Stroke i yngre ålder-upplevt välbefinnande två år efter insjuknandet
Stroke i yngre ålder-upplevt välbefinnande två år efter insjuknandet
Project number : 240521
Created by: Miriam Holmström, 2017-12-29
Last revised by: Miriam Holmström, 2017-12-29 Verified: 2018-09-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Förekomst av stroke ökar i yngre åldrar, trots detta finns endast begränsad forskning som är speciellt inriktad på dessa åldersgrupper, särskilt på långtidsuppföljningar efter stroke. Det behövs fler studier som belyser hur det är att leva med effekterna av stroke och hur personer som drabbats själva upplever att de mår.

Syfte:

Syftet är att ta reda på hur personer som drabbats av stroke i yngre ålder (18-55 år) själva upplever sitt välbefinnande två år efter insjuknandet och vilka faktorer, både yttre och inre, som de själva tror har påverkat till att de mår som de gör idag.

Metod:

Personer som redan deltar i SAHLSIS-studien och som vid denna tvåårsuppföljning är mellan 18-55 år och som har en mRS-poäng på 0-2 kommer tillfrågas om de vill delta i studien. mRS-skalan är en vanligt använd metod för att bedöma skillnaden på hur man klarar sig efter strokeinsjuknandet mot hur det var innan personen drabbades. Personer som väljer att delta kommer att intervjuas och få öppna frågor som :

*Hur upplever Du ditt välbefinnade idag när det gått två år sen Du insjuknade i stroke?

*Vilka faktorer tror Du har påverkat Dig till att må som Du gör idag?

*Vad har varit den största utmaningen?

*Vad är viktigast för Dig idag?

Svaren kommer sedan analyseras och delas in i olika kategorier och teman.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Stroke är den vanligaste orsak till neurologisk funktionshinder hos vuxna och är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer. Stroke är den enskilda somatiska sjukdomen som står för flest vårddagar på svenska sjukhus. Att drabbas som yngre och medelålders har stora sociala och ekonomiska konsekvenser. Studier visar att stroke ökar globalt hos yngre personer. Det finns sparsamt med forskning som belyser unga vuxnas erfarenhet att drabbas av stroke.

Syfte:

Övergripande syfte med denna studie är att ta reda på hur personer om drabbats av stroke i yngre ålder (18-55 år) själva upplever sitt välbefinnande och vilka faktorer, både yttre och inre, som de själva tror har påverkat att de mår som de gör idag.

Metod:

En kvalitativ metod har valts och ett konsekutivt urval görs utifrån SAHLSIS-studien. Personer som drabbats av ischemisk stroke i åldersgruppen 18-55 år och som vid tvåårsuppföljningen av SAHLSIS har en mRS-poäng på 0-2 kommer tillfrågas om deltagande i denna forskningsstudie. Intervjuerna kommer analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som innebär en förutsättningslös analys av materialet. Fokus kommer ligga på att beskriva variationer genom att indentifiera skillnader och likheter i textinnehåll som uttrycks i olika katergorier och teman på olika nivåer.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Brain Infarction
Tissue NECROSIS in any area of the brain, including the CEREBRAL HEMISPHERES, the CEREBELLUM, and the BRAIN STEM. Brain infarction is the result of a cascade of events initiated by inadequate blood flow through the brain that is followed by HYPOXIA and HYPOGLYCEMIA in brain tissue. Damage may be temporary, permanent, selective or pan-necrosis.
Behavior
The observable response a person makes to any situation.
Nursing Care
Care given to patients by nursing service personnel.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Master
checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Kardiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)

Coworker

Christina Jern
professor, universitetsöverläkare, Klinisk patologi och genetik, Göteborgs universitet
Katarina Jood
Universitetslektor, Överläkare, Neurosjukvård, Sektionen för klinisk neurovetenskap

Tutor

Inger Jansson
universitetslektor, Sektionen för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2017-08-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2019-12-20

Stroke i yngre ålder-upplevt välbefinnande två år efter insjuknandet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/240521