Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 35 hits in 0.56 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted Kvinnor och alkohol i Göteborg - en longitudinell befolkningsstudie
Women and alcohol in Göteborg - a longitudinal population study

Gunnel Hensing, Enheten för socialmedicin, ALFGBG-3183
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Målsättning: studera: 1. Alkoholkonsumtionen bland kvinnor, förekomst av alkoholproblem och riskkonsumtion samt naturalförloppet vid alkoholproblem. 2. Riskfaktorer respektive skyddande faktorer för missbruk och psykiska problem. 3. Hälsokonsekvenser av alkoholkonsumtion och alkoholproblem i form sjukfrånvaro/förtidspension, fysisk och psykisk sjuklighet samt dödlighet. 4. Konsekvenser ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/3183
uct:3779 gave a hit
Rejected Ändringar i dryckeskontext och konsumtion - hur ser sambanden ut? En studie av alkoholkonsumtionsmönster bland 20-åriga kvinnor under 90-talet.
Christina Andersson, Sektionen för hälsa o rehabilitering/Arbetsterapi/ Inst f neurovet o fysiol, VGFOUGSB-4391
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Alkoholkonsumtionen i Sverige, bland personer 15 år och äldre, ökade med 14% mellan 1996 och 2002. Totalkonsumtionen år 2000 var ca 9,1 liter ren alkohol per person. Andelen alkohol som konsumeras på offentlig lokal har successivt ökat(1). Internationella studier har visat på samband mellan problemdrickande/hög alkoholkonsumtion hos ungdomar och interpersonella, sociala och miljömässiga ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/4391
uct:3779 gave a hit
Granted and completed Dietrestriktioner i kvinnors och mäns vardagsliv - vilken betydelse har celiaki på känslor, socialt deltagande och praktiska uppgifter i vardagen?
Annette Sverker, PVC, FORSS-5705
Projektmedel, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Glutenintolerans är en överkänslighet mot vissa proteiner som finns i gluten. Glutenintolerans är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 0.3 - 0.4% av befolkningen i Sverige.Den enda behandling som finns är att avstå från livsmedel som innehåller gluten. Om man gör det kan man leva helt symptomfritt. De flesta personer som får diagnosen brukar uppleva en lättnad.Den här positiva ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/5705
uct:3779 gave a hit
Rejected Arbetsrelaterad stress, upplevd hälsa och sjukfrånvaro hos kvinnor i arbetsför ålder -
Hälsoundersökning av kvinnor i Göteborg.

Kristina Holmgren, Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän, VGFOUGSB-9747
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Majoriteten av dem som är långtidssjukskrivna är kvinnor. Arbetsrelaterade faktorer som höga fysiska och mentala krav i arbetet tillsammans med mobbning visar sig utgöra en förhöjd risk för sjukskrivning hos dessa. Sverige har en starkt könssegregerad arbetsmarknad vilket innebär att arbetsvillkoren skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Syftet med den här studien är att beskriva ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/9747
uct:3779 gave a hit
Granted and completed Arbetsrelaterad stress, upplevd hälsa och sjukfrånvaro hos kvinnor i arbetsför ålder -
Hälsoundersökning av kvinnor i Göteborg.

Kristina Holmgren, Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän, VGFOUGSB-9749
Projektmedel - Rehabilitering, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Majoriteten av dem som är långtidssjukskrivna är kvinnor. Arbetsrelaterade faktorer som höga fysiska och mentala krav i arbetet tillsammans med mobbning visar sig utgöra en förhöjd risk för sjukskrivning hos dessa. Sverige har en starkt könssegregerad arbetsmarknad vilket innebär att arbetsvillkoren skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Syftet med den här studien är att beskriva ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/9749
uct:3779 gave a hit
Granted Kvinnor och alkohol i GÖteborg - en longitudinell befolkningsstudie
Women and Alcohol in Göteborg- a longitudinal study.

Fredrik Spak, Göteborgs Universitet, Socialmedicinska Enheten, ALFGBG-11609
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Kvinnor och Alkohol i Göteborg är en befolkningsstudie som studerar kvinnors alkoholproblem och alkoholism sedan 1986. Syftena är att studera 1.Utvecklingen av alkoholkonsumtionen bland kvinnor, förekomst av alkoholproblem/alkoholberoende och den tidsmässiga relationen mellan diagnoserna alkoholmissbruk och -problem, samt studera skillnader i prediktorer för dessa tillstånd, 2.Riskfaktorer ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/11609
uct:3779 gave a hit
Granted Clinical, epidemiological and genetic studies on schizophrenia, depression and suicidal behavior.
Margda Waern, Psykiatri psykos, ALFGBG-24391
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Projektets huvudsyfte är att öka vår kunskap inom vård och behandling av två grupper som återfinns bland psykiatrins ”kärnpatienter”: personer med schizofreni och personer som gör upprepade suicidförsök. Bristande läkemedelsföljsamhet är ett stort problem inom schizofrenivård. COAST-studien (Cognition, Adherens and Stigma) kommer att identifiera faktorer som påverkar ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/24391
uct:3779 gave a hit
Granted and completed Återgång till arbete – Vilka arbets- och personrelaterade faktorer påverkar möjligheterna? En longitudinell kohortstudie
Kristina Holmgren, Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän, VGFOUGSB-108841
Projektmedel - Rehabilitering, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Vi vet en hel del om hur arbetsorganisatoriska faktorer påverkar den arbetsrelaterade hälsan, men det är förvånansvärt hur lite vi vet om hur dessa faktorer påverkar möjligheten att återgå till arbete efter en sjukfrånvaro. Vårt syfte med det här projektet är att undersöka om kombinationen av arbetsrelaterade och individuella faktorer påverkar möjligheten att återgå till arbete ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/108841
uct:3779 gave a hit
Rejected The development of a user friendly and easy administered tool for physicians’ clinical assessment of work ability in patients with depression and anxiety disorders (APH-C)
Gunnel Hensing, Enheten för socialmedicin, ALFGBG-146661
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
The ability to work is highly affected by depressive and anxiety disorders work impairment is more pronounced than for other chronic conditions. Work ability is reported to be affected also when the disorders are in clinical remission. Assessment of work ability and decisions regarding sick-leave duration is to a large extent decisive for the return to work process, there are no easy ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/146661
uct:3779 gave a hit
Rejected WAG, Women and alcohol in Gothenburg. A longitudinal study of womens´s drinking and alcohol problems,

WAG, Women and Alcohol in Gothenburg.
En longitunell befolkningsstudie av kvinnors alkoholvanor och - problem...

Fredrik Spak, Göteborgs Universitet, Socialmedicinska Enheten, ALFGBG-150851
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
WAG (Women and Alcohol in Gothenburg) är en longitudinell studie av kvinnors alkoholproblem som baseras på ett urval ur den allmänna befolkningen. Det är det största av slag utan för USA. I WAG finns data från tre intervjuomgångar, genomförda 1989-90, 1995-97 och 2000-2002. Data omfattar enkäter från 7142 kvinnor och förstagångsintervjuer med ett slumpmässigt urval av 1171 kvinnor ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/150851
uct:3779 gave a hit
Rejected Utveckling av ett enkelt och användarvänligt verktyg för läkares kliniska skattning av arbetsförmåga bland patienter med depression coh ångest.

The development of a user friendly and easy administered tool for physicians’ clinical assessment of work ability in patients with depression and anxiety disorders

Gunnel Hensing, Enheten för socialmedicin, ALFGBG-226591
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Depression och ångestsjukdom påverkar arbetsförmågan även efter att symptomen är i remission. Det finns tyvärr inte något enkelt verktyg för att skatta nedsatt arbetsförmåga i den här patiengruppen. Syftet är därför att undersöka hur läkare gör bedömningarna och baserat på detta utveckla och testa ett verktyg för klinisk praktik för arbetsförmågebedömning vid depression ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/226591
uct:3779 gave a hit
Granted and completed Föreställningar om män och maskuliniteter bland personal som arbetar med mäns sexuella hälsa, en fokusgruppsstudie
Tommy Pherson, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa, VGFOUGSB-337671
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Män har en jämförelsevis låg tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård. Studier har visat att föreställningar om maskulinitet kan vara ett hinder för män som söker sexuell hälsovård. Det har föreslagits att samspelet mellan personal och patienter influeras av föreställningar om genus och inverkar på patientens hälsa. Personalens icke-medicinska föreställningar ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/337671
uct:3779 gave a hit
Rejected Alkoholkonsumption bland gravida kvinnor i Västra Götalandsregionen – en jämförelse med Nationella och internationella data
Ann-Charlotte Mårdby, Sahlgrenska sjukhuset/gemensam administration/FoUU/analysenheten, VGFOUREG-373971
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Alkohol är skadligt för fostret under hela graviditetet och utgör en patientsäkerhetsrisk. Hur vanlig alkoholkonsumtionen är under graviditeten varierar i olika länder beroende på när och hur i graviditeten detta mäts. Förutom patientnära faktorer så som ålder, socioekonomi och mental hälsa har det visat sig att alkoholpolicyn i ett land kan påverka alkoholkonsumtionen hos gravida ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/373971
uct:3779 gave a hit
Rejected Alkohol och sexuel hälsa hos unga Svenska kvinnor. En populations studie från WAG-projektet.
Malin Hansson, Sahlgrenska Universitetssjukhus Östra Normalförlossningen, VGFOUGSB-396881
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan dryckesmönster och tre olika indikatorer på sexuell hälsa: sexuell nöjdhet, sexuellt beteende och om man dricker alkohol i kombination med sexuella aktiviteter. De dryckesmönster som kommer att användas är; alkoholkonsument eller inte, mängden alkohol man dricker och om man berusningsdricker. Studien baseras på data från projektet ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/396881
uct:3779 gave a hit
Rejected Alcohol drinking as a way to cope with stress - an increasing cause of alcohol problems in Swedish women? A prospective, longitudinal study from the Women and Alcohol in Gothenburg project, 1985-2014.

Alkoholkonsumtion som ett sätt att hantera stress - en ökande orsak bakom kvinnors alkoholproblem? En prospektiv, longitudinell befolkningsstudie från projektet Kvinnor och alkohol i Göteborg, 1985 till 2014.

Gunnel Hensing, Enheten för socialmedicin, ALFGBG-444991
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Experiencing common stressful life events in adulthood is a potential risk factor for hazardous drinking and alcohol use disorders (AUD). A recent literature review concluded that findings are inconsistent. The aim of this project is to study the association between exposure to common stressful life events in interpersonal, occupational, financial, and legal domains and hazardous drinking, the ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/444991
uct:3779 gave a hit
Rejected Validering av frågeformulär om sexuell hälsa/ohälsa kopplat till alkohol– kvinnor födda 1965-1993 i WAG projektet.
Malin Hansson, Sahlgrenska Universitetssjukhus Östra Normalförlossningen, VGFOUGSB-487411
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Syftet med projektet är att genom explorativ faktoranalys av sexualitetsvariablerna från WAG (Women and Alcohol in Gotheburg) skapa ett instrument för sexuell hälsa/ohälsa hos kvinnor. Analysen skall göras på data från intervjuer som håller på att samlas in. Det är just nu 560 intervjuer gjorda, de cohorter som inkluderas är kvinnor födda 1965-1993. Cornbach’s alpha skall användas ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/487411
uct:3779 gave a hit
Rejected Populationbaserade kohortstudier om riskfaktorer för icke-deltagande i livmoderhalscancerscreening i Sverige.
Population-based cohort studies on risk factors for non-participation in cervical cancer screening in Sweden.

Junmei Miao Jonasson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för medicin Socialmedicin och epidemio, ALFGBG-542451
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Det är viktigt att identifiera riskfaktorer för icke-deltagande i screening av livmoderhalscancer eftersom dessa faktorer är hindren för ett effektivt förebyggande av livmoderhalscancer. I stort sett hela dödligheten i livmoderhalscancer idag återfinns hos kvinnor som inte konsekvent hörsammat inbjudan. Psykisk ohälsa, riskfylld alkoholkonsumtion, alkoholsjukdomar, tidigare sexuella ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/542451
uct:3779 gave a hit
Granted, reminder WHEN ABILITIES AND JOB DEMANDS NO LONGER MATCH: EXPLORING WORK INSTABILITY IN COMMON MENTAL DISORDERS
När förmåga och arbetskrav inte längre synkar: om instabilitet i arbetsförmågan vid vanlig psykisk ohälsa

Louise Danielsson, Angereds Närsjukhus, FoU-enheten, VGFOUREG-588531
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Mental health problems constitute the major part of long-term work disability and sick leave. Yet, knowledge is sparse on how these health problems influence work and how disability can be prevented or alleviated. Thus, this project addresses the complex problem of changed work capacity in common mental disorders (CMD) such as depression, anxiety disorders and exhaustion disorder. Here, a novel ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/588531
uct:3779 gave a hit
Granted, reminder The Capacity to Work Index – development of a questionnaire to measure work capacity in individuals with common mental disorders.
Monica Bertilsson, Affektiva II, Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Enheten för socialmedicin och epidemiologi, Götebo, VGFOUREG-594071
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Common mental disorders (CMD) constitute a major risk for reduced work participation even though these disorders in most cases are treatable. CMD is a common cause of sickness absence in Sweden and since the risk of longer periods of absence is high this diagnostic group dominates completely in long term sickness absence. The pattern is similar in most EU countries and the US which means that CMD ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/594071
uct:3779 gave a hit
Rejected Hur blir primärvården bättre på arbete och hälsa? - En analys av styrprocesser, ledningsstrukturer och organisatoriska förutsättningar inom Västra Götalandsregionens primärvård.
Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, VGFOUREG-594161
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Projekts syfte är att undersöka styr- och ledningssystem samt organisatoriska faktorer som utgör möjligheter och hinder för Primärvården (PV) att införa ett nytt arbetssätt. Dessa avser särskild rehabilitering av patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Utvecklingen vad gäller sjukfrånvaro till följd av psykisk ohälsa är oroväckande. Förutom en kraftsamling avseende ...
www.researchweb.org/is/en/sverige/ansokan/594161
uct:3779 gave a hit

Search information, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/search?search=uct%3A3779&page=-1