Kognitiv funktion vid operation av hypofystumör
Kognitiv funktion vid operation av hypofystumör
Project number : 246501
Created by: David Krabbe, 2018-03-28
Last revised by: David Krabbe, 2018-03-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

I Sverige får årligen omkring 400 personer diagnosen hypofystumör. Sjukdomen och behandlingen av den kan påverka livskvalitet, kognition, fertilitet och syn. Flertalet av dem som drabbas följs av specialistsjukvården och behöver livslång hormonersättningsbehandling. Många personer med hypofystumör genomgår kirurgisk behandling. I Västra Götaland genomförs ca 50 operationer per år. Vanligen görs operationen med en endoskopisk teknik via näsan. Denna metod har använts och utvecklats under drygt 10 år. Kunskapen om operationsmetodens påverkan på kognitiva funktioner är dock fortfarande begränsad. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning operation och andra relevanta variabler påverkar kognitiv funktionsnivå hos personer med hypofystumör. Mer detaljerad information om hur tumörutbredning, operation, hormonnivåer och trötthet påverkar kognitiv funktionsnivå kan ge bättre förutsättningar att individanpassa och förbättra den kirurgiska tekniken, samt medföra större möjligheter för patienterna att bli en mer aktiv partner i vården av sjukdomen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Denna studie är en del av ett större pågående projekt som är inriktat mot behandling av hypofystumörer och som drivs av Endokrinologen och Neurokirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tumörutbredning, hormonell påverkan, operation och trötthet är faktorer kan påverka kognitiv funktionsnivå, och det har varit angeläget att komplettera datainsamlingen i denna studie med objektiva mått på kognitiv funktionsnivå. Sedan hösten 2016 har de patienter som ingår i studien och gett sitt samtycke testats kognitivt innan operation och i samband med 12-månadersuppföljning.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning operation och andra relevanta variabler påverkar kognitiv funktionsnivå hos personer med hypofystumör.

Frågeställning

I vilken utsträckning påverkar operation och andra faktorer kognitiv funktionsnivå hos personer med hypofystumör?

Metod/urval

Femtio personer kommer att ingå i studien. Testpersonerna har rekryterats konsekutivt. De patienter som gett sitt samtycke har genomgått en kognitiv screening med Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS). Ungefär hälften av personerna i studien genomgick testningen dagen innan operation och övriga gjorde den i samband med 12-månadersuppföljningen. I samband med testning inför operation har en bedömning gjorts i fråga om testbarhet. Ett par personer har bedömts vara för trötta eller för oroliga för att genomgå den kognitiva screeningen. För några personer har de visuella deltesterna utgått eftersom synen varit så påverkad av tumörens utbredning. Vidare har en del språkliga deltest utgått för en del personer som inte har svenska som sitt modersmål.

Datainsamling

Kognitiv funktionsnivå undersöks med testinstrumentet RBANS. Testningen administreras av psykolog i forskargruppen. RBANS ges ut av Pearson Assessment och är ett kort screeninginstrument som mäter uppmärksamhetsfunktioner, verbala funktioner, visuospatiala funktioner samt omedelbart och fördröjt minne. Utvecklingen av RBANS är baserat på forskning om hur man på ett tillförlitligt, snabbt och effektivt sätt kan mäta olika neurokognitiva funktionsområden. Screeningen består av tolv deltest (och ett valfritt) och tar cirka 20–30 minuter att administrera. RBANS har skandinaviska normer som samlats in samtidigt i Sverige, Danmark och Norge; totalt har 454 personer i åldern 20–89 år ur normalbefolkningen genomfört RBANS (Randolph, 2013).

Den trötthetsskattning som används är The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20). MFI-20 avser mäta fem dimensioner av trötthet; generell trötthet, fysisk trötthet, mental trötthet, minskad motivation, samt minskad aktivitet. MFI-20 utgörs av 20 påståenden som testpersonen ska ta ställning till genom att avge svar på en femgradig skala (Ericsson & Mannerkorpi, 2007).

Bestämning av tumörens utbredning och bedömning av hormonnivåer görs av läkare i forskargruppen.

Databearbetning

Vi planerar att besvara vår frågeställning utifrån en modell med de variabler som vi antar är relevanta. De oberoende variabler som vi avser pröva i modellen är huruvida en operation har genomförts, ålder, utbildning, kön, tumörens utbredning, hormonnivåer och resultat av trötthetsskattningar. För den statistiska analysen planerar vi använda regressioner och för beskrivningen av kausaliteten i modellen avser vi använda Directed Acyclic Graphs (DAG). Kognitiv funktionsnivå är modellens beroende variabel och mäts med RBANS.

Förväntat resultat/klinisk betydelse

Att drabbas av hypofystumör innebär för de flesta patienter en livslång kontakt sjukvården. Ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar kognitiv funktionsnivå kan förbättra handläggningen av patienterna genom bättre förutsättningar för patienternas delaktighet i vården av sjukdomen och större möjligheter till individanpassning och optimering av den kirurgiska tekniken.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cognition
Intellectual or mental process whereby an organism becomes aware of or obtains knowledge.
Pituitary Neoplasms
Neoplasms which arise from or metastasize to the PITUITARY GLAND. The majority of pituitary neoplasms are adenomas, which are divided into non-secreting and secreting forms. Hormone producing forms are further classified by the type of hormone they secrete. Pituitary adenomas may also be characterized by their staining properties (see ADENOMA, BASOPHIL; ADENOMA, ACIDOPHIL; and ADENOMA, CHROMOPHOBE). Pituitary tumors may compress adjacent structures, including the HYPOTHALAMUS, several CRANIAL NERVES, and the OPTIC CHIASM. Chiasmal compression may result in bitemporal HEMIANOPSIA.
Pituitary Diseases
Disorders involving either the ADENOHYPOPHYSIS or the NEUROHYPOPHYSIS. These diseases usually manifest as hypersecretion or hyposecretion of PITUITARY HORMONES. Neoplastic pituitary masses can also cause compression of the OPTIC CHIASM and other adjacent structures.
Neurosurgery
A surgical specialty concerned with the treatment of diseases and disorders of the brain, spinal cord, and peripheral and sympathetic nervous system.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Neurosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)

Coworker

Thomas Skoglund
Överläkare, Neurosjukvård
Tobias Hallén
Specialistläkare, Neurosjukvård
Gudmundur Johannsson
Professor, Överläkare, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Medicin, Sahlgrenska

Tutor

Katharina Stibrant Sunnerhagen
Professor/Överläkare, Sektionen för klinisk neurovetenskap

Finansiering

Grant provider: FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän (Reference number: VGFOUGSB-768341)
Decided and approved
Grant reciever: David Krabbe
Applied 2017-10-25 for a contribution of 110,000 SEK intended for Databearbetning, analys och författande av artikel.
Decision 2017-11-30 with a contribution of 44,000 SEK and is available 171130-191130
Total applied sum: 110,000 SEK | Total granted sum: 44,000 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2018-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2018-12-31

Kognitiv funktion vid operation av hypofystumör, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/246501