Beskrivning av patienter behandlade med osseointegrerad lårbensprotes mellan åren 1999-2017 - en cohort studie med fokus på mekaniska implantat komplikationer och patient-rapporterat utfall.
Beskrivning av patienter behandlade med osseointegrerad lårbensprotes mellan åren 1999-2017 - en cohort studie med fokus på mekaniska implantat komplikationer och patient-rapporterat utfall.
Project number : 246951
Created by: Kerstin Hagberg, 2018-04-11
Last revised by: Kerstin Hagberg, 2018-11-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Behandling med s.k. osseointegrerad lårbensprotes har utförst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1990. Under de första åren utvecklades metoden och implantatsystemet (OPRA) och sedan 1999 har standardiserade rutiner följts för de två operationerna och den rehabilitering som därefter krävs. Behandlingen utförs på  personer med lårbensamputation av annan anledning än generell kärlsjukdom med svårighet att använde en konventionell hyslprotes. Den osseointegrerade protesen förankras direkt till resterande lårbensskelett istället för att sättas fast med en proteshylsa utanpå det amputationsstumpen. Studier har påvisat att behandlade patienter vid 2-års uppföljning rapporterar ökad protesanvändning, förbättrad funktion, färre problem och bättre livskvalitet med den osseointegrerade protesen jämfört med sin tidigare hylsprotes. Dock förekommer komplikationer både i form av infektioner och mekaniska brott av implantatdelar.

Syftet med den aktuella studien är att redovisa samtliga patienter med lårbensamputation som har behandlats för första gången med ett OPRA implantat vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan åren 1999 - 2017 samt att ur ett patientperspektiv redovisa alla mekaniska implantat komplikationer och det självrapporterade utfallet för samma grupp.

Metoden innefattar en beskrivning av samtliga patienter och hur länge de haft sitt implantat. Tidpunkt för varje mekanisk komplikation som krävt byte av någon implantatdel under studieperioden redovisas per patient och uppgifterna har tagits fram via journalgranskning.

Vid OPRA behandlingen ombeds samtliga patienter besvara ett frågeformulär för att kunna utvärdera protesfunktion, problem och livskvalitet. Detta frågefromulär (Q-TFA) har besvarats vid definierade tidpunkter (före beh = baseline, därefter vid uppföljning 2, 5, 7, 10 och 15 år efter beh). Retrospektivt har också en aktivtetsgrad med protes tilldelats varje patient vid samma tidpunkter. Utfall avseende Q-TFA och Aktivtetsgrad redovisa för cohorten med ensidig lårbensamputation (n=111).

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektet utgör en beskrivning av hela cohorten patienter som behandlats med s.k. OPRA implantat för osseointegrerad lårbensprotes vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) från år 1999 till 2017. Överlevnadskurvor avseende implantat failure samt varje mekanisk implantatkomplikationer per patient och tidpunkt som krävt byte av någon del av implantatet redovisas. Patienrapporterade utfallsmått och aktivitetsgrad med protes redovisas per patient vid baseline och vid uppföljning efter 2, 5, 7, 10 och 15 år. 

Projektet omfattar 124 patienter som för första gången behandlats med ett OPRA implantat vid SU. Den största gruppen utgörs av patienter med ensidig lårbensamputation (n=111) och för denna grupp redovisas PROM från frågeformuläret Q-TFA som insamlats prospektivt samt aktivitetsgrad med protes som graderats vid varje uppföljningstillfälle retrospektivt. Materialet innefattar patienter följda upp till 15 år efter behandlingen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osseointegration
The growth action of bone tissue, as it assimilates surgically implanted devices or prostheses to be used as either replacement parts (e.g., hip) or as anchors (e.g., endosseous dental implants).
Amputation
The removal of a limb or other appendage or outgrowth of the body. (Dorland, 28th ed)
Artificial Limbs
Prosthetic replacements for arms, legs, and parts thereof.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (C.A.R.E) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ortopedi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %)
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper - Avdelningen för ortopedi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 (0 %) (0 %) (0 %)

Coworker

Shadi-Afarin Ghasemi Jahani
Ortopedspecialist, överläkare, Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (C.A.R.E)
Carina Reinholdt
Överläkare i handkirurgi, Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (C.A.R.E)
Henrik Malchau
Professor/överläkare i Ortopedi, Ortopedi, Miscellaneous
Peter Thomsen
Professor, Institutionen för kliniska vetenskaper
Katarzyna Kulbacka-Ortiz
Forskningskoordinator, Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE), Sahlgrenska Universitetssjukhuset

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2017-12-01

Beskrivning av patienter behandlade med osseointegrerad lårbensprotes mellan åren 1999-2017 - en cohort studie med fokus på mekaniska implantat komplikationer och patient-rapporterat utfall., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/246951