Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Fysisk

Databas
Män med Fibromyalgi och Långvarig Generaliserad Smärta - effekt av träning på symtom och fysisk kapacitet
2007-05-31Anna Bergenheim
FoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning
Completed
Kort- och långtidseffekter av fysisk aktivitet och kostrestriktion postpartum på kvinnors vikt och kroppsssammansättning: en randomiserad studie
2008-05-27Anna Winkvist
Inst medicin, avd invärtesmedicin och klinisk nutrition
Completed
Behandling vid långvariga whiplashrelaterade besvär med basal kroppskännedomsträning eller fysisk träning - en randomiserad kontrollerad studie.
2006-11-07Aris Seferiadis
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetsterapi och fysioterapi Högsbo
Completed
Muskelfunktion hos äldre - Samband mellan graden av fysisk aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion hos välfungerande 65-80 år gamla kvinnor och män.
2009-10-05CECILIA ELAM
Fysioterapi /Mölndals sjukhus
Completed
Aktiv 65 - en hälsoscreening vid 65 års ålder.
Hälsoprofil, konditions- och fysiska funktionstest - en grund för hälsofrämjande åtgärder i Primärvården Göteborg centrum/väster.
2012-12-07Camilla Bylin Ottehall
FaR teamet Göteborg centrum och väster
Published
Inverkan av fysisk aktivitetsnivå på hälsorisk hos barn med fetma
2007-02-20Christer Forsell
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Alingsås
Completed
Fysiska och psykologiska effekter av sederingsavbrott och aktiv fysisk träning under pågående intensivvård.
2010-11-05Christian Rylander
AnOpIVA SU Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Fysisk träning ökar rörelseomfånget och minskar smärtan hos personer med typ I diabetes och skuldersmärta.
2005-11-28Christina Fredriksson
Primärvårdsrehab Borås/Bollebygd
Completed
Fysisk aktivitet vid irritable bowel syndrome (IBS)
2017-05-01Elisabet Johannesson
-
Completed
Ökad fysisk aktivitet som behandling vid IBS
2008-03-26Elisabet Johannesson
-
Completed
Fysisk funktion vid fotledsfraktur
2018-05-11Emilia Möller Rydberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopeden
Published
Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.
2017-12-12Eva Haglind
-
Not updated
Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av förbättrad fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.
2014-11-24Eva Haglind
-
Published
Förbättrar D-vitamin fysisk arbetsförmåga och kroppssammansättning hos överviktiga män?
2017-10-23Eva Rask
Medicinkliniken, Diabetes och Endokrin, Universitetssjukhuset, Örebro
Ongoing revision
Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) - det kvinnliga metabola syndromet - effekt av elektroakupunktur och fysisk aktivitet
2007-02-14Göran Holm
Medicinskt Undersökningscenter, Kardiologen, SU/SS
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet i relation till återhämtning efter kirurgi av tjock och ändtarmscancer - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie
2016-10-01Hanna Nilsson
-
Published
Roux-en-Y gastric bypass som behandling för svår fetma hos ungdomar- studier av nutritionella aspekter, fysisk aktivitet och energiförbrukning
2007-03-01Hans H Lönroth
Verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Fysisk aktivitet, hjärnans plasticitet och kognition: Epidemiologiska, translationella och mekanistiska studier
2015-01-13Hans-Georg Kuhn
Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Inst. neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Fysisk aktivitet, kognition och stamceller i hjärnan: från cellulära mekanismer till funktion
2008-04-29Hans-Georg Kuhn
Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Inst. neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Hur samvarierar B-cellsfunktion vid reumatoid artrit med ålder, sjukdomsprogress och fysisk aktivitet?
2014-12-16Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI).
2016-05-04Ingibjörg H. Jonsdottir
Institutet för stressmedicin
Not updated
Personcentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärta
2017-12-06Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Published
Påverkar intensiv fysisk aktivitet kroppsfunktioner och inflammation vid fibromyalgi
2008-01-02Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Completed
Styrketräning, fysisk kapacitet och tillväxtfaktorer vid fibromyalgi
2014-01-15Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Published
Strokerehabiliteringsforskning: fysisk funktion, delaktighet och interventioner
2017-12-18Katharina Stibrant Sunnerhagen
Sekt för klinisk neurovet, Inst neurovet och fysiologi, GU samt Rehab med SU
Published
Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
2015-11-23Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Ongoing revision
Skiljer sig fysisk kapacitet och fysisk funktion hos sköra äldre vårdade på medicinsk äldrevårdavdelning jämfört med sköra äldre vårdade på konventionell invärtesmedicinsk vårdavdelning.
2016-06-27Kristina Åhlund
-
Published
Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie
2017-12-28Lena Bornhöft
Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
Published
Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysisk, psykisk och urogenital hälsa.
2017-11-24Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Published
Hemrehabilitering efter höftfraktur. En randomiserad kontrollerad studie om tilltro till egen balans, fysisk funktion och dagliga aktiviteter.
2007-03-16Lena Zidén
Fysioterapin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
Completed
Utvärdering av olika metoder för fysisk träning vid fönstertittarsjuka – en randomiserad klinisk studie
2014-04-16Lennart Jivegård
HTA-centrum, FoU-enheten
Not updated
FYsisk träning med sYrgastillförsel för vuxna patienter med komplexa medfödda hjärtfel och cYanos (Y3-studien).
2017-05-17Linda Ashman Kröönström
SU/Östra fysioterapienheten
Published
Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i Primärvård
2006-01-19Margareta Dehlén
-
Completed
Kan fysisk träning påverka graden av fysisk aktivitet hos personer med kronisk hjärtsvikt?
2008-11-24Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Completed
Skall äldre patienter med förmaksflimmer erbjudas sjukgymnastledd fysisk träning i grupp eller går det lika bra att förskriva ett FaR® ?
2012-11-30Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Published
Träningsbaserad hjärtrehabilitering, fysisk prestationsförmåga och fysisk aktivitet hos personer med hjärtsjukdom
2017-07-05Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Published
Effekter av fysisk träning för patienter med kranskärlssjukdom som är 80 år eller äldre.
2013-12-19Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Fysisk aktivitet och träning i relation till kinesiofobi och kardiella riskmarkörer hos patienter med kranskärlssjukdom
2012-08-07Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
2017-01-04Maria Åberg
Närhälsan Askim Vårdcentral
Published
Fysisk aktivitet hos vuxna med klinisk lindrig kognitiv störning
2013-12-10Mattias Göthlin
Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Förebyggande av fall och frakturer hos osteoporospatienter med hög frakturrisk med hjälp av fysisk aktivitet
2009-01-14Mattias Lorentzon
-
Not updated
Vuxna med medfödda hjärtfel. Fysisk aktivitet, livstid, livsstil och livskvalitet, stroke, sömnapne och sekundär sjuklighet i relation till anatomi, patofysiologi och behandling, särskilt kateterinterventioner.
2010-12-23Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Fysisk aktivitet inför överviktskirurgi
2015-03-16Monika Fagevik Olsén
Arbetsterapi och fysioterapi
Published
Behandling av neurogen smärta med ryggmärgsstimulering och fysioterapi för effektivare smärtlindring, ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.
2016-05-24Paulin Andréll
Smärtcentrum/AnOpIva Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Upplevda konsekvenser 12 månader efter stroke, relaterat till fysisk aktivitetsnivån: en tvärsnittsstudie
2017-03-28Peta Cook
Fysioterapi Sahlgrenska
Not updated
Socialt stöd och fysisk aktivitetsnivå hos patienter som fått fysisk aktivitet på recept
2014-12-15Sabine Vesting
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Completed
Effekter av fysisk ansträngning på nivån BCR-ABL-transkript i blodet vid kronisk myeloisk leukemi
2008-05-20Sofia Jönsson
Sektionen för hematologi, Medicinkliniken, SU/Sahlgrenska
Completed
Fysisk aktivitet på recept - FaR-behandling med två olika strategier. Är det kostnadseffektivt?
2017-12-06Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Not updated
Fysisk aktivitet på recept (FaR) för patienter med metabola riskfaktorer.
Finns samband mellan främjande faktorer (mediatorer) och fysisk aktivitetsnivå
vid en 6 månaders intervention?
2015-07-03Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
Fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod för patienter, med metabolt syndrom, i primärvården.
Sex månaders uppföljning avseende fysisk aktivitetsnivå, metabola riskfaktorer och hälsorelaterad livskvalitet.
2012-02-29Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Completed
Två olika behandlingsstrategier för fysisk aktivitet på recept. Finns det skillnader på fysisk aktivitetsnivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet vid 1-års uppföljning?
En randomiserad kontrollerad studie.
2015-08-12Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
(ingen En reliabilitetsstudie av två
frågeformulär som mäter fysisk
funktion hos patienter med
stabil kranskärlssjukdomtitel)
2016-10-26Susanna Wittboldt
Fysioterpi-Sahlgrenska
Completed
Fysisk aktivitet med saturationsmätare hos personer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL); en Mixed Method studie

Using a mobile phone application to motivate physical activity in patients with COPD:
a mixed method stud

2013-04-04Terese Anerös
-
Published
Maximal effekt av fysisk aktivitet i strokerehabilitering.
Pilotstudie: Hur mycket tränar strokepatienter på rehabiliteringskliniker?
2009-05-06Thomas Lindén
-
Completed

PublishedDocument information: Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Fysisk | Last modified: 2017-09-22 by Researchweb Support

Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Fysisk , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/sok/kliniskstudie?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Fysisk