Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Fysisk

Databas
TraCS:
Fysisk träning före övre abdominell cancerkirurgi
2011-12-21Anders Winbladh
Kirurgiska kliniken i Östergötland
Completed
Vilka faktorer kvinnor med fibromyalgi upplever kan underlätta regelbunden fysisk aktivitet.
2018-04-27Anette Larsson
Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral
Published
Förskrivning av fysisk aktivitet på recept i samband med insjuknande i stroke eller TIA - ett patientperspektiv
2016-05-24Ann-Sofie Jansson
-
Completed
Män med Fibromyalgi och Långvarig Generaliserad Smärta - effekt av träning på symtom och fysisk kapacitet
2007-05-31Anna Bergenheim
FoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning
Completed
Validering och reliabilitetstestning av självskattningsformulär som mäter patientens tilltro till sin egen förmåga att bedriva fysisk träning efter en hjärthändelse.
2008-01-14Anna Cavrak
-
Completed
Gångförmåga och fysisk aktivitet i senare skede efter stroke
2007-08-15Anna Danielsson
Göteborgs universitet, Inst neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi
Completed
Upplevelse av fysisk aktivitet och gångträning med feedback efter stroke och andra neurologiska skador
2016-05-24Anna Danielsson
Göteborgs universitet, Inst neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi
Completed
Ökar den fysiska aktiviteten hos KOL-patienter i primärvården genom förskrivning av FAR-recept?
2013-03-13Anna Sidblad
Vårdcentralen Centrum, Bräcke Diakoni
Ongoing revision
Kort- och långtidseffekter av fysisk aktivitet och kostrestriktion postpartum på kvinnors vikt och kroppsssammansättning: en randomiserad studie
2008-05-27Anna Winkvist
Inst medicin, avd invärtesmedicin och klinisk nutrition
Completed
Self-efficacy (tilltro till sin förmåga) att bedriva fysisk träning hos vuxna med medfött hjärtfel.
2014-06-13Anna-Klara Zetterström
Sjukgymnastiken Östra
Completed
Behandling vid långvariga whiplashrelaterade besvär med basal kroppskännedomsträning eller fysisk träning - en randomiserad kontrollerad studie.
2006-11-07Aris Seferiadis
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetsterapi och fysioterapi Högsbo
Completed
Mätning som Motivation – objektiv uppföljning av fysisk aktivitet på recept och på arbetsplatsen.
2012-10-15Benno Krachler
Primärvård Västernorrland
Not updated
Mening och innebörd av fysisk träning vid Parkinsons sjukdom
2014-10-27Britt-Marie Eriksson
Centralsjukhuset, Rehabiliteringsenheten, Sjukgymnastmott 2
Completed
Muskelfunktion hos äldre - Samband mellan graden av fysisk aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion hos välfungerande 65-80 år gamla kvinnor och män.
2009-10-05CECILIA ELAM
Fysioterapi /Mölndals sjukhus
Completed
Aktiv 65 - en hälsoscreening vid 65 års ålder.
Hälsoprofil, konditions- och fysiska funktionstest - en grund för hälsofrämjande åtgärder i Primärvården Göteborg centrum/väster.
2012-12-07Camilla Bylin Ottehall
FaR teamet Göteborg centrum och väster
Published
Fysisk aktivitet och postural kontroll efter stroke
2012-11-12Carina U Persson
-
Completed
Fysisk funktion och aktivitet hos äldre män och kvinnor i Göteborg - förändring över tid och en jämförelse mellan två kohorter.
2014-03-24Carina U Persson
-
Published
Föreställningar om fysisk aktivitet
En kvalitativ studie om kvinnor med annan kulturell bakgrund och långvarig ohälsa
2012-11-29Cecilia Jörgensdotter Wegnelius
Primärvårdsrehab Frölunda
Completed
Behov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar: en fokusgruppstudie
2017-12-05Charlotte Boman
Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Published
Inverkan av fysisk aktivitetsnivå på hälsorisk hos barn med fetma
2007-02-20Christer Forsell
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Alingsås
Completed
Fysiska och psykologiska effekter av sederingsavbrott och aktiv fysisk träning under pågående intensivvård.
2010-11-05Christian Rylander
AnOpIVA SU Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Fysisk träning ökar rörelseomfånget och minskar smärtan hos personer med typ I diabetes och skuldersmärta.
2005-11-28Christina Fredriksson
Primärvårdsrehab Borås/Bollebygd
Completed
Fysisk aktivitet på recept (FaR) - universalreceptet för alla?
2011-08-21Christine Gorgs
-
Completed
Förbättrar D-vitamin fysisk arbetsförmåga och kroppssammansättning hos överviktiga män?
2014-01-20Christos Karefylakis
Medicinska Kliniken USÖ
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet och plasticitet vid stroke - funktionella och kardiovaskulära effekter, biomarkörer i serum och följsamhet till rekommendationer
2017-12-05David Åberg
Sektionen för akutmedicin, Institutionen för internmedicin, Sahlgrenska sjukhuse
Not updated
Effekterna av fysisk aktivitet vid irritable bowel syndrome, vad innebär de för patienterna?
2016-11-23Elisabet Johannesson
-
Completed
Fysisk aktivitet vid irritable bowel syndrome (IBS)
2017-05-01Elisabet Johannesson
-
Completed
Upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer som lider av IBS (Irritable Bowel Syndrome)
2014-04-17Elisabet Johannesson
-
Completed
Ökad fysisk aktivitet som behandling vid IBS
2008-03-26Elisabet Johannesson
-
Completed
Pulssvar och heart rate variability hos kvinnor med fibromyalgi under och efter fysisk ansträngning.
2011-11-03Elvira Lange
Närhälsan Olskroken Rehabmottagning
Completed
Pulssvar och heart rate variability hos kvinnor med fibromyalgi under och efter fysisk ansträngning.
2015-11-16Elvira Lange
Närhälsan Olskroken Rehabmottagning
Completed
Upplevelser av 20 veckors fysisk träning enligt en personcentrerad approach hos äldre personer med reumatoid artrit.
2016-04-07Elvira Lange
Närhälsan Olskroken Rehabmottagning
Published
Fysisk funktion vid fotledsfraktur
2018-05-11Emilia Möller Rydberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopeden
Published
Effekter av en fysioterapeutisk träningsintervention vid axial spondylartrit avseende tilltro till egen förmåga för fysisk aktivitet och träning - en pilotstudie
2015-12-14Emma Klittmar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fysioterapienheten
Not updated
Vårdpersonals upplevelse och attityder till att främja patienters fysiska aktivitet
2018-03-23Emma Ohlsson-Nevo
-
Published
Rådgivning om fysisk aktivitet till patienter med hypertoni - gör det någon nytta?
2018-04-25Emma Werner
-
Completed
Ett testbatteri av utfallsmått för att bedöma om patienter
efter främre korsbandsskada är ”psykologiskt redo” för att återgå till fysisk
aktivitet.
2016-03-06Eric Hamrin Senorski
Sportrehab
Completed
Effekt av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) efter överviktskirurgi- en randomiserad kontrollerad studie
2012-06-11Erica Sandberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.
2017-12-12Eva Haglind
-
Not updated
Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av förbättrad fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.
2014-11-24Eva Haglind
-
Published
PHYSSURG. Fysisk aktivitet i relation till utfall efter kirurgisk operation.
2014-05-02Eva Haglind
-
Completed
Randomiserad studie avseende effekten av fysisk träning på undernäring och livskvalitet vid cancer i munhåla
2018-03-26Eva Hammerlid
-
Published
Förbättrar D-vitamin fysisk arbetsförmåga och kroppssammansättning hos överviktiga män?
2017-10-23Eva Rask
Medicinkliniken, Diabetes och Endokrin, Universitetssjukhuset, Örebro
Ongoing revision
Sexuell tillferdsställelse hos kvinnor som lever med hiv och dess associationer med fysisk och psykisk hälsa- en svensk registerstudie
2018-10-09Ewa Carlsson-Lalloo
Infektionsmottagningen, SÄS, Borås
Published
Diabetes hos barn under sju år (DU7). Kost, hypoglykemier, fysisk aktivitet och glykemisk kontroll.
2012-08-26Frida Sundberg
Diabetesmottagningen, Barnmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus/SU
Ongoing revision
Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) - det kvinnliga metabola syndromet - effekt av elektroakupunktur och fysisk aktivitet
2007-02-14Göran Holm
Medicinskt Undersökningscenter, Kardiologen, SU/SS
Not uppdated, final reminder
Långtidsuppföljning av personer med subarachnoidalblödning - delaktighet, livskvalite och fysiskt välbefinnande
2016-06-15Hanna C Persson
Arbetsterapi och Fysitoterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/FysioterapiSahlgrenska
Not updated
Fysisk aktivitet i relation till återhämtning efter kirurgi av tjock och ändtarmscancer - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie
2016-10-01Hanna Nilsson
-
Published
Roux-en-Y gastric bypass som behandling för svår fetma hos ungdomar- studier av nutritionella aspekter, fysisk aktivitet och energiförbrukning
2007-03-01Hans H Lönroth
Verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Fysisk aktivitet, hjärnans plasticitet och kognition: Epidemiologiska, translationella och mekanistiska studier
2015-01-13Hans-Georg Kuhn
Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Inst. neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Fysisk aktivitet, kognition och stamceller i hjärnan: från cellulära mekanismer till funktion
2008-04-29Hans-Georg Kuhn
Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Inst. neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Ett gott åldrande med fokus på fysisk funktion och fysisk aktivitet: populations-baserade studier av 75-åringar
2013-09-12Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Ett gott åldrande och värdet av en intervention för att stimulera till fysisk aktivitet – tankar och upplevelser hos lågaktiva äldre personer.
2010-11-12Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Fysisk aktivitet och fysisk funktion hos svenska och iranska 75-åringar - en jämförelse
2010-11-12Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Fysisk aktivitetsnivå och förekomsten av sena komplikationer och dess riskfaktorer hos patienter med typ 1 diabetes
2008-10-02Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Fysisk funktion hos personer med yrsel_ en befolkningsbaserad studie av 75-åringar
2016-06-20Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Hälsorelaterad livskvalitet i förhållande till fysisk aktivitet och funktion hos 75 åriga män och kvinnor.
2009-04-30Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Fysisk träning inom Rättspsykiatrisk vård
2015-03-18Henrik Bergman
Sahlgrenska universitetssjukhuset område 2 Rättspsykiatri
Not updated
Hur stor andel av Närhälsan Onlines första besök leder till ett uppföljande fysiskt besök?
2018-05-28Homan Navaee
-
Published
Fysisk aktivitet division HHR Landstinget i Värmland 2011
Projektledare Lars Gunnar Gunnarsson och Thomas Owermeer
2017-12-27Ing-Liss Bryngelsson
-
Completed
Hur samvarierar B-cellsfunktion vid reumatoid artrit med ålder, sjukdomsprogress och fysisk aktivitet?
2014-12-16Inger Gjertsson
Avd för reumatologi och inflam.forskning, GU samt Reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not updated
Effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI).
2016-05-04Ingibjörg H. Jonsdottir
Institutet för stressmedicin
Not updated
Diabetes och fetma i primärvården - en livssituation med mer än fysiska dimensioner
2012-11-09Irene Svenningsson
Närhälsan Fou primärvård
Completed
Gång och fysisk funktion efter hälseneruptur
2012-05-20Jacques Riad
ortopedkliniken
Published
Gång och fysisk funktion efter hälseneruptur
2014-06-03Jacques Riad
ortopedkliniken
Published
Evidens för behandling med fysisk aktivitet av mild till måttlig depression.
2013-03-21Jan Hillberger
Bohuslindens vårdcentral
Completed
Överlevnad, livskvalitet, kognitiv utveckling och fysisk aktivitet efter kirurgi och kateterbehandling av medfödda hjärtfel hos barn och ungdomar (I) Utveckling av ny biomarkör för non-invasiv diagnostisk av avstötning efter hjärttransplantation (II)
2017-12-11Jan Sunnegårdh
Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus, barnkardiologen
Not updated
MOTIVERANDE SAMTAL FÖR ATT ÖKA GRADEN AV FYSISK AKTIVITET VID BESVÄR FRÅN RÖRELSE- OCH STÖDJEORGANEN
-EN SYSTEMATISK LITTERATURÖVERSIKT
2015-03-31Jeanette Claesson
-
Completed
Fysisk prestationsförmåga hos patienter med akut lungemboli. En deskriptiv longitudinell studie.
2011-04-04Jenny Danielsbacka
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska
Completed
Långtidsuppföljning av lungfunktion och fysisk kapacitet hos patienter som vårdats för akut lungemboli.
2013-12-12Jenny Danielsbacka
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska
Published
Patientens upplevelse av symptomen vid akut lungemboli och hur symptomen påverkat patientens sociala och fysiska aktivitetsnivå i efterförloppet.
2015-01-05Jenny Danielsbacka
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska
Published
Upplevelse av fysisk aktivitet vid lungfibros - en kvalitativ intervjustudie
2017-05-18Jenny Danielsbacka
Fysioterapienheten SU/Sahlgrenska
Published
Kartläggning av fysisk prestationsförmåga hos barn med normalvikt, övervikt och fetma.
2007-12-05Jenny Nilsson
Noltorp Vårdcentral Medpro Clinic
Completed
Effekter av fysisk kondition och kognitiv förmåga på hjärnans hälsa och funktion
2014-05-23Jenny Nyberg
Sahlgrenska University Hospital, Neurosjukvård, Enhet Psykologer och kuratorer
Published
Kostmönster, näringsintag och kroppssammansättning i relation till psykisk och fysisk hälsa bland äldre – tidstrender
och longitudinella perspektiv.
2018-03-07Jessica Samuelsson
Neuropsykiatri Område 2
Published
Återgång till fysisk aktivitet efter främre korsbandsskada. Prospektiva studier, web-baserade och on-line, med 8-10 respektive 3-5 års uppföljning.
2013-10-17Johan Steinwall
Orthocenter Rehab Göteborg
Not uppdated, final reminder
Betydelsen av kognitiv och fysisk träning för biomarkörer i ryggvätska
2017-12-04Johan Svensson
-
Published
Betydelsen av fysisk aktivitet för barns framtida hälsa, med fokus på allergiska sjukdomar, astma och fetma med åtföljande risk för diabetes.
2009-02-17Johnny Ludvigsson
Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet
Not uppdated, final reminder
Motiverande samtal och dess effekt på fysisk aktivitet hos typ-2 diabetiker
2015-05-04Jonas Zachrisson
-
Completed
När blir hälsa ohälsa? Studier om hälsa, smärta, ortorexi, fysisk aktivitet och idrottsprestation hos högstadieungdomar i Halland och Skåne
2016-09-13Julia Söderström Malmborg
FoU Spenshult
Published
Att sänka BMI är en hörnsten i terapin för överviktiga patienter med diabetes mellitus typ 2.
Är fysisk aktivitet rätt väg att gå?
2016-04-15Jörg Schürmann
-
Ongoing revision
Personcentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärta
2017-12-06Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Published
Påverkar intensiv fysisk aktivitet kroppsfunktioner och inflammation vid fibromyalgi
2008-01-02Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Completed
Styrketräning, fysisk kapacitet och tillväxtfaktorer vid fibromyalgi
2014-01-15Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Published
Bestämningsfaktorer för objektivt mätt fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
2016-05-02Karin Lobenius Palmér
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län
Published
Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning
2012-03-23Karin Lobenius Palmér
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro län
Completed
Strokerehabiliteringsforskning: fysisk funktion, delaktighet och interventioner
2017-12-18Katharina Stibrant Sunnerhagen
Sekt för klinisk neurovet, Inst neurovet och fysiologi, GU samt Rehab med SU
Published
Misstänkt för barnmisshandel .Föräldrars erfarenheter i samband med att de varit föremål för utredning vid misstanke om fysisk barnmisshandel.
2012-03-30Kerstin Neander
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
Ongoing revision
Stroke och fysisk träning. En vetenskaplig studie om effekterna av fysisk träning för patienter med stroke.
2011-02-18Klas Sandberg
Rehab Öst Vrinnevisjukhuset Norrköping
Completed
Fysisk aktivitet och förändring av testosteronkoncentration hos män
2017-12-07Kristin Ottarsdottir
Närhälsan Vårdcentralen Ekmanska
Published
Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
2015-11-23Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Ongoing revision
Fysisk aktivitet på Recept och motiverande samtal som behandlingsalternativ vid hypertoni
2008-11-04Kristina Lundberg
Hälsocentralen Husum
Completed
Betydelsen av fysisk kapacitet för andra utfallsmått, såsom mortalitet, återinskrivning och sammanlagd vårdtid på sjukhus, inom ett år för sköra äldre patienter på sjukhus.
2018-06-13Kristina Åhlund
-
Published
Betydelsen av fysisk kapacitet för andra utfallsmått, såsom mortalitet, återinskrivning och sammanlagd vårdtid på sjukhus, inom ett år för sköra äldre patienter på sjukhus.
2018-06-13Kristina Åhlund
-
Published
Hur erfar sköra äldre patienter och komorbiditet fysisk träning - en intervjustudie
2013-08-21Kristina Åhlund
-
Published
Skiljer sig fysisk kapacitet och fysisk funktion hos sköra äldre vårdade på medicinsk äldrevårdavdelning jämfört med sköra äldre vårdade på konventionell invärtesmedicinsk vårdavdelning.
2016-06-27Kristina Åhlund
-
Published
Har barn och ungdomar med intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning oftare orala besvär och ont jämfört med friska barn och ungdomar?
2011-05-02Larisa Krekmanova
Specialistkliniken för pedodonti
Published
Metabola förändringar i energiomsättning, fysisk aktivitet samt fett- och muskelmassa under intensiv nutritionsbehandling hos unga patienter med anorexia nervosa mätt med guldstandard, dubbelmärkt vatten, DLW.
2017-12-05Lars Ellegård
-
Published
Fysisk aktivitet, stillasittande och energiförbrukning efter obesitaskirurgi
2015-04-30Lars Hagberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Not uppdated, final reminder
Betydelsen av individens fysiska aktivitetsnivå för utvecklandet av stress relaterad sjuklighet och möjligheterna att påverka individens fysiska aktivitetsnivå med Fysisk aktivitet på Recept, FaR(R).
2009-06-17Lars Rödjer
-
Published
Fysisk aktivitetsnivå och hjärt kärlsjukdom, mental hälsa och utvärdering av fysisk aktivitet på Recept i Västra Götalandsregionen
2009-06-17Lars Rödjer
-
Not uppdated, final reminder
Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie
2017-12-28Lena Bornhöft
Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
Published
Upplevelse av fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig ländryggssmärta
2017-11-17Lena Nordeman
Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg
Published
Kartläggning av kvinnors psykiska och fysiska hälsa i livsfasen klimakteriet.
Förekomst av klimakteriella symtom hos kvinnor 45 till 55 år inom primärvården med fokus på somatiska, urogenitala och psykologiska hälsa.
2011-04-29Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Completed
Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysisk, psykisk och urogenital hälsa.
2017-11-24Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Published
Hemrehabilitering efter höftfraktur. En randomiserad kontrollerad studie om tilltro till egen balans, fysisk funktion och dagliga aktiviteter.
2007-03-16Lena Zidén
Fysioterapin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
Completed
Utvärdering av olika metoder för fysisk träning vid fönstertittarsjuka – en randomiserad klinisk studie
2014-04-16Lennart Jivegård
HTA-centrum, FoU-enheten
Not updated
Maximal klivhöjd som en enkel och relevant hälsoindikator: en studie av benmuskelstyrka och sambanden med ålder, kroppsmått, konditionsnivå och fysisk funktion.
2012-04-08Lillemor Nyberg
Karolina vårdcentral Karlskoga, Närsjukvården väster Region Örebro län
Completed
Projektet har hittills lett till två magisteruppsatser. Båda uppsatser behandlar"återgång till fysisk aktivitet efter främre korsbandsrekonstruktion".Lina Carlsson har studerat män (1) och Charlie Lundh Petersen har studerat kvinnor (2).
1. Återgång till fysisk aktivitet hos män efter en främre korsbands rekonstruktion
2. Kvinnors återgång till fysisk aktivitet efter främre korsbandsoperation
2012-08-01Lina Carlsson
-
Completed
Fysisk aktivitet i åldrarna 55-84 år - En enkätstudie
2008-09-10Linda Ashman Kröönström
SU/Östra fysioterapienheten
Completed
Fysisk kapacitet, fysisk aktivitetsnivå och hälso-relaterad livskvalitet hos patienter med medfödda hjärtfel.
2016-06-30Linda Ashman Kröönström
SU/Östra fysioterapienheten
Published
FYsisk träning med sYrgastillförsel för vuxna patienter med komplexa medfödda hjärtfel och cYanos (Y3-studien).
2017-05-17Linda Ashman Kröönström
SU/Östra fysioterapienheten
Published
Sjukdomsrelaterad undernäring: Nutritionsbehandling och effekter på energiomsättning, kroppssammansättning och fysisk förmåga efter stor kirurgi i övre gastrointestinal kanalen.
2009-05-18Lotta Copland
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, eHälsostrategisk avdelning
Completed
Trötthet vid kronisk leversjukdom - koppling till leversjukdomen i sig, samt till fysisk arbetsförmåga, muskelstyrka och hjärtfunktion.
2012-02-03Magnus Simrén
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
2017-09-18Malin Henriksson
Närhälsan Askims VC
Published
Psykisk ohälsa och mortalitet, betydelsen av fysisk kondition - epidemiologiska studier och en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest och kognitiv förmåga.
2016-05-17Malin Henriksson
Närhälsan Askims VC
Published
Fysisk aktivitet före stroke i Göteborg (PAPSIGOT) - påverkan och konsekvenser ur kort och långt perspektiv
2018-04-05Malin Reinholdsson
Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal
Published
Hur påverkar fysisk aktivitet före stroke utfallet
2016-05-03Malin Reinholdsson
Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal
Published
Påverkar fysisk aktivitet före stroke funktion och hälsorelaterad livskvalitet 3 månader efter stroke?
2018-04-18Malin Reinholdsson
Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal
Published
Erfarenhet av fysisk aktivitet ett år efter obesitaskirurgi.
2007-06-18Malin Wiklund
Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Completed
Fysisk aktivitet och muskelstyrka hos överviktiga kvinnor innan och ett år efter viktreducerande kirurgi.
2008-11-11Malin Wiklund
Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Completed
Självskattad fysiska aktivitet och kapacitet innan och 18 månader efter viktreducerande kirurgi
2014-01-17Malin Wiklund
Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Completed
Självrapporterad fysisk aktivitet och lungfunktion hos patienter två månader efter hjärtkirurgi
2012-06-07Marcus Jonsson
Fysioterapiavdelningen, USÖ
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i Primärvård
2006-01-19Margareta Dehlén
-
Completed
ENERGIOMSÄTTNING OCH INSULINSENSITIVITET
Med betoning på betydelsen av fysisk aktivitet
2011-12-22Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Not updated
Konservativ behandling av traumarelaterade revbensfrakturer
Fysisk och respiratorisk funktionsnedsättning, kvarstående smärta samt skadans inverkan på livskvalitet.
2013-06-12Margareta Slobo
Sjukgymnastiken SU/S
Published
Fysisk aktivitetsnivå och samvariation med faktorer relaterade till rörelserädsla hos patienter med långvarig ländryggssmärta innan steloperation av ländryggen
2017-06-19Mari Lundberg
Avdelningen för hälsa och rehabilitering
Completed
Kan fysisk träning påverka graden av fysisk aktivitet hos personer med kronisk hjärtsvikt?
2008-11-24Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Completed
Kartläggning av deltagandet i fysisk träning inom hjärtrehabilitering, i relation till antal patienter, fysioterapeuter och kostnad.
2015-12-01Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Published
Skall äldre patienter med förmaksflimmer erbjudas sjukgymnastledd fysisk träning i grupp eller går det lika bra att förskriva ett FaR® ?
2012-11-30Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Published
Tre månaders uppföljning efter avslutad sjukgymnastledd fysisk träning i grupp eller FaR® för äldre patienter med förmaksflimmer
2013-04-28Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Published
Träningsbaserad hjärtrehabilitering, fysisk prestationsförmåga och fysisk aktivitet hos personer med hjärtsjukdom
2017-07-05Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Published
Effekter av fysisk träning för patienter med kranskärlssjukdom som är 80 år eller äldre.
2013-12-19Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Fysisk aktivitet i relation till kardiella riskmarkörer hos patienter med kranskärlssjukdom
2012-08-07Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Fysisk aktivitet och träning i relation till kinesiofobi och kardiella riskmarkörer hos patienter med kranskärlssjukdom
2012-08-07Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Utvärdering av fysisk träning inom hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom via ett verksamhetsbaserat kvalitetsregister
2015-12-13Maria Bäck
Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
2017-01-04Maria Åberg
Närhälsan Askim Vårdcentral
Published
Femurdiafysfrakturer hos barn och ungdomar; stabilitet, kvarstående deformitet och återhämtning av fysisk funktion.
2012-05-02Marianne Flinck
Ortopedkliniken, Skövde
Published
Positiva hälsoeffekter av och risker med fysisk aktivitet
2016-10-30Mats Börjesson
-
Published
Patienter med arbetssjukdom relaterad till ogynnsam mental och fysisk belastning – utveckling av metoder för att värdera och öka arbetsförmåga med särskilt beaktande samsjuklighet och äldre i arbetslivet
2015-01-09Mats Hagberg
Arbets- och miljömedicin
Published
Fysisk aktivitet hos vuxna med klinisk lindrig kognitiv störning
2013-12-10Mattias Göthlin
Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Betydelse av diet, fysisk aktivitet och normalvariationer i generna för tillväxthormon och insulintillväxtfaktor-1 för uppkomsten av fetma hos unga kvinnor och män.
2007-02-20Mattias Lorentzon
-
Completed
FYSISK AKTIVITET OCH OSTEOPOROS
2010-12-20Mattias Lorentzon
-
Not updated
Förebyggande av fall och frakturer hos osteoporospatienter med hög frakturrisk med hjälp av fysisk aktivitet
2009-01-14Mattias Lorentzon
-
Not updated
Vuxna med medfödda hjärtfel. Fysisk aktivitet, livstid, livsstil och livskvalitet, stroke, sömnapne och sekundär sjuklighet i relation till anatomi, patofysiologi och behandling, särskilt kateterinterventioner.
2010-12-23Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Utveckling av testinstrumentet TIPPA (Test Instrument for Profile of Physical Ability).
Ett testbatteri för kartläggning och bedömning av fysisk förmåga avsett för patienter med långvarig muskuloskeletal värk.
2007-04-23Minaj Missaghi-Wedefalk
Tidigare Primärvårds Rehab Angered
Completed
Barns motivation för fysisk aktivitet - Vilken roll spelar föräldrarna?
2011-07-11Miriam Pikkemaat
Vårdcentral Husensjö, Helsingborg
Completed
Erfarenheter och tankar kring att få recept på fysisk aktivitet när man har långvarig/kronisk smärta
2012-06-18Monica Joelsson
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Completed
Fysisk aktivitet på Recept i Härryda-Mölndal-Partille
2008-10-27Monica Joelsson
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Completed
Effekt av ökad fysisk träning i samband med thorakoabdominell esofaguskirurgi
2017-12-13Monika Fagevik Olsén
Arbetsterapi och fysioterapi
Published
Fysisk aktivitet inför överviktskirurgi
2015-03-16Monika Fagevik Olsén
Arbetsterapi och fysioterapi
Published
Fysisk kapacitet hos patienter med hjärtsjukdom vid start av fysisk träning inom hjärtrehabilitering-
En jämförelse med referensvärden för friska
2016-05-08Nicklas Jerkvall
Fysioterapin SU/Mölndal
Completed
Fysisk inaktivitet och kardiometaboliska sjukdomar. Två unika experimentella modeller för forskning gällande ett globalt hälsoproblem.
2013-06-12Ole Fröbert
USÖ, Kardiologiska
Published
Behandling av neurogen smärta med ryggmärgsstimulering och fysioterapi för effektivare smärtlindring, ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet.
2016-05-24Paulin Andréll
Smärtcentrum/AnOpIva Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Fysisk aktivitets reglering av cellbiologin bakom insulinresistens
2009-05-29Per-Anders Jansson
Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Avd för molekylär och klinisk medic
Not uppdated, final reminder
Upplevda konsekvenser 12 månader efter stroke, relaterat till fysisk aktivitetsnivån: en tvärsnittsstudie
2017-03-28Peta Cook
Fysioterapi Sahlgrenska
Not updated
Kolhydratintagets storlek under fysisk aktivitet och dess effekt på maximal prestationsförmåga hos individer med typ 1 diabetes
2018-06-07Peter Adolfsson
Sektionen för diabetes och endokrinologi, Hallands sjukhus Kungsbacka
Published
Fysisk aktivitet på recept (FaR) efter höftfraktur - en pilotstudie
2011-12-01Pia Hendberg
central arbets-och fysioterapienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus
Completed
Patienters upplevelse av Fysisk aktivitet på recept efter höftfraktur.
2013-05-16Pia Hendberg
central arbets-och fysioterapienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus
Completed
Energiintag, energiomsättning och fysisk aktivitet validerat med dubbelmärkt vatten (DLW) hos obesa ungdomar 5 år efter bariatrisk kirurgi eller konventionell behandling
2012-06-26Pia Henfridsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska/Enheten för Klinisk Nutrition
Published
Fysisk aktivitet hos patienter med typ 2-diabetes - tecken på inflammatorisk aktivitet och subklinisk organskada
2010-07-21Pär Jennersjö
Vårdcentralen Lyckorna
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance
2008-05-30Robert Eggertsen
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
Utvärdering av en ny metod att mäta blodsocker utan fysisk kontakt hos patienter med insulinbehandlad sockersjuka
2016-05-13Ronny Gunnarsson
FoU Centrum Boras, Sweden
Completed
Socialt stöd och fysisk aktivitetsnivå hos patienter som fått fysisk aktivitet på recept
2014-12-15Sabine Vesting
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Completed
Återgång till fysisk träning efter graviditeten- Fysioterapeutiska undersökningsmetoder och träningsråd efter graviditeten
2018-02-01Sabine Vesting
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Published
Finns det större chans att du får fysisk aktivitet på recept om din läkare ser ut som en "swimsuit model"? En undersökning på sambandet mellan faktorer hos läkare och fysisk aktivitet på recept.
2014-06-09Sadeshkumar Balasingam
Närhälsan Ljungskile
Published
Patienters erfarenheter av att ha fått fysisk aktivitet på recept.
2014-03-18Sara Kullberg Pellmé
Närhälsan VC Stora Höga
Completed
Samband mellan fysisk funktionsförmåga vid utskrivning och konsumtion av vård och rehabilitering första året efter en höftfraktur
2008-05-04Sara Lundqvist
SU/Östra Fysioterapi
Completed
Fysisk aktivitets inverkan på kärlbildning hos kardiovaskulära riskgrupper
2007-05-15Smita Dutta Roy
Department of Cardiology, Stoke Mandeville Hospital
Published
Effekter av fysisk ansträngning på nivån BCR-ABL-transkript i blodet vid kronisk myeloisk leukemi
2008-05-20Sofia Jönsson
Sektionen för hematologi, Medicinkliniken, SU/Sahlgrenska
Completed
Fysisk prestationsförmåga och fysisk aktivitet hos patienter som opererats för dissekerad aorta, typ A.
2014-05-13Sofie Grinneback
-
Not uppdated, final reminder
Fysisk aktivitet på recept - FaR-behandling med två olika strategier. Är det kostnadseffektivt?
2017-12-06Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Not updated
Fysisk aktivitet på recept (FaR) för patienter med metabola riskfaktorer.
Finns samband mellan främjande faktorer (mediatorer) och fysisk aktivitetsnivå
vid en 6 månaders intervention?
2015-07-03Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
Fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod för patienter, med metabolt syndrom, i primärvården.
Sex månaders uppföljning avseende fysisk aktivitetsnivå, metabola riskfaktorer och hälsorelaterad livskvalitet.
2012-02-29Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Completed
Patienters upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept - FaR.
Patienter inom primärvård med minst en del av de i metabola syndromet ingående riskfaktorer.
En kvalitativ innehållsanalys.
2015-08-12Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
Två olika behandlingsstrategier för fysisk aktivitet på recept. Finns det skillnader på fysisk aktivitetsnivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet vid 1-års uppföljning?
En randomiserad kontrollerad studie.
2015-08-12Stefan Lundqvist
FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Published
Kartläggning av fysisk funktion för patienter med erysipelas/rosfeber med hänseende till smärta, svullnad, gångfunktion och ledrörlighet.
2009-05-17Susan Grill
Sjukgymnastik, SU/Östra, infektion
Not updated
Upplevd delaktighet i fysisk aktivitet hos unga med autismspektrumtillstånd.
2015-11-18Susann Arnell
-
Published
(ingen En reliabilitetsstudie av två
frågeformulär som mäter fysisk
funktion hos patienter med
stabil kranskärlssjukdomtitel)
2016-10-26Susanna Wittboldt
Fysioterpi-Sahlgrenska
Completed
En reliabilitetsstudie av två frågeformulär som mäter fysisk funktion hos patienter med stabil kranskärlssjukdom
2013-06-18Susanna Wittboldt
Sahlgrenska, sjukgymnastiken
Completed
Skiljer sig utvecklingen av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mellan individer med impaired glucose tolerance (IGT) och impaired fasting glucose (IFG) över en tioårsperiod, och kan skillnaden i så fall modifieras av fysisk aktivitet?
2017-03-23Sven Diurlin
-
Published
Fysisk aktivitet med saturationsmätare hos personer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL); en Mixed Method studie

Using a mobile phone application to motivate physical activity in patients with COPD:
a mixed method stud

2013-04-04Terese Anerös
-
Published
Maximal effekt av fysisk aktivitet i strokerehabilitering.
Pilotstudie: Hur mycket tränar strokepatienter på rehabiliteringskliniker?
2009-05-06Thomas Lindén
-
Completed
Strukturerad fysisk träning som behandlingsmetod för att öka livskvaliteten hos typ-2 diabetiker - en prospektiv interventionsstudie
2018-08-07pia nilsson
VC Håsten
Published

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Fysisk | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Fysisk , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/sok/projekt?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Fysisk