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Arbetsterapi

Coworker

Ann-Marie Öhrvall
Med. dr., Leg Arbetsterapeut, Kommun, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Caisa Hofgren
Med.Dr, Leg.psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi, Funktionshinder, Habilitering & Hälsa
Kate Himmelmann
överläkare, Neurologi, psykiatri och habilitering
Barbro Lindquist
Psykolog, Hallands sjukhus
Lena Bergqvist
arbetsterapeut, Habilitering & Hälsa, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Arve Opheim
FOU-chef, Sektionen för fysiologi, Habilitering & Hälsa, miscellaneous

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel, Västra Götalands Regionen (VGFOUREG-564831)
235,000 SEK
Marie Peny-Dahlstrand

2015, Är Cognitive Orientation to daily Occupational Perfromance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagsaktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck? Uppstartsår inkl planering deltagarinventering, utbildning av behandlare, etisk ansökan

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappsfond (53/15)
134,000 SEK
Ann-Marie Öhrvall

2015, Avsluta tidigare pilotprojekt och uppstart på RCT projekt. Uppstart av Aktuellt RCT projekt inkl etisk ansökan.

Norrbacka Eugenia-stiftelsen (887/15)
65,000 SEK
Ann-Marie Öhrvall

2015, Uppstart av aktuell studie .

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-06-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2020-06-30

Är Cognitive Orientation to daily Occupational Perfromance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagsaktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn med cerebral pares eller ryggmärgsbråck?, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/214861?show_hidden_options=true