Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.
Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.
Project number : 227341
Created by: Lena Rindner, 2017-05-24
Last revised by: Lena Rindner, 2019-03-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos kvinnor "mitt i livet" och en vanlig orsak till besök i primärvården. Det är tydligt att kvinnor drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors fysiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna livsfas som kallas klimakteriet, genomgår kvinnan en hormonell omställning och risken ökar av att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom. Stressrelaterade symtom yttrar sig efter en längre tid med hög stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det finns idag få studier med hög evidensbaserad behandling på stressrelaterade symtom. Busch et al visar i en utvärdering av rehabiliteringsgarantin för stressrelaterade besvär att 70 % av personer som genomgått rehabilitering överlag är nöjda med behandlingen. Behandlingen har däremot inte lett till ökad återgång till arbete.

Distriktssköterskan och barnmorskan har en självständig roll i det hälsoförebyggande arbetet inom primärvård. Dessa möter varje vecka kvinnor i åldern 45- 60 år som har frågor om fysiska förändringar och psykiska symptom. Många av dessa frågor handlar om normala förändringarna i denna livsfas, men orsakar mycket oro för den enskilda kvinnan.

Forskning visar att kvinnan ofta har brist på information om fysisk och psykiska och urogenitala förändringar "mitt i livet". Tidigare studier visar att förebyggande insatser som bygger på en helhetssyn leder till bättre vård för kvinnor.

Grupputbildning är en metod inom ett visst område och systematiskt samtal om ett visst ämne som är av intresse för deltagarna. Att delta i gruppundervisning kan vara ett bra sätt för kvinnor att få information och utbyta erfarenheter.

Tidigare studier som utvärderar patientutbildningar inom metabola syndromet, sömnproblem, hypertoni och diabetes visar signifikant förbättring av symptomen för interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp. Att belysa och samtala kan öka medvetenhet om val och konsekvenser. Skapa insikt av beteenden och av den totala livssituationen för att hitta kärnan till orsak av ohälsan kan främja kvinnan att förändra beteende. Forskning visar att den hälsorelaterade livskvaliteten steg snabbare och stressymptomen minskade snabbare hos de patienter som erbjudits stödsamtal än hos dem som enbart fick sedvanlig behandling.

Det beskrivna stora ohälsotalet, höga sjukdomsrisken och ökande antal långtidssjukskrivningar visar att det är viktigt att studera kvinnors hälsa utifrån olika aspekter i medelåldern. Det finns ingen tidigare studie med primärvårdsperspektiv som utvärderar effekten av behandlingssamtal på kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Syftet med studien är att undersöka vilken effekt personcentrerat strukturerat stödjande samtal, individuellt eller i grupp i primärvården har på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt på vårdbehov hos kvinnor i åldern 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Metoden utgörs av en randomiserad kontrollerad studie. Interventionen består av dels av 1) gruppbehandling med fyra informationstillfällen. Undervisningen innehåller definition och myter av klimakteriet, definition och symtom av stressrelatad ohälsa, information om lokala östrogenbristsymtom, kvinnors hjärtkärl-hälsa, psykisk hälsa, relationer, livspussel, sexualitet och lust samt behandlingsalternativ. Därtill samtal om insikt av hinder och resurser, copingstrategier och beteendeförändringar. 2) Individuellt strukturerat personcentrerat samtalsstöd omfattar fem träffar. Samtalen innehåller dialog om definition och symptom vid stressrelaterad ohälsa, fysiologi, copingstrategier.

Uppföljning av intervention äger rum sex och tolv månader efter avslutad behandling/utbildning.

Resultatet förväntas öka vår kunskap om hur kvinnors hälsa påverkas av kort insats inom primärvård genom minskade sjukskrivningsdagar, minskat vårdbehov, återgång till arbete samt ökad livskvalitet. Implementering av utbildning i grupp och individuella stödsamtal förväntas  ge redskap att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos kvinnor "mitt i livet" och en vanlig orsak till besök i primärvården. Det är tydligt att kvinnor drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors fysiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna livsfas som kallas klimakteriet, genomgår kvinnan en hormonell omställning och risken ökar av att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom. Stressrelaterade symtom yttrar sig efter en längre tid med hög stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det finns idag få studier med hög evidensbaserad behandling på stressrelaterade symtom. Busch et al visar i en utvärdering av rehabiliteringsgarantin för stressrelaterade besvär att 70 % av personer som genomgått rehabilitering överlag är nöjda med behandlingen. Behandlingen har däremot inte lett till ökad återgång till arbete.

Distriktssköterskan och barnmorskan har en självständig roll i det hälsoförebyggande arbetet inom primärvård. Dessa möter varje vecka kvinnor i åldern 45- 60 år som har frågor om fysiska förändringar och psykiska symptom. Många av dessa frågor handlar om normala förändringarna i denna livsfas, men orsakar mycket oro för den enskilda kvinnan.

Forskning visar att kvinnan ofta har brist på information om fysisk och psykiska och urogenitala förändringar "mitt i livet". Tidigare studier visar att förebyggande insatser som bygger på en helhetssyn leder till bättre vård för kvinnor.

Grupputbildning är en metod inom ett visst område och systematiskt samtal om ett visst ämne som är av intresse för deltagarna. Att delta i gruppundervisning kan vara ett bra sätt för kvinnor att få information och utbyta erfarenheter.

Tidigare studier som utvärderar patientutbildningar inom metabola syndromet, sömnproblem, hypertoni och diabetes visar signifikant förbättring av symptomen för interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp. Att belysa och samtala kan öka medvetenhet om val och konsekvenser. Skapa insikt av beteenden och av den totala livssituationen för att hitta kärnan till orsak av ohälsan kan främja kvinnan att förändra beteende. Forskning visar att den hälsorelaterade livskvaliteten steg snabbare och stressymptomen minskade snabbare hos de patienter som erbjudits stödsamtal än hos dem som enbart fick sedvanlig behandling.

Det beskrivna stora ohälsotalet, höga sjukdomsrisken och ökande antal långtidssjukskrivningar visar att det är viktigt att studera kvinnors hälsa utifrån olika aspekter i medelåldern. .Det finns ingen tidigare studie med primärvårdsperspektiv som utvärderar effekten av behandlingssamtal på kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Syftet med studien är att undersöka vilken effekt strukturerat stödjande samtal, individuellt eller i grupp i primärvården har på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt på vårdbehov hos kvinnor i åldern 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Metoden utgörs av en randomiserad kontrollerad studie. Interventionen består av dels av 1) gruppbehandling med fyra informationstillfällen. Undervisningen innehåller definition och myter av klimakteriet, definition och symtom av stressrelatad ohälsa, information om lokala östrogenbristsymtom, kvinnors hjärtkärl-hälsa, psykisk hälsa, relationer, livspussel, sexualitet och lust samt behandlingsalternativ. Därtill samtal om insikt av hinder och resurser, copingstrategier och beteendeförändringar. 2) Individuellt strukturerat personcentrerat samtalsstöd omfattar fem träffar. Samtalen innehåller dialog om definotion och symptom vid stressrelaterad ohälsa, fysiologi, copingstrategier.

Uppföljning av intervention äger rum sex och tolv månader efter avslutad behandling/utbildning.

Resultatet förväntas öka vår kunskap om hur kvinnors hälsa påverkas av kort insats inom primärvård genom minskade sjukskrivningsdagar, minskat vårdbehov, återgång till arbete samt ökad livskvalitet. Implementering av utbildning i grupp och individuella stödsamtal  förväntas ge redskap att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Sleep Disorders
Conditions characterized by disturbances of usual sleep patterns or behaviors. Sleep disorders may be divided into three major categories: DYSSOMNIAS (i.e. disorders characterized by insomnia or hypersomnia), PARASOMNIAS (abnormal sleep behaviors), and sleep disorders secondary to medical or psychiatric disorders. (From Thorpy, Sleep Disorders Medicine, 1994, p187)
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Hot Flashes
A sudden, temporary sensation of heat predominantly experienced by some women during MENOPAUSE. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)
Urogenital System
All the organs involved in reproduction and the formation and release of URINE. It includes the kidneys, ureters, BLADDER; URETHRA, and the organs of reproduction - ovaries, UTERUS; FALLOPIAN TUBES; VAGINA; and CLITORIS in women and the testes; SEMINAL VESICLES; PROSTATE; seminal ducts; and PENIS in men.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.
Mental Fatigue
Fatigue arising in consequence of mental effort.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Finansiering

Grants

Fou-rådet södra älvsborg (VGFOUSA-705331)
106 400 SEK (applied sum: 106 400 SEK)
Lena Rindner

2017, Lönekostnader till forskningssjuksköterskor och projektledare

SKL (finns inget diarienummer)
700 000 SEK (applied sum: 700 000 SEK)
Lena Rindner

2016, Lönekostnader, ersättning vid rekrytering av studiepatienter, annonskostnader.


Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/227341