Publication: Hjälper det att samtala med blivande föräldrar om alkohol? - Barnmorskans dialogsamtal om alkoholvanor och psykosocialt stöd för alkoholfri graviditet

Hjälper det att samtala med blivande föräldrar om alkohol? - Barnmorskans dialogsamtal om alkoholvanor och psykosocialt stöd för alkoholfri graviditet
Göteborg: 150-årsjubileet av barnmorskeutbildningen i Göteborg; 2006.

Abstract

Bakgrund:

Barnmorskan uppmanar rutinmässigt gravida kvinnor att avstå från alkohol men diskuterar inte den blivande pappans alkoholvanor. Inskrivningen på MVC ger en unik möjlighet både för den gravida kvinnan och den blivande pappan att reflektera kring alkoholvanor under graviditeten och inför föräldraskapet samt alkoholproblem inom släkten.

Syfte:

Att undersöka om samtal med båda blivande föräldrarna leder till reducerad alkoholkonsumtion under graviditet, om psykosocialt stöd från främst blivande pappan har betydelse för valet av alkoholfri graviditet och om han får motsvarande stöd av henne till minskat drickande.

Material Och Metod:

Kvasiexperimentell studie inom ordinarie MVC-verksamhet. I interventionsgruppen deltog 238 par. I två olika kontrollgrupper deltog tillsammans 413 par. Muntlig och skriftlig information i interventionsgruppen gavs före inskrivning på MVC och båda parterna fyllde i frågeformulär vid inskrivningen. Paret fick vidare tillfälle att reflektera kring sina alkoholvanor, attityder till alkohol inför föräldraskapet samt alkoholism inom familjen/släkten. I kontrollgrupperna fortsatte barnmorskan med ordinarie alkoholinformation. Interventionsgruppen och första kontrollgruppen fyllde i förmätningsinstrument efter inskrivningen och eftermätningsinstrument i graviditetsvecka 33. Andra kontrollgruppen deltog enbart med eftermätningsinstrument.

Resultat Och Slutsatser:

De flesta blivande föräldrarna använde alkohol året före graviditeten men de flesta kvinnorna avstod alkohol efter graviditetsbeskedet. De flesta blivande papporna fortsatte dricka under graviditeten men många minskade sin konsumtion. Ungefär 25% av männen drack för avstressning och lika många berusningsdrack. Få män (2-3%) hade någon gång oroat sig för kvinnans drickande men 12% kvinnor hade någon gång oroat sig för mannens drickande. Blivande pappor får mindre stöd än gravida kvinnor till minskat drickande. I 6-13% av svaren uppgavs en alkoholiserad förälder och i 64-68% av svaren uppgavs frånvaro av alkoholism i familjen/släkten. Skillnaderna mellan grupperna var genomgående små. Dock ansåg man i interventionsgruppen i högre grad att MVC givit den viktigaste informationen om alkohol samt upplevde i högre grad stöd från varandra än i kontrollgrupperna.


, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/publication?ref=125881