Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården
Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården
Project number : 231551
Created by: Andreas Fors, 2017-10-09
Last revised by: Andreas Fors, 2018-06-01
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Person-centred eHealth for treatment and rehabilitation of severe stress and burnout syndrome - a randomized controlled trial in primary health care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

För sjätte året i följd ökar sjukfrånvaron. En stor del av dessa utgörs av stressreaktioner och utmattningssyndrom vilket ökar dramatiskt. Kontrollerade studier har visat att personcentrerad vård bl.a. leder till ökad självtillit, symptomlindring och minskade kostnader vid flera olika tillstånd och på olika vårdnivåer. Praktisk tillämpning av en personcentrerad etik innebär, förutom att enbart identifiera hälsohinder, i än större utsträckning att identifiera, bekräfta och ta tillvara möjligheter och mänskliga förmågor vilket är en underanvänd resurs i vården. Syftet med projektet är att undersöka om personcentrerad vård på distans, via ett e-Hälsa stöd, som ett komplement till nuvarande standardbehandling av stressreaktioner och utmattningssyndrom kan leda till snabbare återgång till arbete, mindre risk att återinsjukna, minskade kostnader och stärkt självtillit, jämfört med en kontrollgrupp. I en randomiserad kontrollerad studie kommer ett utvecklat webbaserat e-Hälsa stöd att användas av patienter med stressreaktioner och utmattningssyndrom i samarbete med närstående och personal i primärvården samt arbetsgivarrepresentanter bl a från hälso- och sjukvården, och verka som ett stöd för den enskilde att monitorera sin vardag. Det som kommer att göra detta verktyg unikt är att det specifikt kommer att identifiera och tillvarata styrkor och förmågor hos individen och närstående på ett personcentrerat sätt vilket kan tyckas vara självklart, men som i tidigare studier visat sig ge signifikanta effekter som t.ex. en tre gånger så stor chans till ökad självtillit i kombination med snabbare återgång i arbete jämfört med en kontrollgrupp. Genom att det personcentrerade stödet sätts in tidigt, inom 14 dagar efter sjukskrivning, och med ett utvecklat webbverktyg, kan den enskilde patienten använda det i sitt hälsoarbete var och när som helst vilket kan leda till minskad sjukskrivningstid, minskad risk för återinsjuknande, minskade kostnader och ökad självtillit.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

People on sick leave increase every year. A substantial part of these refer to severe stress and burnout syndrome, conditions that increase dramatically. Several controlled studies have shown that person-centred care results in e.g. increased self-efficacy, symptom relieve and reduce costs in several conditions and at different care levels. Operationalization of a person-centred ethic does not only identify problems but more importantly identifies and use each patient´s human capacities in the care, resources that are seldom used in health care. The aim of this project is to investigate if person-centred care at distance, as a complement to the standard care and treatment for patients with severe stress and burnout syndrome, will result in hastened return to work, reduced risk of relapse, reduced costs and improved self-efficacy, in comparison with a control group. In a randomized controlled trial a developed eHealth support will be used by patients with severe stress and burnout syndrome in collaboration with relatives, staff in primary care and by employers to facilitate managing daily activities. The eHealth support is unique in order to identify and use individual strengths and capacities in the patient and his/her relatives, this may seem obvious but has in several trials shown to result in significant effects as e.g. a three-fold chance of improved self-efficacy combined with hastened return to work in comparison with a control group. The benefit of the eHealth support is that it will be accessible within 14 days and can be accessed at any time and will merge with the patient record online, which is now being nationally implemented. If person-centred care at distance, through eHealth support, proves to be effective it will make a treatment and care modality that is cost-effective, attractive to patients and reduce the sick leave periods, risk of relapse and improve self-efficacy in patients with severe stress and burnout syndrome.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Persons
Persons as individuals (e.g., ABORTION APPLICANTS) or as members of a group (e.g., HISPANIC AMERICANS). It is not used for members of the various professions (e.g., PHYSICIANS) or occupations (e.g., LIBRARIANS) for which OCCUPATIONAL GROUPS is available.
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Backa vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Biskopsgården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Bjurslätt vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Eriksberg vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Kärra vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Kyrkbyn vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Torslanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Tuve vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Öckerö vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Inger Ekman
Område Östra/ plan 2 CK
Lilas Ali
Institutionen för vårdvetenskap och Hälsa Sahlgrenska akademin
Karl Swedberg
SU/Östra, verksamhetsområde Medicin
Elin Blanck
Göteborgs Universitet, Centrum för personcentrerad vård, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Hanna Gyllensten
Centrum för person-centrerad vård (GPCC) och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs un
Kristina Glise
Institutet för stressmedicin.
Ingibjörg H. Jonsdottir
Institutet för stressmedicin

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2018-02-01

Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/231551