Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Aktivitet

Databas
Inertgasutsköljning som aktivitetsmarkör vid lungsarkoidos.
2015-02-02Anders Planck
Medicinkliniken, Skas, Lidköping
Ongoing revision
Vilka faktorer kvinnor med fibromyalgi upplever kan underlätta regelbunden fysisk aktivitet.
2018-04-27Anette Larsson
Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral
Published
Är ett energibesparande aktivitetsutförande vid Kroniskt Obstruktiv lungsjukdom(KOL) energibesparnde, en randomiserad kontrollerad interventionsstudie
2011-10-31Ann Wingårdh
Arbetsterapienheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Förskrivning av fysisk aktivitet på recept i samband med insjuknande i stroke eller TIA - ett patientperspektiv
2016-05-24Ann-Sofie Jansson
-
Completed
Gångförmåga och fysisk aktivitet i senare skede efter stroke
2007-08-15Anna Danielsson
Göteborgs universitet, Inst neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi
Completed
Upplevelse av fysisk aktivitet och gångträning med feedback efter stroke och andra neurologiska skador
2016-05-24Anna Danielsson
Göteborgs universitet, Inst neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi
Completed
Individanpassad utbildning i sömn och aktivitet efter ballongvidgning (PCI) och by-pass-kirurgi (CABG) – en randomiserad prospektiv studie med kontrollgrupp
2008-01-10Anna Kjellsdotter
FoU-centrum
Not uppdated, final reminder
Ökar den fysiska aktiviteten hos KOL-patienter i primärvården genom förskrivning av FAR-recept?
2013-03-13Anna Sidblad
Vårdcentralen Centrum, Bräcke Diakoni
Ongoing revision
Kort- och långtidseffekter av fysisk aktivitet och kostrestriktion postpartum på kvinnors vikt och kroppsssammansättning: en randomiserad studie
2008-05-27Anna Winkvist
Inst medicin, avd invärtesmedicin och klinisk nutrition
Completed
Högt blodtryck under graviditet - uppföljning efter 40 år med fokus på funktion i hjärta och kärl samt aktivitet i sympatiska nervsystemet.
2008-05-12Anna-Clara Collén
Med Klin SU/Östra
Completed
Aktivitetsförmågan hos patienter med psykossjukdom –en psykometrisk validering av UCSD Performance-based Skills Assessment, Brief version (UPSA-B)
2009-12-15Anna-Karin Olsson
Forskningsteam psykiatri Brinkåsen Vänersborg
Completed
Varför ringer du inte?
Påverkan av nedsatt minne på vardagliga aktiviteter
2015-06-06Anna-Karin Olsson
Forskningsteam psykiatri Brinkåsen Vänersborg
Completed
Vilka symtom har mest påverkan på hur patienter med schizofreni och andra psykossjukdomar klarar av vardagliga aktiviteter.
2011-05-12Anna-Karin Olsson
Forskningsteam psykiatri Brinkåsen Vänersborg
Completed
Översättning för att publicera studien Arbetsterapeuters erfarenheter om aktivitetsförmågan hos vuxna personer med Asperger syndrom
2008-01-29Anna-Karin Olsson
Forskningsteam psykiatri Brinkåsen Vänersborg
Completed
Utförandet av vardagliga aktiviteter första månaden efter steloperation av ländryggen – en
intervjustudie
2009-04-27Annelie Persson
-
Completed
Upplevelsen av vardagliga aktiviteter och förändring över tid hos en man och en kvinna med utmattningsdepression - En pilotstudie
2005-12-01Anni Swärd
Primärvårdsrehab
Completed
Quebeck klassifikation och Svensk klassifikation för WAD i relation till LIQ hos patienter som riskerar långvarig funktions - och aktivitetsbegränsning efter skadan.
2010-01-15Artur Tenenbaum
Hälsan&Arbetslivet
Completed
Mätning som Motivation – objektiv uppföljning av fysisk aktivitet på recept och på arbetsplatsen.
2012-10-15Benno Krachler
Primärvård Västernorrland
Not updated
Arbetsterapeutiska grupper i psykiatrisk öppenvård och betydelse för dagliga aktiviteter.
2008-12-08Bente Sundsteigen
Psykiatrisk öppenvård Mark
Completed
Patofysiologiska mekanismer vid kardiomyopati och pulmonell hypertension,
särskilt avseende immunologi, infektion, genetik och neurohormonell aktivitet
2010-03-12Bert Andersson
Kardiologi, Område 6, SU/Sahlgrenska
Published
Kognition,aktivitet och hälsa efter hyperbar oxygenbehandling för kolmonoxidförgiftning
En explorativ uppföljningsstudie
2008-08-08Birgitta Renström Linde
Drottning Silvias barnsjukhus. Regionhabiliteringen
Not uppdated, final reminder
Muskelfunktion hos äldre - Samband mellan graden av fysisk aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion hos välfungerande 65-80 år gamla kvinnor och män.
2009-10-05CECILIA ELAM
Fysioterapi /Mölndals sjukhus
Completed
Exekutiva funktioners betydelse för aktivitetsutförande och vardagsfunktion.
2014-02-10Caisa Hofgren
Habilitering och Hälsa, Göteborg och S:a Bohuslän
Ongoing revision
Fysisk aktivitet och postural kontroll efter stroke
2012-11-12Carina U Persson
-
Completed
Fysisk funktion och aktivitet hos äldre män och kvinnor i Göteborg - förändring över tid och en jämförelse mellan två kohorter.
2014-03-24Carina U Persson
-
Published
Kliniska tests känslighet för att registrera förändring av funktion och aktivitet första året efter stroke
2011-01-04Carina U Persson
-
Completed
Ungdomar med funktionsnedsättningar- deras upplevelser av mening i aktiviteter
2008-01-11Carina Virolainen
Barn- och ungdomshabiliteringen, Björkängen
Not uppdated, final reminder
Handödem efter stroke - har det betydelse för aktivitetsförmåga
2014-12-11Cathrine Petersson
Resursteamet Arbetsterapi- och Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
DAGLIGA AKTIVITETER HOS KVINNOR MED HANDARTROS
Ett års uppföljning
2011-03-10Cecilia Boustedt
Primärvårdsrehab Majorna
Completed
Långtidseffekter av ett interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med whiplash skada med fokus på förmågan att klara dagliga aktiviteter samt deras uppfattning om programmet.
2015-05-19Cecilia Ehrenborg
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, Rehabiliteringskliniken, arbetsterapiavd.
Completed
Är EMG biofeedback en effektiv träningsmetod för patienter med nack/skuldersmärta vad gäller ökad förmåga att utföra dagliga aktiviteter?
2005-07-21Cecilia Ehrenborg
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, Rehabiliteringskliniken, arbetsterapiavd.
Completed
Föreställningar om fysisk aktivitet
En kvalitativ studie om kvinnor med annan kulturell bakgrund och långvarig ohälsa
2012-11-29Cecilia Jörgensdotter Wegnelius
Primärvårdsrehab Frölunda
Completed
Strategier för att hantera aktiviteter i vardagen efter deltagande i ett smärtrehabiliteringsprogram
2013-11-26Cecilia Kallhed
Arbetsterapin rehab, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Completed
Aktivitetsutförande inom instrumentella aktiviteter i dagliga livet sju år efter ischemisk stroke- en deskriptiv studie
2012-05-02Charlotte Blomgren
Södra Älvsborgs Sjukhus, Neuro- och Rehabiliteringsklinik, Arbetsterapin Rehab
Completed
Poststroke fatigue - en avgörande faktor för aktivitetsutförande?
2013-11-19Charlotte Blomgren
Södra Älvsborgs Sjukhus, Neuro- och Rehabiliteringsklinik, Arbetsterapin Rehab
Completed
Behov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar: en fokusgruppstudie
2017-12-05Charlotte Boman
Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Published
Inverkan av fysisk aktivitetsnivå på hälsorisk hos barn med fetma
2007-02-20Christer Forsell
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Alingsås
Completed
Bildskapande som behandling vid depression -En randomiserad kontrollerad studie av effekt avseende grad av depression, aktivitetsförmåga, copingstrategier och självkänsla
2013-03-20Christina Blomdahl
Vuxenpsykiatrisk klinik, Södra Älvsborgs sjukhus
Published
Rörelseomfång och känsel, aktivitet, delaktighet samt upplevelse av hälsa och livskvalitet hos patienter med svår/recidiv Dupuytrens kontraktur.
2010-01-29Christina Turesson
Hand och Plastik kirurgiska kliniken, paramedcinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping
Completed
Fysisk aktivitet på recept (FaR) - universalreceptet för alla?
2011-08-21Christine Gorgs
-
Completed
Fysisk aktivitet och plasticitet vid stroke - funktionella och kardiovaskulära effekter, biomarkörer i serum och följsamhet till rekommendationer
2017-12-05David Åberg
Sektionen för akutmedicin, Institutionen för internmedicin, Sahlgrenska sjukhuse
Not updated
Effekterna av fysisk aktivitet vid irritable bowel syndrome, vad innebär de för patienterna?
2016-11-23Elisabet Johannesson
-
Completed
Fysisk aktivitet vid irritable bowel syndrome (IBS)
2017-05-01Elisabet Johannesson
-
Completed
Upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer som lider av IBS (Irritable Bowel Syndrome)
2014-04-17Elisabet Johannesson
-
Completed
Ökad fysisk aktivitet som behandling vid IBS
2008-03-26Elisabet Johannesson
-
Completed
Aktivitet och delaktighet vid blödarsjuka i Sverige. Revidering av Hemophilia Activity List (HAL).
2017-12-11Elisabeth Brodin
-
Published
Inventering av aktivitet och delaktighet hos personer med hemofili (blödarsjuka):
Svensk version av Hemofilia Activiteiten Lisjst.
Diarienummer : VGFOUGSB-13536
2009-05-13Elisabeth Brodin
-
Completed
Effekter av en fysioterapeutisk träningsintervention vid axial spondylartrit avseende tilltro till egen förmåga för fysisk aktivitet och träning - en pilotstudie
2015-12-14Emma Klittmar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fysioterapienheten
Not updated
Vårdpersonals upplevelse och attityder till att främja patienters fysiska aktivitet
2018-03-23Emma Ohlsson-Nevo
-
Published
Rådgivning om fysisk aktivitet till patienter med hypertoni - gör det någon nytta?
2018-04-25Emma Werner
-
Completed
Ett testbatteri av utfallsmått för att bedöma om patienter
efter främre korsbandsskada är ”psykologiskt redo” för att återgå till fysisk
aktivitet.
2016-03-06Eric Hamrin Senorski
Sportrehab
Completed
Effekt av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) efter överviktskirurgi- en randomiserad kontrollerad studie
2012-06-11Erica Sandberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Utveckling och reliabilitetstestning av MACS, Manual Ability Classification System”, 4-18 år-ett system för att klassificera hur barn med cerebral pares hanterar föremål i dagliga aktiviteter
2007-03-09Eva Beckung
Pensionerad från Sahlgrenska universitetssjukhuset
Completed
Aktivitetsprogram för långtidssjukskrivna
2007-02-05Eva Erkmar
Närhälsan Lilla Edet Rehabmottagning
Completed
Aktivitetsprogram för rehabilitering av långtidssjukskrivna enligt Lilla Edets samverkansmodell
2007-02-05Eva Erkmar
Närhälsan Lilla Edet Rehabmottagning
Completed
Aktivitetsprogram för rehabilitering av långtidssjukskrivna enligt Lilla Edets samverkansmodell (2)
2007-02-05Eva Erkmar
Närhälsan Lilla Edet Rehabmottagning
Completed
PHYSSURG. Fysisk aktivitet i relation till utfall efter kirurgisk operation.
2014-05-02Eva Haglind
-
Completed
Handartros hos kvinnor i yrkesverksam ålder, en kartläggning av aktivitetsbegränsning i dagliga aktiviteter
2010-04-22Eva Hällås
Chefläkarenheten, Närhälsans kansli, Borås
Completed
En litteraturstudie om aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
2006-01-12Eva Thyrén
Arbetsterapin, Vårdcentralen i Gullspång
Completed
Undersökning av aktiviteten av hepatocyte growth factor (HGF) i likvor hos akut respektive kronisk hjärnhinneinflammation
2008-05-12Fariba Nayeri
Infektionskliniken
Not uppdated, final reminder
Diabetes hos barn under sju år (DU7). Kost, hypoglykemier, fysisk aktivitet och glykemisk kontroll.
2012-08-26Frida Sundberg
Diabetesmottagningen, Barnmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus/SU
Ongoing revision
Hur barn med cerebral pares lär sig bimanuella aktiviteter sett ur ett föräldrarperspektiv
2016-05-17Git Lidman
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Published
Hur går det till? Hur barn med cerebral pares lär sig bimanuella aktiviteter.
2016-05-17Git Lidman
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Completed
Longitudinell uppföljning av aktivitetssituation och hälsa hos anhöriga till personer som drabbats av stroke före 70 års ålder. The Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke
2016-06-15Gunilla Forsberg-Wärleby
Verksamhet Arbetsterapi och Fysioterapi. Arbetsterapi Sahlgrenska
Published
Vardagens aktiviteter och delaktighet hos anhöriga till personer som insjuknat i stroke före 70 års ålder - sju år efter partnerns insjuknande
2016-05-03Gunilla Forsberg-Wärleby
Verksamhet Arbetsterapi och Fysioterapi. Arbetsterapi Sahlgrenska
Published
Tidsanvändning, aktivitetsmönster och strategier för fortsatt arbete - en longitudinell dagboksstudie för kvinnor med långvarig smärta
2008-04-05Gunilla Liedberg
Arbetsterapeututb., ISV, Hälsouniv., Linköpings universitet
Not uppdated, final reminder
Biofilmens aktivitet som markör att identifiera parodontit behandlade patienter för risk för återfall av parodontit och rotkaries
2015-06-02Gunnar Dahlen
Avd. för oral mikrobiologi och immunologi, Institutionen för Odontologi, GU
Completed
Mätning av dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) aktivitet hos patienter med kolorektal cancer som behandlas med cytostatika i syfte att reducera toxiciteten.
2008-05-07Göran Carlsson
Verksamhetsområde Kirurgi, SU/Östra
Not uppdated, final reminder
Mätning av dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) aktivitet hos patienter med kolorektal cancer som behandlas med cytostatika i syfte att reducera toxiciteten.
2011-05-24Göran Carlsson
Verksamhetsområde Kirurgi, SU/Östra
Not uppdated, final reminder
Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) - det kvinnliga metabola syndromet - effekt av elektroakupunktur och fysisk aktivitet
2007-02-14Göran Holm
Medicinskt Undersökningscenter, Kardiologen, SU/SS
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet i relation till återhämtning efter kirurgi av tjock och ändtarmscancer - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie
2016-10-01Hanna Nilsson
-
Published
Roux-en-Y gastric bypass som behandling för svår fetma hos ungdomar- studier av nutritionella aspekter, fysisk aktivitet och energiförbrukning
2007-03-01Hans H Lönroth
Verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Fysisk aktivitet, hjärnans plasticitet och kognition: Epidemiologiska, translationella och mekanistiska studier
2015-01-13Hans-Georg Kuhn
Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Inst. neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Fysisk aktivitet, kognition och stamceller i hjärnan: från cellulära mekanismer till funktion
2008-04-29Hans-Georg Kuhn
Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Inst. neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Ett gott åldrande med fokus på fysisk funktion och fysisk aktivitet: populations-baserade studier av 75-åringar
2013-09-12Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Ett gott åldrande och värdet av en intervention för att stimulera till fysisk aktivitet – tankar och upplevelser hos lågaktiva äldre personer.
2010-11-12Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Fysisk aktivitet och fysisk funktion hos svenska och iranska 75-åringar - en jämförelse
2010-11-12Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Fysisk aktivitetsnivå och förekomsten av sena komplikationer och dess riskfaktorer hos patienter med typ 1 diabetes
2008-10-02Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Hälsorelaterad livskvalitet i förhållande till fysisk aktivitet och funktion hos 75 åriga män och kvinnor.
2009-04-30Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Påverkas upplevd stress i arbetet av individens tro på sin egen kapacitet och naturbaserade aktiviteter?
2007-08-08Helene Mellström
Bräckediakoni, Rehab Center Göteborg
Completed
Fysisk aktivitet division HHR Landstinget i Värmland 2011
Projektledare Lars Gunnar Gunnarsson och Thomas Owermeer
2017-12-27Ing-Liss Bryngelsson
-
Completed
Hur samvarierar B-cellsfunktion vid reumatoid artrit med ålder, sjukdomsprogress och fysisk aktivitet?
2014-12-16Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Aktivitetsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och handfunktion efter korrektionsosteotomi vid distal radiusfraktur med eller utan benersättningsmedel - en randomiserad kontrollerad studie.
2015-06-24Ingrid Andreasson
Handmottagningen, arbetsterapienheten Mölndals sjukhus
Published
Långtidsuppföljning av självskattad aktivitetsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och handfunktion efter korrektionsosteotomi vid distal radiusfraktur.
2017-05-18Ingrid Andreasson
Handmottagningen, arbetsterapienheten Mölndals sjukhus
Published
Patienters beskrivning av aktivitetsförmåga efter felläkt distal radiusfraktur och efter korrektionsosteotomi.
2015-12-17Ingrid Andreasson
Handmottagningen, arbetsterapienheten Mölndals sjukhus
Published
Funktions-/arbetsförmågebedömnin ger kunskap om sambanden mellan sjukdom, funktions-/aktivitetsförmåga och kraven i arbetet. Orsaker till sjukskrivning kan därmed kartläggas och beslutsunderlag för sjukskrivande doktor kompletteras.
2007-10-01Irene Johansson
-
Completed
Utvärdering av hälsofrämjande interventioners effekt på självbestämmandet och sambandet mellan upplevt självbestämmande och beroende i dagliga aktiviteter hos äldre personer (original titel)
Självbestämmande och beroende i dagliga aktiviteter
- En tvärsnittsstudie med hemmaboende äldre personer
2013-05-30Isabelle Ottenvall Hammar
Arbetsterapiverksamheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Utvärdering av självbestämmande och grad av beroende av hjälp i dagliga aktiviteter hos sköra äldre personer som erhållit ett strukturerat omhändertagande - en randomiserad kontrollerad studie genomförd på två centra i Sverige.
2017-01-09Isabelle Ottenvall Hammar
Arbetsterapiverksamheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Evidens för behandling med fysisk aktivitet av mild till måttlig depression.
2013-03-21Jan Hillberger
Bohuslindens vårdcentral
Completed
Skillnader i beta-secretase aktivitet i CNS hos HIV-1 positiva patienter med antiretroviral behandling
2010-11-01Jan Jessen Krut
-
Not uppdated, final reminder
Tecken på tidig neurodegeneration vid diagnostik, prediktion och monitorering av förlopp, aktivitet och svårighetsgrad vid multipel skleros: en prospektiv populations studie av personer med nydebuterad multipel skleros
2017-12-12Jan Lycke
Neurologiska kliniken, MS Centrum
Not updated
Överlevnad, livskvalitet, kognitiv utveckling och fysisk aktivitet efter kirurgi och kateterbehandling av medfödda hjärtfel hos barn och ungdomar (I) Utveckling av ny biomarkör för non-invasiv diagnostisk av avstötning efter hjärttransplantation (II)
2017-12-11Jan Sunnegårdh
Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, barnkardiologen
Not updated
Patofysiologin till grå starr. Proteolytisk aktivitet och oxidativ skada i humant linsepitel och i den intakta linsen. Effekter av NSAID.
2007-05-14Jan-Olof Karlsson
-
Not uppdated, final reminder
MOTIVERANDE SAMTAL FÖR ATT ÖKA GRADEN AV FYSISK AKTIVITET VID BESVÄR FRÅN RÖRELSE- OCH STÖDJEORGANEN
-EN SYSTEMATISK LITTERATURÖVERSIKT
2015-03-31Jeanette Claesson
-
Completed
Patientens upplevelse av symptomen vid akut lungemboli och hur symptomen påverkat patientens sociala och fysiska aktivitetsnivå i efterförloppet.
2015-01-05Jenny Danielsbacka
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska
Published
Upplevelse av fysisk aktivitet vid lungfibros - en kvalitativ intervjustudie
2017-05-18Jenny Danielsbacka
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska
Published
Hur aktiviteten stickning upplevs av personer med psykisk ohälsa - en kvalitativ nätnografisk studie
2017-11-08Joanna Nordstrand
Närhälsan Multimodala rehabteamet, Grön rehab väster
Ongoing revision
Gliacells-aktivitet i neuroinflammation och smärta
2012-09-26Johan Forshammar
-
Not uppdated, final reminder
Återgång till fysisk aktivitet efter främre korsbandsskada. Prospektiva studier, web-baserade och on-line, med 8-10 respektive 3-5 års uppföljning.
2013-10-17Johan Steinwall
Orthocenter Rehab Göteborg
Not uppdated, final reminder
Smärta, funktion och aktivitetsförmåga hos patienter med kirurgiskt behandlad distal radiusfraktur
2014-12-10Johanna Blomstrand
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbetsterapi Mölndal
Published
Aktivitetsvinster efter spasticitetsreducerande kirurgi i över extremitet för personer med ryggmärgsskada.
2016-10-26Johanna Wangdell
Centrum för Avancerad Reconstruktion av Extremitieter, C.A.R.E.
Completed
Betydelsen av fysisk aktivitet för barns framtida hälsa, med fokus på allergiska sjukdomar, astma och fetma med åtföljande risk för diabetes.
2009-02-17Johnny Ludvigsson
Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet
Not uppdated, final reminder
Motiverande samtal och dess effekt på fysisk aktivitet hos typ-2 diabetiker
2015-05-04Jonas Zachrisson
-
Completed
När blir hälsa ohälsa? Studier om hälsa, smärta, ortorexi, fysisk aktivitet och idrottsprestation hos högstadieungdomar i Halland och Skåne
2016-09-13Julia Söderström Malmborg
FoU Spenshult
Published
Att sänka BMI är en hörnsten i terapin för överviktiga patienter med diabetes mellitus typ 2.
Är fysisk aktivitet rätt väg att gå?
2016-04-15Jörg Schürmann
Stavre VC , Trollhättan
Completed
Klinisk och radiologisk långtidsutvärdering av patienter stabiliserade med snabbt eller långsamt resorberbara implantat i samband med artroskopisk Bankart rekonstruktion. Speciellt med avseende på återgång i aktivitet och förekomst av recidiv.
2009-12-29Jüri Kartus
-
Completed
Personcentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärta
2017-12-06Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Ongoing revision
Påverkar intensiv fysisk aktivitet kroppsfunktioner och inflammation vid fibromyalgi
2008-01-02Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Completed
Bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
2016-05-02Karin Lobenius Palmér
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
2012-03-23Karin Lobenius Palmér
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län
Completed
Proaktiva aktiviteter- en observationsstudie på en svensk akutmottagning
2013-04-18Karin Rehnström
Högskolan Väst
Completed
Fysisk aktivitet och förändring av testosteronkoncentration hos män
2017-12-07Kristin Ottarsdottir
Närhälsan Vårdcentralen Ekmanska
Published
Fysisk aktivitet på Recept och motiverande samtal som behandlingsalternativ vid hypertoni
2008-11-04Kristina Lundberg
Hälsocentralen Husum
Completed
Metabola förändringar i energiomsättning, fysisk aktivitet samt fett- och muskelmassa under intensiv nutritionsbehandling hos unga patienter med anorexia nervosa mätt med guldstandard, dubbelmärkt vatten, DLW.
2017-12-05Lars Ellegård
-
Published
Fysisk aktivitet, stillasittande och energiförbrukning efter obesitaskirurgi
2015-04-30Lars Hagberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Not uppdated, final reminder
Betydelsen av individens fysiska aktivitetsnivå för utvecklandet av stress relaterad sjuklighet och möjligheterna att påverka individens fysiska aktivitetsnivå med Fysisk aktivitet på Recept, FaR(R).
2009-06-17Lars Rödjer
-
Published
Fysisk aktivitetsnivå och hjärt kärlsjukdom, mental hälsa och utvärdering av fysisk aktivitet på Recept i Västra Götalandsregionen
2009-06-17Lars Rödjer
-
Not uppdated, final reminder
Unga vuxna med cerebral pares resonerande kring kognitiva förmågors påverkan på aktivitetsutförande i vardagen.
2018-01-30Lena Bergqvist
-
Published
Utveckling och utvärdering av aktiviteter och insatser utifrån "Åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron i Fyrbodal" - ett ramprojekt
2007-03-27Lena Björk
Närhälsan, Chefläkaravdelningen
Completed
Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie
2017-12-28Lena Bornhöft
Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
Published
Upplevelse av fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig ländryggssmärta
2017-11-17Lena Nordeman
Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg
Published
Gothenburg Very Early Supported Discharge study (GOTVED): en randomiserad, kontrollerad studie undersökande ångest och grad av aktivitetsnedsättning under det första året efter stroke
2018-12-07Lena Rafsten
-
Published
Upplevelser av symtom och dess konsekvenser i utförandet av dagliga aktiviteter efter akut lungemboli
2016-05-30Lena Rostberg
Arbetsterapin Sahlgrenska
Completed
Hemrehabilitering efter höftfraktur. En randomiserad kontrollerad studie om tilltro till egen balans, fysisk funktion och dagliga aktiviteter.
2007-03-16Lena Zidén
Fysioterapin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
Completed
Projektet har hittills lett till två magisteruppsatser. Båda uppsatser behandlar"återgång till fysisk aktivitet efter främre korsbandsrekonstruktion".Lina Carlsson har studerat män (1) och Charlie Lundh Petersen har studerat kvinnor (2).
1. Återgång till fysisk aktivitet hos män efter en främre korsbands rekonstruktion
2. Kvinnors återgång till fysisk aktivitet efter främre korsbandsoperation
2012-08-01Lina Carlsson
-
Completed
Fysisk aktivitet i åldrarna 55-84 år - En enkätstudie
2008-09-10Linda Ashman Kröönström
SU/Östra fysioterapienheten
Completed
Fysisk kapacitet, fysisk aktivitetsnivå och hälso-relaterad livskvalitet hos patienter med medfödda hjärtfel.
2016-06-30Linda Ashman Kröönström
SU/Östra fysioterapienheten
Published
Införandet av en äldrevårdsenhet i primärvården i Kumla kommun, förändringar i aktivitet och livskvalitet hos äldre över 75 år. En prospektiv kontrollerad studie.
2017-08-28Liselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet före stroke i Göteborg (PAPSIGOT) - påverkan och konsekvenser ur kort och långt perspektiv
2018-04-05Malin Reinholdsson
Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal
Published
Hur påverkar fysisk aktivitet före stroke utfallet
2016-05-03Malin Reinholdsson
Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal
Published
Påverkar fysisk aktivitet före stroke funktion och hälsorelaterad livskvalitet 3 månader efter stroke?
2018-04-18Malin Reinholdsson
Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal
Published
Effekt av stegräknare och mobiliseringsmål på grad av aktivitet efter fetmakirurgi
2011-11-11Malin Wiklund
Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Completed
Erfarenhet av fysisk aktivitet ett år efter obesitaskirurgi.
2007-06-18Malin Wiklund
Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Completed
Fysisk aktivitet och muskelstyrka hos överviktiga kvinnor innan och ett år efter viktreducerande kirurgi.
2008-11-11Malin Wiklund
Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Completed
Självskattad fysiska aktivitet och kapacitet innan och 18 månader efter viktreducerande kirurgi
2014-01-17Malin Wiklund
Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Completed
Självrapporterad fysisk aktivitet och lungfunktion hos patienter två månader efter hjärtkirurgi
2012-06-07Marcus Jonsson
Fysioterapiavdelningen, USÖ
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i Primärvård
2006-01-19Margareta Dehlén
-
Completed
ENERGIOMSÄTTNING OCH INSULINSENSITIVITET
Med betoning på betydelsen av fysisk aktivitet
2011-12-22Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Not updated
Kinematisk tredimensionell rörelseanalys av en vardaglig aktivitet, dricka ur ett glas, hos personer efter stroke
2009-05-19Margit Alt Murphy
SU/Högsbo Rehabiliteringsmedicin, Verksamhet för arbetsterapi och fysioterapi
Completed
Vilka kinematiska rörelse variabler bäst kan predicera funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i övre extremiteten efter stroke
2010-11-05Margit Alt Murphy
SU/Högsbo Rehabiliteringsmedicin, Verksamhet för arbetsterapi och fysioterapi
Completed
Fysisk aktivitetsnivå och samvariation med faktorer relaterade till rörelserädsla hos patienter med långvarig ländryggssmärta innan steloperation av ländryggen
2017-06-19Mari Lundberg
Avdelningen för hälsa och rehabilitering
Completed
Kan fysisk träning påverka graden av fysisk aktivitet hos personer med kronisk hjärtsvikt?
2008-11-24Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Completed
Träningsbaserad hjärtrehabilitering, fysisk prestationsförmåga och fysisk aktivitet hos personer med hjärtsjukdom
2017-07-05Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Completed
Fysisk aktivitet i relation till kardiella riskmarkörer hos patienter med kranskärlssjukdom
2012-08-07Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Fysisk aktivitet och träning i relation till kinesiofobi och kardiella riskmarkörer hos patienter med kranskärlssjukdom
2012-08-07Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Aktivitetsnivån enligt Sahlgrenska University Hospital Hip Score (SHS) hos patienter med höftfraktur i det akuta postoperativa skedet. Validitetsstudie.
2008-11-18Maria Edvinsson
Sjukgymnastikverksamheten, Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Mölndals sjukhus
Ongoing revision
Aktiv eller passiv rörelseträning efter böjsenskada i handen för att öka aktivitetsförmågan- en randomiserad kontrollerad studie
2016-12-02Maria Tenfält
Arbetsterapienheten SU/S Handrehab/Handkirurgen
Published
Aktivitetsförmåga hos äldre återinskrivna personer
-i samband med vård och efter utskrivning från sjukhus
2016-04-18Marie Jönsson
Medicinska kliniken, USÖ
Published
Att göra och bli delaktig – metod för att öka färdigheter i aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter och exekutiv förmåga hos barn och unga med cerebral pares och ryggmärgsbråck.
2016-05-09Marie Peny-Dahlstrand
Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, Regionala Barn och ungdomshabiliteringen
Completed
Smärta och dagliga aktiviteter vid ledgångsreumatism ur ett patientperspektiv
2010-03-11Mathilda Björk
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (LiU) samt reumatologiska kliniken (RÖ)
Published
Positiva hälsoeffekter av och risker med fysisk aktivitet
2016-10-30Mats Börjesson
-
Published
Fysisk aktivitet hos vuxna med klinisk lindrig kognitiv störning
2013-12-10Mattias Göthlin
Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Not uppdated, final reminder
Betydelse av diet, fysisk aktivitet och normalvariationer i generna för tillväxthormon och insulintillväxtfaktor-1 för uppkomsten av fetma hos unga kvinnor och män.
2007-02-20Mattias Lorentzon
-
Completed
FYSISK AKTIVITET OCH OSTEOPOROS
2010-12-20Mattias Lorentzon
-
Not updated
Förebyggande av fall och frakturer hos osteoporospatienter med hög frakturrisk med hjälp av fysisk aktivitet
2009-01-14Mattias Lorentzon
-
Not updated
Vuxna med medfödda hjärtfel. Fysisk aktivitet, livstid, livsstil och livskvalitet, stroke, sömnapne och sekundär sjuklighet i relation till anatomi, patofysiologi och behandling, särskilt kateterinterventioner.
2010-12-23Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Barns motivation för fysisk aktivitet - Vilken roll spelar föräldrarna?
2011-07-11Miriam Pikkemaat
Vårdcentral Husensjö, Helsingborg
Completed
Erfarenheter och tankar kring att få recept på fysisk aktivitet när man har långvarig/kronisk smärta
2012-06-18Monica Joelsson
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Completed
Fysisk aktivitet på Recept i Härryda-Mölndal-Partille
2008-10-27Monica Joelsson
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Completed
Fysisk aktivitet inför överviktskirurgi
2015-03-16Monika Fagevik Olsén
Arbetsterapi och fysioterapi
Published
Hur uppfyller behandling enligt nationella riktlinjer för graviditetsrelaterad bäckensmärta kvinnors behov för önskad funktion i dagliga aktiviteter och arbete?
2016-07-13Monika Fagevik Olsén
Arbetsterapi och fysioterapi
Published
Behandling av neurogen smärta med ryggmärgsstimulering och fysioterapi för effektivare smärtlindring, ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.
2016-05-24Paulin Andréll
Smärtcentrum/AnOpIva Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Fysisk aktivitets reglering av cellbiologin bakom insulinresistens
2009-05-29Per-Anders Jansson
Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Avd för molekylär och klinisk medic
Not uppdated, final reminder
Upplevda konsekvenser 12 månader efter stroke, relaterat till fysisk aktivitetsnivån: en tvärsnittsstudie
2017-03-28Peta Cook
Fysioterapi Sahlgrenska
Not updated
Kolhydratintagets storlek under fysisk aktivitet och dess effekt på maximal prestationsförmåga hos individer med typ 1 diabetes
2018-06-07Peter Adolfsson
Sektionen för diabetes och endokrinologi, Hallands sjukhus Kungsbacka
Published
Fysisk aktivitet på recept (FaR) efter höftfraktur - en pilotstudie
2011-12-01Pia Hendberg
central arbets-och fysioterapienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus
Completed
Patienters upplevelse av Fysisk aktivitet på recept efter höftfraktur.
2013-05-16Pia Hendberg
central arbets-och fysioterapienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus
Completed
Energiintag, energiomsättning och fysisk aktivitet validerat med dubbelmärkt vatten (DLW) hos obesa ungdomar 5 år efter bariatrisk kirurgi eller konventionell behandling
2012-06-26Pia Henfridsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska/Enheten för Klinisk Nutrition
Published
Fysisk aktivitet hos patienter med typ 2-diabetes - tecken på inflammatorisk aktivitet och subklinisk organskada
2010-07-21Pär Jennersjö
Vårdcentralen Lyckorna
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance
2008-05-30Robert Eggertsen
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
FoU-Rapport nr 026 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Uppföljning av strokepatienters aktivitetsförmåga och livskvalitet efter gruppbehandling -med inriktning mot fritids- och sociala aktiviteter.
2006-06-08Rozita Hansen
Distriktsarbetsterapin Solhem
Completed
Socialt stöd och fysisk aktivitetsnivå hos patienter som fått fysisk aktivitet på recept
2014-12-15Sabine Vesting
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Completed
Finns det större chans att du får fysisk aktivitet på recept om din läkare ser ut som en "swimsuit model"? En undersökning på sambandet mellan faktorer hos läkare och fysisk aktivitet på recept.
2014-06-09Sadeshkumar Balasingam
Närhälsan Ljungskile
Published
Patienters erfarenheter av att ha fått fysisk aktivitet på recept.
2014-03-18Sara Kullberg Pellmé
Närhälsan VC Stora Höga
Completed
Funktion hos vuxna patienter med thalidomidembryopati avseende förflyttning, dagliga aktiviteter och påverkan på livskvalitet samt hälsoekonomiska aspekter.
2008-02-24Shadi-Afarin Ghasemi Jahani
Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE) Sahlgrenska universitetessjukhuset
Completed
Funktion hos vuxna patienter med thalidomidembryopati avseende förflyttning, dagliga aktiviteter och påverkan på livskvalitet samt hälsoekonomiska aspekter.
2015-05-16Shadi-Afarin Ghasemi Jahani
Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE) Sahlgrenska universitetessjukhuset
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitets inverkan på kärlbildning hos kardiovaskulära riskgrupper
2007-05-15Smita Dutta Roy
Department of Cardiology, Stoke Mandeville Hospital
Published
Hur påverkas aktivitetsnivå mätt med multipla accelerometrar av funktionsnedsättning hos personer med stroke?
2018-08-13Sofi Andersson
Fysioterapin Rehabiliteringsmedicin, arbetsterapi och fysioterapi Högsbo Sahlgrenskauniversitetssjuk
Published
Objektiv utvärdering av aktivitetsnivåer hos personer med stroke i subakut fas
2015-05-14Sofi Andersson
Fysioterapin Rehabiliteringsmedicin, arbetsterapi och fysioterapi Högsbo Sahlgrenskauniversitetssjuk
Completed
Fysisk prestationsförmåga och fysisk aktivitet hos patienter som opererats för dissekerad aorta, typ A.
2014-05-13Sofie Grinneback
-
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet på recept - FaR-behandling med två olika strategier. Är det kostnadseffektivt?
2017-12-06Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
Fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod för patienter, med metabolt syndrom, i primärvården.
Sex månaders uppföljning avseende fysisk aktivitetsnivå, metabola riskfaktorer och hälsorelaterad livskvalitet.
2012-02-29Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Completed
Patienters upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept - FaR.
Patienter inom primärvård med minst en del av de i metabola syndromet ingående riskfaktorer.
En kvalitativ innehållsanalys.
2015-08-12Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
Två olika behandlingsstrategier för fysisk aktivitet på recept. Finns det skillnader på fysisk aktivitetsnivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet vid 1-års uppföljning?
En randomiserad kontrollerad studie.
2015-08-12Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
Vilka patienter har bäst nytta av Fysisk aktivitet på recept (FaR)? En prospektiv observationsanalys kring prediktorer för ökad fysisk aktivitet.
2015-07-03Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
Upplevd delaktighet i fysisk aktivitet hos unga med autismspektrumtillstånd.
2015-11-18Susann Arnell
-
Published
Skiljer sig utvecklingen av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mellan individer med impaired glucose tolerance (IGT) och impaired fasting glucose (IFG) över en tioårsperiod, och kan skillnaden i så fall modifieras av fysisk aktivitet?
2017-03-23Sven Diurlin
-
Not updated
Fysisk aktivitet med saturationsmätare hos personer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL); en Mixed Method studie

Using a mobile phone application to motivate physical activity in patients with COPD:
a mixed method stud

2013-04-04Terese Anerös
-
Published
Maximal effekt av fysisk aktivitet i strokerehabilitering.
Pilotstudie: Hur mycket tränar strokepatienter på rehabiliteringskliniker?
2009-05-06Thomas Lindén
-
Completed
Samband mellan kompetens och värdering av vardagliga aktiviteter, trötthet och livskvalitet hos personer med Dystrofia Myotonika typ 1
2016-12-28Ulrika Edofsson
-
Published
Effekter av balansträning via aktivitetsfrämjande TV-spel, validering av skattnngsskalor för gång- och balansförmåga samt prövning av mätinstruments fallprediktiva värde, för personer med multipel skleros
2010-05-07Ylva Nilsagård
HS Ledningsstaben; Region Örebro län
Completed
Undersökning av trötthet efter hjärtinfarkt: trötthetens olika uttryck och konsekvenser för aktivitet, delaktighet och prognos
2007-03-15Yvonne Brändström
An/op iva kliniken/ Hjärt och Lung Räddnings enheten NÄL-Uddevalla Sjukhus
Not uppdated, final reminder
Spasticitetsreducerande handkirurgi: förbättrad funktion, aktivitet och patientnöjdhet vid 1-års uppföljning
2016-03-07ulla bergfeldt
CARE Tetrahand
Not updated

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Aktivitet | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Aktivitet , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/sok/projekt?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Aktivitet