Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress
Databas
Tinnitus in the General Population With a Focus
on Noise and Stress: A Public Health Study
2015-12-18Amir Baigi
FoU Halland
Completed
Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården
2017-10-09Andreas Fors
Närhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Published
Kan förstärkta insatser från barnhälsovården i form av extra hembesök bidra till minskad stress och ökad trygghet hos föräldrar.
2014-11-06Anja Beno
-
Completed
Analys av kortisol i hår - en ny metod för att mäta stress före och efter svåra hjärnskador.
2014-04-27Ann Sörbo
-
Published
Själv-medkänsla och upplevd stress hos ungdomar i ålder 13-18 år, och deras föräldrar, som söker till Barn- och Ungdomspsykiatrin
2016-11-25Anna Bratt
Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken
Published
Test av reliabilitet för män i ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress.
2015-12-20Anna Frantz
Närhälsan Backa Rehabmottagning
Not updated
Juniorforskare: En metabol helhetssyn på stressrelaterad utmattning
2016-03-24Anna Sjörs
Institutet för Stressmedicin, VGR
Not updated
Att mäta kortisol i hår – en nyutvecklad metod att studera långvarig stress och dess hälsokonsekvenser hos barn (ett delprojekt inom ABIS-studien)
2010-09-07Anneli Frostell (fd. Sepa)
Avd. för psykologi, Inst. för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
Not uppdated, final reminder
Kan patienter med utmattningssyndrom identifieras tidigare?
En journalstudie av stressrelaterade sökorsaker åren innan diagnos.
2016-05-23Annika Adamsson
Hovås Askim Familjeläkare och BVC
Completed
Effekten av upprepade massagebehandlingar på immunfunktion, cortisol, stress och oro hos kvinnor opererade för bröstcancer.
2005-08-29Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Completed
Barn och stress - en interventionsstudie
2008-07-22Annika Lagerstrand Day
Sjukgymnastiken T7 Länssjukhuset Ryhov
Not uppdated, final reminder
Kirurgisk stress och försvaret mot infektioner
2013-02-03Bayar Baban
Universitetssjukhuset Örebro, kirurgkliniken
Published
Stresstålighet och cancerincidens. En retrospektiv kohortstudie på svenska värnpliktiga.
2013-06-12Beatrice Kennedy
-
Not uppdated, final reminder
Stress, neurointensivvård och tidig rehabilitering vid svår hjärnskada
2008-01-31Bertil Rydenhag
Neurokirurgen SU/Sahlgrenska
Completed
Trädgårdsrehabilitering vid stressrelaterad sjukdom
2010-04-14Birgitta Johansson
-
Completed
Utveckling och utvärdering av Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) via internet för personer efter skallskada, stroke eller andra neurologiska sjukdomar som drabbar hjärnan – en effektiv metod med stor räckvidd
2013-01-08Birgitta Johansson
-
Completed
Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor - en sekundärpreventiv studie
2008-11-10Birgitta Wickberg
Enheten för Mödravård och gynekologi
Completed
Tonårs stress studien i Skaraborg (TOSS)
2009-09-03Carl-Johan Törnhage
Barn- och ungdomsmedicin, Kärnsjukhuset i Skövde
Completed
Hur stor andel barn föds för tidigt på grund av stress hos den blivande mamman?
2012-02-20Caroline Lilliecreutz
-
Published
Early Life exposures and stress resilience in adolescence
2018-01-08Cecilia Bergh
Klinisk epidemiologi och biostatistik, Universitetssjukhuset i Örebro
Published
Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
2011-01-17Cecilia Björkelund
Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Published
Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en klusterrandomiserad studie
2018-05-17Cecilia Björkelund
Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Published
Effekten av IVA-dagboksläsning på förekomst av posttraumatiskt stressyndrom efter kritisk sjukdom
2007-09-28Christian Rylander
AnOpIVA SU Sahlgrenska
Completed
MINDFULNESS baserad stressreduktion och avslappningsträning för långvarig temporomandibulär smärta och käkfunktionstörning. Steg 1 Metodbeskrivning med fallstudier. Steg 2. En randomiserad och kontrollerad studie.
2011-07-20Cristina Linde
Specialisttandvården, enheten för bettfysiologi
Not uppdated, final reminder
Kognitiva nedsättningar i samband med utmattningssyndrom – Ett samverkansprojekt mellan Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutet för Stressmedicin (ISM), Västra Götalandsregionen.
2010-03-09David Krabbe
Rehabiliteringsmedicin inriktning neuro
Completed
Vilka konsekvenser får den yngre medelålders kvinnans stress för henne och i arbetslivet?
2016-04-25Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Published
Tonåringar och Stress
Psykosomatiska besvär hos skolungdomar: Effekten av sjukgymnastledd stresshantering och avslappning i skolmiljö, jämfört med sedvanlig individuell sjukgymnastisk bedömning - en randomiserad, kontrollerad klinisk studie.
2005-11-14Elisabet Eskilsson
SÄS, Neuro-, och Rehabiliteringskliniken, Fysioterapin, Reumatologen
Completed
Återställer lågfrekvent elektroakupunktur känsligheten i gonadotropin sekretionens pulsgenerator och stress axeln hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom?
2009-02-09Elisabet Stener-Victorin
Dept of Physiology and Pharmacology
Completed
Återställer lågfrekvent elektroakupunktur känsligheten i gonadotropin sekretionens pulsgenerator och stress axeln hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom?
2009-02-09Elisabet Stener-Victorin
Dept of Physiology and Pharmacology
Completed
Kan föräldrars och personals kommunikationsmönster påverka barns stressbeteende och medverkan vid narkos?
2010-10-08Elisabeth Ericsson
Institutionen för hälsovetenskap och medicin Örebro
Not updated
En randomiserad kontrollerad mindfulnessbaserad stressreduktion intervention för kvinnor med bröstcancer
2010-03-01Elisabeth Kenne Sarenmalm
Verksamhetsområde FoU
Published
Medicinsk yoga – effekter av behandling till patienter med stressrelaterade symtom och sjukdomar inom primärvården
2011-07-01Elisabeth Westerdahl
-
Completed
Stressinducerad kardiomyopati i Sverige
Epidemiologi - Klinik - Mekanismer
2011-01-31Elmir Omerovic
Kardiologen/SU Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Mätning av sinnesstämning under arbetet och fritiden - valideringsstudie av en modifierad version av Stress-Energi formuläret med hjälp av Rasch-analys
2014-12-09Emina Hadzibajramovic
Institutet för stressmedicin
Completed
Validitetsaspekter inom stressforskning. Mätegenskaper och applikationer av självrapporterade frågeformulär
2016-04-27Emina Hadzibajramovic
Institutet för stressmedicin
Completed
Stressrelaterad psykisk ohälsa i primärvården.
2011-12-01Gunnar Ahlborg
Institutet för stressmedicin
Completed
Hur orsakar stress åderförkalkning?
2008-04-14Göran Bergström
Klinisk Fysiologi, Område 4
Not uppdated, final reminder
Mindfulness på Vårdcentral. Behandling av stresstillstånd samt recidiverande depression med hjälp av Mindfulness baserad behandling. Projektet avser att initiera, genomföra och utvärdera två gruppbehandlingar; Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) för en grupp med stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom och Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) för en grupp med depressionsproblematik.
2008-01-17Helena Bjuhr
Psykologmottaningen, Närhälsan Stenungsunds Vårdcentral
Completed
Påverkas upplevd stress i arbetet av individens tro på sin egen kapacitet och naturbaserade aktiviteter?
2007-08-08Helene Mellström
Bräckediakoni, Rehab Center Göteborg
Completed
Arbetsvillkor, stress och sömnbesvär, 1999
Projektledare Steven Linton
2017-12-11Ing-Liss Bryngelsson
-
Completed
Förändring av biokemiska stressmarkörer och hälsa under nio månaders kappsegling, 2005
Projektledare Lars-Gunnar Gunnarsson
2017-12-11Ing-Liss Bryngelsson
-
Completed
Stress och bröstsmärta, en prospektiv uppföljningsstudie.
2008-02-25Inger Bengtsson
-
Not uppdated, final reminder
Effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI).
2016-05-04Ingibjörg H. Jonsdottir
Institutet för stressmedicin
Not updated
Insulinnivåer vid akut stress hos UMS patienter
2017-05-08Ingibjörg H. Jonsdottir
Institutet för stressmedicin
Completed
Stressrelaterad utmattning: Utveckling, symptom, förlopp, prognos, behandling och patofysiologi.
2014-11-26Ingibjörg H. Jonsdottir
Institutet för stressmedicin
Not updated
Antidepressiva läkemedels effekter på återgång till arbete vid depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa -
ADAS-studien.Uppföljning efter 24 månader
2016-05-22Ingmarie Skoglund
-
Published
Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?
2018-04-27Ingmarie Skoglund
-
Published
Effekter av psykologisk stress på tarmens barriärfunktion och inflammationsutveckling
2009-06-09Johan Dabrosin Söderholm
Kirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi
Not uppdated, final reminder
Förekomst av posttraumatisk stress bland mammor med transkulturell bakgrund inom mödravården
2018-10-02Jonas Hermansson
Angereds närsjukhus
Published
Behandling av stressutlöst hjärtsvikt
2015-08-17Jonatan Oras
An/Op/IVA Sahlgrenska sjukhuset/Sahlgrenska, Avdelningen för anestesi och intensivvård, Sahlgrenska
Completed
Stressutlöst hjärtsvikt i samband med subarachnoidalblödning
2014-02-10Jonatan Oras
An/Op/IVA Sahlgrenska sjukhuset/Sahlgrenska, Avdelningen för anestesi och intensivvård, Sahlgrenska
Completed
Kartläggning av arbetsrelaterad stress hos läkare under specialisttjänstgöring i allmänmedicin.
2015-03-25Karin Pokorny
Institutet för stressmedicin
Completed
Kan stressorer i barndomen kopplas till utveckling av smärttillstånd i vuxen ålder? – En litteraturstudie
2016-02-09Karolina Sandell
-
Completed
The role of early psychological stress on cancer occurrence and outcomes
2017-12-19Katja Fall
Klinisk Epidemiologi och Biostatistik, Universitetssjukhuset i Örebro
Not uppdated, final reminder
Problembaserad Metod, en genväg till förbättrad arbetsförmåga hos
personer med lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och
stress? – en randomiserad kontrollerad studie
2011-02-15Kent-Inge Perseius
Nyckeln kompetenscenter för hälsopedagogik, Landstinget i Kalmar län
Not uppdated, final reminder
Bullerinducerade symptom särskilt påverkan på röst, hörsel, arbetsprestation, hjärta-kärl samt stress och återhämtning.
2008-01-04Kerstin Persson Waye
Arbets och miljömedicin, avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa
Completed
Förekomsten av arbetsrelaterad stress, och associationen till upplevd hälsa och sjukfrånvaro hos kvinnor i arbetsför ålder -
Hälsoundersökningen av kvinnor i Göteborg
2011-03-28Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
2015-11-23Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Published
Tidig identifiering på vårdcentral av kvinnor som riskerar långtidssjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress.
2011-03-28Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
Utveckling och test av reliabiliteten av ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor
2011-03-28Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
Stress hos ambulanspersonal
2015-11-07Kåre Karlsson
Ambulansen Lidköping
Not updated
Stress hos ambulanspersonal
2017-04-06Kåre Karlsson
Ambulansen Lidköping
Published
Stress hos ambulanspersonal
2017-11-21Kåre Karlsson
Ambulansen Lidköping
Not updated
Är hjärtfrekvens en lika säker markör för stress som salivkostisol - en jämförande studie mellan hjärtfrekvens och kortisolhalt.
2010-12-14Kåre Karlsson
Ambulansen Lidköping
Completed
Är hjärtfrekvens en lika säker markör för stress som salivkostisol - en jämförande studie mellan hjärtfrekvens och kortisolhalt.
2012-04-15Kåre Karlsson
Ambulansen Lidköping
Published
Är hjärtfrekvens en lika säker markör för stress som salivkostisol - en jämförande studie mellan hjärtfrekvens och kortisolhalt
2011-05-15Kåre Karlsson
Ambulansen Lidköping
Completed
Är hjärtfrekvens en lika säker markör för stress som salivkostisol - en jämförande studie mellan hjärtfrekvens och kortisolhalt
2016-04-12Kåre Karlsson
Ambulansen Lidköping
Not updated
Betydelsen av individens fysiska aktivitetsnivå för utvecklandet av stress relaterad sjuklighet och möjligheterna att påverka individens fysiska aktivitetsnivå med Fysisk aktivitet på Recept, FaR(R).
2009-06-17Lars Rödjer
-
Published
Behandling av mental trötthet efter lindrig skallskada med mindfulness baserad stress reduktion (MBSR) – en pilotstudie
2010-10-12Lars Rönnbäck
Neurosjukvården, Neurologi
Completed
Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.
2017-05-24Lena Rindner
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Published
Immunometabola mekanismer vid kirurgisk stress.
2018-08-31Lena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
Published
Utvärdering av Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa.
2017-07-11Madeleine Bellfjord
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Not updated
Livsvillkor, stress och Hälsa (LSH-studien)
2011-11-11Margareta Kristenson
-
Not uppdated, final reminder
Kan stress ge diabetes hos barn?
2010-03-15Maria Faresjö
1 - Medicinsk diagnostik, JKPG, 2 - Hälsohögskolan, JKPG
Completed
Stress och Utbrändhet - En introduktion till teori och behandling
2012-10-05Marie Kivi
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Completed
Kan föräldrars och personals kommunikationsmönster påverka barns stressbeteende och medverkan vid narkos?
2009-10-29Marie Proczkowska
Vuxenpsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
Not uppdated, final reminder
Moralisk stress hos sjuksköterskor
2010-05-10Mia Svantesson-Sandberg
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, RÖL, Palliativa konsultteamet, Specialistmottagningar, Ka
Completed
Antifobisk behandling med stresshormon som ny terapi mot Irritable Bowel
Syndrome (IBS/orolig mage).
2014-12-11Michiel van Nieuwenhoven
USÖ, Medicinska kliniken, avd. gastroenterologi
Not updated
Bulkamid för behandling av stressinkontinens hos kvinnor som inte kan opereras med TVT pga misstänkt ISD - en prospektiv randomiserad studie.
2009-11-23P-G Larsson
Kvinnokliniken
Not updated
Stress och stressreaktion hos ambulanspersonal
2017-11-15Patrik Niemelä
Ambulansen skaraborg Falköpingsstationen
Not updated
Kollegial handledning - ett stressreducerande verktyg i svensk ambulanssjukvård.
2007-05-10Peter Brink
Intensivvårdsavdelningen, Norra Älvsborgs sjukhus
Completed
Psykosocial stress och kardiovaskulär hälsa hos ungdomar
2014-02-24Peter Friberg
-
Not uppdated, final reminder
Stress och återhämtning - mekanismer bakom konsekvenser av betydelse för utveckling av övervikt och högt blodtryck
2015-01-12Peter Friberg
-
Not uppdated, final reminder
Stress och återhämtning hos ungdom. Mekanismer bakom konsekvenser för utveckling av övervikt och högt blodtryck
2017-12-18Peter Friberg
-
Not updated
Central neuroendokrin anpassning till kirurgisk stress (CNAS)
2010-12-19Rolf Anckarsäter
Anestesikliniken Kungälvs sjukhus
Published
Central neuroendokrin anpassning till kirurgisk stress (CNAS)
2011-02-13Rolf Anckarsäter
Anestesikliniken Kungälvs sjukhus
Not uppdated, final reminder
Neuroendokrin adaptation vid kirurgisk stress.
2008-04-24Rolf Anckarsäter
Anestesikliniken Kungälvs sjukhus
Not updated
Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer.
2018-08-28Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Published
Kartläggning av ST-läkarens upplevda stress och copingstrategier för att hantera stress.
2017-03-10Said Hashemi
-
Not updated
Centralnervösa hormonella, inflammatoriska och monoaminerga mekanismer för stressreglering relaterade till mental hälsa
2010-06-10Sara Bromander
-
Completed
Stress hos män under utredning för och vid diagnos av prostatacancer
2017-01-10Sven-Olof Andersson
Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Published
Bakteremi och oxidativ stress vid akut pankreatit – tidiga prediktorer för förloppet vid akut pankreatit?
2011-05-23Thomas Gasslander
-
Not uppdated, final reminder
AntiStressProgram i primärvård
- utvärdering av rehabilitering för återgång i arbete vid stressrelaterad psykisk ohälsa
2018-03-27Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
Att utvärdera effekten av tre olika interventioner; integrativ behandling, terapeutisk akupunktur och sedvanlig primärvårdsbehandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa inom primärvård. - en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie (n=120).
2010-02-09Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
En replikerande studie (n=64) för att utvärdera effekten av integrativ behandling i jämförelse med akupunktur vid stressrelaterad psykisk ohälsa inom primärvård.
2012-02-19Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård.
2012-12-05Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
Vad innebär det att leva med stressrelaterad psykisk ohälsa?
- en fenomenologisk hermeneutisk studie.
2011-06-20Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
Vad innebär det att leva med stressrelaterade besvär i en sjukskrivningsprocess med påbörjad återgång i arbete? - en narrativ analys inom primärvård
2015-09-15Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoUUI primärvård
Completed
TRÄDGÅRDSREHABILITERING VID
STRESSRELATERAD SJUKDOM
2016-09-26Torbjörn Collinder
Capio Vårdcentral Orust
Completed
Kontroll av energiomsättningen under salt stress i jästsvampen Saccharomyces cerevisiae
2009-10-08Ye Tian
dept. of cell and molecular biology/microbiology
Not uppdated, final reminder
Mindfulness-Medveten Närvaro, för att lindra stress.
2014-03-12gunvi kjellgren
Närhälsan, Eriksberg
Completed
Raschanalys av stress-energi frågeformuläret
2009-09-23Åsa Lundgren Nilsson
Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetsjukhuset
Not uppdated, final reminder
Samhällsstress och funktionella mag- tarmbesvär i befolkningen - kan sambanden klarläggas med ny metod som mäter långvarig stress.
2012-01-22Åshild Olsen faresjö
-
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Stress , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/sok/projekt?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Stress