Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
Project number : 207811
Created by: Kristina Holmgren, 2015-11-23
Last revised by: Kristina Holmgren, 2019-08-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2015-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2016-01-10
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-30
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Early identification of people at risk for sick-leave due to work-related stress – A randomized controlled study of people with mental disorders and physical complaints consulting primary health care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det saknas metoder och praxis inom primärvården för den viktiga uppgiften att tidigt identifiera patienter som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Både kvinnor och män söker för symptomen och majoriteten söker sig ofta till primärvården, och det långt innan en sjukskrivning är aktuell.

Syftet är att undersöka om systematisk användning av frågeformuläret Work Stress Questionnaire (WSQ) i kombination med återkoppling vid läkarkonsultationen kan minska antalet sjukskrivningsdagar 12 månader framåt hos icke sjukskrivna kvinnor och män som söker primärvården för fysiska och psykiska besvär.

Metod: I den här randomiserade kontrollerade studien har 7 vårdcentraler rekryterat totalt 271 deltagare till en interventionsgrupp (n=132) och en kontrollgrupp (n=139). Primära utfallet är att undersöka skillnader mellan grupperna när det gäller registrerad sjukfrånvaro dvs. 14 dagar eller mer men även undersöka skillnader när det gäller läkemedelsförskrivning och registrerade sjukvårdsbesök/behandling. En processutvärdering har också genomförts.

Förväntat resultat: Att det finns skillnader mellan grupperna när det gäller 1) antal sjukskrivningsdagar vid uppföljning, 2) läkemedelsförskrivning, 3) sjukvårdsbesök/behandling, 4) Vårdcentralernas professionellas syn på interventionen. Ett studie protokoll är publicerat (Holmgren et al 2016), tre artiklar är under granskning och ytterligare två artiklar är i manus.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det saknas metoder och praxis inom primärvården för den viktiga uppgiften att tidigt identifiera patienter som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Både kvinnor och män söker för symptomen och majoriteten söker sig ofta till primärvården, och det långt innan en sjukskrivning är aktuell.

Syftet är att undersöka om systematisk användning av frågeformuläret Work Stress Questionnaire (WSQ) i kombination med återkoppling vid läkarkonsultationen kan minska antalet sjukskrivningsdagar 12 månader framåt hos icke sjukskrivna kvinnor och män som söker primärvården för fysiska och psykiska besvär.

Metod: I den här randomiserade kontrollerade studien har 7 vårdcentraler rekryterat totalt 271 deltagare till en interventionsgrupp (n=132) och en kontrollgrupp (n=139). Primära utfallet är att undersöka skillnader mellan grupperna när det gäller registrerad sjukfrånvaro dvs. 14 dagar eller mer men även undersöka skillnader när det gäller läkemedelsförskrivning och registrerade sjukvårdsbesök/behandling. En processutvärdering har också genomförts.

Förväntat resultat: Att det finns skillnader mellan grupperna när det gäller 1) antal sjukskrivningsdagar vid uppföljning, 2) läkemedelsförskrivning, 3) sjukvårdsbesök/behandling, 4) Vårdcentralernas professionellas syn på interventionen. Ett studie protokoll är publicerat (Holmgren et al 2016), tre artiklar är under granskning och ytterligare två artiklar är i manus.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Work
Productive or purposeful activities.
Primary Prevention
Specific practices for the prevention of disease or mental disorders in susceptible individuals or populations. These include HEALTH PROMOTION, including mental health; protective procedures, such as COMMUNICABLE DISEASE CONTROL; and monitoring and regulation of ENVIRONMENTAL POLLUTANTS. Primary prevention is to be distinguished from secondary prevention, which is the prevention of complications or after-effects of a drug or surgical procedure, and tertiary prevention, the amelioration of the after-effects of a disease.
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

ClinicalTrials.gov PRS

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för arbetsterapi
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Enheten för socialmedicin och epidemiologi
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Älvängen vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
FoU-centrum i Göteborg och Bohuslän
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Styrsö VC
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Älvängen
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Styrsö vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Mölnlycke VC Landvetter VC
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Dagson vårdcentral (Uddevalla) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Carlanderska Läkarhuset
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Stiftelsen Carlanderska sjukhuset workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Uddevalla Dagson VC
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Läkarhuset workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Landvetter vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Gunnel Hensing
Professor, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin
Ann-Charlotte Mårdby
Strateg patientrelaterade utfall, Gemensam administration
Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet
Maria Dottori
Projektkoordinator/Leg Sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Robin Fornazar
Projektsamordnare, Göteborgs universitet, Enheten för socialmedicin och epidemiologi
Anna Frantz
leg. sjukgymnast, Närhälsan Backa rehabmottagning

Finansiering

Grants

FORTE juniorforskarbidrag (2014-0936)
3 680 000 SEK (applied sum: 3 877 000 SEK)
Kristina Holmgren

2014, Drivar forskningsprojektet TIDAS

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

https://neurophys.gu.se/tidas

Detaljerad projektbeskrivning

BAKGRUND
En viktig fråga för primärvården är att tidigt identifiera personer som är riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Dock finns det ingen etablerad praxis eller metod för att göra detta. Syftet med den här studien är att utvärdera om en systematisk användning av tidig identifiering av arbetsrelaterad stress på vårdcentraler kan förhindra sjukfrånvaro bland anställda kvinnor och män med vanliga psykiska besvär och medicinskt oförklarliga fysiska symptom.
Arbetsrelaterad stress är vanligt hos både kvinnor och män och kan orsaka ohälsa och sjukfrånvaro. Att befinna sig under press påverkar människor negativt och kan resultera i en mängd olika fysiska eller psykiska besvär. Personer med dessa besvär söker sig oftast till primärvården i ett tidigt skede, ofta långt innan en sjukskrivning är aktuell. Trots detta kan det vara så att varken patienten eller läkaren är medvetna om att de symptom patienten söker för kan vara orsakade av arbetet och den stress som patienten utsätts för där. Oavsett är det av största vikt att fånga upp dessa personer tidigt då de riskerar ohälsa och långtidssjukskrivning.
I en svensk studie (Lofgren A et al. 2007) rapporterade en tredjedel av läkarna att 1-5 konsultationer i veckan berörde sjukfrånvaro. Det innebär att läkarna i sin dagliga praktik hanterar patientfall som kan kopplas till arbetskapacitet (ibid.) Dessa fall upplevs ofta som svåra, särskilt om patienten lider av medicinskt oförklarliga besvär. Likaså rapporterar läkare att de har bristande kunskap om psykosocial arbetsmiljö och om hur arbetsmarknaden ser ut. Läkarna rapporterar även att de knappt pratar med sina patienter om deras arbetsförhållanden. Att framgångsrikt identifiera personer med arbetsrelaterad stress gör det möjligt att ingripa i ett tidigt skede, vidta lämpliga arbetsplatsåtgärder och förebygga sjukskrivning.
Det finns ett frågeformulär, Work Stress Questionnaire (WSQ), som är utvecklat för att tidigt identifiera personer i risk. WSQ är ett självskattningsinstrument och innehåller 21 frågor om otydlig organisation och konflikter, individuella krav och engagemang, inflytande över arbetet och konflikt mellan arbete och fri tid. I en prospektiv svensk primärvårdsstudie användes WSQ för att identifiera arbetsrelaterad stress och för att analysera om stress relaterat till arbetet kunde förutspå framtida sjukskrivning eller inte. Resultaten visade att hög stress på grund av otydlig organisation och konflikter vid baslinjemätning mer än dubblade risken för sjukskrivning vid uppföljning. I kombination med hög stress på grund av höga individuella krav och engagemang mer än fyrdubblades risken för sjukskrivning.
SYFTE
Det övergripande syftet med den här randomiserade kontrollerade studien är att undersöka om systematisk användning av WSQ kan minska antalet sjukskrivningsdagar 12 månader framåt hos kvinnor och män som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär. Hypotesen är att de patienter som svarar på WSQ och får återkoppling av sin läkare vid konsultationen har färre sjukdagar under de följande 12-månader efter interventionen i jämförelse med de patienter som får sedvanlig behandling.
Ytterligare ett syfte är att utvärdera om det finns skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen när det gäller behandlingsåtgärder och läkemedelskonsumtion.
Det tredje syftet är att genomföra en processutvärdering och undersöka hur läkarna som deltog i interventionen uppfattar den systematiska användningen av WSQ i kombination med att återkoppla till patienterna. Avsikten med processutvärderingen är att få läkarnas syn på innehållet i interventionen, vad som kan förbättras och om det är möjligt att införa i det vardagliga arbetet.
METOD
Projektet består av två delar. Den första delen är en randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) som är utformad i enlighet med CONSORT riktlinjer (CONSORT 2010). RCT-studien kommer att genomföras på vårdcentraler inom Västra Götaland eller annat närliggande landsting. Både vårdcentraler i tätort och på landsbygd kommer att inkluderas. Målgruppen består av icke-sjukskrivna anställda personer mellan 18 och 64 år som söker vård för fysiska eller psykiska besvär hos en primärvårdsläkare på en vårdcentral inom upptagningsområdet.
Läkarna vid varje vårdcentral (VC) randomiseras till antingen intervention eller kontroll. Innan varje interventionsperiod kommer forskarteamet att besöka den medverkande vårdcentralen och presentera studieproceduren samt informera läkarna om WSQ formuläret och tillhörande interventionsbehandling.
Personer som har godkänt deltagande i studien och som tillhör interventionsgruppen får innan konsultation med läkare fylla i frågeformuläret. Formuläret sammanställs sedan av forskningsassistent och lämnas till behandlande läkare. Behandlande läkare ger återkoppling på formuläret till patienten och diskuterar eventuella rekommendationer eller åtgärder. Deltagare som ingår i kontrollgruppen får sedvanlig behandling och fyller i frågeformuläret efter sitt läkarbesök.
Projektet kommer att bedrivas inom Västra Götalandsregionen och engagera cirka 40 primärvårdsläkare som gemensamt rekryterar totalt 300 deltagare (150 till intervention och 150 till kontroll). Registeruppföljning av sjukfrånvarodata, vårdanvändning och läkemedelsuttag görs 12 månader senare.
Andra delen av projektet är en processutvärdering utformad som en kvalitativ studie med datainsamling genom fokusgruppsdiskussioner. Fokusgrupperna syftar till att få de deltagande primärvårdsläkarnas syn på innehållet i interventionen samt att fånga deras villighet och beredskap till att systematiskt arbeta med WSQ.

Title: Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär., Registrering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom Västra Götalandsregionen, Project number: 207811, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/lpr/207811