Ledigförklarande av TUA-medel för forskning 2018

TUA-medel för forskning - Göteborg

Staten finansierar genom s.k. TUA-medel till Folktandvården i Västra Götaland och Västerbotten de berörda landstingens åtagande att medverka i tandläkarutbildningen och kliniskt inriktad odontologisk forskning. Västra Götalandsregionen tillskjuter dessutom medel för den odontologiska kliniska forskningen i regionen.

Kliniskt inriktad odontologisk forskning bygger enligt avtalet mellan svenska staten och huvudmännen på tillgång till Folktandvårdens resurser och skall ha särskild betoning på den patientnära forskningen. Härmed ledigförklaras medel för sådan forskning.


Sista ansökningsdag är den 1 maj 2018


TUA-medel för vetenskapliga projekt fördelas efter ansökan och vetenskaplig värdering. Medlen avses stödja klinisk odontologisk forskning med betoning på den patientnära forskningen d.v.s. forskning som syftar till förbättrad diagnostik, terapi eller vård och som kommer att vara av betydelse för patienten eller befolkningen som helhet. Ansökan avser budgeterade kostnader för en projektperiod om 1 år och sker elektroniskt.

Projektledare - Behörig att söka

Behöriga att söka är doktorer, docenter och professorer anställda vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och/eller Folktandvården Västra Götaland. Prövning om behörigheten att söka prövas i ett första steg av Folktandvårdens enhet för forsknings- och innovationsstöd.

I ett andra steg bedöms ansökningarna av externa sakkunniga med avseende på projektens vetenskapliga kvalitet och klinisk relevans (”patientnytta”).

Det ska klart framgå att sökande är vetenskaplig ledare för projektet. Finns inte tandvårdsanknytning hos den sökande måste en medsökande ha sådan för att inför verksamhetschef kunna ansvara för projektet.

En och samma person kan endast vara sökande för en ansökan. Sökande kan emellertid förekomma som medsökande i ytterligare ansökningar under förutsättning att denna/dessa avser ett från det sökta projektet fristående projekt. Det måste i ansökan framgå i vilket annat/andra fristående projekt den sökande ingår som medsökande.

Forskare som, i egenskap av huvudsökande, redan har pågående fleråriga projektanslag från TUA-medel, kan inte söka nya projektanslag förrän de pågående anslagen löper ut.

Hur du ansöker om TUA-medel för forskning

Ansökan sker i ett webbaserat ansökningssystem.
Utlysning och ansökningsformulär finns på följande hemsida: www.researchweb.org/is/tuagbg

I vänstermenyn i ansökningssystemet finns knappen ”logga in”. Klicka på knappen och följ instruktionerna. Ansökningssystemet förutsätter att varje användare (t.ex. huvudsökande, medsökande) har ett elektroniskt s.k. personkort inkl. CV. Dessa personkort lagras i systemet och kan enkelt uppdateras (ändra direkt då nya uppgifter finns, t.ex. anställningsförhållande, publikationer). Var noga med att fylla i uppgifterna så komplett som möjligt eftersom de utgör underlag för sakkunnigbedömningen av din ansökan.

Personkort i Researchweb
Efter inloggning är det viktigt att skapa/uppdatera sitt personkort. Var noga med att du fyller i aktuell e-postadress då denna används som kontaktväg i ansökningsförfarandet.

CV i Researchweb
Skapa ett CV eller uppdatera ett redan befintligt. Cv:t består av följande delar; Arbetslivserfarenhet, Publikationer, Utbildningar, Pedagogiska meriter, Övriga meriter. Fyll i så mycket information som möjligt.

För att ansöka om medel välj nedanstående knapp:
Ansök om medel

 

Vetenskaplig bedömning och prioritering av vetenskapliga projekt

Bedömning och prioritering.
Beredande organ är Odont-SAM som har anlitat en grupp granskare från andra lärosäten för vetenskaplig bedömning och prioritering. Bedömning görs även med avseende på klinisk relevans. Odont-SAM sammanställer förslag till tilldelning för beslut i Hälso-SAM.

Granskningsgrupp:
Göran Stenman ordf
Dag Ørstavik
Stina Syrjänen
Vibeke Baelum

Granskningsgruppen kan vid behov ta hjälp av sakkunnig.

OBS! Notera att den blandade kompetensen i granskningsgruppen gör det nödvändigt att ansökan formuleras på ett sådant sätt att den kan förstås även utan specialkompetens inom ditt forskningsfält.

Vid bedömningen av projektansökningarna poängbedöms separat projektets:

Poängskalan av bedömningsgrunderna kompetens/genomförbarhet, vetenskaplig rapport/produktion, frågeställning, metodik och klinisk relevans sker utifrån en femgradig skala. På summan av de båda första kriterierna räknas ett medelvärde ut. Övriga tre kriterier räknas i sin helhet.

Varje granskare bedömer och poängsätter enskilt och individuellt varje kriterium. Den definitiva bedömningen av varje ansökan och kriterium sker sedan vid en gemensam diskussion i granskningsgruppen. Den sammanlagda poängen utgör sedan grunden för en preliminär tilldelning.

Vetenskapsrådets regler/principer för jäv tillämpas. Vetenskapsrådets regelverk kan hämtas från Vetenskapsrådets hemsida. Den vetenskapliga bedömningen tar också sin utgångspunkt från vetenskapsrådets kriterier.

Vetenskaplig rapport

I alla ansökningar skall forskningsaktiviteten under den senaste treårsperioden (i förekommande fall motsvarande hela den gångna anslagsperioden) bedömas.

Det är viktigt att det som redovisas i den vetenskapliga rapporten återspeglar aktiviteten under den tidigare anslagsperioden, det vill säga de senaste tre åren även för de som innehaft anslag under kortare tid. Även helt nya ansökningar skall innehålla en vetenskaplig rapport som beskriver den vetenskapliga aktiviteten under den gångna treårsperioden.

Avstämning med verksamhetschef

För budgeterade kostnader som uppstår i tandvårdsorganisationen/institutionen måste projektet före den vetenskapliga bedömningen stämmas av med och signeras av närmsta chef (klinikchef för folktandvårdsanställda respektive sektionschef för institutionsanställda).
OBS! Denna avstämning och signering ska ske på särskild blankett (Blankett 1) som finns tillgänglig i de elektroniska ansökningshandlingarna. När du klickat på "Korrekturläs och publicera" knappen kommer du åt Blankett 1. Du kan fortfarande ändra i ansökan fram till sista ansökningsdag.

Blanketten ska efter signering av vara inkommen senast tisdagen den 4 maj 2018 till Birgitta Ahlström, Forsknings- och innovationsstöd, Odontologen, Box 7163, 402 33 Göteborg. En ifylld Blankett 1 är en förutsättning för ansökans bedömning.

Etikprövning

Om det finns en godkänd etikprövning så skall diarienummer samt datum för beslut lämnas i ansökningsformuläret.

Om etikprövning inte finns skall ett undertecknat resursintyg bifogas TUA-ansökan enligt punkten 1:5 i ansökningsformuläret till Regionala Etikprövningsnämnden. Huvudansvarig för etikprövningen är huvudmannen för aktuellt forskningsprojekt.

Beslut om godkänd etikprövning är en förutsättning för beviljande av TUA-medel och skall vara insänt senast 1 oktober 2018 (se adress ovan).

Registrering av det aktuella projektet

En förutsättning för du ska få tillgång till dina beviljade medel är att du registrerar projektet i projektdatabasen FoU i VGR
Vid frågor kontakta: Birgitta Ahlström, e-post: birgitta.ahlstrom@vgregion.se, mobil: 0708-23 33 11

Beslut om tilldelning

Tilldelning beslutas i samverkansorganet Hälso-SAM d v s i samråd mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.
Totalsumman som avsätts för forskningsmedel är 3 000 000 kr (2019).
Maximalt kan 400 000 kr beviljas för ett projekt och det minsta beloppet är 200 000 kr.

Omprövning av beslut

Någon omprövning av beslut om tilldelning kommer inte att ske.

Anslagens dispositionstid

Medelstilldelning gäller för år 2019.
Projektmedlen är disponibla även under 2020 varefter medlen återförs till budgeten för TUA-forskning.

Ansvar

Sökande/ansvarig ansvarar för att medlen används för det sökta projektet i enlighet med budget och fastställda principer för utnyttjande av TUA-medel. Medlen förvaltas hos Folktandvården VG som ansvarar för en kontinuerlig uppföljning och redovisning av projektens ekonomiska status.

Närmare upplysning

Frågor kring utlysningen besvaras av:
Prefekt Annika Ekestubbe, Institutionen för odontologi, e-post: ekestubbe@odontologi.gu.se, eller
Tandvårdschef Anders Molander, Folktandvården Västra Götaland, e-post: anders.molander@vgregion.se

Praktiska upplysningar om ansökningssystemet lämnas av:
FoU-koordinator Birgitta Ahlström, Forsknings- och innovationsstöd, Folktandvården Västra Götaland,
e-post: birgitta.ahlstrom@vgregion.se.

PublishedDocument information: Ledigförklarande av TUA-medel för forskning 2018 | Last modified: 2018-02-27 by Birgitta Ahlström

Ledigförklarande av TUA-medel för forskning 2018, from TUA -medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/tuagbg/document/2008