Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?
Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?
Project number : 247701
Created by: Ingmarie Skoglund, 2018-04-27
Last revised by: Ingmarie Skoglund, 2018-04-27 Verified: 2019-01-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Does early identification of high work related stress affect pharmacological treatment of primary care patients?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Arbetsrelaterad stress (WRS) är när svaret på arbetskrav och belastning inte matchar en persons kunskap , förmågor och möjligheter att hantera dessa]. En stor europeisk undersökning och en ytterligare studier tyder på att WRS förekommer i 22% bland arbetande européer. För kvinnor var prevalensen 20% och för män 23%. I Sverige var andelen högre än det europeiska genomsnittet, 38%. I Sverige rapporterade 10% av kvinnorna hög WRS  på grund av en oklar arbetsorganisation, 25% p.g.a. individuella krav och engagemang, 22% p.g.a. lågt inflytande på arbetet och 33% för att arbetet påverkade fritiden.

Stress är en riskfaktor för dålig hälsa och sjukfrånvaro. Det finns kända samband med depression , psykiska sjukdomar, skulder och nacksmärta , andra muskuloskeletala sjukdomar , kardiovaskulär sjukdom  ochdet finns  sannolika samband med infektioner i övre luftvägarna, astma och andra symptom .
Produktivitetsförluster, kostnader för hälso- och sjukvård och mediciner är den största kostnaden för WRS. De två senare utgjorde 10-30% av den totala kostnaden. I Italien hittades ett samband med ökad användning av antidepressiva medel, men litteraturen är knapphändig beträffande epidemiologin för farmakologisk behandling och WRS.
Denna studie är en del av en stor randomiserad studie för att utvärdera om användningen av en enkät för stress (Work Stress Questionnaire, WSQ) i kombination med återkoppling från läkare skulle kunna användas i primärvården för att förebygga sjukfrånvaro. WSQ har visats kunna identifiera WRS  och förutsäga framtida sjukskrivning .
Denna del av projektet fokuserar på att analysera om och i så fall hur interventionen påverkar total farmakologisk behandling av patienter. Alla patienter i studien besökte en läkare på en vårdcentral. I interventionsgruppen fick läkaren information om WSQ-poängen och kunde omedelbart identifiera patienter med hög WRS som riskerade stressrelaterad sjuklighet. I denna studie undersöker vi om farmakologisk behandling/användning  skiljer sig åt mellan grupperna.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Work-related stress (WRS) is the response to work demands and pressures not matched with knowledge/abilities and challenge coping. A large European survey and another study indicate a prevalence of WRS of 22% among working Europeans . The female prevalence was 20%, the male 23% and the Swedish total higher than average,38% . In Sweden, a large proportion of women reported high perceived WRS due to indistinct organization ,10%, individual demands and commitment ,25%, low influence at work, 22%, and work interference with leisure time ,33%.

Stress is a risk factor for poor health , and sickness absence  . There are known associations with; depression, mental diseases , shoulder/ neck pain , other musculoskeletal disorders , cardiovascular disease , and suggested associations with; upper respiratory tract infections, asthma and other symptoms .

Loss in productivity ,costs for use of health care and medications are the largest cost related to WRS. The two latter constituted 10-30% of the total. In Italy an association with increased use of antidepressants was found , but the literature is scarce on the epidemiology of pharmacological treatment and WRS.

This study is part of a large RCT to evaluate if the use of the Work Stress Questionnaire (WSQ), combined with feedback from physicians, could be used in primary health care to prevent sickness absence. The WSQ has been showed to identify WRS [16] and predict future sick leave .

This part of the project was focused on analysing of how/if the intervention affected pharmacological treatment of patients. All patients in the study visited a physician at a primary heath care centre. In the intervention group, the physician got information about the WSQ-score and could immediately identify patients with high WRS and were at risk of stress related morbidity. In this study, we investigate if the prescription of pharmacological treatment differ between the groups.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Workload
The total amount of work to be performed by an individual, a department, or other group of workers in a period of time.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Drug Therapy
Description missing
Intervention Studies
Epidemiologic investigations designed to test a hypothesized cause-effect relation by modifying the supposed causal factor(s) in the study population.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Kristina Holmgren
Professor, leg arbetsterapeut, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Pernilla Bjerkeli
Leg. apotekare och bitr. lektor i folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde

Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/247701