TUA -medel Västra Götalandsregionen

 

Välkommen till sidan för TUA-medel Västra Götaland

Sidan har en ny layout. Logga in via knappen uppe till höger.

Staten finansierar genom s.k. TUA-medel till Folktandvården i Västra Götaland och Västerbotten de berörda landstingens åtagande att medverka i tandläkarutbildningen och kliniskt inriktad odontologisk forskning. Västra Götalandsregionen tillskjuter dessutom medel för den odontologiska kliniska forskningen i regionen.

Kliniskt inriktad odontologisk forskning bygger enligt avtalet mellan svenska staten och huvudmännen på tillgång till tandvårdens resurser och skall ha särskild betoning på den patientnära forskningen.

Förändringar efter 25 maj 2018 och införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) beslutades i april 2016 och gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet av GDPR får till följd att du efter 25 maj ska använda den e-postadress du angett i personkortet istället för ditt namn när du loggar in i systemet. Första gången du loggar in efter 25 maj kommer du också att ges möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter.

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

******************************************************************************************************

Årets utlysning avser 3 års anslag för år 2020-2022.

Ansökningsperioden börjar 15 april och pågår till och med 17 juni 2019.

******************************************************************************************************

Här kan du ta del av vilka kriterier som värderas och hur värderingen går till.
Länk till värdering.

För att ansöka om medel klicka på nedanstående knapp

Har du frågor?

För frågor om anslagen:
Birgitta Ahlström

För systemteknisk support:
Researchweb Support

TUA-medel för forskning - Göteborg

Staten finansierar genom s.k. TUA-medel till Folktandvården i Västra Götaland och Västerbotten de berörda landstingens åtagande att medverka i tandläkarutbildningen och kliniskt inriktad odontologisk forskning. Västra Götalandsregionen tillskjuter dessutom medel för den odontologiska kliniska forskningen i regionen.

Kliniskt inriktad odontologisk forskning bygger enligt avtalet mellan svenska staten och huvudmännen på tillgång till Folktandvårdens resurser och skall ha särskild betoning på den patientnära forskningen. Härmed ledigförklaras medel för sådan forskning.


Sista ansökningsdag är den 17 juni 2019


TUA-medel för vetenskapliga projekt fördelas efter ansökan och vetenskaplig värdering. Medlen avses stödja klinisk odontologisk forskning med betoning på den patientnära forskningen d.v.s. forskning som syftar till förbättrad diagnostik, terapi eller vård och som kommer att vara av betydelse för patienten eller befolkningen som helhet. Ansökan avser budgeterade kostnader för en projektperiod om 1 år och sker elektroniskt.

Projektledare - Behörig att söka

Behöriga att söka är doktorer, docenter och professorer anställda vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och/eller Folktandvården Västra Götaland. Prövning om behörigheten att söka prövas i ett första steg av Folktandvårdens enhet för forskningsstöd.

I ett andra steg bedöms ansökningarna av externa sakkunniga med avseende på projektens vetenskapliga kvalitet och klinisk relevans (”patientnytta”).

Det ska klart framgå att sökande är vetenskaplig ledare för projektet. Finns inte tandvårdsanknytning hos den sökande måste en medsökande ha sådan för att inför verksamhetschef kunna ansvara för projektet.

En och samma person kan endast vara sökande för en ansökan. Sökande kan emellertid förekomma som medsökande i ytterligare ansökningar under förutsättning att denna/dessa avser ett från det sökta projektet fristående projekt. Det måste i ansökan framgå i vilket annat/andra fristående projekt den sökande ingår som medsökande.

Forskare som, i egenskap av huvudsökande, redan har pågående fleråriga projektanslag från TUA-medel, kan inte söka nya projektanslag förrän de pågående anslagen löper ut.

Hur du ansöker om TUA-medel för forskning

Ansökan sker i ett webbaserat ansökningssystem.
Utlysning och ansökningsformulär finns på följande hemsida: www.researchweb.org/is/tuagbg

Högst upp till höger på startsidan finns fältet ”logga in”. Klicka på texten och följ instruktionerna. Ansökningssystemet förutsätter att varje användare (t.ex. huvudsökande, medsökande) har ett elektroniskt s.k. personkort inkl. CV. Dessa personkort lagras i systemet och kan enkelt uppdateras (ändra direkt då nya uppgifter finns, t.ex. anställningsförhållande, publikationer). Var noga med att fylla i uppgifterna så komplett som möjligt eftersom de utgör underlag för sakkunnigbedömningen av din ansökan.

Personkort i Researchweb
Efter inloggning är det viktigt att skapa/uppdatera sitt personkort. Var noga med att du fyller i aktuell e-postadress då denna används som kontaktväg i ansökningsförfarandet.

CV i Researchweb
Skapa ett CV eller uppdatera ett redan befintligt. Cv:t består av följande delar; Arbetslivserfarenhet, Publikationer, Utbildningar, Pedagogiska meriter, Övriga meriter. Fyll i så mycket information som möjligt.

För att ansöka om medel välj nedanstående knapp:

Vetenskaplig bedömning och prioritering av vetenskapliga projekt

Bedömning och prioritering.
Beredande organ är Odont-SAM som har anlitat en grupp granskare från andra lärosäten för vetenskaplig bedömning och prioritering. Bedömning görs även med avseende på klinisk relevans. Odont-SAM sammanställer förslag till tilldelning för beslut i Hälso-SAM.

Granskningsgrupp:
Göran Stenman ordf
Dag Ørstavik
Stina Syrjänen
Vibeke Baelum

Granskningsgruppen kan vid behov ta hjälp av sakkunnig.
OBS! Notera att den blandade kompetensen i granskningsgruppen gör det nödvändigt att ansökan formuleras på ett sådant sätt att den kan förstås även utan specialkompetens inom ditt forskningsfält.

Vid bedömningen av projektansökningarna poängbedöms separat projektets:

Poängskalan av bedömningsgrunderna kompetens/genomförbarhet, vetenskaplig rapport/produktion, frågeställning, metodik och klinisk relevans sker utifrån en femgradig skala. Maxpoäng är 25.

Varje granskare bedömer och poängsätter enskilt och individuellt varje kriterium. Den definitiva bedömningen av varje ansökan och kriterium sker sedan vid en gemensam diskussion i granskningsgruppen. Den sammanlagda poängen utgör sedan grunden för en preliminär tilldelning.

Vetenskapsrådets regler/principer för jäv tillämpas. Vetenskapsrådets regelverk kan hämtas från Vetenskapsrådets hemsida. Den vetenskapliga bedömningen tar också sin utgångspunkt från vetenskapsrådets kriterier.

Vetenskaplig rapport

I alla ansökningar skall forskningsaktiviteten under den senaste treårsperioden (i förekommande fall motsvarande hela den gångna anslagsperioden) bedömas.

Det är viktigt att det som redovisas i den vetenskapliga rapporten återspeglar aktiviteten under den tidigare anslagsperioden, det vill säga de senaste tre åren även för de som innehaft anslag under kortare tid. Även helt nya ansökningar skall innehålla en vetenskaplig rapport som beskriver den vetenskapliga aktiviteten under den gångna treårsperioden.

Avstämning med verksamhetschef

För budgeterade kostnader som uppstår i tandvårdsorganisationen/institutionen måste projektet före den vetenskapliga bedömningen stämmas av med och signeras av närmsta chef (klinikchef för folktandvårdsanställda respektive sektionschef för institutionsanställda).
OBS! Denna avstämning och signering ska ske på särskild blankett (Blankett 1) som finns tillgänglig i de elektroniska ansökningshandlingarna. När du klickat på "Korrekturläs och publicera" knappen kommer du åt Blankett 1. Du kan fortfarande ändra i ansökan fram till sista ansökningsdag.

Blanketten ska efter signering av vara inkommen senast torsdagen den 20 juni 2019 till Folktandvårdens forskningsstöd, Box 7163, 402 33 Göteborg. En ifylld Blankett 1 är en förutsättning för ansökans bedömning.

Etikprövning

Om det finns en godkänd etikprövning så skall diarienummer samt datum för beslut lämnas i ansökningsformuläret.

Om etikprövning inte finns skall ett undertecknat resursintyg för sökt projekt bifogas TUA-ansökan. Forskningshuvudmannen för aktuellt forskningsprojekt ansvarar för utfärdande av resursintyg. Kontakta Folktandvårdens forskningsstöd som handlägger resursintyg i Folktandvården Västra Götaland.

Beslut om godkänd etikprövning är en förutsättning för beviljande av TUA-medel och skall vara insänt senast 1 oktober 2019 (se adress ovan).

Registrering av det aktuella projektet

En förutsättning för du ska få tillgång till dina beviljade medel är att du registrerar projektet i projektdatabasen FoU i VGR. Vid frågor kontakta Birgitta Ahlström (se kontaktuppgifter nedan).

Beslut om tilldelning

Tilldelning beslutas i samverkansorganet Hälso-SAM d v s i samråd mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Totalsumman som avsätts för forskningsmedel är 9 500 000 kr.
Maximalt kan 900 000 kr beviljas för ett projekt och det minsta beloppet är 500 000 kr.

Omprövning av beslut

Någon omprövning av beslut om tilldelning kommer inte att ske.

Anslagens dispositionstid

Medelstilldelning gäller för år 2020-2023.
Projektmedlen är disponibla även under 2024 varefter medlen återförs till budgeten för TUA-forskning.

Regelverk tilldelade TUA-forskningsmedel

pdf document Regelverk TUA-forskningsmedel_190403.pdf (104 kB)

Ansvar

Sökande/ansvarig ansvarar för att medlen används för det sökta projektet i enlighet med budget och fastställda principer för utnyttjande av TUA-medel. Medlen förvaltas hos Folktandvården Västra Götaland som ansvarar för en kontinuerlig uppföljning och redovisning av projektens ekonomiska status.

Acknowledgement

"This study was supported by grants from TUA Research Funding; The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg / Region Västra Götaland, Sweden"

Närmare upplysning

Frågor kring utlysningen besvaras av:
Prefekt Peter Lingström, Institutionen för odontologi, e-post: , eller
Områdeschef forskning utbildning Marta Persson, Folktandvården Västra Götaland, e-post:

Praktiska upplysningar om ansökningssystemet lämnas av:
FoU-koordinator Birgitta Ahlström, Folktandvården Västra Götaland,
e-post: , tel: 070-823 33 11

Beviljade anslag TUA-medel

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen.

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för området äldretandvård genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Äldretandvård”” i sökvillkoren nedan.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för beviljade anslag från och med starten av hösttermin 2010 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2010 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dig resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2010.

Tidsplan

Ordningen vid utlysning av TUA forskningsmedel liksom ansökningsprocess, bedömning, beslut och meddelande av tilldelade medel skall vara tydlig samt redovisad och annonserad på lämpliga hemsidor. Processen följer en tidtabell som är samma från gång till gång och tidsmässigt anpassad på sätt så att granskningskommittén kan arbeta med ansökningarna under sommarmånaderna

Du kan läsa mer om tidsplaner här.

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

En förutsättning för du ska få tillgång till dina beviljade medel är att du registrerar projektet i projektdatabasen.

nyheter
sista ansökningsdag


TUA -medel Västra Götalandsregionen, from TUA -medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/tuagbg