Sök alla projekt, Region Jönköpings län

Databas
Litiumassocierad hyperparatyreoidism: randomiserad studie för utvärdering av paratyreoidektomi hos litiumbehandlade patienter.
2015-08-30Adrian Meehan
Geriatriska kliniken, USÖ
Published
Kvantitativ utvärdering med lung-SPECT för funktionell bedömning av
KOL
2012-02-07Agnetha Gustafsson
Radiofysikavdelningen
Not uppdated, final reminder
ArtOSAS: Effekter av CPAP-behandling mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker
- en långtidsuppföljning av kärlelasticitet
2011-04-26Anders Broström
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
Published
COMPAP - faktorer som påverkar sömnapnépatientrs följsamhet till CPAP-behandling
2008-06-13Anders Broström
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
Not updated
Effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet.
2008-06-13Anders Broström
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
Not updated
Webbaserad patientutbildning vid CPAP-behandlad obstruktiv sömnapné
2011-12-20Anders Broström
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping
Not uppdated, final reminder
Barns immunologiska sjukdomar med särskilt fokus på autoinflammation och thymusfunktion vid 22q11-deletionssyndromet
2007-12-20Anders Fasth
Avd för pediatrik, Inst för kliniska specialiteter, Göteborgs Universitet, Drottning Silvias barn-
Published
TraCS:
Fysisk träning före övre abdominell cancerkirurgi
2011-12-21Anders Winbladh
Kirurgiska kliniken i Östergötland
Completed
Resenärsstudien - undersökning av tarmfloran före och efter utlandsvistelse för kartläggning av antibiotikaresistenta tarmbakterierförekomst (sk. ESBL-producerande bakterier).
2008-06-04Anita Hällgren
Infektionskliniken i Östergötland, MC, US, Linköping
Not updated
Översättning och utprovning av TOM-Therapy Outcome Measures, i logopedisk behandling av barn med cp-diagnos
2008-01-23Anita McAllister
Karolinska Institutet
Completed
Två olika strategier för behandling med oxytocinstimulering av friska förstföderskor med utdraget värkarbete – en randomiserad, kontrollerad studie.
2008-09-02Anna Dencker
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa/Normalobstetriken SU/Östra
Completed
Långtidsuppföljning och rehabilitering av patienter opererade för disksjukdom i nacken
2010-03-23Anna Hermansen
Linköpings Universitet, IMH, Avd Fysio
Not updated
Långtidsuppföljning och rehabilitering av patienter opererade för disksjukdom i nacken
2010-05-10Anna Hermansen
Linköpings Universitet, IMH, Avd Fysio
Not uppdated, final reminder
Barn med läpp-, käk-, och gomspalt: Undersökning av kariesförekomst, risk och deras livskvalitet.
2011-07-04Anna Lena Sundell
Pedodonti avd. Odontologiska institutionen
Published
Barn med läpp-, käk-, och gomspalt: Undersökning av kariesförekomst, risk och deras livskvalitet.
2011-12-30Anna Lena Sundell
Pedodonti avd. Odontologiska institutionen
Published
Undersökning av patienter som har opererats för popliteaaneurysm
- lämplig behandling i en endovaskulär tidsålder
2009-11-12Anne Cervin
Kärlkirurgiska enheten, Sahlgrenskas universitetssjukhus
Completed
Främre korsbandsskador inom damfotboll - återgång till fotboll efter skada och riskfaktorer för ny skada.
2012-06-13Anne Fältström
Länssjukhuset Ryhov, Rehabiliteringscentrum
Published
Subjektivt skattad knäfunktion och livskvalitet hos personer med bilateral främre korsbandsskada.
2010-09-14Anne Fältström
Länssjukhuset Ryhov, Rehabiliteringscentrum
Completed
Effekt av sjukgymnastik efter operation för disksjukdom i halsryggraden
2009-12-18Anneli Peolsson
IMH avd fysioterapi
Published
Utvärdering av munvårdsprogram för patienter som genomgår behandling för cancer i huvud- och halsregionen avseende mukosit, oral hälsa, livskvalitiet och hälsoekonomi
2017-05-31Annica Almståhl
Göteborgs universitet, avd för oral mikrobiologi och immunologi
Published
Barn och stress - en interventionsstudie
2008-07-22Annika Lagerstrand Day
Sjukgymnastiken T7 Länssjukhuset Ryhov
Not uppdated, final reminder
Kränkningar i vården: Hur kan personal lära sig att hantera och på sikt undvika situationer som patienter upplever som kränkande
2008-03-07Barbro Wijma
Genus och medicin
Not uppdated, final reminder
Integrering av evidensbaserad kunskap för att förebygga, behandla och utvärdera symtom hos patienter med kolorektalcancer genom strategin- INVOLVE
2008-01-02Carina Berterö
-
Completed
Livet efter hjärtstopp hos patienter och deras partners: En långtids- och interventionsstudie med focus på parens livskvalitet
2012-02-13Carina Persson
Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Published
Förlossningsrädda kvinnors vård och utfall - en kartläggning i Värnamo och Linköping,
2009-03-25Christina Gunnervik
Kvinnokliniken Värnamo sjukhus
Not uppdated, final reminder
Hälsotillstånd och läkemedel hos äldre i särskilt boende
2009-06-03Christina Lannering
Primärvårdens FoU-enhet, Futurum
Completed
Innovationer för patienter med förmaksflimmer och närstående. Kan coaching minska osäkerhet, förbättra välbefinnande & öka följsamhet till behandling.
2010-05-03Dan Malm
School of Health and Welfare
Published
Sjuksköterskeled antistresscoachning vs traditionell vård; effekter avseende beslutsstöd och välbefinnande för förmaksflimmerpatienter och närstående
2011-02-03Dan Malm
School of Health and Welfare
Completed
Utvärdera ett nytt bedömningsinstrument inom arbetsterapi
2010-09-09Elisabeth Elgmark Andersson
-
Not updated
Kan föräldrars och personals kommunikationsmönster påverka barns stressbeteende och medverkan vid narkos?
2010-10-08Elisabeth Ericsson
Institutionen för hälsovetenskap och medicin Örebro
Not updated
Cytostatikaexponering i bostaden hos cancerpatienter som behandlas med cytostatika.
2010-12-16Elisabeth Lindberg
-
Not uppdated, final reminder
Extremt för tidigt födda barns kroppsliga och psykologiska utveckling när de är 6,5 år och om födelsen och de första månaderna på nyföddhetsavdelningen påverkar hur barnen mår idag.
2011-07-01Elisabeth Olhager
VO Barnkirurgi och Neonatalvård, Skånes Universitetssjukhus
Not uppdated, final reminder
Randomiserad multicenterstudie avseende täckt respektive icke-täckt metallstent vid palliativ behandling av malign gallvägsobstruktion
2007-12-18Eric Kullman
Kirurgiska Kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Completed
Barnreumatism –
Hur påverkar nutrition, tarmflora och miljö insjuknandet och sjukdomsförloppet vid Juvenil Idiopatisk Artrit?
2018-03-06Erik Kindgren
Barn- och Ungdomssjukvården, Skaraborgs sjukhus Skövde
Published
Hur uppfattar makarna sin parrelationen då den ena maken drabbats av sin 1a hjärtinfarkt - en longitudinell studie
2008-12-16Eva Benzein
Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso och vårdvetenskap
Not updated
Ortodontiskt behandlingsbehov hos ungdomar i Sverige med och utan invandrarbakgrund.
2007-12-17Eva Josefsson
-
Completed
Utvecklar snarkare obstruktiv sömnapné pga. nervskador i svalget? En prospektiv studie
2008-12-15Eva Svanborg
Neurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys
Not updated
Symtom och fördröjningstider hos patienter med ST-höjningsinfarkt, ur ett könsperspektiv.
2012-08-21Eva Swahn
-
Published
Delaktighet och bemötande inom geriatrisk slutenvård
2008-02-29Ewa Wressle
Medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset
Completed
Kan tillskott av omega-3 fetter till spädbarn med atopiskt eksem och födoämnesallergi förebygga allergisk astma bronkiale i förskoleålder?
2011-09-29Farhad Vahedi
Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Angereds Närsjukhus
Not uppdated, final reminder
Betydelsen av NT-proBNP och diastolisk vänsterkammarfunktion för korttids och långtidsprognos efter aortaklaffkirurgi.
2008-10-09Farkas Vánky
Thorax-kärlkliniken, US
Published
Children and caregiver´s perspective of treatment of pain in connection with tonsil surgery A mixed method study
2017-08-27Fredrik Alm
Örebro universitetssjukhus (Anestesin)
Not uppdated, final reminder
Smärtbehandling i samband med tonsilloperation – barn och närståendes erfarenheter och användande av smärtlindrande tilläggsmedicinering med fokus på effekt och sidoeffekter.
2017-09-25Fredrik Alm
Örebro universitetssjukhus (Anestesin)
Not uppdated, final reminder
Införande av molekylärdiagnostisk testning av BRAF-fusionsgener i klinisk rutin gällande hjärntumörer hos barn
2017-03-13Frida Abel
-
Not updated
Påverkar profylaktisk antibiotika infektionskomplikationsfrekvensen vid ERCP(endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi)?
2010-05-17Greger Olsson
Kirurgkliniken Ryhov
Not updated
The role of prophylactic antibiotics in ERCP
2012-08-03Greger Olsson
Kirurgkliniken Ryhov
Not updated
”Uppföljning av kvinnor och män födda 1987-88 i Sydöstra sjukvårdsregionen med mycket låg födelsevikt (VLBW)”.
2012-02-13Gunilla Sydsjö
-
Not uppdated, final reminder
Behandlingsstrategier vid primärt generaliserad kolorektal cancer
2008-04-13Gunnar Arbman
Kirurgi, ViN
Completed
Mineraliseringsstörda tänder i sydöstra Sverige (MISS)
2008-09-18Göran Koch
Avd för pedodonti, Odontologiska institutionen Jönköping
Completed
Kan tillförsel av Lactobacillus reuteri under första levnadsåret förebygga utvecklingen av luftvägsallergi senare i livet?
2009-09-28Göran Oldaeus
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Not uppdated, final reminder
MMP och PAI-1 genotyp - relation till kardiovaskulär sjukdom och hjärtkärlfunktion
2008-10-06Hanna Björck
Inst för Medicin och Hälsa, Avd för Kardiovaskulär medicin/fysiologi
Not uppdated, final reminder
Analys av luftburna partiklars effekter på det humana immunförsvaret
2010-12-20Helen Karlsson
Arbets och Miljömedicin
Published
Övervikt och psoriasis - finns det ett samband med felreglering i inflammatoriska celler?
2010-11-15Helene Ringe Holmgren
-
Not uppdated, final reminder
Ett steg närmare en sundare alkoholkonsumtion - hjärnundersökning före och efter alkoholintervention.
2010-05-21Henriettae Ståhlbrandt
Radiologiska kliniken, Höglandssjukhuset Eksjö
Completed
Viktbegränsning under graviditet; en interventionsstudie. Uppföljning av studiebarnens och deras yngre syskons viktutveckling under de fem första levnadsåren.
2011-01-23Ing-Marie Claesson
-
Published
Bestämning av optimala non-invasiva mått för prediktion av vänster kammares funktionella och anatomiska remodellering vid kronisk kranskärlssjukdom, DOPPLER-CIP
2009-12-31Jan Engvall
Universitetssjukhuset i Linköping, Fysiologiska kliniken
Not uppdated, final reminder
Markörer för ischemi och viabilitet. Kan hjärtscintigrafi ersättas av strålningsfri magnetkameraundersökning?
2009-10-20Jan Engvall
Universitetssjukhuset i Linköping, Fysiologiska kliniken
Not uppdated, final reminder
Hur kan den gravida kvinnan ha ett starkt infektionsförsvar och samtigt utveckla tolerans mot fostret?
2011-10-19Jan Ernerudh
IKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet
Not uppdated, final reminder
Komplementsystemet och inflammation vid Borreliainfektion i hud och nervsystem
2011-10-18Jan Ernerudh
IKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet
Not uppdated, final reminder
Lokal immuntolerans under graviditet.
2010-01-08Jan Ernerudh
IKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet
Not uppdated, final reminder
En longitudinell studie av immunsystemets åldrande - betydelse av immunriskprofil och cytomegalovirus för immunförsvarets funktion
2010-09-20Jan Strindhall
-
Ongoing revision
Markörer för diagnostik, sjukdomsförlopp och behandlingssvar vid inflammatorisk tarmsjukdom
2012-08-08Jan Söderman
Medicinsk diagnostik, plan 4, Hus E4
Published
Markörer för diagnostik och uppföljning av celiaki
2010-06-21Jan Söderman
Medicinsk diagnostik, plan 4, Hus E4
Completed
Behandling med mangafodipir vid hjärtinfarkt
2011-06-16Jan-Erik Karlsson
IMH, Linköpings universitet. Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Completed
Varningstecken för primär immunbrist: När skall man misstänka immunbrist som orsak till upprepade infektioner
2010-12-31Janne Björkander
Futurum, Akademin för hälsa och vård
Published
Varför blir inte alla patienter bra efter en korsbandsskada?
2008-01-24Joanna Kvist
Avd för Fysioterapi, IMH
Ongoing revision
Studium av försöksverksamheten ”Mer patientfokuserad sammanhållen
cancervård” i sydöstra sjukvårdsregionen
2012-03-21Johan Thor
The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
Not updated
Betydelsen av fysisk aktivitet för barns framtida hälsa, med fokus på allergiska sjukdomar, astma och fetma med åtföljande risk för diabetes.
2009-02-17Johnny Ludvigsson
Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet
Not uppdated, final reminder
Patient-läkarkommunikation vid riskbedömning och beslutsfattande om preventionsåtgärder. Kardiovaskulär prevention i allmänmedicinsk praxis.
2007-12-15Josabeth Hultberg
Åby VC
Published
Beteendevetenskapliga perspektiv på oral hälsa och parodontal infektionskontroll
2013-06-28Kajsa Henning Abrahamsson
Avd f parodontologi, Inst f Odontologi. Sahlgrenska Akademin vid GU/Specialistkliniken i parodontolo
Published
Kan kosttillskott med omega-3 fetter och Lactobacillus reuteri till modern under graviditet och amning förebygga utvecklingen av allergi hos barnen?
2011-05-30Karel Duchén
H.K.H Princessan Victorias Barn och ungdomssjukhus
Published
Kosttillägg med omega-3 fettsyror under graviditet och amning: Immunologiska svar hos modern och allergiutveckling hos barnet.
2009-10-16Karel Duchén
H.K.H Princessan Victorias Barn och ungdomssjukhus
Completed
Angiotensin-converting enzyme (ACE) - möjlig mekanism för uppkomst av hjärtkärlsjukdomar?
2009-01-20Karin Persson
Linköpings Universitet; avd Läkemedelsforskning/farmakologi
Not uppdated, final reminder
Typ-1 diabetes och celiaki förskjuter immunsvaret i olika riktningar
2010-10-04Karin Åkesson
Linköpings Universitet; IKE, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Not uppdated, final reminder
Sexuell hälsa hos kvinnor med RA
2009-04-29Kristina Areskoug-Josefsson
Jönköping Academy, Jönköping University
Completed
Molekylärepidemiologiska studier av bakteriefloran och dess effekter i magsäck och tolvfingertarm före och efter eradikering av Helicobacter pylori.
2008-03-03Kurt Borch
Kirurgiska kliniken Östergötland
Not uppdated, final reminder
Effektivt nyttjande av den medicinska bilden - ökad kunskap om kvalitetskriterier och utveckling av utvärderingsmetoder inom radiologi, nuklearmedicin och vid röntgenvägledda procedurer.
2011-01-27Lars Gunnar Månsson
-
Published
Utveckling av snabbare diagnostik för patienter med sepsis och utvärdering av nyttan av snabbare diagnostik
2008-12-16Lena Serrander
Avd f klinisk mikrobiologi i Östergötland
Published
Det lysosomala järnets roll vid inflammatorisk lungsjukdom och lungcancerutveckling
2011-05-23Lennart Persson
Universitetssjukhuset i Linköping, Lungmedicinska kliniken
Published
Skattning av postoperativ smärta och illamående och påverkan på återhämtning
2011-12-15Lotta Wikström
Länssjukhuset Ryhov, Op/IVA kliniken
Published
Påverkar tillförsel av Lactobacillus reuteri under det första levnadsåret den orala hälsoutvecklingen hos barn? - Uppföljning efter 9 år
2010-05-31Malin Stensson
Avd för Natur och Biomedicin, Hälsohögskolan i Jönköping
Completed
Syntetisk Magnet Resonans på hjärtat - Ett nytt och snabbt sätt att visa hjärtskada
2007-12-18Marcel Warntjes
CMIV
Not updated
Livsvillkor, stress och Hälsa (LSH-studien)
2011-11-11Margareta Kristenson
-
Not uppdated, final reminder
Är lokal nervblockad med kvarliggande kateter bättre än patient kontrollerad smärtbehandling med morfin efter avancerad bakfotskirurgi?

Validering av frågeformulär i samband med fotkirurgi

2011-01-31Maria Cöster
ortopedkliniken
Completed
En T-hjälpar-1 associerad sjukdom + en T-hjälpar-2 associerad sjukdom = två immunologiska sjukdomar och balans i immunsystemet?
2009-03-23Maria Faresjö
1 - Medicinsk diagnostik, JKPG, 2 - Hälsohögskolan, JKPG
Completed
Barns och ungdomars kostvanor i Jönköpings län.
2012-02-08Maria Norburg Tell
Rosenhälsans vårdcentral
Not uppdated, final reminder
Datorhjälpmedel för synskadade barn utan tilläggshandikapp i sydöstra sjukvårdsregionen.
2009-12-10Mariann Abrahamsson
Ögonkliniken, Vrinnevisjukhuset. Landstinget i Östergötland
Not uppdated, final reminder
Kan föräldrars och personals kommunikationsmönster påverka barns stressbeteende och medverkan vid narkos?
2009-10-29Marie Proczkowska
Vuxenpsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
Not uppdated, final reminder
Trauma fokuserad kognitiv beteende terapi för barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp - en kontrollerad klinisk behandlingsstudie
2009-11-27Marie Proczkowska
Vuxenpsykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
Not uppdated, final reminder
Regional samverkan runt en folkhälsoatlas med utgångspunkt från Öppna jämförelser, som underlag för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården.
2009-08-21Mats Nilsson
Futurum, Landstinget i Jönköpings län
Completed
Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom
2008-01-11Mitra Unosson
-
Completed
Jämförelse mellan vältränade idrottsmän och en icke-tränad frisk kontrollgrupp avseende hjärtväggshastighet och -deformation vid MR och ultraljud
2012-03-05Monika Liehl
-
Not uppdated, final reminder
Tidiga tecken på infektion hos äldre i särskilt boende
2008-01-24Märta Sund Levander
-
Not uppdated, final reminder
Kan ett strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer förbättra livskvalitet, följsamhet till riktlinjer samt hälsoekonomi?
2011-01-28Neshro Barmano
Medicinkliniken, Hjärtvården
Not updated
Selektiv hämning av relevanta gener i keloid ärrbildning. Nya behandlingsstrategier mot keloider?
2008-01-30Oliver Seifert
Hudklinik, Ryhov
Completed
Handläggning av spädbarns-UVI, nu och i framtiden
2015-10-27Per Brandström
Barnmedicinska kliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Published
Molekylär epidemiologi och patogenes hos Anaplasma phagocytophilum -
Ett underskattat hot från en fästingöverförd, intracellulär bakterie?
2011-11-20Per-Eric Lindgren
IKE-Medicinsk mikrobiologi Linköpings universitet/Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Not uppdated, final reminder
Multiklonal, epidemiologisk typning av Staphylococcus aureus med molekylärbiologisk metodik vid studier av bärarskap och infektioner
2008-10-03Per-Eric Lindgren
IKE-Medicinsk mikrobiologi Linköpings universitet/Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Not uppdated, final reminder
Förbättras lungfunktionen hos individer som slutar att röka? Bronkiell hyperreaktivitet vid rökning och effekt av rökstopp.
2008-03-17Peter Blomstrand
-
Completed
Kan markörer i saliv eller blod prediktera snabbt progredierande lung- eller hjärtkärlsjukdom hos rökare?
2008-03-17Peter Blomstrand
-
Published
Glykodiagnostik av levercancer
2012-03-27Peter Påhlsson
Linköpings Universitet, IKE, Cellbiologi
Not uppdated, final reminder
Genetisk variation som predisponerande faktor och terapisvar vid reumatoid artrit.
2008-03-11Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Published
Genetisk variation som predisponerande faktor och terapisvar vid reumatoid artrit
2009-12-28Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Ongoing revision
Genetiska variationer i inflammasomens proteiner vid ankyloserande spondylit
2008-10-07Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Published
Genetiska variationer i inflammasomens proteiner vid ankyloserande spondylit
2009-12-28Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Not uppdated, final reminder
Prognostiska molekylärgenetiska markörer i Mdm2-p53 signalvägen i akut myeloisk leukemi
2011-12-29Peter Söderkvist
Cellbiologen, IKE
Not uppdated, final reminder
Finns det ett samband mellan smärttröskel för tryck och temperatur och återhämtning samt utveckling av kronisk smärta efter livmoderoperation?
2012-02-17Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Published
Förbättrad kvalitet och snabbare återhämtning efter livmoderoperation. En randomiserad jämförande studie av olika uppföljningsstrategier efter operationen.
2011-09-12Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Published
Generell anestesi versus Spinal-morfin anestesi vid hysterektomi
En randomiserad prospektiv öppen studie.
Lekmanstitel:
Kan ryggbedövning underlätta återhämtningen efter operation för borttagande av livmodern?
2008-05-17Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Completed
Ger laparoskopisk robotassisterad borttagning av livmodern vid livmodercancer mindre kroppslig påverkan och en snabbare återhämtning än konventionell borttagning av livmodern via bukväggssnitt? En randomiserad öppen jämförande studie.
2012-02-17Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Published
Kan ryggbedövning underlätta återhämtningen efter operation för borttagande av livmodern?”
2009-07-01Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Completed
Tranexamsyra (Cyklokapron®) vid kirurgi för avancerad ovarialcancer - en prospektiv randomiserad dubbelblind studie.
2008-05-17Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Completed
Finns det ökad hjärtkärlsjukdom och dödlighet hos patienter med vidgad storakroppspulsåder som har 2-3 genuttrycket av genen Fibrillin-1?
2010-01-11Rachel De Basso
Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, Hälsohögskolan, Jönköping University
Not uppdated, final reminder
Immunologisk karaktäristik hos patienter som utvecklar appendicit
2008-05-22Roland Andersson
Kirurgkliniken
Not uppdated, final reminder
Strukturerad handläggning av misstänkt appendicit baserad på en klinisk score och selektiv bilddiagnostik. En randomiserad studie.
2009-05-08Roland Andersson
Kirurgkliniken
Not uppdated, final reminder
Betydelsen av inflammation, defekt kärlnybildning och avvikande koagulation för uppkomsten av havandeskapsförgiftning
2012-05-28Roland Boij
länssjukhuset Ryhov, kvinnokliniken
Not uppdated, final reminder
Ett kontrastmedel har i djurförsök visat sig minska svåra biverkningar från cellgifter - Första kliniska studierna på människor genomförs som ett regionalt samarbete mellan Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Hälsouniversitetet i Linköping
2009-03-30Rolf Andersson
Avd f Läkemedelsforskning, IMH
Not uppdated, final reminder
Ledtrådar till individanpassad behandling av inflammatorisk tarmsjukdom
2008-06-05Sofie Haglund
Medicinsk diagnostik, laboratoriemedicin / FoU.
Published
Hälsorelaterad livskvalitet efter thoraxintensivvård
2011-10-11Sten Walther
Thorax-Kärlkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Ongoing revision
Njurskada hos barn - mekanismer, diagnostik, behandling och långtidseffekter
2008-02-06Sverker Hansson
Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus
Not uppdated, final reminder
Profylaktisk probiotika till prematurer med extremt låg födelsevikt (PROPEL-studien)
2012-09-04Thomas Abrahamsson
-
Published
TIRA-2, en ny kohort för prospektiv registrering, uppföljning och utvärdering av tidiga instser vid reumatoid artrit
2009-12-15Thomas Skogh
Inst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi
Not uppdated, final reminder
Ungdomar är viktiga – implementering och utvärdering av webbplats för möten mellan unga vuxna och folkhälsoexperter om livsstilsfrågor
2011-06-08Toomas Timpka
Avd. för Socialmedicin, Inst. för Medicin och Hälsa
Not updated
Att leva med hjärtrytmrubbning - fokus på symtombörda och hälsorelaterad livskvalitet
2012-11-12Ulla Walfridsson
-
Completed
Att leva med hjärtrytmrubbning - med fokus på symtomskattning och hälsorelaterad livskvalitet
2008-10-03Ulla Walfridsson
-
Completed
Att leva med hjärtrytmrubbning - med fokus på symtomskattning och hälsorelaterad livskvalitet
2008-10-03Ulla Walfridsson
-
Completed
Polyviktimisering av barn och ungdomar. Vålds- och brottsutsatthet, traumatisering och hälsa.
2007-12-18nikolas aho
Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, IKE, Linköping
Not uppdated, final reminder
Patientutbildning i samband med operation av höft- eller knäprotes -utvärdering och internationell jämförelse (Empowering Education).
2009-06-08Åsa Johansson Stark
-
Completed
Mobila Geriatriska Team – är det ett kostnadseffektivt arbetssätt för att förbättra patientsäkerhet och för att reducera traditionell sjukvårdskonsumtion hos sköra äldre?
2017-11-05Örjan Skogar
FUTURUM - the academy for health and care
Published
Parkitouch-studien,- ”Strukturerad taktil stimulering av Parkinsonpatienter - alternativ och komplementär behandling”
2012-08-10Örjan Skogar
FUTURUM - the academy for health and care
Completed

PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Jönköpings län | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Jönköpings län , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/sok/projekt?year=&syear=&extra2=&order=&name=Region%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n&wp=331