Effekten av IVA-dagboksläsning på förekomst av posttraumatiskt stressyndrom efter kritisk sjukdom
Effekten av IVA-dagboksläsning på förekomst av posttraumatiskt stressyndrom efter kritisk sjukdom
Project number : 2856
Created by: Christian Rylander, 2007-09-28
Last revised by: Christian Rylander, 2011-10-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Effect on the frequency of posttraumatic stress disorder from systematic reading of ICU diaries

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Forskningsidé

Att undersöka huruvida förekomsten av så kallat posttraumatiskt stressyndrom efter intensivvård kan minskas med hjälp av systematisk återkoppling via dagbok.

Bakgrund

Modern intensivvård innebär ofta att patienten hålls lätt sederad (sövd), vilket ger fördelar ur behandlingssynvinkel men också risk för ytlig sömn och förvrängda minnesbilder. Patienter som överlever sjukdomen och intensivvården har ofta med sig minnen av mardrömmar, hallucinationer och paranoida vanföreställningar. Sådana minnen är förknippade med utveckling av posttraumatiskt stressyndrom. På senare år har uppmärksamheten kring problemet ökat och ett antal studier kring psykologiska resttillstånd efter kritisk sjukdom och intensivvård har publicerats.
Sökanden och medsökanden har tidigare deltagit i en kartläggande multicenterstudie med syfte att kartlägga psykisk morbiditet, validera screeninginstrument och beskriva återhämtningsförlopp hos överlevande efter intensivvård. Den första omgången resultat från sju intensivvårdsavdelningar i Europa föreligger nu och pekar bland annat på att en hög andel patienter har svåra psykologiska problem efter sin sjukdomsepisod, cirka 30% har panikattacker och 15-25% har diagnoskriterier för posttraumatiskt stressyndrom.
Vi observerade dessutom att patienter som fått IVA dagbok skriven för sig verkade ha mindre frekvens av dessa problem. Vi avser nu med den aktuella studien att fördjupa kunskapen kring denna effekt genom att applicera samma tekniker som tidigare i samma patientgrupp men bygga in en systematisk intervention för dagböckerna i förloppet.

Metodik

Patienter som vårdas i respirator och är nedsövda på de deltagande enheterna får normalt dagbok skrivna för sig medan de är sövda och behandlas. Ett initialt fotografi av patienten sovande ingår i dokumentationen. Personal och anhöriga skriver i dagboken. Detta tillhör alltså NORMALA rutiner. Överlevande patienter som vårdats mer än 72 timmar och minst 24 timmar i respirator tillfrågas om deltagande. Denna fråga ställs cirka en vecka efter utskrivning från IVA. Patienter som väljer att deltaga får besvara frågor om sina minnen och intryck efter intensivvården (Memory test). Sedan randomiseras de (kuvertmetod med färdiga block per enhet i multicenterstudien) till att antingen få sin IVA dagbok och börja läsa den efter en månad (interventionsgrupp) eller först efter tre månader (kontrollgrupp). Patienter som får dagboken tidigt skall föra anteckningar över hur ofta de läser den och vilka funderingar de har. Vid två tillfällen, efter en och tre månader, sker återbesök för alla patienter med ifyllande av systematiskt frågeformulär avseende posttraumatiskt stressyndrom (PTSS-14) och intervju med svarsalternativ (PDS) som är inriktade på formella diagnostiska kriterier för posttraumatiskt stressyndrom. Patienterna i kontrollgruppen genomgår alltså samma besök med intervjuer men får sin dagbok först när det är färdigt. Resultat från de olika grupperna jämförs för att se hur dagboksläsandet påverkat utveckling av posttraumatiskt stresssyndrom. Formulären för Memory test, PTSS-14 och SDS bifogas. Frågorna är av psykologisk karaktär och kretsar kring tidigare erfarenheter och aktuell oro.

Resultatmått

Patientintervjuerna görs enligt speciella uppsättningar frågor där svaren klassas och avgör om tecken på posttraumatiskt stressyndrom finns. Grupperna som läst respektive inte läst dagbok jämförs.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Stress Disorders, Post-Traumatic
A class of traumatic stress disorders with symptoms that last more than one month. There are various forms of post-traumatic stress disorder, depending on the time of onset and the duration of these stress symptoms. In the acute form, the duration of the symptoms is between 1 to 3 months. In the chronic form, symptoms last more than 3 months. With delayed onset, symptoms develop more than 6 months after the traumatic event.
Diaries
Works consisting of records, usually private, of writers' experiences, observations, feelings, attitudes, etc. They may also be works marked in calendar order in which to note appointments and the like. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)
Ventilators, Mechanical
Mechanical devices used to produce or assist pulmonary ventilation.
Intensive Care Units
Hospital units providing continuous surveillance and care to acutely ill patients.
Memory
Complex mental function having four distinct phases: (1) memorizing or learning, (2) retention, (3) recall, and (4) recognition. Clinically, it is usually subdivided into immediate, recent, and remote memory.
Dreams
A series of thoughts, images, or emotions occurring during sleep which are dissociated from the usual stream of consciousness of the waking state.
Imagination
A new pattern of perceptual or ideational material derived from past experience.
Hallucinations
Subjectively experienced sensations in the absence of an appropriate stimulus, but which are regarded by the individual as real. They may be of organic origin or associated with MENTAL DISORDERS.
Perceptual Disorders
Cognitive disorders characterized by an impaired ability to perceive the nature of objects or concepts through use of the sense organs. These include spatial neglect syndromes, where an individual does not attend to visual, auditory, or sensory stimuli presented from one side of the body.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Kungälvs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - An/Op/Iva Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Elisabet Wennberg
överläkare, An/Op/Iva Sahlgrenska
Lotta Johansson
intensivvårdssjuksköterska, avd 96 CIVA Sahlgrenska sjukhuset

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Acronyms
IVA = Intensivvårdsavdelning

Effekten av IVA-dagboksläsning på förekomst av posttraumatiskt stressyndrom efter kritisk sjukdom, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/2856