Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 145 hits in 0.54 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted Epidemiologi som bas för prevention och intervention - Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg ;
Epidemiology as basis for prevention and intervention - The Population Study of women in Gothenburg

Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, ALFGBG-2758
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Ansökan omfattar dels en epidemiologisk undersökning riktad speciellt att studera kvinnors risk-och friskfaktorer, och dels en interventionsdel där skilda preventionsprojekt studerar effekterna av intervention på för kvinnor viktiga riskfaktorer, funna i den prospektiva populationsstudien. "Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg" är en unik studie, då den pågått i mer än ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/2758
uct:2835 gave a hit
Granted Epidemiologi som bas för prevention och intervention - Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg ; Epidemiology as basis for prevention and intervention - The Population Study of women in Gothenburg
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, ALFGBG-11363
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Ansökan omfattar ett projekt som innehåller en hypotesgenerarande del - en epidemiologisk undersökning riktad speciellt att studera kvinnors risk-och friskfaktorer -och en interventionsdel där skilda preventionsprojekt testar de genererade hypoteserna genom att studera effekterna av intervention på för kvinnor viktiga riskfaktorer, funna i den epidemiologiska prospektiva populationsstudien. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/11363
uct:2835 gave a hit
Granted and completed Psychosomatic symptoms in middle aged women
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås, VGFOUSKB-23971
Doktorandstöd, FoU-rådet i Skaraborg
Avhandlingsprojektet avser att i flera delstudier öka kunskaperna om förekomsten av psykiska symtom och stress hos kvinnor samt eventuella samband med psykosomatiska besvär, morbiditet och mortalitet. Material är hämtat från Populationsundersökningen av kvinnor som startade 1968-69, då ett representativt urval av Göteborgs kvinnliga befolkning i åldrarna 38, 46, 50, 54 och 60 år ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/23971
uct:2835 gave a hit
Granted Stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.

Mental stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, ALFGBG-142971
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av stress och upplevelsen av stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av upplevd stress hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/142971
uct:2835 gave a hit
Granted and completed Bilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås, VGFOUSA-P-143541
Stöd för disputerade, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Jag är positiv och glad för det mesta och har mycket energi och försöker se det roliga i tillvaron. Jag har varit handledare inom olika sammanhang ända sedan unga år inom kyrkan och fram till idag för ST-läkare, TYK-studenter och KKK. När jag arbetade som sjuksköterska var handledning ett naturligt inslag i vardagen. Lärandet skedde stegvis, där eleven först fick "titta på", ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/143541
uct:2835 gave a hit
Granted, reminder Bilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås, VGFOUSA-P-234301
Stöd för disputerade, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/234301
uct:2835 gave a hit
Granted, reminder Bilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås, VGFOUSA-P-318071
Stöd för disputerade, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/318071
uct:2835 gave a hit
Rejected Personalens erfarenhet och upplevelse av medverkan i vetenskapligt arbete på vårdcentral
-en fokusgruppstudie

Eva-Lisa Petersson, FoU Centrum, VGFOUGSB-338721
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Det behövs forskning inom primärvården för att säkerställa en evidensbaserad vård. Noggrann planering och samverkan mellan forskare och vårdpersonal är viktiga förutsättningar för en vårdnära forskning. Det saknas idag svenska studier som beskriver vilka faktorer som underlättar/hindrar rekrytering av vårdpersonal till forskningsstudier. Vi vill därför undersöka personalens ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/338721
uct:2835 gave a hit
Granted and completed Mortality and incidence of myocardial infarction, stroke, diabetes and cancer over 32 years, in relation to alcohol habits in Swedish women:
Observations from the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden

Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås, VGFOUSA-365901
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Syftet med denna studie var att undersöka eventuella samband mellan mortalitet, morbiditet i hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancer i en kvinnlig medelålders befolkning och alkoholkonsumtion. Metod En longitudinell kohortstudie, Kvinnoundersökningen omfattar ett representativt urval av 1462 kvinnor följda från 1968-1969, då i åldrarna 38 till 60 år, fram till 2000-2001, då i ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/365901
uct:2835 gave a hit
Granted and completed Effekter av Internet-KBT i primärvården vid mild till måttlig depression på depressiva symtom, arbetsförmåga, funktion och livskvalitet - en randomiserad, kontrollerad studie
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-385351
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Cirka 10-15 % av dem som söker i primärvården har depression eller depressionsliknande tillstånd. Socialstyrelsen rekommenderar i de Nationella riktlinjerna för depression, att kognitiv beteendeterapi (KBT) och internet-KBT är förstahandsmedel vid lätt till måttlig depression. Mycket få studier har dock studerat internet-KBT vid behandling av depression i primärvård. Det vetenskapliga ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/385351
uct:2835 gave a hit
Granted, reminder Bilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås, VGFOUSA-P-396131
Stöd för disputerade, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/396131
uct:2835 gave a hit
Rejected Kostnadseffektivitet i en randomiserad kontrollerad studie av internetmedierad kognitiv beteendeterapi i primärvården.
Anna Holst, Backa Vårdcentral, VGFOUGSB-419781
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Depression utgör en stor del av sjukdomsbördan världsomspännande och driver höga samhällskostnader. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har hög evidens som behandlingsform vid depression. På senare år har internetmedierad KBT (iKBT) tillkommit som behandlingsalternativ, också denna metod har visat sig ha god behandlingseffekt vid mild till måttlig depression. Flera studier visar att iKBT ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/419781
uct:2835 gave a hit
Granted and completed Personalens erfarenhet och upplevelse av medverkan och vetenskapligt arbete i praktiken/på arbetsplatsen avseende Internet-KBT-studien - en fokusgruppstudie i primärvården
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås, VGFOUSA-423691
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet tillsamman med Primärvården genomför för närvarande flera vetenskapliga studier på vårdcentraler i Västra Götaland. Studierna är beroende av personalens medverkan men påverkar också det praktiska arbetet. Det är därför viktigt att ta reda på hur personalen och deras arbete påverkas samt om det kan underlättas inför framtida studier. ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/423691
uct:2835 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, ALFGBG-429571
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av psykisk och metabol stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av stress i vid mening hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att öka ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/429571
uct:2835 gave a hit
Granted, reminder Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysik, urogenital och psykisk hälsa.
Lena Rindner, Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg, VGFOUSA-P-469471
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen har kvinnor i livsfasen klimakteriet som målgrupp. Kvinnors psykiska och fysiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som kallas klimakteriet. Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och funktionsbortfall. Under klimakteriet ökar risken för att ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/469471
uct:2835 gave a hit
Granted and completed FRAX och gles benstruktur som frakturprediktorer: en longitudinell studie 1980-2002
Grethe Jonasson, VGFOUREG-470591
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Osteoporosfrakturer medför stort lidande för de drabbade och höga kostnader för samhället. FRAX är ett screeninginstrument som är framtagit i WHO´s regi och har använts i otaliga studier. Det är ett gratis och lätt tillgängligt instrument på nätet och finns nu i en ny version baserad på ålder, body mass index och antal riskfaktorer. Syftet med denna studie är att undersöka om ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/470591
uct:2835 gave a hit
Granted and completed Effekter av Internet-KBT i primärvården vid mild till måttlig depression på depressiva symtom, arbetsförmåga, funktion och livskvalitet - en randomiserad, kontrollerad studie
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-473341
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Cirka 10-15 % av de individer som söker vård inom primärvården har depression eller depressionsliknande tillstånd. I de Nationella riktlinjerna för depression anges kognitiv beteendeterapi (KBT) och internetmedierad KBT som förstahandsbehandling vid lätt till medelsvår depression. Det finns dock få studier som har studerat internetKBT-behandling vid depression i primärvården, och det ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/473341
uct:2835 gave a hit
Granted and completed Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-478671
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Majoriteten av alla patienter med mild till måttlig depression behandlas inom primärvården. Endast hälften av patienterna får idag regelbunden uppföljning eller suicidbedömning. I en nyligen publicerad SBU-utvärdering av metoder som kan underlätta införandet av evidensbaserad vård för patienter med depression i primärvården konstaterades, att enskilda åtgärder såsom ökad ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/478671
uct:2835 gave a hit
Granted and completed Tramadol på Södra Torgets Vårdcentral
-
Beskrivning av vilka patienter som får utskrivet tramadol på
Södra Torgets Vårdcentral

En deskriptiv retrospektiv studie

Malin Stålgard Andersson, Allékliniken Sleipner, VGFOUSA-487051
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Syftet med denna studie är att beskriva vilka patienter som får utskrivet tramadol på Sö.To.Vc. Denna retrospektiva observationsstudie avser att identifiera alla patienter som fått läkemedelsbehandling med tramadol, ATC-kod N02AX02, denna kod används sedan för att göra en sökning av dess förskrivning i datajournalsystemet Profdoc. Tidsperioden som kommer användas är juli till ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/487051
uct:2835 gave a hit
Granted, reminder Bilateralt lärande för livet genom frihet under ansvar.
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås, VGFOUSA-P-493921
Stöd för disputerade, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/493921
uct:2835 gave a hit

Search information, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/search?search=uct%3A2835&page=-1